'Wij willen recht doen aan wat in Gods Woord staat' 4,9% 3f5 D tj intratuin Groot feest in Dijkerhoek Nieurt! Zee(eeuu/ensfwu/f hellehdQorh Campingwinkel blijft ook zondags open Albert Heijn Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtense horecatijden blijven gehandhaafd Inwoners betrokken bij naam nieuwe gemeente Première korting Houtens Nieuwsblad De vrolijkt en ontroerende Zeeleeuwen a presenteren 'Schipbreuk Schateiland' van 1 juli t/m 31 augustus. Mis ze niet! 9 Holten - De campingwinkels blijven ook op zondag open in Holten. Zondagse wandelaars en fietsers blijft de mogelijk heid geboden een ijsje te ko pen rond de Holterberg en aan de zondagopenstelling van de Holtense galerie wordt niet ge tornd. De winkels in Holten en Rijssen blijven dicht op zon dag. Beide plaatselijke mid denstandsorganisaties bleken geen behoefte te hebben aan openstelling van de winkels op zondag. De nieuwe winkeltij denverordening werd afgelo pen maandagavond aangeno men door een raadsmeerder- heid; tegen stemden SGP en ChristenUnie. De WD-fractic was in eerste in stantie ook tegen de nieuwe ver ordening, zij het om geheel ande re redenen dan SGP en ChristenUnie. Fractievoorzitter Kevelam maakte zijn bezwaar te gen de zondagssluiting van win kels nogmaals duidelijk: branche- gebonden ondernemers kunnen nu hun zaak op zondag niet ope nen. Hij vroeg of het college, als er vanuit de ondernemers een ver zoek om ontheffing van de zon dagssluiting komt, de verordening wil bezien. Het CDA onderschreef het voor stel van het college, evenals de PvdA. Fractievoorzitter R. Delahaijc sloot zich aan bij de vraag van Kevelam; ook hij vroeg van het college een positieve grondhouding als vanuit de markt de vraag om zondagopenstelling zou komen. WD en PvdA kre gen daarin steun van GemeenteBelang. Fractievoorzitter H. Willems van de SGP was tegen elke zondag openstelling en elke verkoopmo- gelijkheid op zondag. De ChristenUnie benadrukte dat ze een kcrncnbcleid voorstond in dezen. CU-raadslid B. Woltcrink stelde vast dat de mogelijkheid tot ontheffing van de winkelsluiting op zon- en feestdagen kan leiden tot uitbreiding. Lees verder op pagna 4. Het 'nieuwe magazine van de Locliemse Schouwburg is uit, met daarin liet programma van het seizoens200l-2002! 'ff Indien u dit magazine niet heeft ontvangen kitnt-u deze aanvragen hij de Schouwburg Lochem: 0573 - 251081 of mailen: schouwburglochcm@hctnet.nl Holten - Veel publieke belang stelling was er maandagavond voor de raadsvergadering, waarin een aantal principiële zaken aan de orde kwam. Rijssen en Holten moeten naar één Algemene Plaatselijke Verordening. En hoewel vol gens burgemeester J.A.H. Lonink de oude APV's van bei de plaatsen grotendeels over eenkomen, waren er toch een aantal zaken waarover nadere afspraken gemaakt dienden te worden. Zoals het vloekverbod dat in Rijssen van kracht was en dat, zo werd voorgesteld door burgemeester en wethou ders, nu voor de gehele ge meente zou gaan gelden. Dat vloekverbod hield de raadsge- mocderen behoorlijk bezig. Over een paar zinnen werd uren gedebatteerd. Later in de avond, na een aantal schorsin gen, kwam een raadsmeerder- heid met een compromis dat gesteund werd door SGP, ChristenUnie, GemeenteBelang en ook PvdA en CDA. VVD-fracticv Kevelam beet de spits af en dien de meteen een amendement in. „Ondanks de verwerpelijkheid van het gebruik van vloek- en scheldwoorden door wie dan ook en waar dan ook, een algemeen verbod op het gebniik van vloek en scheldwoorden kan vrijwel niet worden gehandhaafd", werd daar in gesteld. En juist die handhaving is voor dc VVD een belangrijk criterium om aanvullende wet- en regelgeving op te nemen. „Een correct cn niet aanstootgevend taalgebruik kan eerder cn doelma tiger worden bereikt via opvoe ding, onderwijs en voorlichting", aldus de WD-fractie. Vervolgens was het woord aan CDA-fracticvoorzitter H. Dul, die ook te kennen gaf dat wat het CDA betrof een vloekverbod niet opgenomen moest worden in de APV. „We staan vanavond niet voor de vraag of er al dan niet ge vloekt mag worden. Het ant woord van de CDA-fractie daar- De he ftige ondenveipen tijdens de gemeenteraad, leverde een volle publieke tribune op. (Foto: Harry Broege) op is luid en duidelijk 'nee' Het CDA leek het een betere manier om het vloeken te bestrijden door de mensen aan te spreken op het eigen taalgebruik. „Als bet hand haven van het vloekverbod een moeilijk punt is, pleitten wij er voor om daarom het vloekverbod niet op te nemen in de APV, an ders zou het verworden tot ccn dode letter die het misschien goed doet bij de achterban, maar waar mee toch het uiteindelijk doel niet wordt bereikt", aldus Dul. Willems (SGP) benadrukte in zijn reactie dat het niet ging om een 'dode letter'. Dc SGP verklaarde zich voor het opnemen van hei vloekverbod in de APV, evenals de ChristenUnie. „Wij hebben een hogere wetgever. Wij willen recht doen aan wat in Gods Woord staat", vertelde CU-frac- rievoorzittcr W. Otten. GemeenteBelang vond ccn opna me van het vloekverbod in dc APV niet nodig, maar de fractie gaf, bij monde van voorzitter E. van Dijk, aan zich er van bewust te zijn dat er een gezamenlijk col- Icgcprogram ondertekend is, waarin over cn weer respect werd uitgesproken ten aanzien van eventuele principiële standpun ten. „En omdat dit principiële standpunt voor bepaalde partijen van zwaarwegende aard is, menen we dat we als fractie van GB deze volgens afspraak moeten respec teren. Een opname van het vloek verbod is voor ons geen must maar is ook niet onacceptabel", al dus Van Dijk. „Er wordt soms taal gebruikt die grievender en kwetsender is. Vanuit deze raad moet er een sig naal uitgaan naar dc maatschappij waarin het gebruik van dat soort taal moet worden veroordeeld", luidde dc aanvang van het PvdA- amendement: dat door fractic- R. Delahaijc in stelling werd gebracht. Dc PvdA wilde het vloek\crbod uitbreiden met een verbod op taalgebruik dat kwetsend is voor groepen of per sonen en betrekking hebben op seksuele geaardheid, geloof, ras cn sekse. Kevelam kon zich gevoels matig wel vinden in het uitgebrei der verbod dat de PvdA voor stond. „Maar het een noch het an- t der zal gehandhaafd kunnen wor den; we blijven tegen opnemen van dit verbod in dc APV", aldus de VVD-fractievoorzittcr. Dul benadrukte nog eens de juridische haalbaarheid van het verbod. Het CDA had geen behoefte aan uit breiding: dat wat in het PvdA- amendenemt genoemd wordt, is al geregeld in andere wetten. Willems vond het voorstel van de PvdA sympathiek, maar wilde daar wel dc zinsnede 'grievender en kwetsender' uithalen. Zie verder op pagina 5. vijftig jaar Holten - De EHBO in Holten bestaat 50 jaar. Dit wordt zaterdag 30 juni ge vierd met een receptie in Zaal Vosman aan de Oranjestraat. Iedereen is van 15.00 tot 17.00 uur wel kom. Inbraak Mossink Mossink - Sporthal 't Mossink is in de nacht van 17 op 18 juni bezocht door onbevoegde personen. Men is de sporthal binnen ge komen doöt CiliiiuèisloLcn af tc breken (de zogenaamde Bulgaarse methode). Wat men weg heeft genomen is onbekend. De technische re cherche heeft een onderzoek ingesteld. Inbraak auto Holten - Op een van de par keerplaatsen langs de A 1 on der Holten werd woensdag 20 juni een auto opengebro ken. Verschillende eigen dommen werden weggeno- HYPOTHEKEN Zie onze advertentie f& op pag. 4 :_^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Info SPECTRUM WONEN Zie pagina 17 Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. IHij/üj betaalt voor dit abonnement D f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f84 - perjaar (betaalwijze-automatisch) (V HET GROENE WARENHUIS LET OP MAANDAG 2 JULI ZIJN WIJ GESLOTEN!! Ook de winkels Zeeman en Gall <St Gall Intratuin Enschede, Achterhofweg 22. 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 Donderdag 28 juni 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieuwsblad@vvho.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Lobelia in grote pot Van 5r95 nu voor €1,79 Dijkerhoek - Het Dijkerboekse Feest was afgelopen weekend weer oudenvetsgege/iig. Alhoewel wegens de mkg:crisis was gerekend op een kleine optocht, deden er toch maar liefst 23 creaties mee. Sesamstraat won uiteindelijk de eerste prijs. Zie voor meer Dijkerboekse Feest, elders in tlege krant. (Foto: Johan Bolink) Annemaric en Mari|e winnen Joop Wittermansprijs 2001 Zie verder op pagina 3 Dierenmishandeling: kater i Moos wordt staart afgesne den. Zie verder op pagina 3 Weekendweer: Koeler Tamelijk rustig weer met van tijd tot tijd zon.Vrijdag overdag wol kenvelden en kans op een enkele bui afgewisseld door geregeld zon. Temperatuur rond 22.0 a 23.0 graden. Zaterdag kans op een paar regen en onweersbuien, afge wisseld door opklaringen af en toe zon. Zondag wolkenvelden of stapelwolken, opklaringen en zon. Middagtempera turen van 20.(1 a 21.0. De nachten rond 12.0 a 13.0 graden. Dit wat koelere weer is maar tijdelijk van aard. In het be gin van de nieuwe week wordt het Weerman, Freddie Paalman Erik Davids tweede Htrfsen - Erik Davids werd tweemaal tweede in het Nederlandse Kampioenschap Motocross Solo. Dit werd zon dag in Harfsen gehouden. Opname vloekverbod en verbod onwelvoeglijke taal in plaatselijke APV EHBO Holten Holten - De sluitingstijden van horecagelegenheden kwamen maandagavond aan bod. De Algemeen Plaatselijke Verordeningen (APV) van de voormalige gemeenten waren wat dc sluitingstijden betreft niet gelijkluidend. Het officiële standpunt van Rijssen was dat de horecagelegenheden om 24.00 uur sloten; in de praktijk waren ook in Rijssen de hore cagelegenheden tot twee uur 's nachts open. In Holten was dat om een uur 's nachts (door de week) en om twee uur 's nachts (in het weekend). Een meer derheid van het college koos wat de nieuwe APV betreft voor de Holtense sluitingstij den; de wethouders J. Flim- Gerritsen (ChrUnie) en J. Ligtenbcrg (SGP) waren tegen. In de raad lagen de verhoudingen niet anders. SGP cn ChristenUnie waren tegen het voorstel van het college dat de Rijssense sluiting stijden ook op papier wilde aan passen aan de praktijk in Rijssen. Het CDA wilde, bij monde van fractievoorzitter H. Dul, niet te rugdraaien wat in Rijssen alleen op papier aanwezig was. „We moeten vaststellen dat de Rijssense regelgeving niet over eenstemt met de praktische situ atie. In het horecaconvenant dat onder de vorige burgemeester met de horecaondernemers is ge sloten is een tijdstip van twee uur 's nachts afgesproken", stelde Dul. In de praktijk gold in Rijssen een andere, latere sluitingstijd dan vastgelegd op papier. De fractievoorzitters W. Otten (ChristenUnie) en H. Willems (SGP) gaven te kennen daar niets vanaf te weten en bleven tegen. Het collegevoorstel werd met een raadsmeerderheid aangenomen. Holten - Burgers van Holten en Rijssen worden uitgenodigd mee te denken over de naam van de nieuwe gemeente. Burgemeester J.A.H. Lonink gaf dat dinsdagmiddag te ken nen. „Het college heeft in overleg met de fractievoorzit ters gekozen voor een procedu re waarbij dc bevolking betrok ken wordt", gaf Lonink aan. Het gemeentebestuur heeft niet de indruk dat de naamge ving van dc nieuwe gemeente erg leeft. „Wat we wel merken is dat men trots is op de naam Holten en Rijssen. Mensen in de kernen hangen er zeer aan dat die namen herkenbaar blij- Op welke manier de inspraak van de burgers haar beslag krijgt is nog niet bekend. Er zijn meerdere mogelijkheden. Eén daarvan is dat er een enquête gehouden wordt. Van tevoren zouden vier namen aangegeven kunnen wor den en daaruit zou aan inwoners van Rijssen, Holten, Dijkerhoek en Espelo gevraagd worden een keuze te maken. „Dat kan zijn Rijssen of Holten, een dubbel naam of een nieuwe naam". i De kids lachen zich een schip breuk om de dolkomische capriolen van de Californische Zeeleeuwen! Knip deze schatkaart snel uit en kom naar Hellendoom als je durft! Bij de entree krijg je dan maar liefst ƒ10,- korting p.p In juli 2001 geldig K. Niet geldig i.c.m. andere acties/kortingen. AVONTURENPARk www.avonturonpark-hellondoorn.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1