'Ik durf met trots te zeggen dat ik bij Nido Universal werk' Hoolter Daansers vormen lint bij huwelijk prins Constatijn 4,4% 111 Holtens Nieuwsblad, Lammie en Nelleke beste verkoopsters Hemelvaart 24 mei INTRATUIN Almelo en Enschede HtUtHDQÓM Max. f 60,- Korting! Politie treft in Holten valse bankbiljetten aan Almelo Enschede Roetgermk! IN DIT nummer Weekendweer ['f juni l FBKV 3GAMÉS feest' Piraten feest! U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Vrijdag 25 mei 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieu\vsblad@vvho.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - De politie waar schuwt voor het in omloop zijn van valse bankbiljetten van 25 en 50 gulden. Deze biljetten zijn aangetroffen in Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Borne, Goor, Zenderen, Vroomshoop en Holten. Wat kleur betrcfr lijken de biljet ten net echt. Echter, door te voe len kan worden ontdekt of het geld vals is. Vals geld voelt name lijk gladder cn soepeler aan (dun ner papier). Wie het niet vertrouwt, kan hei biljet tegen het licht houden. Als er een watermerk in zit, is hei- goed. Zit het watermerk er niet in, dan is het geld vals. Vooral op plaatsen waar mensen niet zo alert zi|n op het geld dat ze krijgen (bijvoorbeeld op de markt), wordt vals geld aangetrof fen. De politie constateert een toena me van her aantal vals bankbiljet ten. Vermoedelijk komt dit omdat tic invoering van de euro voor de deur staat. De mensen die vals geld maken, willen voor het eind van dit jaar van hun voorraad af komen. Wie een vals bankbiljet heeft aan getroffen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. De technische recherche onderzoekt de biljetten. U kunt de politie hel pen door goed op te letten van wie u het valse geld heeft gekre gen (goed signalement), waar en op welk tijdstip. Holten - Lammie van Wie- ringen en Nelleke Nijkamp zijn door de lezers van het Holtens Nieuwsblad verkozen tot verkoopsters van het jaar 2001. Beiden werken ze bij Novalux Van de Maat en kregen afgelopen dinsdag elk ecn'waardebon van 50 gulden overhandigd voor een etentje bi) Restaurant Vosman. L it de vele inzendingen die bij het Holtens Nieuwsblad binnenkwa men, bleken zowel Lammie cn Nelleke de meeste stemmen te hebben gekregen. Normaal wordt er slechts een verkoper of ver koopster van het jaar gekozen, maar omdat ze precies evenveel stemmen hadden gekregen, werd besloten beiden in het zonnetje te zetten. Hartstikke blij cn tevens verrast waren de twee verkoopsters toen ze het hoorden. Ze hadden dit ze ker niet verwacht. (Foto: Rimis Vrijdag) (Foto: Johan Bo/ink) Holten - Met vijftien deelne mers hebben de Hoolter Daansers afgelopen zaterdag in Den Haag een haag gevormd langs de route waar het konink lijke paar prins Constatijn en Laurcntien met familie langs reed van Paleis Noordeinde naar de kerk, waar zc trouwden. De Holtense folkloristische boerendansgroep maakte daar op uitnodiging deel uit van een groep van zeshonderd deelne mers, verkleed in klederdracht. trots. Niet de hele groep kon mee, omdat het maximum was gesteld op vijftien personen, terwijl de Hoolter Daansers uit zo'n veertig personen bestaan. Toch was het volgens Herman geen enkel probleem zonder ruzie het maximale aantal bij elkaar te krijgen. 'Vanuit het bestuur heb ben we vijftien mensen gevraagd. Erom loten was niet nodig.' Met een bus werd de groep rond alfzeven 's ochtends bij het NS- in Holten opgehaald. 'Wc kregen uitgebreid ontbijt van de begeleiders van het Provinciehuis. Dat was goed voor elkaar.' In Den Haag voegde de Holtense dansgroep zich bij de anderen in het Provinciehuis daar, waar ze werden ontvangen door de Commissaris van de Koningin Fransen. Herman: 'Hij vertelde precies wat we moesten gaan doen en hoe je moest staan.' Want het hele evenement was omgeven door protocollaire regels. Zo mocht er niet worden gedanst op het moment dat het paar met hun familie in de koetsen langskwam rijden. Ook mocht er niet worden gefotografeerd. 'Voordat He koer sen ons passeerden werden we door militairen geïnspecteerd', glimlacht het bestuurslid. Al een halfuur voordat de stoet langs z komen, moesten de Hoolter Daansers met de rest van de zes honderd deelnemers in kleder dracht klaarstaan. Het langskomen van de stoer duurde slechts vier En alhoewel ze van de groep met onder meer Maxima en Willcm- Alexander eigenlijk weinig konden zien, was het volgens Herman ze ker de moeite waard. 'Het was heel mooi om dit eens te mogen mee maken. Misschien dat we volgend jaar weer worden uitgenodigd, wanneer Willem-Alexander gaat trouwen.' Iedereen van de groep enthousiast, toen we de ging kregen van de Pi telt bestuurslid Herman Klicmesch Fees verder op pagina 11 Schuilenburgstngel 5 Tel. {0546)838666 Achterhofweg 22 Tel. (053)4314533 Open van 10.00 tot 17.00 uur mtratum Braakballen pluizen Natuurdiorama - Kinderen kunnen beide Pinksterdagen in Natuurdiorama Holterberg onder leiding van een deskun dige uilenbraakballcn pluizen. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina I HYPOTHEKEN Algemeen directeur Johan Jansen neemt afscheid van Nido Zie onze advertentie op pag. 6 I HE 'IS? •K «II llt'rt.1'1 lOMflftrJCO fjrm> A Plu enorme keuze in kindersandalen da s nou, Dorpsstraat 148, Enter Holten - Winterse beelden aan de muur in de hal: sneeuw schuivers, zoutstrooiers in ac tie. Kenmerkende zaken voor Nido Holten. De aanblik van deze reuzen (zij het deze keer op papier) moet scheidend al gemeen directeur Johan Jansen aanspreken. Persoonlijk had Jansen het liefst in de kantine van het be drijf afscheid genomen van zijn collega's. En verder niks. Maar nu is er toch iemand van de pers. En er wordt ook een officiële afscheidsreceptie voor genodigden gehouden, cn wel op 31 mei, in het Bonte Paard. We beginnen maar met de ge meentelijke herindeling. Voor de geboren cn getogen Moltcnaar had het samengaan van Holten cn Rijsscn niet gehoeven. „Ik zie in grootschaligheid zeer veel nade len. Het bestuur komt steeds ver der van de burger af te staan. Aan de andere kant, een kleine ge meente kan alle taken niet meer vervullen. Door de samenbunde ling kan een vuist worden ge maakt naar hogere overheden, zo als de provincie. Op dat soort: ter reinen zit er voordeel in. En het hangt ook af van het gemeentebe stuur: in welke mate lukt het om ambtenaren cn burgers dicht bij elkaar te houden". Over zijn eerste zakelijke contac ten met de nieuwe gemeente beeft hij geen klagen. „Absoluut niet. 1 In dan heb ik het over zowel de uitvoerende ambtenaren als over het college. Makkelijk benadcr- /anseii: 'Wat Xido ■mij betekent Micreersi grote uitdaging' (Foto: Gert Perdon) baar, meedenkend, zonder meer goed. Dat is in elk geval niet slechter geworden". En nu liet eenmaal zover is met beide gemeenten, wil hij niet nos talgisch doen. Aan een andere naamgeving zou hij nog geen twee minuten besteden. „Laten we de naam laten zoals het is: Holten is gemeente Rijssen ge worden. Gewoon Holten, ge meente Rijsscn. Dat is dat. Die hamen moet je niet veranderen, dat kost handenvol geld. Wat me wei opvalt, is dat het vooral ook import-Hqltenaren zijn die moei te met de naam gemeente Rijsscn hebben. Maar laten we hierin ra- uoneel, en niet cmouoneel zijn". Over het eventuele cultuun er- schil: „Zes dagen in de week heb ben we verschrikkelijk veel inte resses gezamenlijk; op heel veel punten denken we hetzelfde. Alleen de zevende dag: daarover moeten we niet ouwehoeren c-n ook elkaar niets dwingends opleg gen. In Rijssen wordt ook gevoet bald op zondag. En de Rijssenaar die zondags wil zwemmen, komt maar in Holten. Over een jaar of zes bekijken wc dat wel weer. Laten we er vooral voor zorgen dat we de samenleving in deze twee plaatsen goed op elkaar af stemmen: dat iedereen goed de kost kan verdienen en goed kan wonen. Die eindeloze discussies over de wegenstructuur in Holten bijvoorbeeld, laten we daar nou eens samen met Rijssen uitkomen zodat we een goed plan bij de pro vincie neer kunnen leggen. Bij de gemeente geldt precies hetzelfde als voor een bedrijf, daar moeten ook alle neuzen dezelfde kant op staan. Er mag best gediscussieerd worden, maar samen moet je er zi|n voor de markt, voor de klant". Algemeen directeur Jansen legt deze maand zijn werkzaamheden voor het Holtense bedrijf neer, „Waarom? Om gezondheidsrede nen. In augustus hoop ik 58 tc worden. Ik wil een beetje af van de druk van alledag. Aan de andere kant zorgt die zorg van alledag ervoor dat jè de zorg om je gezondheid vergeet". Hij wil straks meer fietsen met zijn vrouw, want daar is nog weinig van gekomen. Er staan ook nog een paar oude motoren die opge knapt moeten worden. „En zo lang ik nog een klein beetje in goeden doen ben doe ik, zolang Nido dat wenst, nog kleine kar weitjes". Eén van die karweitjes is het slaan van de eerste paal van do nieuw bouw in Vlctgaarsmaten, in de eerste helft van juni. Vier jaar is er nodig om Nido naar Vlctgaarsmaten over tc- brcngc-n. Lees verder op pagjna 11. Kinderboerderij weer open Espelo - Bijna drie maanden nadat de poorten wegens MKZ op slot moesten, is Kinderboerderij Dondertman sinds zondag weer geopend voor publick. Omdat rechtstreeks contact met cvenhoevige diersoorten nog steeds verboden is, geldt dat ech ter vooralsnog uitsluitend voor de speeltuin met onder andere de nieuwe kabelbaan en ook voor de verbouwde en uitgebreide kantine en natuurlijk het terras. Een deel van het terrein is derhal ve met linten afgezet (herten- en knuffelwci met schapen en gei ten). Bezoekers kunnen wel langs de ezelwei tot achter in het bos ko men, waar de volières met pluim vee te bezichtigen zijn. Met de heropening zien niet al leen de medewerkers van de kin derboerderij, maar ook tal van be zoekers een lang gekoesterde vervulling gaan. Sinds de MKZ-crisis op zijn re tour is, stond de telefoon van de boerderij dagelijks roodgloeiend en meldden zich herhaaldelijk be zoekers aan de poort. Daarmee wordt nog eens duidelijk hoezeer deze toch nog prille voorziening in de buurtschap Espelo voorziet in de behoefte. Tot l oktober is Kinderboerderij Dondertman dagelijks geopend van 13.00 tot 173)0 uur. In juni, juli cn augustus dagelijks van 10.00 tot 171)0 uur. Alle overige vakanties van 13.00 tot 17.00 uur. Op vertoon van hun kaart hebben donateurs vrij entree (maximaal 5 personen), overige bezoekers betalen 2,50 gulden toegang. Het donateursgeld voor het sei zoen 2001/02 bedraagt 20 gul den. Inschrijven is mogelijk bij de kassa. Echtpaar Rustcbiel is 55 jaar getrouwd. Op 21 juni wor- I den Rustcbiel en z'n vrouw vereerd met een bezoek van burgemeester Lonink. De G-Atletiek van SY I Holten vierde onlangs het lustrum. De afdeling blijkt duidelijk in een behoefte te j voorzien. Zie Zonnig Droog cn rustig weer met veel zon. Wijdag, zaterdag cn zondag overdag flinke perioden met zon afgewisseld door wat wolkenveld- jes of stapelwolkjes. Middagtemperaturen rond de 22.0 a 23.0 graden. Zondag mis schien een enkele graad lager, misschien ook meer wolkenvel- dcn. In de nachten zo'n 9.0 a 10.0 graden. Dit zonnige weer danken we aan een hogedrukgebied bo ven de Noordzee. Het blijft tot zondag daar liggen. Het houdt bij ons een oostelijke stroming in stand. Hiermee wordt warme, droge lucht aangevoerd. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpagina 3 [fanny Blankers-Koen GamesJ maandag r IfTT '6.30 uur gelo vnJbk-tUKSJll Shouts yA a AVONTU RENPARK VltU Ac'onturenpark E(f;e jan tot 29 juni 2001 2+3+6 juni [Pinksteren) Zondag 27 4fet deze bon (7,50 entree-korting p.p. Mar. 8 personen. Geldig ttm 10 juni 2001 Knip Als lezer van her Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hij&jbe —f87- per par (betaalwjze: per accep&rj) f84.- per jaar (betaalwijze: auemaoseh)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1