AKTIE-SLAPEN 1 199 399 799 PT2._995PC79| lol B M TOPVOORPEEL IN TOPKWALITEIT: 2 Matra GRATIS SLAPEN! BETAAL PAS IN 2002! :r i:'2,..,799 Zomerfietstocht Willems stopt Riek Broekmaat 50 jaar bij EHBO Deel taken Vreemdelingendienst politie naar Twentse gemeenten NASA Matrassen Op zoek naar een nieuwbouw appartement DONDERDAG 5 JULI 2001 HO 4 Markclo - IVN Markclo houdt in de maanden juli cn augustus elke dinsdagmid dag een fietstocht door de omgeving van Markclo onder leiding van een gids. De lengte van de tocht bedraagt 25 kilometer. De eerste fietstocht is gepland op 10 juli en dan achtereenvolgens 17, 24 en 31 juli. I O RAKETJES /oor Holtens wSjkgÈÊw IÜÉ Zakengids H99 HH rubrieksadvertentie op te geven voor Holtens Nieuwsblad/De Zakengids Plaatsingsdatum(s) - Plaats hier uw advertentietekst Per vakje één leesteken of spatie gebruiken. (Denk aan adres en/of telefoonnummer en vergeet niet om belangrijke details te vermelden). BON REGEL De kosten van uw advertentie: Prijzen zijn incl. BTW t/m 3 regels per regel meer f 22.31 f 7.44 Hoe opsturen De volledig ingevulde bon, voorzien van uw eigen banknummer en handteke ning of met bijgevoegde giro-betaalkaart of bankcheque, dient 2 dagen voor plaatsing in ons bezit te zijn. Opdrachten die te laat zijn worden doorge schoven naar de volgende week. In gesloten envelop toezenden aan: Wegener Huis-aan-huiskranten Oost afd. Telefonische Verkoop Antwoordnummer 97, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig) Hoe betalen Vul op de bon uw eigen bankrekeningnummer in en plaats uw handtekening. Daarmee stelt u ons (éénmalig) in de gelegenheid om het bedrag te incasseren. Ook kunt u een ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of bankcheque bij de bon opzenden. Ondergetekende: verleent hierbij een éénmalige machtiging aan Media Collect om het verschuldig de bedrag af te schrijven ten laste van zijn/haar rekening. Postbanknr.: Datum: _J banknr.: Handtekening rekeninghouder: Advertentie onder nummer/brieven buro v/d blad f 8.50 extra Bewijsexemplaar op aanvraag per post f 7.91 Telefonische opgave advertenties: 053-484 24 50 L Wegener huLs-aan-hulskranten oast Vervolg van voorpagina Jan Slootweg (45), het raadslid dat in het na jaar deel uit gaat ma ken van de SGP-frac- tie, is adjAnctdirec- teur aan basisschool de Brekeld in Rijssen. Sinds '98 is hij lid van de schaduwfractie van de SGP. Na de herindeling maakt hij deel uit van de com- Publiekszaken, socia le zaken, onderwijs en werkgelegenheid. Hij staat reserve voor de commissie Welzijn, personeel en organi- Slootweg kwam in '83 vanuit Zoetermecr naar Rijssen. De landelijke politiek interesseerde hem in eerste instantie meer dan de plaatselij ke. „Ik bezocht wel eens een vergadering van de SGP, maar dacht er toen niet aan om ac tief bezig te gaan", ver telt hij. Dat veranderde toen er sprake was een gemeentelijke herinde ling. „Bij de herindeling ging het voor mijn ge voel voor het behoud van de gemeenschap. F.n de Rijsscnse ge meenschap is me altijd goed bevallen. Ik vond Rijssen en Holten der mate van elkaar ver schillen dat ik meende een tegengeluid te moe ten laten horen". Slootweg was een van de initiatiefnemers van het comité 'Rijssen- Holten-nee'; het comité spande nog een rechts zaak aan om de herin deling tegen te houden. Slootweg bestuurt als gemeenteraadslid straks de heringedeelde ge- :e. Zit daar geen tegenstrijdigheid in- „Nee. absoluut niet. De herindeling heeft plaatsgevonden en nu 1 je aken. Ik heb me ook nooit tegen Holtenaren willen ke ren, ik kwam op voor Rijssen als zodanig". Slootweg vreest dat de herindeling die gemeen schap van Rijssen, waarvan hij zelf deel uit maakt, toch op enigerlei wijze aan zal tasten. „De toekomst moet uit wijzen of die vrees rëeel is. Het is een proces, en het is vanuit ons oog punt van belang de vin ger bij de pols te hou den. Samen met de an dere SGP-raadsledcn zal ik me daarvoor in zetten. Niet om te pola riseren, maar simpelweg omdat die waarde van uit de SGP mij aan spreekt". Zinloos geweld in Holten Wie de daders zijn ge weest, weten Hans en z'n vrouw nog steeds niet. 'Het waren hele gewone jongens, maar zeker geen Holtenaren', weten de twee. 'We hebben kinde ren in dezelfde leeftijd, zodat je veel jongens kent. Maar deze hadden we nog nooit eerder ge zien. Het is de vraag of de ouders van die jongens wel weten wat hun kinde ren hebben gedaan. Een trauma heeft de familie er niet aan overgehouden. 'We lopen weer gewoon hetzelfde rondje met de hond, via het Vletgoor cn langs het hertenkampje. Daarnaast hebben we ook geen moeite om tussen een groep jongeren te staan, hoor', laat Cora weten. Hans: 'Als ik weer zou zien dat jongens de reeën mis handelen, zou ik er toch weer wat aan doen. Maar dan waarschijnlijk wel op een andere manier', geeft hij aan. 'Je kunt en mag zoiets gewoon niet laten gebeu ren.' Hans heeft een eigen motorzaak in Rijssen en was door het incident een tijd uit de running. 'Ik heb daar ge lukkig een hele goede jon gen lopen die zich voor 150 procent inzet. Zonder hem had ik het niet gered en had ik dc tent een tijdlang moe ten sluiten.' Iedereen leeft met hem mee. 'Ouderen die in mijn zaak komen, zeggen dat ze er zeker ook iets van hadden gezegd. Terwijl jon geren juist zeggen: "Was toch gewoon doorgelo pen".' Hans had dit laatste absoluut niet over z'n hart kunnen krijgen. 'Wat die jongens deden, kan gewoon niet! Daar moet je hoe dan ook wat tegen doen.' Verder heeft ze heel vaak meegedaan aan districtwedstrijden, waarbij ongevallen in scène worden gezet met behulp van nep-slacht- offers. 'Ook zitten er theorievragen aan ver bonden die vaak erg moeilijk zijn', weet ze te vertellen. 'Vooral ook omdat de regels weer zijn veranderd. Moest je het vroeger zo doen, dan moet het nu ineens weer compleet anders. En daarnaast moet je er al tijd bij vertellen waarom het zo moet.' In de praktijk heeft ze haar EHBO-kennis enkele ke ren moeten gebruiken. 'Een van de buren was ge vallen en kreeg een her senschudding. Verder had iemand van de camping dc voet open, die ik dicht heb gemaakt met het leggen van een zwaluwstaartje.' Een dag later kwam deze weer bij haar terug, omdat dc voet nog steeds pijn deed. 'Je moet ook naar dc dokter gaan', zei Rick. 'Maar dat had ik er ook toen al meteen bij gezegd.' Dc campinggast volgde dc raad op en het bleek dat Riek goed haar werk had gedaan, want de arts heeft ernaar gekeken cn er ver der niets aan veranderd. Stoppen met dc EI 1BO zal Riek niet zo snel. Het is een onderdeel van haar le ven geworden. 'Het is een sociale bezigheid cn daar naast vind ik het wel be langrijk dat je het beheerst.' I AUTO'S AUTO'S, MOTOREN, BEDRIJFSAUTO nieuw of gebruikt natuurlijk op AUTONIEUWS.COM De autosite voor de regio THUISWERK gevr. plakken, knippen, Tel. 0575-546106. Thuiswerk! f 30 - per uur. Superfoon zoekt dames die anoniem erot. livegesprekken willen voeren. Je mag net zoveel uren maken als je wilt. Officieel contract, maandelijkse uitbetaling. Interesse? Stuur een briefje naar postbus 59169,3008 PD Rotterdam. E-mail: dsxsollicitatie@superfoon.nl Of fax naar 010-2944090. Bellen mag ook op 010-3003456. FIETSEN-BROMMERS- SCOOTERS Lease nu je droomscooter, en betaal pas in januari 2002 Vraag gratis informatie. 0800-motolease (668663273) of kijk bij www.motolea8e.nl KENNISMAKING- RELATIE 0906.50.50.573 Bel de contactlijn Oost Nederland Ik ben Delana, ben 19 en zoek gezellige jongens die met mi willen babbelen. Ik ben niet op zoek naar een relatie, maar wel naar een leuk contact. Boxnummer: 270462 1 gpm. 0906.50.50.573 Bel de contactlijn Oost Nederland Ik ben alweer meer dan 3 jaar alleen en zoek een vriend. Ik ben een vrouw van 48 en eigenlijk vooral op zoek naar een gezellig maatje. Boxnummer: 362057 1 gpm. I DIVERSEN HOUTWORM-BOKTOR' aat uw bezit onze zorg zijn! Vooralle ongediertebestrijding. GHN - tel. 038-3866733. I LANDBOUW- VEETEELT Te koop:ZETOR 6211 1984 met dubbellucht 12.4-36, Trioliet Blockbuster ZK145, Deutz-Fahr Hark, weidesleep, veescheerapparaat. Van Coeverden, Beusbergerwg 47. Tel. 0548-361732. Vanaf 1 juli 2001 hoeven nieuwe, zich in Nederland vestigende, vreemdelingen zich niet meer aan te melden bij de Vreemdelingendienst van de politie Twente. Zij kunnen zich nu direct laten inschrijven bij de Twentse gemeenten. Deze nieuwe werkwijze is van toepassing op vreemdelingen die al dan niet met een Machtiging tot Voorlopig Verblijf naar Nederland komen en van plan zijn zich in Nederland te ves tigen. Deze regeling geldt niet voor asielzoekers. Met deze nieuwe regeling wordt een eerste aanzet gegeven om in Twente te voldoen aan de behoefte om de vreemdeling vanuit één loket te helpen. Alle Twentse gemeenten werken hieraan mee, evenals de drie Vreemdelingendiensten in Almelo, Hengelo en Enschede. Voor meer informatie: Harrie Balke, Burgerzaken gemeente Enschede, 053-481 89 21 Ingeborg Hogebrug, stafafdeling Communicatie Politie Twente, 053-455 56 37 Une partie des taches de la police des étrangers est reprise par les communes de Twente A partir du premier juillet 2001, les nouveaux étrangers qui s'éta- blissent aux Pays-Bas ne sont plus obligés de se présenter a la poli ce des étrangers de Twente. lis peuvent désormais se faire inscrire directement dans les commu nes de Twente. Cette nouvelle faqon de procéder est applicable aux étrangers qui, munis ou non d'une carte de séjour provisoire, viennent aux Pays- Bas dans l'intention d'y résider Cette réglementation ne concerne pas les demandeurs d'asile. Cette nouvelle réglementation est un premier pas fait dans la région de Twente pour satisfaire au besoin de régler les affaires des étrangers a un seul guichet. Toutes les communes de Twente, ainsi que les trois services de la police des étrangers a Almelo, Hengelo et Enschede, apportent leur concours a cette nouvelle réglementation. Pour de plus amples renseignements Harrie Balke, état civil (Burgerzaken) de la commune d'Enschede, 053 - 481 89 21 Ingeborg Hogebrug, direction du département Communication de la Police de Twente, 053 - 455 56 37 Ein Teil der Aufgabe des Auslanderamtes der Polizei wird Aufgabe der Cemeinden in TVwentePRIVATE Seit dem 1. Juli 2001 brauchen sich neue Auslander, die sich in den Niederlanden niederlassen, nicht mehr beim Auslanderamt der Polizei Twente anzumelden, Sie können sich jetzt sofort bei den Gemeinden in Twente melden. Diese neue Vorgehensweise gilt für Auslander, die eventuell mit einer vorlaufigen Aufenthaltsgenehmigung (Machtiging tot Voorlopig Verblijf) in die Niederlande kommen und vorhaben, sich in den Niederlanden niederzulassen. Diese Regelung gilt nicht für Asylbewerber. Mit dieser neuen Regelung wird ein erster Ansatz gemacht, um in Twente dem Bedürfnis zu entsprechen, den Auslandern von einem Schalter aus zu helfen. Alle Gemeinden in Twente arbeiten daran mit, ebenso wie die drei Auslanderamter in.Almelo, Hengelo und Enschede. Für weitere Informationen: Harrie Balke, Bürgeramt der Gemeinde Enschede, 053/4818921 Ingeborg Hogebrug, Stababteilung für Kommunikation der Yaban D görevlerinden bazi le Beledivelcrinc geyer 1 Temmuz 2001 tarihinden ilibaren. Hollanda'ya yerlcs-n yeni gelen yabancilann Twcnic Yabanciiar Poiisinc bayvurmalarina gerefc kalmayacaklir. Bunlar kendilcrini hemen fwcnU belediyclcrinc kayit ettirebilirler. Bu yeni galama yöntcmi, Hollanda'ya Gcgici Olurum Vizesiylc vcya vizesiz gelen vc Hollanda'da ycrlcjmc amacinda olan yabanciiar ipin gcferlidir. Bu dOzcnlemc illicacilar if gcferli dcgildir. Bu yeni duzenlcrr.c bu liir yabanciya bir let gleden yardim clmc ihtiyacmi Twenlc'dc Yabanciiar Polis Dairelen bu konuda ijbirligi ifindedir. Daha fazla bilgi ifin: Harrie Balke. Burgerzaken. Enschede Belcdiyesi. 053-481 89 21 Ingeborg Hogebrug, stafafdeling Communicatie Politic T wente, 053 - 455 56 37 Some tasks of Aliens Police delegated to municipal aut horities in Twente From 1 July 2001, aliens who wish to settle in The Netherlands will no longer need to report to the Aliens Police Department of the Twente police force. They will be able to register direct with the municipal authorities in the town in Twente in which they are going to settle. This new procedure is applicable to aliens who come to The Netherlands with the aim of settling in this country, whether or not they already have a temporary residence permit [Machtiging tot Voorlopig Verblijf]. The procedure does not apply to asylum seekers. The new procedure is being implemented as the first step towards Twente's ultimate aim of being able to assist aliens through a sing le service point. All the municipal authorities in Twente are taking part in the scheme, as are the three Aliens Police Departments based in Almelo, Hengelo and Enschede. For further information please contact: Harrie Balke, Population Affairs Department [Burgerzaken], Enschede town council, tel.: 053 - 481 89 21 Ingeborg Hogebruq, PR Communications, Twente police force, tel.: 053 - 455 56 37 Parte de las tareas del Servicio de Extranjeria de la policia pasan a cargo de los ayuntamientos de TVvente A partir del 1 de julio de 2001 ya no es necesario que los nuevos extranjeros que se han establecido en Holanda se presenten ante el Sevicio de Extranjeria de la policia de Twente. Ahora pueden inscribirse directamente en los Ayuntamientos de Twente. Este nuevo método de trabajo es de aplicación para los extranjeros que vienen a Holanda, eventualmente con una Autorización de Permanencia Provisionaly que piensan establecerse en Holanda. Esta reglamentación no rige para los demandantes de asilo. Con esta reglamentación se da en Twente un primer paso para cumplir con la necesidad de asistir a los extranjeros desde una sola ventanilla. Todos los ayuntamientos de Twente colaboran en esto, asi como los tres Servicios de Extranjeria situados en Almelo, Hengelo y Enschede. Para mas información: Harrie Balke, Asuntos Civiles, ayuntamiento de Enschede, 053-481 89 21 Ingeborg Hogebrug, sección de la plantilla de Comunicación de la Policia de Twente, 053-4555 56 37 Ul -Uil» O* 1" üi ot ÉX4I i*J»» A i*®*' ow* aW1 =*2001 a ■OiiS ÜajdJ I Ina J*! ^+JU» Jc li» «i ï*iHI J ,£ti. O» Z4Ü „=i»2l oUiia. iiiHl u3)l I j ,1=-» .»bJ ^Ml C&. (j-a. At, U, .i±U» liaz1 liA O* i» Jjlü CiüS rabil# JS -i»J j JÜ4. .053-481 89 21 9»"' 04»^ '41b 4ju - 053 - 455 56 37 ,oi«i JzïljiJI r-ï 'CJjA»* Havana 2x Boxspring, incl. luxe sprei en hoofdboard. v.a. 2x Elektrische bodem Hoti 2x Diamant Ravenna-matras Comfortmatras 15 cm dik Incl. wintervlies 41 QQ Nu 7 voor a^P 2-pers. ,a. 199 AKTIE Pocketvering p/st Kwaliteits-Pocketvering 300 veren/m', Hm Comfortschuim ELT BB II incl. badstof hoes m B p/st. 599,- Nu voorh^ PocketLatexAction 300 veren/m' perfecte contourvorming LATEX DUO 16 cm dik 2-pers. 3991 2-pers. vo 599 Dubbele Pocket Special Pocket v, 799 Special Pocket 500 veren/m' ^^^k Hoogbouwslaapkamer Diverse modellen, van f2100;- NU v.a Claudia In kersenhout! Franse slaapkamer! NU van 2500, 2-pers. ledikant 2x nacht kastje, 2x bodem, 2x 2x kussen, NU (Incl. 3-deurs kast 2695,-) *nJ Portugal 2 pers. ledikant, 2x bodem 2x matras NU v. Revolutionair Schoteltjes Onze NASA Matra worden aanbevoler door Kinesilbcrapc "systeem! 4 cm NASA 12 Totaal 17 cm dik roA;.; r 2x Elek. schoteltjes bodem, 2x NASA- "HTICfcC matras, nu (incl. kast 2499,-) 7 cm NASA 13 cm FOAM Badstof hoes Totaal 20 cm dik Onderschuif bed Inclusief 2x matras 49@ Austria, deelbaar seniorenledikant! KOMPLEET indusief bodems Tessa 2 Tokio 2 pers. ledikant, 2x nacht kastje, 1x hoofdboard, NU 'IA'- uitvoering 2x bodem 2x kussen. (Incl. 3-deurs kast NU v.a. mTuflTilSBal AlfTIP.QI ADEM De Klomp 83, Enschede Info: (053) 434 34 14 Li B Ba ^2 tmI Bh I v filialen In 's-Hcrlogcnbosth, Enschede, Arkcl. Hilversum, Arnhem, UUodil, Oclli, Eindhoven, 8roda, Halte Open: di.-wo.-vr. 10 00-18.00 uur donderdag 10 00-21.00 uur indam zaterdag 10.00-17.00 uur maandag gesloten I Bel Bestel: I |(0183) 5612 631 Markclo helpen u inciele z.ik hypotheek Speei.i.il voor rle inciiwb kkelijke le Krooistc hypotlicekvcrstrek kcr v.iii Nerlerl.inJ. Wilt Rabobank Holten-Markelo

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 4