ijsseq* Rm gemeente Verleende bouwvergunningen/ mededelingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzen ding, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 29 mei 2001, 20010163, Reigerstraat 52 te Rijssen, verbouwen van de woning; 29 mei 2001, 20010475, Erve Wolters 32 te Rijssen, bouwen garage/berging; 29 mei 2001, 20010369, Jacob Reviusstraat 63 te Rijssen, bou wen tuinhuisje; 29 mei 2001, 20000076, Kasteellaan 1 te Rijssen, bouwen bouwhuis; 29 mei 2001, 20010206, Plaagslagen 5 te Rijssen, bouwen bedrijfshal; 29 mei 2001, 20010292, Kolenbrander 34 te Rijssen, bouwen woning; 29 mei 2001, 20010343, Köllingserf 4 te Holten, vergroten woning; 29 mei 2001, 20010349, Nassaustraat 82 te Rijssen, gedeelte lijk vernieuwen woning; 29 mei 2001, 20010287, Kolweg 57 te Holten, bouwen garage en berging; 29 mei 200120000605. Geskesdijk 34 te Holten, bouwen was- /kleedruimte; 29 mei 2001, 20010318, Helhuizerweg 22 te Holten, vernieu wen schuur. Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belang hebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wet houders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de presi dent van Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis in Rijssen, kamer 201, tele foonnummer 85 47 81. Daar liggen ook de verleende bouw vergunningen ter inzage. Verleende reclamevergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzen ding, het nummer, het perceel en de inhoud-van het plan) 30 mei 2001, 20010384, Daltonstraat 18 te Rijssen, aanbren gen reclameopschrift. Tegen een vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt, kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de sector Ruimte van het gemeentehuis in Rijssen, kamer-201, telefoonnum mer 85 47 81. Ingekomen sloopaanvragenl meldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum vari ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het Sloopplan) 15 mei 2001, 20010521, Wattstraat 14 te Rijssen, slopen van stalling/opslagloods (asbest aanwezig); 16 mei 2001, 20010515, Doorlopendedijk 2 te Holten, gedeel telijk slopen van een berging; 23 mei-2001, 20010534, Borkeld 5 a te Rijssen, slopen van twee woningen; 23 mei 2001,, 20010535, Parkstraat 10 te Rijssen, slopen vén een woning. Bovenvermelde sloopaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen. Wet milieubeheer (kennisgeving definitieve vergunning) Op de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen, liggen tot en met donderdag 19 juli 2001 ter inzage de onder voorschriften verleende vergunnin gen ingevolge de Wet milieubeheer van: - Hawo BV, voor het oprichten en in werking hebben van een metaalverwerkingsbedrijf op het perceel Plaagslagen 5 te Rijssen; - Friesland Nutrition Rijssen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor het produceren en verpakken van voedingsmiddelen op het perceel Karei Doormanstraat 4 te Rijssen; - de maatschap Sluiter voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij op het perceel Kwintenweg 10 te Holten. De beschikkingen komen overeen met de eerder ter inzage gelegde ontwerpbeschikkingen. Tot en met vrijdag 20 juli 2001 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: - degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ont werp van de beschikking; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegen heid advies uit te brengen tegen het ontwerp van de beschik king; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking; - degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet u richten aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE 's Gravenhage. De beschikkingen worden met ingang van zaterdag 21 juli 2001 van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet u richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (adres als hiervoor genoemd). Meer informatie over de beroepsmogelijkheden kunt u krijgen bij de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen, telefoonnummer 854781. Wet milieubeheer kennisgeving definitief besluit Burgemeester en wethouders van Rijssen delen mee dat zij op grond van artikel 8.26 van de Wet milieubeheer de ver gunningen ingevolge de Wet milieubeheer voor de veehou derij gelegen op het perceel Maneschijnsweg 29 te Holten gedeeltelijk hebben ingetrokken. Het besluit komt overeen met het ontwerpbesluit. Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf vrijdag 8 juni 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de publicatiebalie van de sector Ruimte van het gemeente huis van Rijssen (kamer 201Ook na genoemde datum liggen de stukken nog tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld ter inzage. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren (buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 85 47 94). Tot en met vrijdag 20 juli 2001 staat ingevolge artikel 20.10 van de Wef milieubeheer beroep open voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerf» van het besluit; b. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. Het besluit wordt met ingang van zaterdag 21 juli 2001 van kracht, tenzij voor die datum beroep is ingesteld en met toe passing van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. Aan het instellen van beroep zijn kosten ver bonden. Over de stukken kunt u technische informatie krijgen op de afdeling Dienstverlening van de sector Ruimte, telefoonnum mer 85 47 94. Voor juridische informatie kunt u ook contact opnemen met deze afdeling, telefoonnummer 85 47 81. Ingekomen aanvragen kapvergunningen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 22 mei 2001, Molenbeekpark 34 te Rijssen, twee esdoorns; 23 mei 2001, Fazantenweg 34 te Holten, twee grove dennen; 29 mei 2001, Eikenlaan (achter nummer 14) te Rijssen, twee eiken; 30 mei 2001, Holterbergweg 3 te Holten, drie grove dennen. U kunt deze aanvragen vanaf vrijdag 8 juni 2001 voor een periode van vier weken inzien bij de publieksbalie van de sec tor Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis van Rijssen. Voor informatie kunt u telefoonnummer 85 47 78 bellen. Verleende kapvergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzen ding, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 30 mei 2001, Boschkampsstraat 16 te Holten, één lijsterbes. U kunt deze kapvergunning vanaf vrijdag 8 mei 2001 inzien bij de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis in Rijssen. Voor informatie kunt u telefoon nummer 85 47 78 bellen. Tegen een verleende vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indie nen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis, telefoonnummer «5 47 81. Ingekomen aanvragen voor een inritvergunning (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de aanvraag) 23 mei 2001, Braakmansdijk 95 te Rijssen, aanleggen van een vier meter brede inrit; 23 mei 2001, Frans Halsstraat 2a te Rijssen, aanleggen van een inrit. U kunt deze aanvragen vanaf vrijdag 8 juni 2001 voor een periode van vier weken inzien bij de publieksbalie van de sec tor Ruimte, kamer 201 in het gemeentehuis in Rijssen. Voor informatie kunt u telefoonnummer 85 47 78 bellen. Openbaar vervoer De RegioTwente is opdrachtgever voor het openbaar busver voer in Twente. Het dagelijks bestuur heeft op 20 april 2001 ingestemd met een aantal wijzigingen in de dienstregeling van OAD Streekvervoer BV. Ten opzichte van de huidige dienstregeling worden per 10 juni 2001 de volgende wijzigin gen doorgevoerd. - OAD lijn 55: Almelo-Wierden-Rijssen-Holten-Laren- Zutphen Deze lijn rijdt uitsluitend nog van maandag tot en met vrij dag. - OAD lijn 90: Holten-Goor-Hengelo De dienstregeling zal worden afgestemd op de vraag naar vervoer. Gedurende de zomerperiode zijn er minder reizigers en zal de bus niet rijden. Lijn 91 blijft gedurende een groot deel van de dag wel rijden op dit traject. -OAD lijn 91: Hengelo-Delden-Goor-Markelo-Holten- (Bathmen-Deventer) Gedurende de zomerperiode zullen er minder bussen rijden. Daarnaast zullen de laatste ritten van lijn 91 van maandag t/m zondag worden vervroegd. Dit betekent dat de laatste bus vanuit Hengelo om ongeveer 20.20 uur vertrekt en tot Goor rijdt. Vanuit Holten zal de laatste bus om ongeveer 20.15 uur vertrekken en in Goor eindigen. Verder wordt op zondagen het aantal busritten overdag beperkt en wordt er een 2- uurs frequentie gereden. Ten slotte rijdt lijn 91 op het traject Holten-Bathmen uitsluitend van maaandag tot en met vrijdag tot ongeveer 18.00 uur. - OAD lijn 92 Neede-Almelo-Rijssen Op het traject Almelo-Rijssen wordt de dienstregeling afge stemd op de vraag naar vervoer. Gedurende de zomerperio de zijn er minder reizigers en zal deze lijn niet rijden op dit traject. Lijn 55 blijft op maandag tot en met vrijdag overdag wel rijden tussen Rijssen en Almelo. - OAD lijn 93: IMijverdal-Rijssen-Enter-Goor- Diepenheim Deze lijn rijdt uitsluitend van maandag t/m vrijdag. - OAD lijn 222: Borne-AZC Azelo Geen wijzigingen. - OAD lijn 224: Markelo-AZC-Rijssen Geen wijzigingen. Ter inzage Het besluit dat heeft geleid tot deze wijzigingen ligt vanaf maandag 28 mei 2001 ter inzage bij de sector Bestuur en Ontwikkeling van de Regio Twente, kamer 2.16, van het Twentehuis Hengelosestraat 575 te Enschede. Wie door dit besluit rechtstreeks in zijn of haar belang wordt getroffen, kan binnen zes weken na deze bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de RegioTwente, Postbus 1400, 7500 BK Enschede. Brochure voor huizenkopers Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nl- BUD) heeft een nieuwe brochure uitgebracht: Een Huis Kopen. Het is de eerste brochure in een nieuwe Nl- BUD-reeks, getiteld Geldzaken Nu en Straks. Een Huis Kopen gaat uitvoerig in op alle financiële aspecten van een eigen woning, zowel op de korte als op de lange termijn. Consumenten die op het punt staan een (nieuwe) wo ning te kopen, hebben op verschillende momenten en op verschillende niveaus behoefte aan financiële infor matie De brochure Een Huis Kopen biedt deze informatie op een gestructureerde manier, zodat zowel starters op de huizenmarkt als ervaren huizenbezitters gericht op zoek kunnen naar de informatie die voor hen relevant is. Allereerst maakt het boekje de lezer attent op de kos ten die direct samenhangen met een eigen huis, zoals de eenmalige kosten om een woning te kopen en te fi nancieren, de uitgaven waar specifiek eigenwoningbe- zïtters mee te maken hebben, en de veranderingen in de uitgaven die het gevolg zijn van de verhuizing (bij voorbeeld hogere energie-uitgaven). Ook de fiscale kant van de eigen woning komt aan bod, Zo worden de gevolgen van het nieuwé belastingstelsel voor huis eigenaren duidelijk uitgelegd. De brochure Een Huis Kopen telt 70 pagina's en kost 29,75 gulden. Bestellen door overmaking van dit be drag op Postbankrekening 36 87 00 van het NIBUD in Utrecht, onder vermelding van bestelcode CI4 De brochure wordt dan zonder verdere bestelkosten thuisgestuurd. Meer informatie op internet: www ni- bud.nl Meer koopwoningen Hoe hoger het inkomen, hoe groter het aandeel koopwoningen. Voor jon geren beneden de 30 jaar is een eigen woning niet zo makkelijk bereikbaar. Naar verhouding hebben zij immers vaak een wat lager inkomen. Huishoudens waarvan de kostwinner tussen 35 en 54 jaar is, hebben het meest een koopwoning, oudere huishoudens het minst Vier van de vijf huishou dens die in de periode 1995-1999 naar een koopwoning zijn verhuisd, zijn doorstromers. Eén van de vijf is starter. Doorstromers zijn over het algemeen wat ouder dan starters, hebben een gro ter huishouden en be schikken over meer inko men. Van de anderhalf miljoen doorstromers in deze periode kocht ruim de helft een huis. Een kwart ging van een huurhuis naar een koop woning en 27 procent van een koopwoning naar een andere koopwoning. Van de starters op de huizen markt kocht 31 procent een huis. Vaak zijn dit jonge twee verdieners.Bron: CBS: Jaarboek Wonen 2001 (verschijnt eind april) Het eigen-woningbezit is in opkomst, met name door het hoge aandeel koopwoningen in de nieuwbouw. In 2000 zijn er tot en met het derde kwartaal ruim 40 duizend woningen bijgekomen. Hiervan was bijna 80 pro cent een koopwoning. Het jaar ervoor werden in dezelfde periode 46 dui zend huizen opgeleverd, waarvan 77 procent een koopwoning was. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland staan mo menteel ongeveer 6,6 mil joen woningen. Zo'n 52 procent daarvan is koop woning.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 9