m 'Er zijn legio krachttermen die ik nog ergerlijker vind' Sensationele grasmaaierrace tijdens Dijkerhoekse Feest 4,9% Last Minute xi intratuin Bet nu ats je durft! j nummer Winkelsluiting zorgt voor verdeeldheid Vuurtje stoken wellicht alleen via vergunning I ffl: HELLEHPÜQRH Holtens Nieuwsblad \N DIT Donderdag 21 juni 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1 Holten - Campingwinkels in de nieuwe gemeente moeten op zondag open kunnen zijn. Rijssen telt twee campings en beide campings hebben geen kampwinkel. Holten kent meerdere campings en bunga lowterreinen waar wel kamp winkels aanwezig zijn; deze winkels waren zondags al open. Dat gebeurde overigens zonder dat er ontheffing aan gevraagd was. Burgmeester en wethouders wil len deze in Holten al bestaande en gedoogde situatie legaal maken. Daarom stellen ze voor in de win keltijdenverordening een bepaling op te nemen waarmee de zondag openstelling van kampwinkels mogelijk blijft. De beheerders van de kampwin kels moeten dan wel, als ze de winkel zondags open willen stel len, een ontheffing aanvragen bij de gemeente. VV. Ottcn van de ChristenUnie was het daar niet mee eens: „We willen geen oprek king van dit soort zaken, ook niet wat betreft de recreatieve win kels", stelde hij tijdens de vergade ring van de commissie Algemeen bestuurlijke en economische za ken. Burgemeester J.A.H. Lonink gaf te kennen dat bij deze beslissing de toeristische kant van Holten meewoog. „We vinden het een grote inbreuk als we de kampwinkels nu plotse ling zouden sluiten". Holten/Rijssen - In het bui tengebied van Holten was het de gewoonte dat er een vuurtje gestookt mocht worden, als dat vooraf maar met toestemming van de brandweer gebeurde. In Rijssen was het stoken van een vuur verboden. Het college wil dat verbod handhaven in de nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dat bete kent dat in de nieuwe gemeen te het stoken van een vuur ver boden is, tenzij er ontheffing is aangevraagd. Die ontheffing kan worden verkregen bij de brandweer en is binnen een dag te regelen wanneer deze wordt afgehaald. Wil men de ontheffing opgestuurd hebben, dan duurt het een dag langer. Deze ontheffing geldt voor zes weken. Als er daadwerkelijk ge brand wordt, dient men vooraf te bellen met de brandweer. De ont heffing voor zes weken kost ruim vijftig gulden. Een ontheffing kan worden ge weigerd om een aantal redenen die te maken hebben met het schade toebrengen aan flora en fauna en aan het milieu. Fractievoorzitter J. Kevclam (WD) zag de nieuwe verorde ning absoluut niet zitten. Het feit dat er nu eerst een vergunning moet worden aangevraagd om in het buitengebied een stapeltje snoeihout te kunnen verbranden, vond hij maar niks. „In Holten was een telefoontje met de bran- decrcommandant voldoende", be nadrukte hij. De rompslomp van papieren aanvragen en leges beta len vindt hij overbodig. Deze zaak dient, wat Kcvclam betreft, naar Holtens model in de nieuwe APV te worden geregeld. Pvd A-voorman R. Delahaije was het met Kevelam eens. De PvdA- fractievoorzitter leek het ontzet tend moeilijk om' bij een aanvraag van tevoren al te weten of twee weken later de weersomstandig heden gunstig waren voor het sto ken van een vuurtje. Burgemeester J.A.H. Lonink vindt het echter belangrijk dat de persoon die het vuur aansteekt zich conformeert aan de voor waarden die de gemeente stelt. En dat wordt in zo'n ontheffing gere- geld. De gemeenteraad buigt zich maandag 25 juni ook over dit voorstel. - ;'v' LET OP DREMPELS Ook dit jaar kom! er meer een optocht tijdens bet School- en Volksfeest Dijkerhoek. (Foto: Johan Bolink) Dijkerhoek - Alhoewel het bij na voor het tweede achtereen volgende jaar niet door zou gaan, wordt het School- en Volksfeest Dijkerhoek (Dijkerhoekse Feest) dit week einde weer gehouden. Dijkerhoek staat van vrijdag 22 tot en met zondag 24 juni weer bol van de activiteiten. Werd het feest vorig jaar plotseling afgelast door een noodlottig ongeval, dit jaar was de mkz- crisis bijna fataal geweest voor het buurtfeest. Dc buurtbewo ners zijn er echter helemaal klaar voor: laat het Dijkerhoekse Feest beginnen. Dit jaarevenement is bedoeld voor jong en oud. Het Vogelschieten van vorige week zaterdag liet dit al zien. Vanouds wordt dit onderdeel van schiet vereniging De Zaagmolen gezien ais de officieuze opening van het feest. Naast het vogelschieten voor volwassenen, is er ook aan de jeugd gedacht. Zij mogen schieten op een eigen gemaakte vogel. Dat dit een succes blijkt te zijn, werd deze keer duidelijk. Er is een record aan jeugdige deelne mers genoteerd. Voor dc Dijkerhoekse schoolkin deren begint het feest vrijdag 22 juni om 13.00 uur in zaal 't Bonte Paard. Daar wordt voor hen De Grote Apekop Show gehouden. De volwassenen komen 's avonds aan hun trekken, wanneer toneel vereniging DAT vanaf 19.45 uur in de feesttent de revue Dat tn alle Stalen zal opvoeren. De spelers van DAT zijn al geruime tijd be zig met de voorbereidingen. Dit belooft weer een gezellige avond te worden, met na de voorstelling gelegenheid tot dansen. Alhoewel de MKZ parten speelde bij het maken van de praalwagens, wordt er ook dit jaar weer een op tocht gehouden. De wagens wor den zaterdag 23 juni om 9.30 uur opgesteld. Deelnemers met kleine karren en versierde fietsen verza melen zich op het schoolplein; grotere wagens aan de Hakkcrtsweg en de Dijkerhockseweg. Onder leiding van dc Holtense Muziekvereniging, begeeft de op tocht zich rond 10.00 uur richting feestweide naast 't Bonte Paard. Aansluitend aan de optocht wordt een rommelmarkt gehouden, wel ke om 11.00 uur wordt gevolgd door spelletjes voor dc schoolkin deren zoals stoelendans en kin derzeskamp. Voor volwassenen begint om 14.00 uur de Zeskamp. Susan en Gertjan Groen zorgen 's ochtends in dc tent voor gezellige Tiroler muziek. Omdat er geen tuinkcuringcn meer plaatsvinden, wordt er tij dens dc Zeskamp een spectaculai re Grasmaaierrace gehouden. Er zijn hierbij drie klasses: voor de handgeduwde gazonmaaier, de zelfrijdende achterloop gazon maaier en dc zitmaaicr. Er wordt niet gemaaid, maar geracet. Naast spectaculaire wedstrijden, zatdit zeker hilarische momenten ople- NK Touwtrekken op 't Vletgoor Vletgoor - Touwtrek- vereniging Okia houdt zon dag 24 juni het Nederlands Kampioenschap trouwtrek- ken in de 680 klasse en da mesklasse. Dit vindt plaats op de Okia-accommodatie bij 't Vletgoor aan de Larcnsewcg. Om 11.00 uur wordt er gestart in de 680 kiloklasse en dc damcsklas- De 680 klasse is bekend om zijn spectaculaire, vaak lange re trekbeurten. Voornamelijk in de top van Nederland is dc strijd bijzonder heftig, zodat het voor de toeschouwers ze ker de moeite waard is om te komen kijken naar deze vorm van krachtsport. Deelnemende ploegen komen uit heel Nederland. Okia neemt zelf ook deel in deze 680 klasse en gaat weer voor een podiumplek. Remi Delahaije en Jan Kevelam tegen vloekverbod in APV Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina I HYPOTHEKEN v. Zie onze |j advertentie op pag. 7 "V0 Holten/ Rijssen - Of het vloek verbod al dan niet opgenomen wordt in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening, wordt pas maandag 25 juni duidelijk tijdens dc dan te hou den raadsvergadering. Wel zijn alvast een aantal standpunten bekend geworden. CDA en GemeentcBclang brachten hun mening niet naar voren tij dens de vergadering van de commissie Algemeen bestuur lijke en economische zaken. Beide fracties hadden daarover nog geen overleg kunnen ple gen en komen maandag met hun zienswijze hierover. Duidelijk is al wel dat de me ningen ten aanzien van het ver bod zijn verdeeld. Het vloekverbod was al in Rijssen van kracht, maar in Holten niet. Het college wil het vloekverbod opnemen in de nieuwe APV, zo dat het ook in Holten gaat gelden. VVD-fracticvoorzittcr j J. Kevelam was het daar niet mee eens. Hij stelde dat het vloekver bod een 'dode letter' is, omdat de politie toch niet toeziet op dc na leving ervan. 'Bovendien', zo zei hij, 'worden in Rijssen meerdere goden aanbeden dan de ene chris telijke God'. 1-lij vraagt zich af waarom er dan maar één God ge noemd wordt in de APV. „In an dere geloven heeft God een ande re naam, en die wordt hier niet in genoemd. In een pluriforme sa menleving kan dat niet". Kevelam :Ü- X' ne Dcla (Foto's Rinus Vnjdag) verklaarde dat ook de WD uiter aard tegen vloeken, het bezigen van krachttermen en schelden is. „Er zijn legio van krachttermen die gebezigd worden die ik nog ergerlijker vind. Daarom: het vloekverbod moet niet opgeno men worden in de APV". PvdA-voorman R. Delahaije sloot zich daarbij aan. Ook hij wilde het vloekverbod niet opnemen; niet vloeken hoort bij een stukje goed fatsoen. En hoe zou de bepaling in 'hemelsnaam' gehandhaafd kunnen worden? Delahaije vond het maar tweeslachtig om een vloekverbod op te nemen dat niet gehandhaafd wordt. „Maar als er dan toch een vloekverbod wordt opgenomen, waarom zou je dat dan niet uitbreiden met woorden die kwetsender zijn?", vroeg de socialistische voorman zich hard op af. Schapen scheren bij Dondertman Espelo - Jong en oud kan za terdagmiddag 23 juni bij Kinderboerderij Dondertman (Meester Bosweg 5) van nabij zien hoe een schapenscheerder de boerderijschapen van hun wollen jas zal ontdoen. Het schapen scheren begint om 14.00 uur. Wie een kijkje wil komen nemen betaalt 2,50 gulden per persoon. Op vertoon van hun kaart hebben donateurs - met maximaal vijf personen - vrij entree. Vanzelfsprekend kan de kinder boerderij ook gewoon worden be zocht. Kinderboerderij Dondertman maakt zich tenslotte op voor de officiële heropening na de tijdelij ke sluiting wegens MKZ. Een en ander heeft zaterdagochtend 30 juni plaats. In verband daarmee is de boerderij die ochtend gesloten. Vanaf 13.00 uur is er echter Open Huis. Kinderboerderij zoekt rolstoel I Wie wordt volgend jaar ge- I huldigd met een lintje? Zie verder pagina 3 9 Peuterleidster Ellv Aanstoot neemt afscheid na 30 jaar. Zie verder pagina 5 Espelo - Kinderboerderij Dondertman is verder naarstig op zoek naar een nog in goede staat verkerende maar onge bruikte rolstoel. De bedoeling is deze in voorko mende gevallen beschikbaar te stellen aan bezoekers die slecht ter been zijn. Een vraag die zich nogal eens voordoet. De route over de boerderij is me de met het oog daarop geheel ver hard. Wie een rolstoel heeft en de ze beschikbaar wil stellen, kan contact opnemen met de kinder boerderij, telefoon 361169. Aanrijding bromfietser Holten - Een 16-jarige brom fietser uit Holten was maan dag 11 juni betrokken bij een aanrijding met een personen- Aanvankelijk leek het allemaal nog al mee te vallen en werd de politie niet bij het ongeval geroe pen. Nu blijkt het meisje dan naast de bestuurder van de auto zat, aan een knie gewond te zijn. De be trokken autobestuurder wordt ge vraagd contact op de Politie Twente. Weekendweer: Warmer Overgang naar zonnig en warmer weer. Vrijdag overdag wat stapel wolken afgewisseld door geregeld zon. Kans op een enkele bui. Temperatuur rond 16.0 tot 18.0 graden. Zaterdag en zondag pe rioden met zon afgewisseld door enkele stapelwolken. Middag- temperaturen van 21.0 tot 23.0 graden. De nachten 9.0 a 10.0 graden. Dit warme weer heb ben we te danken aan een nieuwe rug van hogedruk in onze omge ving. Het is wel van groot belang uit welke hoek de wind gaat waai en. Want als de wind in het noordwesten blijft dan blijft het koeler en hebben we meer wol kenvelden. Komt de wind over land dan wordt het wel wat war mer, maar dit is nog niet zeker. Weerman, Freddie Paalman Voor meer meer pagina: 3 Laptop gestolen Holten - Een 40-jarige man uit Voorburg bracht maandag 18 juli even een bezoek aan een tankstation aan de A 1 en liet zijn aktetas en een laptop op de stoel liggen. Toen hij na enkele minuten weer bij zijn auto kwam, was er een ruit ingeslagen en bleken deze spullen verdwenen te zijn. De aktetas werd kort daarna weer gevonden op een parkeerplaats verder in de richting Deventer. De spullen za ten nog in de tas. Fractievoorzitter W. Otten van dc ChristenUnie nam krachtig stel ling voor handhaving van het ver bod in de nieuwe APV. "Het gaat om het misbruiken van Gods naam. Bovendien is Beatrix ko ningin bij dc gratie Gods, en vin den we de naam van God terug in ons nationale volkslied". Burgemeester J.A.H. Lonink ver dedigde het collegebesluit. Volgens hem hecht een groot deel van dc plaatselijke samenleving aan de handhaving van het vloek verbod. En als her verbod niet ge handhaafd wordt, denkt Lonink dat het besproken kan worden bij dc politie zodat daar meer aan dacht voor komt. „De handha ving bepalen we zelf', stelt hij. De burgemeester was het eens met Kevelam en Delahaije dat er ook andere woorden zijn die niet uitgesproken dienen te worden en* dat dit punt alles te maken heeft met de normen en waarden in de samenleving. Ten aanzien van de opmerking van Kevclam over 'meerdere goden' stelde Lonink dat de naam van God door elke groepering op een eigen manier ervaren wordt: de Islam kent ook cén God. Lonink riep Delahaije op (die op merkte het vloekerbod wel uit te willen breiden) daarover maandag 25 juni, tijdens de raadsvergade ring, waarop ook deze zaken als agendapunt staan, een amende ment in te dienen. „Dat: moet een uitdaging voor u zijn". HET GROENE WARENHUIS DIVERSE HEDERA'S 3 BAMBOE FAKKELS TIJM WINDLICHT PADDESTOEL BARBEQUE GIETIJZER KOGEL BARBEQUE van 3^5- voor 2,95 van voor 3,95 van5,95" voor 3,95 vanJZ^5- voor 4,95 van595T voor 295,- van_2S^5 voor 19,95 1.79 2,24 133.87 9,04 op vakantie in eigen tuin. Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0545-838666 uwe 2-Parken-Pas krijg je i lang ONBEPERKT entree j bij Dolfinarium Harderwijk pfen Avonturenpark lÜEfl Hellendoorn' Bovendien krijg je nu per persoon een GRATIS dagkaartje k voor Dierenpark I Amersfoort, Avifauna en Apenheul. En tot 30 juni krijg je ook nog ƒ10,- extra korting. Dus bel snel en bestel jouw 2-Parken-Pas: 0S48- 659 159. 2-Parken-Pas extra voordelig tot 30 juni! c

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1