'Ze begonnen als wilden te schoppen en te slaan' Sterk deelnemersveld zorgt voor spectaculaire triatlon 4,9% tj intratuin 200,- ■m. - SGP'er Dieks Willems stopt met raadswerk Joop Hofstede wint CK biljarten Holtenaar Hans van Zon in elkaar geslagen bij hertenkampje: Triath|on Holten T3 HET GROENE WARENHUIS l.v.m. de Triathlon in Holten zijn de winkels in Holten zaterdag 7 juli om 12.00 uur gesloten. 11 Politie houdt controles op basisschoolpleinen IN DIT nummer Meisjes stikken in douche Optreden Jovink gaat wel door Ontbijtwandeling Weekendweer: Koeler Klavier - Bij Cafc 't Klavier werd afgelopen dinsdag avond de finale om het Club Kampioenschap Biljarten gehouden. Er wa ren na de voorronden nog vier biljarters over. Joop Hofstede werd eerste, Jan Bollee tweede, Teun Schuppert derde en Wim Aanstoot vierde. HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 2 M-y 1 '■<0 5 Holten - Het is Hemelvaart 2001. Hans van Zon en z'n vrouw Cora lopen met hun hond 's ochtends rond 9.00 uur via het Vlctgoor langs het her tenkampje aan de Koningin Wilhelminastraat. Daar ziet hij dat zeven jongens van rond de 16 jaar in het hertenkampje de reeën opjagen en mishandelen. Hans bedenkt zich geen mo ment, loopt er naartoe en brult naar de jongelui: 'Hé, is dat nou nodig? Hou daar mee op.' Ook een oudere man met her dershond ziet het gebeuren en zegt er iets van. Strak houdt hij de hond in bedwang die wild begint te blaffen. Het lijkt te helpen, want zes van de zeven lopen weg. De overblij vende jongen loopt echter op Hans af en zegt: 'Waar bemoei ji| je mee?' Op dat moment roepen de anderen: 'vechten', en springen Hans op de rug en trékken hem tegen dc grond. Hans: 'Daarna be gonnen ze als wilden tegen me aan te schoppen en te slaan.' Ondertussen fietsen verscheidene mensen langs. Niemand die stopt om Hans uit zijn benarde te helpen. Hij probeert nog overeind krabbelen, maar krijgt weer een harde schop in de rug en zakt daardoor weer in elkaar. 'Het ging allemaal zo snel. In zo'n 30 seconden, schat ik. Voordat ik in de gaten had wat er was gebeurd, 4'v. k* (Foto: Johan Bo!ink) waren de jongens alweer op de fiets geklommen en weggereden.' Hans zat met dc gebakken peren: de benen open, schaafwonden, gekneusde ribben en een schou der waarvan de schouderbanden van zijn afgescheurd. 'Strompelend ben ik thuisgeko- Metccn heeft hij de politie gebeld die snel bij hem thuis arriveerde voor 'net opmaken van een pro ces-verbaal. 'Kunnen we maandag terugkomen voor een handteke ning onder het proces-verbaal?' werd aan Hans gevraagd. Geen probleem, gaf hij aan. Het werd echter niet eerder dan Pinksteren. 'Ze hadden een idee wie het: zou den kunnen zijn geweest', vertelt Hans. 'De politie zou nog een keer langskomen om foto's van de jongens te laten zien. zodat ik kon kijken of ze het daadwerkelijk zijn.' Volgens Hans moet dc poli- de echter nog steeds langskomen met de foto's, terwijl het nu al vijf weken later is. 'Ik heb er niets meer over gehoord.' Het zit hem nog steeds dwars, dat dc politic niets meer van haar laat horen. 'Al was het maar een belletje, dan weet je tenminste dat ze er nog zaterdag 7 juli 2001 mee bezig zijn.' Die laksheid, zo als Hans dat zelf noemt, vindt hij het meest frustrerend. Ook van Slachtofferhulp heeft Hans en z'n vrouw geen hoge pet meer op. 'Er belde een man die zei: "Ik heb niet veel tijd voor u, maar we proberen altijd zo spoe dig mogelijk contact op te nemen met het slachtoffer. In elk geval binnen 48 uur".' Hans zegt tegen dc man: 'Nou, dan had je wel wat beter je best kunnen doen, want het is nu bijna een week later.' Waar de familie Van Zon wel erg blij mee is, zijn hun buren. 'We kregen echt alle steun van onze buren. Te gek. Ze leefden hele maal met ons mee en bleven bij ons tot we naar bed gingen', zegt Cora. Hijzelf: 'Zij hebben Hemelvaart ook anders ervaren dan ze gehoopt hadden.' De be doeling was om die dag met elkaar te gaan barbecuen. Het spreek woord: beter een goede buur dan een verre vriend, kunnen de Van Zons beamen. Hans moest na de vechtpartij naar het ziekenhuis in Deventer voor behandeling. Zijn linker schouder is nog steeds niet goed. Deze weck moet hij terug naar het zie kenhuis en wordt gekeken of een operatic noodzakelijk is. 'Waarschijnlijk zijn de schouder banden afgescheurd, waardoor al les is verschoven.' Lees verderop pagjna 4 Tuinmeubelset van Jardin Tafel met 4 stoelen, in blauw, groen KNAKENV00RDEEL iv .'W t/m 31 juli 2001 ontvangt u bij elke besteding f. v van f. 25,- een SeptemberKnaak t.w.v. f. 2,50 cadeau. Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 j> Rabobank Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant Donderdag 5 juli 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail HoItens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - De politie verhoogt tijdens de vakantieperiode het toezicht op schoolpleinen van de basisscholen in Holten en Rijssen. Het verhoogde toezicht wordt meegenomen tijdens de normale surveillance, en daarnaast wordt er extra gecontroleerd. In het ver leden werd er veel gewaarschuwd, maar die aanpak is veranderd. Er wordt niet meer vermaand: perso nen die zich als de school dicht is op het schoolplein bevinden, worden verwijderd en krijgen een proces-verbaal. Voor 12- tot 16- jarigen houdt dat in dat er 30 gul den moet worden betaald; voor zesden jaar en ouder is dat bedrag 60 gulden. Is men met een voer tuig (brommer bijvoorbeeld) op het schoolplein aanwezig, dan be taalt men 120 gulden. Regelmatig worden op school pleinen vernielingen aangericht. Dat gebeurt met name in dc zo merperiode, als de avonden langer zijn, in de weekenden en üjdens de schoolvakanties. „Er wordt bijvoorbeeld veel op dc pleinen gevoetbald. Er sneuvelt een raam, de bal komt op het dak terecht en wordt er afgehaald met als resul taat een kapotte regenpijp, om maar eens enkele voorbeelden te Dc polide begon vorig jaar al met het extra controleren van school pleinen. Dit jaar is in overleg met gemeente en schoolbesturen een plan van aanpak gemaakt. „Er wordt voor gezorgd dat dc bebor- ding met bordjes 'verboden toe gang' voor elkaar is. Lees verderop pagpna 11 Rijssen/Holten - SGP-fractie- voorzitter H. Willems stopt met ingang van 1 oktober dit jaar met het raadswerk. Hij wordt opgevolgd door raadslid en oud-wethouder H. Voortman. Jan Slootweg komt na Willems' vertrek als nieuw raadslid in de raad. Het bestuur van de plaatselijke SGP-afdeling is niet blij met het vertrek van de senior. „Wc vinden het jammer, hij werd zeer gewaar deerd. Willems is integer, hij heeft een goede kijk op alles en kan goed relativeren. Maar we respec teren zijn vertrek: hij wordt straks 65 en hij heeft al aardig wat opera des achter de mg. En misschien is het voor hemzelf toch van belang geweest dat hij alles heeft meege maakt, tot en met de herindeling. Eigenlijk vinden we het wel kort na de herindeling dat hij weggaat", vertelt bestuurssecretaris G. Pap. „Wat de SGP is zonder Dicks Willems? Hij is jarenlang het boegbeeld geweest van dc SGP, de oude nestor, een samenbin dend figuur, oud en toch jong: hij leefde sterk mee met de SGP-jon- gerenorganisatic Da Costa. Hij was gezien, ook buiten de SGP. Ik denk dat hij dc polidek zal missen, maar hij moet ook luisteren naar dc signalen van zijn lichaam". Pap geeft aan dat de opvolger van dc fractievoorzitter nog niet be kend is. Wel is duidelijk dat J. Slootweg na het vertrek van Willems deel uit gaat maken van de raadsfractie van de SGP. Dicks Willems maakte ruim 23 jaar deel uit van dc Rijsscnsc ge meenteraad. Hij had al eerder wil len stoppen, maar werd door het partijbestuur gevraagd tijdens de laatstgehouden gemeenteraads verkiezingen lijsttrekker te wor den, ook in verband met de ge meentelijke herindeling. „Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. In november word ik 65 jaar, het is tijd om te vertrek ken. Ik moet ook aan mijn ge zondheid denken en dc druk wordt toch wel groot, met name als je fractievoorzitter bent", licht Willems zijn besluit toe. „Wat de SGP is zonder mij? Ik hoop het zelfde, daar ben ik niet bang voor. Of ik het jammer vind dat ik die- laptop zo snel weer moet inleve ren? I-Iaha. Die laatste paar maan den red ik me wel zonder laptop". Honens Nieuwsblad Markelo - Twee vriendinnen, een van 9 jaar uit (Amstelveen) en een van 10 jaar uit Duiven, werden door een van de vaders afgelopen zaterdagavond op de grond aangetroffen van de doucheruimte bij een caravan op camping de Poppe. Hij vernielde een ruit en bracht de beide meisjes naar buiten. Door andere campinggasten werd eer ste hulp verleend en gereani meerd. De meisjes zijn door am bulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis te Hengelo, waar bleek dat zij waren overle den door koolmonoxidevergifti ging. De doucheruimte stond bij een caravan en in deze ruimte hing eveneens de geiser. Waarschijnlijk door de combina tie van geen ventilatie en de aan wezigheid van de geiser zijn de beide meisjes bewusteloos geraakt en overleden. Espelo Het optreden van Jovink en de Voederbietels in Espelo gaat zondagmiddag 8 juli gewoon door. Ondanks het overlijden van dc 24-jarige technicus van de band, heeft de populaire groep het optre den in Espelo niet afgezegd. Naast het optreden van Jovink, zal ook de OXX-band in de feest tent van Espelo langskomen. Het fesrijn begint om 15.00 uur. Holten - Natuurdiorama Holterberg houdt drie ochtend wandelingen met een ontbijt buffet. Deze worden gehouden op woensdag 25 juli, 1 augustus en 8 augustus. De excursie begint om 7.00 uur bij Natuurdiorama Holterberg en duurt ongeveer an derhalf uur. Deelname is beperkt; daarom is reserveren gewenst. Tel.: 0548-361979. Dc bandtekening wordt gevet. De triatlon kan beginnen. (Foto: Rinus Vrijdag) Holten - Het deelnemersveld voor de triatlon zal ook dit jaar weer behoorlijk sterk zijn. Naast de Nederlandse triatlon- top is ook een aantal grote na men uit het buitenland aanwe zig. Ondanks de concurrentie die Holten ondervindt van de ITU World Cup wedstrijd in Toronto en de ETU-wedstrijd in Hannover. De nummers een en drie van de tussenstand van het NTB Elite circuit Evelyn Williamson en Tracy Hargrcaves zullen in ieder geval aan dc start staan bij de da mes. Zij zullen echter niet de eni ge kanshebsters zijn. Ook Wicke Hoogzaad, die eerder dit jaar in Rcnncs in Frankrijk haar goede vorm al presenteerde, is van de partij. Bij de mannen zal oud- Nederlands kampioen Eric van der Linden het in ieder geval moe ten opnemen tegen Luc van Lierde. Beide heren zullen echter moeten oppassen voor een drietal outsiders. De jonge Australiërs Robert Harris, Adrian Elderhurst en Luke Colthup hebben zich Dij verscheidene mensen in de kijker gelopen. De Deen Ricky Jörgenscn kan voor een verras- sing gaan zorgen tijdens het zwemmen. Plaatselijke favoriet Jan Maneschijn heeft dit jaar in Nuenen al laten zien dat hij in goede vorm is. Hij werd daar over al! 24ste met een nieuw persoon lijk record van 1:54:09 uur. Na Nuenen en ook na Zundert had jan last van blaren, maar die zijn nu weer zover genezen dat hij weer voluit mee kan doen. 'Ik heb zelf het gevoel dat ik dit jaar enorm ben gegroeid en ik denk dat mijn kansen op een podium plaats groter zijn dan andere ja ren', aldus Jan. Hij hoort zeker bij de vier kans hebbers en heeft dit jaar voor het laatst het thuisvoordeel. Omdat het zijn laatste jaar is als junior, wordt dc druk natuurlijk wel wat groter. Andere jaren greep hij steeds net naast het podium, al zat hij er vorig jaar erg dichtbij. 'Ik hoop dat er flink geschreeuwd wordt vanaf de kant, want dat helpt echt', benadrukt Jan. Vorig jaar had hij nogal wat moeite met de volle tien kilometer lopen en vooral de laatste ronde is voor hem nog steeds zwaar. Dc aan moedigingen van het publick zul len hem zeker helpen hier goed doorheen te komen, het publick schreeuwt hem letterlijk vooruit. Voor diegenen die zaterdag niet aanwezig kunnen zijn of die alles nog eens terug willen zien, ver zorgt RTV Oost weer een uitzen ding. Afgelopen dinsdag werd het contract ondertekend dat verze kert dat dc triatlon in Holten in elk geval de komende drie jaar bij RTV Oost te zien zal zijn. Toch is het zeker de moeite waard te komen kijken, want naast dc wedstrijd zijn er nog van allerlei andere ieukc dingen te doen. Het triatlonweekcnd begint vanavond al met dc feestelijke openings avond. Dc band Central Park zorgt voor een goede sfeer en als klapper van de avond komt rond 21:30 uur Guus Meeuwis samen met zijn band Vagant langs. Lees verderop pagina 5 Overgang naar wisselvallig en minder warm weer. Vrijdag over dag eerst nog geregeld zon en ge leidelijk meer bewolking, de kans op regen of onweersbui wordt al groter. Liet zal met de vochtige lucht benauwd en drukkend aan voelen. Temperatuur wordt 28.0 a 30.0 graden. Zaterdag nog grote kans op regen en onweersbuien, afgewisseld door opklaringen en zon. Temperatuur dan 24.0 a 26.0 graden als de onweersstoring later komt. Zondag wolkenvelden of stapel wolken en enkele buien, afgewis seld door opklaringen en af en toe zon, dan koeler met middagtcm- peraturen van 22.0 a 23.0. De nachten zijn eerst zwoel met 18.0 a 19.0 graden, daarna lager. Dit koelere weer heeft te maken met een westelijk stroming die dan op gang komt Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpagina 3 Mark Tuitert en zijn broers Rob en Bas doen ook mee aan de triatlon. Lees verder op pagina 5 Dc EHBO in Holten bestaat 50 jaar en Riek Broekmaat is 50 jaar lid. Lees verderop pagina 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1