4SÖ1I 'f Flim-Gerritsen aanwezig na ongeluk, Lonink vijftig jaar intratuin helimpoorhI 4,9% Kinderpartijtjes bij Dondertman r 39 Narren Feest! Landelijk sirenenetwerk op 6 juni hoorbaar getest Velen nemen kijkje bij kinderboerderij Bouwen op Holterberg nu aan regels gebonden Helhuizenfietstocht door afwisselend landschap NUMMER FBKfJ.GAMES ploymolHi City ZlizX'l? Mate. ffiO ortinq! Weekendweer Koel U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Hortens Nieuwsblad Donderdag 31 mei 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Door heel Nederland worden op 6 juni de sirenes hoorbaar getest. Deze oefening moet uitwijzen of het elektronische waarschuwingssysteem voor calamiteiten technisch goed functioneert. Tegelijk wordt de Nederlandse bevolking via een omvangrijke publiciteitscam pagne nog eens gewezen op de handelingen die men moet ver richten als de sirene gaat. Een groot aantal gemeenten in Twente haakt hier op in, met als doel het gemeentelijk vei ligheidsbeleid onder de aan dacht te brengen. Als op 6 juni 12.00 uur door het hele land voor korte tijd de sire nes loeien, betreft het hier een test van het elektronische sirenestelsel dat de afgelopen jaren in ons land is gebouwd. Met dit nieuwe stelsel kan elke sirene apart worden inge schakeld, zodat er ook per wijk of dorp gealarmeerd kan worden. Elke calamiteit vergt echter een eigen benadering en niet bij elke situatie wordt de sirene als alar mering ingezet. Daarom hebben de gezamenlijke Twentse ge meenten het initiatief genomen om de gereedliggende rampenbe strijdingsplannen nog eens onder de aandacht te brengen. Het gaat hierbij om draaiboeken voor de hulpverlening in risicosituaties als: Servo te Delden, Vuurwerkopslag in de regio, Akzo Nobel in Hengelo, LPG-opslag en -trans port in Twente, Vliegbasis Twenthe en de Kerncentrale in Lingcn (Duitsland). In deze plan nen worden richtlijnen gegeven voor de bestrijding van de gevol gen van een calamiteit, waaronder de alarmering en de te nemen vei ligheidsmaatregelen. De gemeen ten hebben dc meest noodzakelij ke informatie gebundeld in een folder en een bcwaarkaart. Dit in formatiemateriaal is voor iedereen die daar belangstelling voor heeft gratis af te halen bij dc gemeente. Het betreft hier de gemeenten Almelo, Borne, Denekamp, Den Ham/ Vriezenveen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen/ Holten en Wierden. Holten - De gemeenteraad heeft afgelopen maandag een voorbereidingsbesluit vastge steld voor het bestemmings plan Holterberg. De gemeente wil hiermee binnen het be stemmingsplan de uitbreiding van het aantal woningen en de inhoud van woningen aan ban den leggen. aan een maximale inhoud cn dat is naar huidige maatstaven vrij uniek voor een bestemmingsplan in bosgebied. Alleen GemcenteBelang en VAT) stemden tegen afgelopen maart dag tegen. WD-fractievoorzitter A.j. Kevelam was het niet eens over de gevolgde procedure. In het oude plan uit 1968 waren er ten aanzien van bouwen, ongeli miteerde mogelijkheden. Een wo ning in dit plan was niet gebonden Zie ookpagina 9. Ook na een schorsing gingen deze twee partijen niet overstag. ispelo - Hoefeer kinderboerderij Dondcrlman in een behoefte voonfet, blijkt wel anderhalve week na de heropening faon- dag 20 mei). De eerste week al werden meer dan tweeduizend bezoekers.geregistreerd. Als gevolg van de MKZ-msis is het terrein van de kinderboerderij beperkt toegankelijk. Hel gedeelte waar de evenboevige dieren huizen, is derhalve met linten afgesloten. De rest van het terrein (kantine, terns, speeltuinskelterbaan, tpehm, konijnen/ cavia's en pluimvee) is nor maal bereikbaar. Met ingang van 1 juni is de kinderboerderij tot eind augustus alle dagen geopend van 10 lot 17 uur. (Foto: Gert Perdon) De Stichting Regiocontact Vecht Veluwc IJsselstrcek, houdt op zaterdag 9 juni de Helhuizenfietstocht met als startpunt café-restaurant De Biester. Starttijd 10.30 uur tot 13.30 uur. Dc Fietstocht loopt door een af wisselend landschap van Holten cn omgeving in twee delen. Het eerste deel van zo'n 17 kilometer gaat over en langs de Holterberg. Het tweede deel gaat door de om geving van Holten en is vlakker met een lengte van 22 kilometer. Onderweg zijn naast landschap- pelijk interessante punten onder meer de volgende bezienswaar digheden aanwezig: museum Natuurdiorama Holterberg, Canadese Kerkhof cn De Dijkerhoekse korenmolen. Het routeboekje met heemkundi ge bijzonderheden over deze tocht, kost 4,50 gulden per per- Een gezinskaart (ouders maxi maal vier kinderen tot 12 jaar) kost 15 gulden. Hiermee kan de tocht op eigen manier en in eigen tempo worden afgelegd. De startkaarthouder ontvangt na inlevering van dc startkaart een herinnering aan de Helhui zenfietstocht. Fietsverhuur reser veren bij: Firma Stam, Waagweg ~b, 7451 AZ Holten, telefoon 0548-366802 Espelo - De aanzienlijke be hoefte in Holten aan mogelijk heden voor het houden van kinderpartijtjes, heeft Natuur diorama Holterberg en Kin derboerderij Dondertman doen besluiten om te gaan sa menwerken. Resultaat is een combinatiearran gement, waarbij het kindergezel schap (met begeleiding) het ver jaardagsfeest start met een bezoek aan het museum op de Holterberg. Aan de hand van een vragenfor mulier wordt daar een speurtocht langs dc vitrines en diorama's ge- Bijzondere raadsvergadering: «Fanny Blankers-Koen Games [r^lieiouur a Hengelo wrf.f5lt-g2nK.nl J B Kaarten voorverkoop 074-250 09 30 Kaarten voorverkoop 074-250 09 30 HET GROENE WARENHUIS Grote Surfinia (Hangpetunia) Hantdoorsnede 30 cm Van^rW nu voor €1,79 Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 /l Top Avonturen Shouts! AVONTURENPARK B Elke dag i tot - Mar. 8 personen. I Geldig tol 1 juli 2001 f/f f Holten - 'Hij leve hoog, hij leve hoog...' speelden de muzikan ten van Wilhelmina. En de jari ge burgemeester J.A.H. Lonink was zo goed niet of hij moest, heel toepasselijk, het bakje van de hoogwerker in. Vijftig werd Lonink, en hij heeft het geweten. Het begon 's morgens al toen het college hem een Abraham in de tuin plaatste. De leerlingen aan wie hij later op de dag de verkeers- diploma's uitreikte, zongen hem toe en de raadsvergade ring maandagavond was nog maar net een kwartiertje be gonnen, toen wethouder J. Ligtenberg om een schorsing vroeg. 'Schorsing?' zag je Lonink denken. Maar toen was dc eerste loco al bezig met hem namens iedereen te feliciteren en waren achter hem naast het balkon van het gemeen tehuis al een aantal brandweerlie den zichtbaar die duidelijk maak ten dat de burgervader bet balkon op diende te komen cn wat meer zij: in het bakje diende te stappen. Muziek cn zang was I xminks deel. „Dc Holtense muziekvereniging is ook gevraagd, maar was verhin derd", vertelde wethouder Ligtenberg de raadsleden. „We zullen verifiëren of dat waar is", verklaarde Jan Kevelam vervol gens. Voorafgegaan door de majorettes trokken jarige cn muzikanten ver volgens dc- hal van het gemeente huis binnen waar nogmaals gemu siceerd werd en Lonink de men sen hartelijk dankte cn vertelde hoe buitengewoon hij dit waar deerde. „Ik ben er heel dankbaar voor. Het zal zeker een warme herinnering blijven", aldus Lonink. Het was toch al een vergadering van persoonlijke ontboezemin gen. Aan het begin van de bijeen komst vroeg wethouder J. Flim- Gerritsen het woord en kreeg dat ook. Ze gaf te kennen blij te zijn iedereen weer te zien, noemde daarbij uiteraard Ton de Geest (wc kunnen elkaar weer in de ba- Openstelling Dorpskerk Holten - De Dorpskerk is van 1 juni tot 1 september op de vrijdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur openge steld voor het publiek, Belangstellenden kunnen de kerk bezichtigen en er zijn begeleid(st)ers aanwe zig die wat van de kerk en de Nederlandse Hervormde Gemeente in Holten kunnen vertellen. Er is een interessant boekje samengesteld waarin de ge schiedenis van de kerk en van het Naberorgel wordt be schreven. Dit boekje, en ook enkele andere boekjes, kun nen gekocht worden. Politiecontrole Holten - De politie heeft dinsdag 29 mei tussen 15.00 en 18.15 uur een snel heidscontrole gehouden op de Rijssensewcg. Van de 1067 gecontroleerde be stuurders kregen er negen tien een proces-verbaal wegens te hard rijden. De hoogst gemeten snelheid was 109 kilometer per uur, terwijl er maximaal 80 kilo meter per uur toegestaan Het Inucu Comité begint actie voor vernieuwing toi letten in scholen in Roe- Zie verder pagina 3 Bouwen op de Holterberg wordt aan banden gelegd. Zie verder pagina 3 houden en moeten de vragen worden beantwoord. Na afloop worden dc antwoorden bespro ken en krijgt de jarige een leuke attentie. Het verjaardagsfeest wordt voort gezet op dc kinderboerderij aan de Meester Bosweg in dc buurt schap Espelo. Daar is keus uit een drietal arrangementen met onder meer elementen als een ritje met de ponywagen, patates frites, ijs enzovoorts. Voor meer informatie kan men bellen met Natuurdiorama Holterberg (telefoon 361 979) of Kinderboerderij Dondertman (te lefoon 361169). Wisselvallig weer met geregeld bui weinig zon. Vrijdag overdag wolkenvelden afgewis seld door af en toe zon. Kans op een enkele bui. Met de Pinksterdagen van tijd tot tijd bui en mogelijk met onweer, afgewis seld door opklaringen cn nu cn dan zon. De middagtemperaturen worden niet hoger dan 14.0 a 16.0 graden. De nachten zo'n 8.0 a 9.0 graden. Dit koele en wisselvalliger weer wordt veroorzaakt door een kern van hogeluchtdruk westelijk van de Britse Eilanden. Hierdoor komt een sterkere noordwestelij ke stroming op gang. Daarmee wordt koelere, onstabiele lucht aangevoerd, waarin zich gemak kelijk buien kunnen ontwikkelen. Weerman, Freddie Paalman HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 5 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Is Nieuws veri|ssel Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen von de provincie Overijssel. (Foto: Harrj Broeze) ren vliegen') cn bedankte alle mensen voor hun belangstelling. Flim-Gerritsen werkt momenteel een aantal dagdelen per week; meerdere van haar taken worden nog even overgenomen door wet houder ter Schure. Naderhand werd er toch nog ver gaderd, werden er zelfs besluiten genomen. Het gemeentelijk bos gebied werd uitgebreid door de aankoop van bosgrond van de erfgenamen van A.H. ter Horst, en besloten werd dat de fractiele den en schaduwfracrieleden een laptop in bruikleen krijgen, waar mee ze aangesloten worden op Intranet en op die manier voor zien kunnen worden van de nodi ge gemeentelijke informatie. De gemeente Rijssen sluit zich aan HALT-bureau Noord- Twente en zegt de regeling met HALT-bureau Zwolle (waar Holten eerst bij aangesloten was) op. Daarvoor is gekozen omdat dc nieuwe gemeente Rijssen on der het arrondissement district Almelo valt, en HALT veel te ma ken heeft met alternatieve straffen voor jongeren. De voorjaarsnota werd vastge steld, maar niet nadat er stevige kritiek was geleverd op het voor stel van het college om een over schot van 479 duizend gulden te storten in de reserve voor het stadhuis. VVD, SGP en CDA gingen daar mee niet akkoord. VVD-raadslid M.F. Spijker kondigde aan het be sluit, genomen door de oude ge meenteraad van Rijssen, om geld dat overgehouden werd in de re- servepot voor het gemeentehuis te stoppen, ter discussie te stellen. „Er zijn genoeg andere projecten waarvoor ook geld nodig is", stel de Spijker. Zowel SGP-raadslid G.J. Steunenberg als CDA-fractic- voorzitter H.J. Dul stelden voor om de boekwinsten in dc pot al gemene reserve te deponeren en vervolgens van daaruit te beste» den. Er werd door bovengenoemde drie partijen een gewijzigd voor stel ingediend en na een korte schorsing, waarbij de collegeleden twee minuten een samenspraak hielden op het balkon, besloot het college het amendement over te Na afloop van de vergadering kreeg burgemeester Lonink een nieuwe haring aangeboden cn was er voor de aanwezigen een hapje en een drankje. A/s tezer van het Hottens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede J Woonplaats I Hjtij betaalt veer dt abonnement f87.- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 84 - per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1