Willy: 'Worsten stoppen doe ik allang niet meer' 'Ik vind het belangrijk datje EHBO beheerst' Bewoners van Twente voelen zich erg veilig (0 ASM Politie Twente krijgt een goed rapportcijfer Wandelen met IVN Agenda Medische DIENSTEN Kerk DIENSTEN WEEK Riek Broekmaat 50 jaar bij 50-jarige EHBO Holten SGP-raadslid Jan Slagman Interkerkelijk Recreatiewerk heeft niets tegen mannen van start bij De Lindenberg DONDERDAG 5 JULI 2001 HOUTENS N11 TJWSBLAD 3 Jubilaris Willy Lodeweges bij ojjn afdeling in de Enkco. (Foto: Rinns Vrijdag) Voor de vijfde keer werd in fe bruari van dit jaar de landelijke Politiemonitor Bevolking ge houden. Het betreft een twee jaarlijks onderzoek naar crimi naliteit, onveiligheid, preven tiegedrag van burgers en de kwaliteit van het optreden van de politie. In de onderzoekspe riode van twee weken zijn on geveer duizend mensen in Twente telefonisch benaderd. De politie Twente heeft met dit onderzoek een goed rapportcijfer gekregen. Ruim 73 procent van de ondervraagden is zeer tevreden over het contact met de Politie Twente. 10 Procent van de bevol king is tevreden. Van de Twentse bevolking is 17 procent ontevreden over het politickorps. Dit percentage is het laagste in Nederland. De manier waarop het korps Twente functio neert, werd door de Twentenaren als hoogste in Nederland gewaar deerd. Ook in tegenstelling tot de lande lijke trend: de burgers in Twente voelen zich veiliger. De onveilig heidsgevoelens bij de Twentenaren nemen af. De politie Twente concludeert dat de enorme inspanningen wijk gericht werken, jeugdpolitie, ver betering van de intake en afhan deling, woninginbrakenteam en preventie van het korps vruchten beginnen af te werpen. In zijn algemeenheid wordt er in de Twentse buurten veel minder geklaagd over overlast. Woninginbraken zijn weliswaar afgenomen, maar vernielingen en geweld op straat zijn gestegen. Voor Politie Twente vormt deze resultaten geen aanleiding om minder prioriteit te geven aan het buurt- en jeugdwerk dat in be langrijke mate bijdraagt aan de vciligheidsbeleving in buurten. De kans om slachtoffer te worden van bijvoorbeeld inbraken, auto criminaliteit, fietsdiefstal of be dreiging met geweld is volgens de resultaten van het onderzoek fors afgenomen. Deze daling is sterker dan de daling die zich landelijk voordoet. Politie Twente is ver ontrust over de afname van de aangiftebereidheid. Vooral bij kleine criminaliteit (fietsendief stal, auto-inbraak) nemen veel mensen niet meer de moeite aan gifte te doen of de politie daarvan op de hoogte te brengen. Politic Twente vindt dit een verontrus tende tendens en stelt alles in het werk om het contact met de bur ger te verbeteren. Daarom zijn in het afgelopen jaar de afdelingsse- crctariatcn op de wijkbureaus in gesteld en is er veel geïnvesteerd in het wijk- en jeugdwerk. Markelo - IVN Markelo houdt donderdagavond 5 juli een wandeling door het natuurge bied de Borkeld met aandacht voor grafheuvels, natuuront wikkeling en de grazende Herefordkoeien. Vertrek is om 19.00 uur vanaf de vijfsprong Oude Rijssenseweg en de Diependaalseweg. Verder is er zaterdag 28 juli een wandeling over de Hulpe en de Hemmel. Vertrek om 14.00 uur vanaf Sporthal De Haverkamp aan de Stationsweg. Holten - Riek Broekmaat - Schlahmilch (72 jaar) heeft af gelopen zaterdag bij de recep tie van het 50-jarige EHBO Holten een zilveren medaille gekregen met daarop het hoofd van dr. C.B. Tilanus Jr. 1856 -1942. Zij is namelijk al vanaf het begin bij de afdeling betrokken. 'Het is allemaal begonnen toen we met bussen van de Smidsbelt naar Rijssen gingen om bloed te ge ven', legt Rick uit hoe de EHBO in Holten is ontstaan. 'Beyers zat ook in de bus en zei: "Zoiets moet toch ook in Holten kunnen?"' Het bleef niet bij woorden, want in mei 1951 werd de Rode Kruis in Holten opgericht, terwijl de EH BO een maand later volgde met Ten Berge als eerste voorzitter. 'We moesten toen alles eerst nog leren', herinnert Riek zich. 'De cursussen werden eerst in de voormalige openbare school ge houden, waar nu de Houtbeurs is gevestigd. Er waren maar liefst veertig cursisten, zodat het in twee avonden moest worden ver deeld.' Dokter Nagelhout kreeg hierbij assistentie van de uit Bathmcn komende dokter Schönveld-Wiggcrs, beter bekend onder zijn auteursnaam Bclcampo. 'Schönvcld-Wiggers had zulke leuke verhalen, waar door van de EHBO-lesscn in het begin niet veel terecht kwam', lacht Riek. Het aantal cursisten zakte later wat in, waardoor bij Rijssen - SGP-raadslid Jan Slagman heeft niets tegen mannen. Slagman benadrukte dat tijdens de commissieverga dering Welzijn, personeel or ganisatie. Op de agenda stond onder andere het benoemingcnlijstje van de al gelopen periode met daarop de namen van vijf mensen, benoemd in verschillende (meest adminis tratieve) functies binnen de ge meente. Het viel Slagman op dat het allemaal vrouwen waren. „Ik heb niets tegen vrouwen", bracht het SGP-raadslid naar voren. „Maar ook niet tegen mannen", Holten - Willy Lodeweges vier de afgelopen vrijdag 29 juni zijn veertigjarig jubileum. "Het was een mooi en heel goed verzorgd feest.", vertelt Willy in zijn witte slagerspak. Op vijftienjarige leeftijd zag de Holtenaar een advertentie in de krant van slager Kalfsterman. "De slager zocht een jongeman voor allerlei werkzaamheden. Ik dacht laat ik het maar eens proberen." Willy wist nog niet wat hij wilde worden later, maar wel dat er cen ten verdiend moesten worden. "Op een woensdag ben ik naar de slager gegaan en donderdag kon ik al beginnen.", lacht de jubilaris. Hij kijkt terug op een mooie tijd. "We waren toen met een paar man en we konden het goed met elkaar vinden. Je leerde van alles. Van soep maken tot aan worsten stoppen. En dat ging allemaal nog op de ouderwetse manier." Slager Kalfsterman wilde meer producten op de markt brengen en richtte in de jaren zestig een keurslagerscombinatie op. "En zo ontstond de Enkco aan de Kerkhofsweg. Het was een fa briekshal waar we van alles pro duceerden.", vertelt hij. "Onder begeleiding van slagers kreeg je een interne opleiding. Die be stond uit overdag uitbenen en 's avonds schoonmaken. Maar het was ook een heel gezellige tijd. Je kende iedereen en dat is nu niet meer zo." Met weemoed zegt hij: "Het is jammer dat de medewer kers van toen in de loop van tijd wat anders zijn gaan doen." Nu, veertig jaar later heeft Willy het hele groeiproces van de Enkco meegemaakt. "Er is veel veranderd en worsten stoppen het eerste Holtense examen zo'n 22 cursisten slaagden. 'Ik heb mijn eerste diploma al di rect laten verlopen', verontschul digt ze zich. Door herhaalcursus- sen moet het diploma namelijk om de twee jaar worden verlengd. 'Ik ging trouwen en mijn zoon werd geboren. Dan heb je dus an dere dingen aan het hoofd.' Toch hield Riek de EHBO niet voor gezien en ging in 1952 in de herhaling voor haar tweede diplo ma. 'Deze heb ik nog steeds', zegt ze trots. De afdeling heeft volgens haar veel te danken aan de motor en automobielclub MAC De Holterberg. 'Het rampenwagentje hebben we van hen in 1976 gekre gen, net als de eerste ademjet.' In het begin liep het wat financiën betreft, niet echt goed bij de EH- BO.'Ik weet nog wel dat we tij dens braderieën moesten collecte ren, want er was te weinig geld. Nu hebben we vele donateurs en krijgen we subsidie van de ge meente.' Riek komt oorspronke lijk uit Den Haag en woont sinds de oorlog in Holten. Haar oom was in Den Haag al bij de EHBO en dat heeft haar altijd aangetrok ken. De EHBO in Holten bleef maar groeien, waardoor de open bare school te klein werd om les te geven. 'We zijn verhuisd naar de christelijke school en later naar het Rode Kruisgebouw.' Vooral het koffiezetten in het Rode Kruisgebouw zit haar nog vers in het geheugen. 'We mochten ge bruik maken van het keukentje en vervolgde hij. Slagman had het idee opgevat dat de dames wel licht benoemd waren bij gebrek aan heren. „Niet bij gebrek aan mannen", antwoordde wethouder J. Flim- Gerrirsen. die te kennen snif'ont zettend blij' te zijn met deze be noemingen. „Deze vrouwen heb ben de nodige kwaliteit en vol doen qua opleiding aan alle door ons gestelde voorwaarden". De wethouder gaf fijntjes aan ge lezen te hebben dat vrouwen mo menteel zeer actief waren binnen de ambtelijke sector. doe ik al lang niet meer." De 56- jarige Lodeweges werkt al gerui me tijd op de voorbewerkingsaf deling wat een paar jaar geleden nog de slagerij was. "We maken het vlees klaar voor de productie. Het is echt slagers- werk en heel divers." Lodeweges heeft het werk altijd met plezier gedaan. "Vroeger werd het vlees veel met de hand bewerkt. Dat is nu anders. Wc werken met machi nes die het marineren van het vlees makkelijker maken." Als de voorbewerking gedaan is door wilden wel graag koffie maken. Daan oor kochten we enkele gro te potten en die waren nogal zwaar', herinnert ze zich. Daarna volgden nog de huishoud school en de Boschkamp. 'We bleven maar uit ons jasje groeien. Je moet dan ook een lokaal heb ben voor beginners, een lokaal Holten - Het thema van Interkerkelijk Recreatiewerk staat de tweede week in het te ken van Survival. Vooral tij dens de kindermorgens zal dit naar voren komen. De tent waar de activiteiten worden ge houden, is bij Bungalowpark De Lindenberg. De kindermorgens zijn maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot en met 12.00 uur en zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het klcuterkwarticrtje is 's avonds van 18.45 tot en met 19.00 Andere activiteiten: zaterdag 7 juli om Willy en zijn medewerkers is het vlees klaar voor de diepvries en zit hun taak erop. "Dan gaat het naar de volgende productichal." De Enkco verzorgde een receptie en feest voor familie, medewer kers en oud-collega's op de grote dag zelf. De jubilaris werd samen met zijn vrouw van huis opge haald door directeur Dommerholt. "Dat ging heel mooi en 's avonds werden we weer met de taxi naar huis ge bracht. Al mijn oude medewer kers waren er en twee van hen voor gevorderden en een lokaal voor het leren reanimeren.' Ook het dorpshuis bleek te klein, waar door werd uitgeweken naar de huidige locatie: scholengemeen schap De Waerdenborch. Zelf heeft Rick zo'n vier jaar EH BO-lesscn gegeven in de Holtcrcnkschool voor de hoogste 20.00 uur, open avond met kamp» vuur, toegang gratis; zondag 8 juli om 10.00 uur, kampdienstthema Anders dan anders, voorganger: ds. Roozenboom; maandag 9 juli om 14.30 uur, Piratcnmiddag, kosten 1,50 gulden; om 20.00 uur, volleybal, kos ten 1,50 gulden; dinsdag 10 juli om 14.30 uur, Kwalleballen. kosten 1,50 gulden; woensdag 11 juk om 7.00 uur, ochtendwandeling met picknick, kos ten 2,50 gulden; moordavond om 20.00 uur, kosten 1,50 gulden; don derdag 12 juli om 14.30 uur, Achtkamp, kosten 1,50 gulden; Nacht om de Borkeld (kinderen onder de 12 alleen met begeleiding) om 22.00 uur, kosten 2,50 gulden. hebben nog een heel mooi stukje gedaan waar heel wat anekdotes naar voren kwamen." Over vier jaar bestaat de mogelijk heid voor de jubilaris om in de vut te gaan. Hij heeft er nog met echt over nagedacht. "Ik heb veel ple zier in mijn werk en anders had ik de benen al lang genomen. Maar we zien wel of de gezondheid het toelaat." In zijn vrije tijd mag Willy graag tuinieren of klussen. "Ik heb een mooie siertuin en er is altijd wel wat rondom het huis te doen." groep. Dit bleek niet altijd een succes te zijn. 'Een keer waren er enkele kinderen vervelend en heb ik gezegd: "Nu stop ik ermee".' Enkele kinderen zeiden dit tegen de leraar, maar vertelden er na tuurlijk niet bij waarom ik dat zei', geeft Riek aan. 'Later moesten ze me allemaal dc hand geven en zeggen dat ze het niet weer zou den doen', lacht ze. Lees verderop pagina 4 HONDA Herikeresweg 2, Markelo 0547-36 16 19 25 jaar Honda-dealer ook voor okésions! UiniPS/INFORMATIEENZ. Openstelling hervormde kerk, Dorpskerk, 1 juni 2001 tot en met 31 augustus 2001, 14:00 tot en met 17:00 Optreden Central Park, Triathlon Holten, Kalfstermansweide, 5 juli 2001, 20:00 Optreden Guus Meeuwis Vagant, Triathlon Holten, Kalfstermansweide, 5 juli 2001, 21:30 Run-Bike-Run, Triathlon Holten, Vletgoor, 6 juli 2001, 19:00 Triathlon Ballooning, Triathlon Holten, Vletgoor, 6 juli 2001, 19:30 Holtens Elftal - Excelsior '31, Triathlon Holten, Vletgoor, 6 juli 2001,20:15 Omega Showband en Arne Jansen, Triathlon Holten, Smidsbelt, 7 juli 2001, 22:00 Triatlon, Triathlon Holten, Omgeving Holten, 7 juli 2001 Sport- en promotiemarkt, Triathlon Holten, Centrum Holten, 7 juli 2001 McDonald's Kinderspeelplaats, Triathlon Holten Kerkstraat, 7 juli 2001 Optreden Jovink the Voederbietels en OXX-band, Espelo, 8 juli 2001,15:00 Sploder Feest, School- en Volksfeestcommissie Espelo, Espelo, 13 juli 2001 tot en met 15 juli 2001 Revue, Sploder Revue, Espelo, 13 juli 2001 Optocht, Espelo, 14 juli 2001, 9:30 Kinderfeest, Espelo, 14 juli 2001, 11:00 Rommelmarkt en oude am bachten, Espelo, 14 juli 2001, 13:00 tot en met 17:00 Henk Wijngaard, Espelo, 14 juli 2001,20:00 Frühshoppen met Edelweisskapelle, Espelo, 15 ju li 2001, 11:00 Blind Date, Espelo, 15 juli 2001, 13:00 Skelters en pony's, Espelo, 15 juli 2001,13:00 Braderie, HHV, 17 juli 2001 Concours Hippique, LR De Bergruiters, 21 juli 2001 en 22 juli 2001 MAC Vakantiefietstocht, MAC Holterberg 't Stuurhuus, 22 juli, 10.30 tot en met 13.00. Autocross, 26 juli 2001 Braderie, HHV, 31 juli 2001 Orgelconcert met A. Knevel, Gereformeerde kerk, Kandelaar, 3 augustus 2001,20:00 Braderie, HHV, 9 augustus 2001 Houthakkersfeest, Centrum Holten, 14 augustus 2001 Concours, Bergruitertjes, 25 au gustus 2001 Regelmatigheids wedstri j d voor klassieke wegmotoren, MAC Holterberg, 1 september 2001 Regelmatigheidswedstrijden voor klassiek wegracemotoren, MAC Holterberg, 1 september Jaarlijkse boottocht. Rode Kruis, 3 september 2001 Keunefeesten, Kalfstermansweide, 6 september 20019 september 2001 Vrije markt, Holtens Muziekvereniging, 8 september 2001,9:00 Autocross, 16 september 2001 Holterbergherfsttoer, Wielervereniging Holten, 23 sep tember 2001, 8:00 tot en met 10:00,80 en 110 kilometer. ë>7 Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskrantcn Oost, behorende tot Wegener NY. in samenwerking met dc stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtings-be- stuur. H. Bevers, secretaris, Kollingserf 4,7451 XC Holten, Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis, Aalpolsweg 6, 7451 HK Holten, telefoon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19 00 uur. Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax:0842-11 67 34 E-mail: Holtens N ieuwsblad@who.wcgencr.nl Adres redactie: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard, Devcnterweg 8~. telefoon 0548-361202 uiterlijk inleve ren: dinsdags 9.00 uur Bosschool, Raalterweg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: maandags 12.00 uur Advertenties: Gctfcrtsingel 41, "513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-366497; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 en fax 0548-519798. Otto IJspccrt, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W. Knapen, Larenseweg 3, tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofsweg 18. Orders worden afgesloten en uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij dc Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede. Directie: J .V.Munstcrman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arendsen-Ticben Arts, weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Kcizersweg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Zie verder op website: www.huisartsenholten.nl Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. T. van Noort, 0547-275317. Dierenarts: Dierenartsencombinatic Holten, Dorpsstraat 24C, telefoon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, telefoon 362004. Dicrenartscnpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tele foon 3628.35, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk Zondag 8 juli: 9.30 uur, ds. H. Gijsen, doopdienst. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom. Eerste collecte: diaconie; tweede col lecte: recreatiewerk. Oppasdienst: 9.30 uur, mw. Bergmcestcr en Henrike Aangeenbrug. Dijkerhoek: 9.00 uur, ds. S.M. Roozenboom. Okkenbroek: 9.30 uur, ds. J.C. Borst, Welsum. Uitgangscollcctc: wc- relddiaconaat. Gereformeerde kerk Zondag 8 juli: 9.30 uur, ds. B.j. Heusinkveld, Sibculo. 19.00 uur, ds. J.R. Zijlstra, Amsterdam. Eerste collecte: recre atiewerk, tweede collecte: kerk. Kindcmevendiensten. Groep 2 en 3 o.l.v. Liannc Meijerink; groep 4 en 5 o.l.v. Ciska Mijstcrs; groep 8 o.l.v. Jcannette Aanstoot. Katholieke kerk Holten, zondag 8 juli: 10.00 uur, eucharistieviering,. Voorganger pastor Rademaker, m.m.v. Dameskoor. Nieuw-Hccten, zaterdag 7 juli: 19.00 uur eucharistieviering, past. Rademakcr/ past. Wiggers; zondag 8 juli: 09.00 uur communieviering, past, Wiggers. Interkerkelijke wijdingsdienst Dicssenplas Woensdag 30 mei: 19.00 uur, dhr. Vogcly Evangclicgcmcentc Dc Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Zondag: 10.00 uur, samenkomst. Dienst in recreatietent, bungalowpark Dc Lindenberg Zondag 8 ju li: 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom. Maandag Vorige week daalde dc temperatuur in de vroege ochtend naar 10.9 graden in dc weerhut wat lager dan verwacht. De zon was er al weer vroeg bij. De hele morgen was het onbewolkt cn zonnig. In de middag was het vrijwel onbewolkt zonnig. Er was alleen wat dunne sluicrbcwolking maar daar had dc zon geen hinder van. Een noordoostelijke stroming voerde droge lucht aan. Dinsdag Was het opnieuw zonnig in dc ochtend cn morgen. W'el was er dunne slui crbcwolking aanwezig. Af cn toe was dc zon wat minder fel. Dc wind was matig cn kwam uit het oosten. In het begin van de middag was er nog veel sluierbewolking waarbij een wazige zon scheen. Daarna werd het vrij zon nig met enkele wolkcnsluicrs. Dc lucht was er erg droog met 27 procent luchtvochtigheid Met 26.9 graden werd het een zomerse dag. Woensdag In de nacht van dinsdag op woensdag werd het een zwoele nacht met 16.6 graden. In het begin van de morgen scheen cr een wazige zon door dc slui- erbewolking. Daarna meer bewolking, er viel een klein buitje maar het stel de niet veel voor. 's Middags hadden wc een afwisseling van wolkenvelden c-n af cn toe zon. Het voelde erg drukkend cn benauwd aan met een hoge luchtvochtigheid. Espelo kreeg 0.5 mm ujdens een regenbui. Donderdag Opnieuw werd het een zwoele nacht met 16.4 graden in dc weerhut. Buien vielen er niet zodat het de hele nacht droog bleef. De morgen verliep met wolkenvelden en geregeld zon. In de middag was het ook mooi zomer weer. We hadden stapelwolken afgewisseld door geregeld zon. Dc tempe ratuur bedroeg 24.3 graden. Een zuidwestelijke stroming voerde vrij voch tige lucht aan. Vrijdag Begon dc dag zonnig cn onbewolkt. Dc eerste helft van dc morgen was het ook zonnig. Daarna vormden zich geleidelijk wolkenvelden. Tegen het middaguur kregen we ook met stapelwolken te maken. In de middag was er beduidend minder zon. Dc bewolking overheerste grotendeels zodat er weinig opklaringen voorkwamen. Dc maximumtemperatuur kwam uit op een 23.7 graden. Zaterdag In de nacht van vrijdag op zaterdag koelde het niet verder af dan 17.6 gra den: zwoel dus. In het eerste deel van dc morgen nog opklaringen met af cn toe zon. Daarna vielen cr rcgcnonwccrsbuicn. Er kwam zwaar onweer voor en pittige regenbuien. Ook in dc middag vielen nog buien met on weer. Holten kreeg 16.0 mm, lispelt) 20.0 mm, Bcuscbcrg 27.0 mm, Dijkerhoek 15.0 mm Zondag Hadden we in de ochtend cn morgen veel zon, cr kwam nauwelijks bewol king voor. Met: het opwarmen van het aardoppervlak door dc zon vorm den zich later op de morgen stapelwolken. Ook in de middag waren er sta pelwolken die overdreven, afgewisseld door geregeld zon. Het bleef dc he le dag droog met 22.4 graden. Mcteo Holten, Freddie Paalman Riek Broekmaat krijgt baar gireren medaille uitgereikt tijdens de receptie ran de EHBO in Holten. (Foto: Johan Bolink)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 3