OPRUIMING live ra Ontbijtbuffet zorgt voor goed begin jubileumdag SHOW VERB0UWINGS 4,9% frCrtm Holtens Nieuws tj intratuin 4?5 Man tankt zeven keer zonder te betalen Inbraken in truckcabines terwijl chauffeurs slapen Brandje in schoorsteen Ktens iGeen krant ëekresen- Nieuwsblad BIJ LIVERA RUSSEN Podiumplek voor Yvonne Vlogtman Rijssen en Holten niet samen met Bathmen Ambtenaren klagen in brief over huisvesting TfTDVT nummer Weekendweer Roetgermk! I wonen LET OP... U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 7 juni 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nicuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - Een benzinetanksta tion aan de Rijksweg A 1 te Holten werd in de afgelopen week voortdurend lastig geval len door een persoon die tel kens voor rond de 200 gulden benzine tankte en vervolgens wegreed zonder te betalen. In totaal heeft de man zeven keer getankt bij hetzelfde tankstation. De kassiers hielden zich keurig aan de regels door hun post niet te verlaten, wat echter wel tot gevolg had dat de man telkens maar terug kwam om te tanken. Toen de politie daar een avond had gepost, kwam de man niet opdagen. Later was er meer succes voor de politie met als gevolg dat de dief, na een achtervolging in het Twentse, werd aangehouden en ingesloten. Holten - Een chauffeur van een Poolse vrachtauto werd vrijdag 1 juni onaangenaam verrast toen hij ontdekte dat er tijdens zijn nachtrust in de cabine van zijn vrachtau to was ingebroken. De daders hebben een tas met daarin onder meer zijn rijbewijs, kentekenbewijs, tankpasje en reis documenten weggenomen. Ook werd de vrachtauto van een Poolse collega, men was met twee vrachtauto's, ook opengebroken. Holten - De politie kreeg woensdag 30 mei de melding dat de schoorsteen van een woning aan de Fazantenweg vlam had gevat. De brandweer, die snel ter plaatse was, hoefde niet op te treden. De brand in de schoorsteen v vanzelf uit gegaan. Bel de familie Bouwhuis: 0548-361849 (tussen 17.00 en 19.00 uur) I HET GROENE WARENHUIS Lavendel Plantdoorsnede 20 ci van 8,95 nu Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 START: W0E. 6 JUNI OM 9.00 UUR Grotestraat 6 - Rijssen Autocoureur Yvonne Vlogtman kust haar aanwinst, nadat %e tweede werd in de Michelin Renault Junior Cup. Alleen Michael Sanstra moest qv voorbij laten gaan. De Cup was onderdeel van de Fly You Clio Renault Sport Cup Race. wel ke afgelopen maandag werd gehouden op het circuit van Zandvoort. (Foto: Johai/ Bo/ink) Holten - Bathmen fuseert niet met de gemeente Rijssen/ Holten. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben voorge steld om Bathmen bij Deventer te voegen. De gemeente Rijssen/ Holten krijgt daarom niet te maken met een tweede gemeentelijke herindeling. Bathmen vormde het sluitstuk van de gemeentelijke herinde lingen die in Overijssel doorge voerd zijn. Zelf gaf Bathmen nadrukkelijk te kennen het liefst te willen fuseren met de Gelderse plattelandsge meente Gorssel. Daarvoor zou een grenswijziging nodig zijn tus sen de provincies Overijssel en Gelderland. Gedeputeerde staten van Gelderland voelen wel wat voor een samenvoeging van Bathmen, Gorssel en Lochem. GS van Overijssel hebben echter voorgesteld om Bathmen bij Deventer te voegen. De nieuwe gemeente Rijssen/ Holten heeft zich altijd neutraal opgesteld ten aanzien van een fu sie met Bathmen. De gemeente wilde pas met een officieel stand punt naar buiten komen als de provincie met een voorstel zou den komen. Wel was bekend dat de nieuwe ge meente niet zat te springen om een nieuwe herindeling. De Provinciale Staten moeten zich nog uitspreken over de voorstel len van Gedeputeerde Staten. Holten - In een brief van de ondernemingsraad van de gemeente Rijssen aan de le den van de raad werd te kennen gegeven dat de ambtenaren zich grote zor gen maken over hun huidi ge huisvesting. De ambte naren werken momenteel vanuit twee locaties en dat brengt een aantal beperkin gen met zich mee. De brief kwam ter sprake in de ver gadering van de commissie personeel én organisatie. B en W stelden nog niet zo lang geleden voor om geld, dat vrijkwam door de verkoop van een woning, in de pot voor het nieuwe gemeentehuis te stop pen. Het geld is op voorstel van SGP, CDA cn VVD naar de algemene middelen gegaan, zodat dat geld ook voor ande re bestemmingen geschikt is. De ambtenaren van de ge meente Rijssen/' Holten den ken dat het nu nog langer duurt voordat er sprake is van een nieuw gemeentehuis. De politiek was niet blij met de brief van de ondernemings raad, hoewel er we! begrip was voor de werkomstandigheden van de ambtenaren. SV Holten viert 80-jarig bestaan op zondag 10 juni: Holten - Broodjes met beleg, melk, karnemelk, koffie en si naasappelsap: het wordt een welvoorzien ontbijt voor de deelnemers aan de jubileum dag van SV Holten. Dat ont bijtbuffet staat zondagmorgen 10 juni om halftien klaar op het terrein van SV Holten op sport park Meermanskamp. De le den van de kantinecommissic dragen daar zorg voor. Die tiende juni wordt de tachtig ste verjaardag van de voetbalafde ling van SV Holten gevierd met het al genoemde ontbijtbuffet, een recreatief jubilcumtoernooi cn een feest. En SV Holten zou SV Holten niet zijn als dat niet gebeurde met uit nodiging van alle leden van de af deling voetbal en hun familie. Na het gezamenlijk ontbijt start om halfclf het jubileumtocrnooi, een recreatief voetbaltoernooi voor zestallen, waar de echte rc- Boeldag bij winkel HMV Holten - De jaarlijkse boel dag van de supportersver eniging van HMV (Holtense Muziekvere-ni- ging) wordt zaterdag 16 ju ni gehouden. De boeldag wordt gehouden op het terrein bij de winkel aan de Oude Deventerweg 7. De boeldag begint om 9.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Parkeergelegenheid is er ach ter het Oadgebouw aan de Burg. van de Borchstraat. tVf.tï <rc i' Scheidend algemeen direc teur van dc Nido Johan Jansen, werd verrast met een koninklijke onderscheiding. Zie verder op pagina 3 Jo Oolbekkink werd in de bloemetjes gezet, omdat zc het oudste lid is van het Holtens Gemengd Koor. Zie verder op pagina 11 Flessenactie Scouting Holten - De leden van de Holtense Scoutinggroep de Waardenborch houden zater dag 16 juni een fless Zij zullen huis aan huis vragen naar statiegeldflessen die zij bij een Holtense supermarkt kunnen inleveren voor het statiegeld. Met deze actie kan de Scouting de clubkas aanvullen om eens iets ex tra's te doen voor haar leden en nieuw spelmateriaal aanschaffen om het scoutingspel voor de Welpen, Bevers en Scouts nog avontuurlijker te maken. De jongens en meisjes van de Scouting die langs dc deuren gaan, zijn herkenbaar aan hun scoutingkleding en komen altijd onder begeleiding. Mocht iemand onverhoopt niet thuis zijn maar toch een bijdrage willen leveren, dan kunnen de fles(sen) bij de voordeur worden geplaatst zodat ze makkelijk te vinden zijn. Wisselvallig weer met van tijd tot tijd buien en nu en dan zon. Vrijdag, zaterdag en zondag over dag stapelwolken of wolkenvel den afgewisseld door enkele bui, af en toe of geregeld zon. Wisselvallig Dc middagtemperaturen liggen rond de 15.0 a 16.0 graden. De nachten zo'n 8.0 a 9.0 graden. Dit koele en wisselvalliger weer wordt opnieuw veroorzaakt door een hogedrukgebied, 1030 Hpa, ten westen van de Britse Eilanden. Een noordwestelijke stroming zorgt voor koel en onstabiele lucht waarin zich buien kunnen ontwikkelen. Weerman, Freddie Paalman I oor meer weer pagina 3 Info spjn klaar voor het grote jubileumontbijt van komende Spndag. (Foto: Johan Bo/ink) da s nou, SPECTRUM Dorpsstraat 148, Etter J Zle achterpagina fantastische aanbiedingen bij: De Harense Smid zie elders in deze krant! HYPOTHEKEN v Zie onze advertentie op pag. VRIJDAG 15 EN ZATERDAG 16 JUNI A.S. IN RIJSSEN vrijdag 13.00 - 21.00 aur[ saterdag 9.00 12.00 georganiseerd door de n gnxamnnlijlrVt Rljmnsc Bovag Autobedrijven "w :ams het veld op ko men. Teams van gezinsleden, vriend|cs, familieleden gaan dan de sportieve strijd aan met elkaar, 's Middags tussen twaalf en een uur is er tijd voor een broodje hamburger voor iedereen, cn daarvoor zorgde een sponsor. In die pauze is er voor de jongste jeugd een demonstratietraining door Envin I.curink (ex-SV Holten), Arno Knaben en de trai ners zelf. Na een uur gaat men verder met het toernooi dat tot een uur of drie duurt. En daarna is het feest Er wordt een barbecue gehouden en meerdere Roodzwartartiestcn treden op. Het wordt vooral een gezellige dag met meerdere randactivitei- ten. Zo staat er een springkussen en dc draaimolen van Espclo, is er een ijscoman en zijn er clowns. De jongste jeugd kan zich laten schminken. En wie tijdens dc re creatieve wedstrijdjes zich wat het hard schieten betreft moest be heersen, kan zich uitleven op Dikke Bertha. Dc hcic dag wordt een Fancy Fair gehouden, belangstellenden kun nen met een dcclnameformulicr de kraampjes langs voor diverse spelletjes. De activiteiten worden geconcentreerd op cn rond het hoofdvcld. „Gezelligheid staat deze dag voorop. En verder gaan we uit van mooi weer", vertelt Gerard Grave, bestuurslid sponsoring van SV Holten en lid van de com missie S0jaar, een adhoc commis sie, die de voorbereiding naar de viering van het tachtigjarig be staan op zich nam. Voor alle ze kerheid staan er zondag wel twee tenten, waarin de activiteiten eventueel in gehouden kunnen worden. Jan Aanstoot sluit rond zeven uur 's avonds dc festi viteiten af. Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad I woonplaats Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hij/Zij betaalt voor cft abonnement f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f84 - per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1