gemeentelijke infonnatie Rijssen. Reken daar maar op. informatie en inlichtingen tel 0548-85 48 54 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Collectes Van 1 juli tot en met 1 september is er een vrije periode. Er wordt in deze periode niet gecollecteerd. Hebt u vragen over een collecte dan kunt u bellen met de afde ling Bestuurs-en managementondersteuning, telefoonnummer 854623. Verplaatsing markt In verband met voorbereidende werkzaamheden op de Smidsbelt voor het NKTriatlon Holten, wordt de markt van vrijdag 6 juli 2001 verplaatst naar het parkeerterrein aan de Tuinstraat (achter het gemeentehuis). Vastgestelde verordeningen De raad van de gemeente Rijssen heeft in zijn vergadering van 25 juni 2001 vastgesteld: - een 'Verordening winkeltijden gemeente Rijssen 2001' - een 'Algemene plaatselijke verordening gemeente Rijssen 2001' Deze verordeningen treden in werking op 6 juli 2001 en liggen vanaf deze datum gedurende vier weken ter inzage op de stafaf deling Bestuurs-en managementondersteuning, kamer 214. Wegafsluitingen In verband met werkzaamheden zijn de volgende weggedeelten voor de vermelde perioden voor het doorgaande verkeer afge sloten: Weggedeelte Periode Huttenwal, tussen Hogepad en De Krans t/m 17 juli 2001 Grotestraat, tussen Rozengaarde enWatermolen t/m 17 juli 2001 Rozengaarde, gerekend vanaf de Grotestraat over een lengte van circa 20 meter t/m 20 juli 2001 Particulieren krijgen voorrang bij de toewijzing van de stand plaatsen. Voor kinderen tot 15 jaar wordt een afzonderlijk deel van het terrein gereserveerd. Voor personen die ouder zijn, is het verboden een standplaats op dit gedeelte in te nemen. 8. Op het marktterrein mogen geen auto's worden geplaatst. Uiterlijk om 11.30 uur moeten de auto's van het marktterrein verwijderd zijn. 9. ledereen is verplicht zich op verzoek van de marktmeester te legitimeren. 10.a. het marktgeld bedraagt f. 10,20 per strekkende meter; het verschuldigde marktgeld moet worden betaald aan de markt meester; b. kinderen tot en met 15 jaar zijn geen marktgeld verschul digd. 11. Er kunnen maximaal tien standplaatsen aangewezen worden voor de verkoop van geringe eet- en drinkwaren voor con sumptie ter plaatse. De brancheverdeling is twee patat-, twee snoep-, twee ijs-, „n vis- en „n Vietnamese-loempiakraam en twee niet-gedefinieerde branches, anders dan de hiervoor genoemde branches. Herplant bomen in de Esstraat In de afgelopen winterperiode zijn in verschillende straten bomen verwijderd. Deze verwijdering had te maken met het plan van renovatie van bomen in bestrating. In de Esstraat zijn de bomen ook inmiddels verwijderd en er is een nieuw beplantingsplan opgesteld om nieuwe bomen weer te planten. U kunt dit plan tot en met 17 juli 2001 inzien bij de frontoffice van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis. Schuldhulpproject Rijssen Wat kan het schuldhulpproject Rijssen voor u betekenen? Het schuldhulpproject Rijssen kan u hulp bieden wanneer u finan- ci%ole problemen hebt. Samen met u kijkt de consultant of er een oplossing is voor uw financi%ole problemen. Het schuldhulpproject Rijssen is een samenwerkingsverband tus sen drie instellingen die vaak te maken krijgen met mensen in financi%ole nood. Deze drie instanties zijn: 1. het taakveld Sociale zaken van de gemeente Rijssen; 2. de Stadsbank Oost Nederland; 3. Maatschappelijke Dienstverlening Noord-West Twente. De hulp die het project u kan bieden bestaat niet uit directe finan- cï%ole hulp, maar uit informatie, advies en bemiddeling. Om dit werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat u uw hele financi%ole situatie in kaart brengt. Dit betekent dat u volledig inzicht moet geven in uw totale financi%ole situatie. Ook wordt informatie opgevraagd bij uw schuldeisers en bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel. Aan de hand van de informatie die u hebt verstrekt, wordt een plan opgesteld voor de hulpverlening en bepaalt de consultant welke van deze drie instellingen u het beste kan helpen. Daarna wordt u doorverwezen naar die bewuste instantie. Door de verschillende werkzaamheden van de samenwerkende instellingen te koppelen, wordt geprobeerd een totaaloplossing te vinden voor uw financi%ole problemen. Uitgangspunt is dat uw problemen niet vpijr u maar alleen m,t u kunnen worden opgelost. Daarvoor is uw volledige medewerking nodig. Meer informatie over het schuldhulpproject kunt u lezen in de fol der die u kunt krijgen bij het taakveld Sociale zaken, balie 003 in het gemeentehuis. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Koedijk voor een persoonlijk gesprek over uw eigen situatie, telefoonnummer 854743. 4.Tot de lommerdmarkt worden toegelaten: - particulieren; - commerci%ole handelaren in tweedehands gebruikte goede ren. 5. Commerci%ole handelaren moeten aan de volgende voor schriften voldoen: a. zij moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel; b. ook moéten zij in het bezit zijn van een vestigingsvergun ning van de Kamer van Koophandel; 6. Van de cdmmerci%ole handelaren in tweedehands gebruikte goederen wordt een bezoekerslijst bijgehouden. 7. De marktmeester wijst de standplaatsen aangewezen. Samenvatting antennebeleid Voor de mobiele telefonie zijn antennes nodig. Het aantal anten nes is sterk afhankelijk van het aantal bellers. Het Rijk streeft ernaar dat overal in Nederland mobiele telefonie mogelijk is. Antennes moeten dan ook algemeen geaccepteerd worden. Soms kan een antenne worden geplaatst op hoge bebouwing. Als dat niet mogelijk is, ligt plaatsing op een mast voor de hand. Meestal voorziet het bestemmingsplan niet in de mogelijkheid vrijstelling te verlenen. Voor het verlenen van vrijstelling van het bestemmingsplan moeten afwegingen worden gemaakt. Hierbij moet onder andere worden gekeken naar de kwetsbaarheid van het gebied. In het antennebeleid staat aangegeven waar anten nes zouden kunnen worden geplaatst. Ook staat aangegeven op welke wijze de aanvraag om bouwvergunning moet worden beoordeeld en welke vormen van vrijstelling mogelijk zijn. De stukken van het antennebeleid liggen voor 4 weken ter inzage bij de balie van de afdeling dienstverlening, sector ruimte. Ingekomen bouwaanvragenlmeldingeh Lommerdmarkten 2001 Dit jaar zijn er net als vorig jaar vijf lommerdmarkten. Het markt- geldtarief voor personen vanaf 16 jaar bedraagt dit jaar f. 10,20 per ingenomen strekkende meter. De lommerdmarkten worden gehouden op de volgende loca ties: a) het terrein van de Oude Veemarkt; b) de Oosterhofweg tussen Enterstraat en Weverstraat; c) de Enterstraat tussen Wierdensestraat en Emmastraat/Oranjestraat; d) De Hagen tussen Emmastraat en Kerkstraat; e) de Kerkstraat tussen De Hagen en de Rozengaarde; f) de Rozengaarde tussen Kerkstraat en Elsenèrstraat (Stadhuisplein tussen zuidgevel stadhuis en panden Rozengaarde); g) de Rozengaarde, achter de Schildkerk (op plaats van de voor malige parkeerkuil). De richtlijnen zijn: 1. De lommerdmarkten worden in 2001 gehouden op de don derdagen 12, 19 en 26 juli en 2 en 9 augustus. 2. De lommerdmarkten worden op de onder punt 1 aangege ven donderdagen gehouden van 11.00 tot 16.00 uur. Het is verboden de standplaats voor 10.00 uur in te nemen. 3. Het is verboden op de lommerdmarkt nieuwe goederen te koop aan te bieden; verkoop van levende have is ook niet lenen aan dit bouwplan/deze bouwplannen met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling). Tijdens de termijn dat de bouwplannen ter inzage liggen kun nen belanghebbenden hun schriftelijke reactie richten aan bur gemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Werkzaamheden aan het spoor Het Railinfrabeheer (RIB) is de organisatie die voor rekening van het ministerie van Verkeer Waterstaat het spoorwegnet beheert en aanlegt. Van juli tot half september voert het RIB werkzaamhe den uit aan de sporen tussen Amersfoort en Apeldoorn. Als gevolg van deze werkzaamheden kunnen reizigers vanuit de gemeente Rijssen die met de NS via deze route reizen, tussen 8 juli en 12 september vertragingen ondervinden van ongeveer 15 tot 30 minuten. Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Railinfrabeheer met de heer P. van der Steen, telefoonnum mer 038-4974607. Bouwplan (vermeld worden achtereenvolgens dé datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 12-06-2001, 20010635, Wildweg 43 te Holten, bouwen tuinhuisje; 19-06-2001, 20010629, Wilhelminastraat 11 te Rijssen, vergroten woning; 20-06-2001, 20010641, Buizerdweg 10 te Holten, bouwen tuin huisje; 20-06-2001, 20010640, J. ter HorstJHzn.straat 4 te Rijssen, bou wen carport en berging; 21-06-2001, 20010637, Barmsijs 20 te Rijssen, bouwen tuinhuisje; 21-06-2001, 20010639, Kolenbrander 78 en 80 te Rijssen, bouwen dubbele woning; 21-06-2001, 20010636, Meindert Hobbemastraat 23 te Rijssen, vergroten woning; 21-06-2001, 20010638, Nijlandstraat 36 te Rijssen, uitbouwen keuken; 26-06-2001, 20010394, P.C. Hooftstraat 12 te Rijssen, bouwen keuken aan woning. 28-06-2001, 20010600, Nassaustraat 27, vergroten woning (gewijzigd plan); Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeente huis in Rijèsen. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kun nen belanghebbenden binnen 2 of 4 weken na deze publicatie hun schriftelijke reactie richten aan burgemeester en wethouders van Rijssen', Postbus 244, 7460 AE Rijssen. indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de president van Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de sector ruimte van het gemeentehuis in Rijssen, kamer 201, doorkiesnummer 854781. Daar liggen ook de verleende bouwvergunningen ter inzage. Bouwplannen (artikel I9WRO enlof artikel 50 WW) (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 12-06-2001, 20010635, Wildweg 43 te Holten, bouwen tuinhuisje; 18-06-2001, 20010529, Wilhelminastraat 4 te Rijssen, vergroten woning; 20-06-2001, 20010641, Buizerdweg 10 te Holten, bouwen tuin huisje. Vanaf 6 juli 2001 liggen voor een periode van 4 weken (tot en met 2 augustus 2001) bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen, de bouwplannen ter inzage. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te ver lenen aan deze bouwplannen met toepassing van artikel 19, lid 3 WRO en/of artikel 50 WW). Tijdens de termijn dat het bouwplan/de bouwplannen, ter inzage ligt/liggen kunnen belanghebbenden hun reactie schriftelijk ken baar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. (verméld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats, de inhoud van het bouwplan en het aantal weken dat het bouwplan ter inzage ligt) 20^06-2001, 20010640, J. ter HorstJHzn.straat 4 te Rijssen, bou- dubbele woning. Vanaf 6 juli 2001 liggen voor een periode van 2 weken (tot en mat 19 juli 2001) bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen, de bouwplannen ter inzage. De bouwplannen passen niet in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te ver- gemeente#rijssen.ril Schild 1,7461 DD Rijssen Adres gemeentehuis Postbus 244, 7560 AE Rijssen Het gemeentehuis is geopend middags op afspraak gemeentehuis gesloten Adres gemeehtewerf Verleende bouwvergunningen/ mededeling (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 22-06-2001, 20010405, Liezenweg 9 te Holten, bouwen berging; 22-06-2001, 20010441, Koninginneweg 2 te Rijssen, bouwen vrij staande garage; 22-06-2001, 20010375, Haarstraat 123A te Rijssen, vergroten woning; 22-06-2001, 20010427, Rabbi Keizerstraat 8rte^Rijssen, bouwen garage; 22-06-2001, 20010440, Enterstraat 20 te Rijssen, plaatsen dakka pel; 22-06-2001, 20010378, Kalanderstraat 47 te Rijssen, verbouwen productiehal; 22-06-2001, 20010347, Elsenerveldweg 11 te Rijssen, bouwen woning met bijgebouw; 26-06-2001, 20010593, Entoshof 10 te Rijssen, plaatsen tuinhuis je; 26-06-2001, 20010377, Julianastraat 15 te Rijssen, verbouwen woonwinkelpand tot woning; 27-06-2001, 20010155, Haarstraat 11 te Rijssen, bouwen apparte mentencomplex en comm'erci%ole ruim ten; 27-06-2001, 20010616, Lugtigheidstraat 24 te Rijssen, bouwen tuinhuisje; 27-06-2001, 20010621, Eekelscharen 11 te Holten, vergroten woning; 27-06-2001, B2000224, Broekweg 24 te Holten, verbouwen 2 varkensstallen en bouwen 3 varkensstal len; 27-06-2001, 20010442, Erve Campjan 5 te Rijssen, bouwen woning; 27-06-2001, 20010264, Borkeld 16 te Rijssen, bouwen berging en hooi-en stro-opslag; 28-06-2001, 20010451, Prins Willem-Alexanderlaan 46 te Rijssen, bouwen garage; 28-06-2001, 20010445, Kolweg 73 te Holten, vergroten woning en plaatsen dakkapel; 28-06-2001, 20010464, Dorperdijk 15 te Rijssen, bouwen werktui genberging; 28-06-2001, 20010189, Wierdensestraat 88 te Rijssen, bouwen berging; 28-06-2001, 20010355, Vijfhuizenweg 3 te Holten, bouwen gara- i ge/berging; 28-06-2001, 2001Ö272, Blinde Banisweg 7 te Rijssen, bouwen 28-06-2001, 20010579, Bleekstraat 1 te Rijssen, bouwen woning. Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belangheb benden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar Verleende reclamevergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, het perceel en de inhoud van het plan) 22-06-2001, 20010370, Oranjestraat 82 te Holten, aanbrengen lichtreclame. Tegen een vergunning kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het colle ge van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopi ge voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkhf^denJcuntjj contact opnemen met de publieksbalie vamdë~sêctór ruimte van het gemeentehuis in Rijssen, kamer 20.1, doorkiesnummer 854781. Verleende sloopvergunningen! mededelingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 26-06-2001, 20010608, Markeloseweg 6 te Holten, slopen gara ge/berging; 26-06-2001, 20010534, Borkeld 5 te Rijssen, slopen 2 pandep. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contacf opnemen met de publieksbalie van de sector ruimte van het gemeentehuis in Rijssen, kamer 201, doorkiesnummer 854781. Wet milieubeheer (bekendmaking meldingen) Bij de publieksbalie van d9 sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, liggen tot en met 2 augustus 2001 tijdens de ope ningstijden van het gemeentèhuis de volgende ingekomen mel dingen ter inzage: -Voor het exploiteren van een verf- behangspeciaalzaak op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer van Colors at Home, Rozengaarde 77 te Rijssen. -Voor het aanbouwen van hotelsuites en een hotelappartement op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtin gen milieubeheer van restaurant hotel Hoog Holten, Forthaarsweg 7 te Holten. Wet milieubeheer (kennisgeving definitieve vergunning) Op de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen, ligt/liggen tot en met 16 augustus 2001 ter inzage de onder voorschriften verleende vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van: maatschap Rietberg, voor herinrichting van het bedrijf op het perceél Broekweg 24 te Holten. De beschikking komt overeen met de eerder ter inzage gelegde ont werpbeschikking/en. Waagweg 4 in Hotten t 0548-85 45 86 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0543-85 48 10 Openingstijden gemeentewerf Rijssen iedere dag van 8.00-12.00 u en van 13.00-18.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 85 48 56 Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van de wethouders kunt u het bestuurssec.retariaat bellen. Voor een afspraak met burgemeester J: A. H. Lonink, wethouder J. Flim-Gerritsen of wethouder J. J, A. ter Keorst kunt u telefoonnummer 0548-85 46 12 bellen. Voor een afspraak met de gemeentesecretaris; D. R. van der Borg, wethouder J. Ligtenberg, wethouder W. A. J. ter Schure of wethouder W, Stegemam kunt u telefoonnummer 0548-85 46 13 bellen. Rijssen. Reken daar maar op.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 8