gemeentelijke informatie ttMoedexs «rissden hier Lij en kop koffie hun er raringn ow hun kind uit* ^•Dilü&iS 25&tF y&fiiiri yy.o.oTtUlij !v Jffid iit 7tisfJlü£' '/uil miMililCsLTj£ü) -j Y"jj ri-rrrri nn H hl^fI Rijssen. Reken daar maar op. Vragen? DONDERDAG 5 JULI 2001 HO/ZA 9 informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rïjssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Nieuwe manier van wer ken injeugdgezondheidszor Wat heeft Thuiszorg Zuidwest Overijssel te bieden? Ouder-en kindzorg: zwangerschapsbegeleiding zwangerschapsyoga kraamzorg AGS/PKU/CHT-screening huisbezoek consultatiebureau babymassage inentingen gehooronderzoek cursussen opvoedingsondersteuning Verzorging en verpleging: huishoudelijke verzorging alfahulpverlening persoonlijke verzorging en verpleging medisch technisch handelen intensieve thuiszorg aanvullendehulpverlening hulp via persoonsgebonden budget gespecialiseerde verzorging video-hometraining voedings- en dieetadvies gezondheidscursussen dagopvang voor ouderen De Keppelerhof Thuiszorg-hulpmiddelencentrum: personenalarmering Coördinatiepunt vrijwillige thuiszorg Maatschappelijk werk: persoonlijk gesprek en advies groepsbijeenkomsten sociaal raadslieden Servicepakket Consultatiebureau in Ballonen begeleidt ouders en kinderen BATHMEN - Het begeleiden van kinde ren van nul tot vier jaar, en hun ouders natuurlijk. Dat doen Thea Elferink en Wilma Beerens vanuit het gebouw van Thuiszorg Zuidwest Overijssel aan de Stationsstraat in Bathmen. Thea is een bekend gezicht in het dorp, want ze werkt eral dertien jaarals wijkverpleeg kundige in de ouder- en kindzorg. Wilma Beerens is arts van het consulta tiebureau en ook zij werkt er al lang, na melijk twaalf en een halfjaar. Ook werkt ze als consultatiebureau-arts in Colmschate. De contacten met de ouders beginnen al voor de geboorte. Thea vertelt: „Ik breng de aan staande ouders al voordegeboorte een bezoek om kennis te maken. Verder bespreek ik welke verwachtingen zij van de kraamhulp hebben en wat wij kunnen bieden. Als het kindje een maal geboren is. ga ik meestal nog een keer op bezoek. Ik weeg dan de baby, vraag of het kindje goed drinkt en slaapt en hoe de ouders deze eerste periode als vader en moeder erva ren hebben Als blijkt dat het kindje bijvoor beeld veel huilt of niet goed slaapt, kom ik va ker op huisbezoek ter ondersteuning en even tueel kan ik doorverwijzen naar een arts Als het kindje vier weken oud is, wordt het voor het eerst met de moeder - en in steeds meer ge vallen ook de vader - uitgenodigd op het con- I sultatiebureau van Thuiszorg aan de Stationsstraat. Wilma Beerens: „Wij zien het kindjedan steeds terug. Als hetacht weken oud is, drie maanden, vier maanden, vijf maanden en zo gaat het door totdat het kind vier jaar is Naarmate het kind ouder wordt, worden de bezoeken aan ons minder frequent. Overigens zijn we niet altijd met z'n tweeën aanwezig als het kind naar het consultatiebureau komt De ouders hebben afwisselend een gesprek met mij of met Thea, soms ook met allebeiEr is nog een derde collega' Amta Klaarwater. Zij is assistente van het consultatiebureau en ont vangt de ouders en weegt en meet de kinderen op het zuigelingenbureau. Vraaggericht Thuiszorg Zuidwest Overijssel past bij de jeugdgezondheidszorg het principe toe van vraaggericht werken Hoe gaat dat in de prak tijk? Wilma vertelt: Een deel van je werk ligt natuurlijk vast. Bijvoorbeeld de gehoortest, of het inenten van de baby's tegen bepaaldeziek- tes. Ik vraag de ouders echter altijd wel of ze met bepaalde problemen zitten en of ik daar iets aan kan doen. Je probeert daarbij aan te sluiten bij de wensen van de ouders of de ma niervan opvoeden. Wat dat betreft werken we dus vraaggericht. Veel voorkomende vragen van ouders gaan over huilbaby's en ook heb ben jonge ouders vaak praktische vragen over verzorging zoals bijvoorbeeld het gebruik van kruiken en de draagzak of over het naar buiten gaan met de baby." Aangezien Wilma ook in het Thuiszorggebouw van stadsdeel Colm schate in Deventer werkt, kan ze goed vergelij ken wat het verschil is tussen de stad en een dorp als Bathmen. Het principe van vraagge- richtwerkenuitzichdanookm het onderscheid in woonomgeving van de ouders van een kind „Wat direct opvalt is natuurlijk dat er in Bathmen vrijwel geen buitenlanders wonen, opeen enkele uitzondering na zijn het allemaal Nederlandse ouders. Dat is in Deventer an ders." Thea: „Misschien is een ander verschil, dat mensen op het platteland, zeker als ze bui ten het dorp wonen, erg veel werk hebben te doen op de boerderij. Dat geldt ook voor de vrouwen. Daardoor zijn ze aan de ene kant de hele dag in de buurt van het kind, maar aan de andere kant hebben ze wat minder tijd." De overeenkomst tussen stad en platteland is vol gens Wilma, dat de moeders van pasgeboren kinderen graag naar het consultatiebureau ko men om elkaar te ontmoeten. „Ons bureau heeft in dat opzicht ook een sociale functie, want moeders wisselen hier bij een kop koffie ervaringen uit." Dat zowel Thea als Wilma zelf moeder zijn is een ervaring die hen bij de ge sprekken met de ouders op het consultatiebu reau goed van pas komt. De Bathmenaren bel len ook regelmatig naar Thea met vragen over hun kind. „Of ze wippen hier even binnen", zegt Thea „Veel ouders weten met dat ze ook tussen de bezoeken aan het consultatiebureau door bij ons terecht kunnen Telefonisch advies geef ik ook, en als het nodig >s spring ik in de au to en ga ik naar de mensen toe Tijdens consul- tatiebureaubezoeken worden de gesprekken ondersteu nd met folders zoals veiligheidskaar- ten, voedingschemafolders en themagerichte brochures over bijvoorbeeld slapen of zinde lijkheid." Huisartsen Theaen Wilma wijzen tenslotte nogopdegoe- de samenwerking de zij hebben met de huis artsen in Bathmen. Bij eventuele problemen kunnen kinderen daar naartoe worden door verwezen in nauw overleg metde ouders Wij kennen elkaar en overleggen gemakkelijk met elkaar dus de lijnen zijn kort", zegt Wilma. Andere mogelijkheden van thuiszorg zijn on dersteuning in de opvoeding in de vorm van cursussen en themaavonden. In andere situ aties zij n gespecialiseerde verzorging en video hometraining mogelijk. Bij videohometraining worden gezinssituaties op video opgenomen en daarna met de ouders doorgesproken. De consultatiebureaus in het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Overijssel zijn dagelijks bereikbaar via de Centrale Thuiszorgtelefoon (0570) 686000, Als de wijkverpleegkundige ouder- en kindzorg niet bereikbaar is, zal zij of haar collega zo spoedig mogelijk terugbellen Thuiszorg Zuidwest Overijssel Postbus 583,7400 AN Deventer met alle vragen over hun kinderen bij ons te recht. "Anne Marie vertelt dat het ook moge lijk is tussen de reguliere bezoekjes aan het consltatiebureau door vragen te stellen. Ouders denken vaak dat jeugdgezondheids zorg zich bepertk tot het consultatiebureau, maar dat is niet het geval. In de leeftijds perio de van 0-4 jaar zijn onze mensen te allen tijde een aanspreekpunt voor ouders met betrek king tot de (op-)voeding en ontwikkeling van hunkind. Met vragen daarover hoeft men echt niet te wachten tot het volgende bezoek. Eén tele foontje is genoeg." DEVENTER - Goed luisteren naar wat ouders zeggen over hun kind en ingaan op hun vragen. Dat onderwerp keert steeds terug als je praat met Anne Marie van Oldeniel - Boerhof, leiddinggeven- de jeugdgezondheidszorg bij Thuiszorg Zuidwest Overijssel. In de jeugdgezondheidszorg staat vraagge richt werken centraal, met andere woorden, uitgaan van wat de ouders van de kinderen zelf vragen en willen. An ne Marie van Oldeniel ver telt, dat dejeugdgezondheidszorgonderdeel is van de Dienst ouder - en kindzorg .De jeugd gezondheidszorg heeft de zorg onder haar hoede van kinderen van nul tot vier jaar. Na die periode dragen wij taken overaan de GGD, die de kinderen volgt totdatze negentien jaar zijn. Bij het woord Jeugdgezondheidszorg wordt meestal gedacht aan 'het consultatiebureau', maar er zijn meer vormen van deze speciale vorm van gezondheidszorg. Zo biedt Thuiszorg ook huisbezoeken aan en organi seert cursussen voor ouders van jonge kinde ren. Jaarlijks worden er in het werkgebied van Thuiszorg Zuidwest Overijssel ongeveer acht tienhonderd kinderen geboren. Vraaggericht aanbod Anne Marie vertelt, dat de jeugdgezondheids zorg sinds een jaar bezig is met de uitvoering van een projekt waarbij wordt uitgegaan van de vraag van de ouders Dat moet tot uiting komen bij alleactiviteiten van de medewerkers in de jeugdgezondheidszorg. „Het consulta tiebureau bestaat dit jaar 10Ojaar Vroeger was het de wijkverpleegkundige van het consulta tiebureau, die vertelde hoe de ouders het moesten doen. Ouders gingen vaak blinde lings af op de adviezen van "de zuster" en "de dokter" Daarin is gelukkig al heel veel veran derd. Toch vraagt het aanbieden van jeugdge- zondheidszorganno2001 een andere benade ring. Het project vraaggericht werken, moet ons helpen om het werk in alle facetten af te stemmen op vragen van ouders. „Ons aanbod is voor een deel een standaard pakket, omdatwijons moeten houden aan o a. de wettelijke taken en het (rijks-) vaccinatie programma. Maar daarnaast bekijken we m al le contacten met ouders, samen met hen welke aspecten van de(op-) voedingen ontwikkeling van hun kind(eren) aan de orde moet komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ten aanzien van eten slapen, huilen of zindelijkheid Neem nu het voorbeeld van slecht slapen. Als ouders vinden dat hun kind slecht slaapt en van ons daarover een advies willen hebben, dan proberen we er samen iets aan te doen. Maar de ouders bepa len uiteindelijk welke oplossing ze kiezen. Honderd jaar geleden waren er waarschijnlijk standaardoplossingen, maar dat is heden ten dage niet meer aan de orde. Natuurlijk zijn er standaard oplossingen die van alle tijden zijn. maar ouders mogen verwachten dat <je advie zen knjgen die bij de tijd zijn." „Zo gaan we ook te werk op andere terreinen, bijvoorbeeld door goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen, activiteiten van partners in de jeugdgezondheidszorg of landelijke the ma's. De spraak- en taalontwikkeling is zo'n thema. Voor alle kinderen is de praten een be langrijk onderwerp in hun ontwikkeling, maar kinderen die het Nederlands met als moeder taal leren of kinderen die dialect spreken is de taalontwikkeling een extra aandachtspunt We proberen daar extra aandacht aan te schenken op velerlei manieren. We kunnen ou ders aangeven dat deelname aan de peuter speelzaal belangrijk is voor het goed leren van de taal, we adviseren oudersom te lezen en te zingen met hun kinderen. Bij echte problemen worden ouders via ons verwezen naar de huis arts of andere organisaties/instellingen die ge specialiseerd zijn in het onderwerp, enzo voorts." Annemarie vertelt dat het project vraaggericht werken niet van de ene dag op de andere op houdt. Het loopt steeds door en het zal in eer ste instantie een jaar kosten voordat bijvoor beeld iedereen de bijbehorende training heeft gevolg. Maar daarna zal dit thema doorlopend aandacht vragen, want we zijn deze weg inge slagen en niet voor niets. Ook zullen weouders meer betrekken bij ons werk. We zullen ook de trevredenheid van ouders gaan meten en re gelmatig met hen het aanbod evalueren. Het is aan deoudersomonste laten weten watzevan ons verwachten, wij zullen hen hiertoe uitnodi gen en en het is aan onsom daar vervolgens op in te spelen." Contacten De contacten tussen de ouders en Thuiszorg beginnen al voor de geboorte als de wijkver- pleegku ndige tijdens de zwangerschapeen zo genaamd voorbezoek brengt bij de ouders thuis. Anne Marie: ,Het voorbezoek wordt standaard aangeboden. De wijkverpleegkun dige kan aan huis komen om allerlei aspecten rondom bevallingen een pasgeboren kind met de ouders te besprekenOok hier werken we dus weer vraaggericht, er wordt veel informa tie meegebracht, maar bijvoorbeeld bij ouders met een tweede kindje zal de informatie-be hoefte heel anders zijn Het tweede contact is ook een huisbezoek voor de zuigeling. Als de kraamverzorgende weg is en de baby tien tot veertien dagen oud is, dan kan de verpleegkundige komen om het kindje te wegen, vragen te beantwoorden en hetdos- sier te starten Het dossier blijft tot het vierde jaar onder de hoede van Thuiszorg en daarna tot het negentiende levensjaar van het kind bij de GGD blijft De volgende contacten bestaan uit de bezoe- ken*tian het consultatiebureau, in het eerste jaar van de zuigeling negen keer en van 1 -4 in totaliteit vijf bezoeken. Thuiszorg moet vol doen aan een bepaald aantal wettelijke taken en ook het aanbieden en uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma is een standaard. Naast dit standaard aanbod kunnen ouders Voor een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W. Stegeman kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op. Het beroepschrift moet u richten aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak. Postbus 20019, 2500 AE 's Gravenhage. De beschikking wordt met ingang van 18 augustus 2001 van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en met toepas sing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorzie ning. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzitter van de Afdèling bestuursrecht spraak van de Raad van State (adres als hierVoor genoemd). Nadere inlichtingen over de beroepsmogelijkheden kunt u krij gen bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen, doorkiesnummer 854781. Verleende kapvergunning(en) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen hout opstand) 27-06-2001, Daltonstraat 2 te Rijssen, kappen 8 populiereh; 28-06-2001, Postweg 79 te Holten, kappen 11 dennen; 28=06:2001, Koninginneweg 29 te Rijssen, kappen 1 berk; 28-06-2001, Pelmolenweg 6 te Rijssen, kappen 1 berk; 28-06-2001-, Het Mulderslag 11 te Rijssen, kappen 1 berk; 28-06-2001, Tyiolendijk Zuid 4 te Rijssen, kappen 1 berk; 28-06-2001, G.A.zn.Brederodestraat/Kruisweg te Rijssen, kappen 4 dennen; V 28-06-2001, Nc^ordenbergstraat 3 te Holten, kappen 3 berken. U kunt deze kapvergunning(en) vanaf 6 juli 2001 voor een perio de van 6 wekten inzien bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 in/het gemeentehuis in Rijssen. Daar liggen ook de verleende kafpvergunningen ter inzage. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854778 bellen. Tegen epn verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de (vermeld worden achtereenvolgens de datum van de verzending. Verleende monumentenvergunning Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH het nummer, de bouwplaats Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn n de inhoud van het plan) kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u coptact opnemen met de publieksbalie van de sector rpimte. kamer 201, doorkiesnummer 854781. Verleende inritvergunning(en) (vermeld Vyorden achtereenvolgens de datum van verzending, de perceelsaapduiding en de omschrijving van de verleende ver= gunning) I 22-06-2001) 20010485, Welleweg 2a te Rijssen, aanleggen 7 meter brede inriti U kunt deze inritvergunning(en) vanaf 6 juli 2001 voor een perio de van 6 weken inzien bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer £01 in het gemeentehuis in Rijssen. Daar liggen ook de verleeride inritvergunningen ter inzage. Voor informatie kunt u telefoonnummer 854778 bellen. Jn een verleende vergunning kunnen belanghebbenden en 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij :ollege van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u /aar maakt kunt u de president van de ndissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de sector ruimte in het gemeentehuis in Rijssen, kamer 201, telefoonnummer 854781. 22-06-2001, 20010295, Kasteellaan 1 te Rijssen, realiseren bijen stand. Adres gemeentehuis Schild 1, 7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-85 48 54 f 0548-85 48 55 gemeente@rijssen.nl vww.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend maandag tot en met vrijdag an 09.00 tot 12.15 uur en middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen de gedane melding kunnen belangheb benden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 74600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Adres gemeentewerf Waagweg 4 in Holten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf Rijssen iedere dag van 8.00-12.00 u en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssecretariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J. A. H. Lonink, wethouder J. Flim-Gerritsen of wethouder J. J. A. ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van de artikelen op deze pagina? Dan kunt u tussen08.00en 18.00 uur altijd bellen met de Centrale Thuiszorgtelefoon. Het nummer is (C570) 68 60 00

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 9