16?5 VVD'er Kevelam: Tuinder moet zondag open kunnen' 4,4% Holtens Nieuwstdat^ Natuurschoon weer open! - Korting p.? mUHtiïOM 1 u intratuin ft irrz Intranetcomputers voor (schaduw) fractieleden? Ontbijten met voorlezen op Holterenk Ter Schure: Geen markt op Kalfstermansweide Man troggelt vrouw geld af met verdrietig verhaal IN DIT NUMMER U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 17 mei 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mailHoltens.Nieuvvsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - „Ik zie mezelf nog niet op een straathoek staan met een laptop in de hand", gaf CD A-fractievoorzitter H. Dnl tijdens de commissiever gadering financiën te kennen. Ter sprake kwam het voorstel om fractie- en schaduwfractie- leden gemeentelijke informatie te verstrekken via Intranet. De fractie- en schaduwfraccielc- dcn krijgen van de gemeente een laptop en printer in bruikleen, krijgen daar de benodigde pro grammatuur opgezet en kunnen door in te bellen aan de benodig de informatie komen. De kosten daarvan worden op 250 duizend gulden geschat; 55 duizend gul den daan oor komt uit de vervan gingsinvestering faxen en voor de rest, 195 duizend gulden moet een aanvullend krediet beschikbaar komen. Het doel is dat er een uni form systeem geboden wordt waarop alle fractie- en schaduw- fractieleden op elk door hen ge wenst moment de gemeentelijke informatie kunnen bereiken. De laptops kunnen ook aangesloten worden op het gemeentelijk e- mailsystccm. B. Wolterink (Christenunie) vond dat wat hem betreft het voorstel met voorrang uitgevoerd kon worden. „Hoe eerder het uitgevoerd kan worden, hoe langer de zittende fractieleden er gemak van heb ben". Hij werd daarin gesteund door Vriesema van de WD, die ook voor een laptop pleitte: „Ik heb al een computer thuis en dan heb ik er nog een bijstaan". SGP- raadslid G. Kreykes was wel ge charmeerd van een laptop, maar vond het kostenplaatje gigantisch, kortom, 'stuiterduur'. „Er zijn raadsleden die al een computer in huis hebben, geef daar dan een vergoeding voor". Het woord 'stuiterduur' werd ook gebruikt door CDA-voorman H. Dul, die voorstelde in plaats van een laptop een (goedkopere) computer aan te schaffen. „En die zet ik ook zo in mijn auto als ie gerepareerd moet worden", aldus Dul. Wethouder W. ter Schure was het met Kreijkes eens dat een en ander duur was. „Misschien dat het iets goedkoper kan", op perde hij. Maar de gemeente bleef vasthou den aan het uniforme van de in formatievoorziening: dezelfde ap paratuur met dezelfde program ma's En op die computer hoort alleen gemeentelijke informatie, geen gebruik door derden, geeri spelletjes. Wethouder W. ter Schure zegde toe dat naast de koopofferte ook een lease-offerte wordt aange vraagd, en dat zowel een kosten plaatje voor pe's als laptops ge maakt wordt. De commissie ging daarop akkoord. BOSMAN 'SVCSSSaSJCS Voor al uw woonwensen Dorpsstraat 62.7451 BW Holten Tel. 0548-36 82 00 Uw gordijn-en vloerbedekings- specialist! Zie pagina 6 Landschap Overijssel ccac; 4 Shows Deze bon is geldig tot 1 juni 2001. I \tax. 8 personen, dus max. f60,- korting! HET GROENE WARENHUIS Grote stamfuchsia in diverse kleuren Van nu voor €7,69 Holten - De openbare Daltonbasisschool De Holterenk stond bet voorleden afgelopen woensdag extra op de voorgrond. Dit wegens de Nationale Voorleesdag welkejaarlijks wordt gehouden op vele scholen in het land. Omdat muziek dit jaar het centrale thema was, werd de Theater Fiets van Dolf Moed ingeschakeld voor een spetterende opening. Hij wist de kin deren op ludieke wijsy te betrekken bij fin optreden en daarmee het belang van legert én voorleden te benadrukken. (Foto: RJnus Vrijdag) Holten - Wethouder W. ter Schure ziet geen reden de markt in Holten te verplaatsen. Wat hem betreft blijft de markt op de oude plek. In Holten doen hard nekkige geruchten de ronde dat de markt, nu gesitueerd op het plein voor het gemeentehuis, verplaatst zou worden naar de Kalfstermansweide. Volgens de Holtense wethouder, tevens voorzitter van de marktcommis- sie, is er geen sprake van ver plaatsing. „Ik ben van mening dat de markt lieden baat hebben bij een markt op de plek waar ze nu gehouden wordt: in het. centrum. De mensen hebben daar de loop naar toe", stelt Ter Schure. En dat laatste is me teen een nadeel ten opzichte van de Kalfstermansweide: „Deze ligt vol ledig buiten de normale looproute van de winkelende bevolking. Bovendien zou het aantal markt- vcrplaatsingen per jaar stijgen, om- Holten - Een inwoonster van Holten werd onlangs opgelicht door een man die vertelde dat zijn vrouw een ongeluk had ge had, waarbij ook zijn zoontje betrokken zou zijn geweest. De man vertelde uit de buurt te komen en vroeg of het goed was dat hij even mocht bellen. Tijdens het zogenaamde gesprek liet hij doorschemeren dat hij de sleutels van het huis, in huis had laten liggen en per ongeluk de deur achter zich dicht had getrok ken. Hierdoor kon hij op dat moment, volgens zijn verhaal, niet bij het CU en SGP: zondags geen ijsverkoop en openstelling galerie Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 Holten - Het invoeren van een nieuwe winkeltijdenverorde ning voor de gemeente zorgde voor een geanimeerde discus sie in de commissie algemeen bestuurlijke en economische zaken. De verdeeldheid hier over tussen de fracties kwam naar buiten tijdens de bespre king van het nieuwe voorstel. Momenteel gelden in de nieuwe gemeente twee verschillende ver ordeningen op dit gebied. Burgemeester cn wethouders wil len echter één cn dezelfde veror dening voor dc nieuwe gemeente. Het college koos voor een be knopte winkeltijdenverordening met daarin alleen een zon- en fcestdagenrcgeling voor de feest dagen (niet op zondag) en een ontheffingsrcgcling voor het uit stallen van niet-fabrieksmatige vervaardigde kunstvoorwerpen op zon- cn feestdagen. Bij de be sluitvorming lette het college op de plaatselijke praktijk en behoef te ten aanzien van openstelling van winkels, en hield rekening met het collegcprogram waarin het standpunt opgenomen is dat ten aanzien van dc 24-uurs econo mie terughoudendheid betracht wordt. Het voorstel vond geen genade in dc ogen van VVD-fractieleklcr Kevelam. Wat hem betrof was het voorstel rijkelijk aan de krap pe kant. „In de verordening moe ten alle mogelijkheden worden meegenomen. Dc beperkingen in dit voorstel zijn ons te veel. 'Er is hier geen behoefte aan' vind ik geen argument om bestuurlijk be perkingen op tc leggen. Een tuin der in Holten moet ook op zon dag zijn zaak open kunnen heb ben als hij dat nodig vindt", aldus Kevelam. Fractievoorzitter W. Ottcn van de Christenunie daarentegen vond de verordening te ruim cn pleitte voor handhaving van rvvee verschillende verordeningen, zo als die er lagen. „Laat dc zaak zo als ze is. Holten blijft Holten, Rijsscn blijft Rijssen". Burgemeester J.A.H. Lonink merkte op clat met dat standpunt Dauwtrappen op Holterberg Holterberg - Traditiege trouw houdt Natuurdio-ra- ma Holterberg op Hemelvaarsdag ook dit jaar een natuurwandeling met ontbijt voor vroege vo gels. Dauwtrappen wordt dc laat ste jaren steeds populairder en Natuurdiorama Holterberg haakt daarop in. Kees Bos, geboren cn geto gen op de Holterberg, laat tij dens de wandeling de mooi ste plekken van dit gebied zien en vertelt over flora en fauna van deze unieke streek. De tocht begint om 07.00 Na afloop van de anderhalf uur durende wandeling staat er een uitgebreid ontbijt buffet klaar bij Restaurant de Wielen, tegenover het muse um. Daarna brengt men een bezoek aan het Natuurdiorama. Dc all-in prijs voor dit arrangement bedraagt 24,50 gulden per persoon. Daar maximaal 35 personen kunnen deelnemen, is reser vering gewenst. Inlichtingen en reservering: Natuurdiorama Holterberg, telefoon 0548 - 361979. dat daar vaker activiteiten gehou den worden. En we offeren een stukje langparkeermogclijkheid op, want dc Kalfstermansweide is een schitterende locatie voor langpar- keerders, voor bijvoorbeeld bezoe kers van de Holterberg".„Inderdaad wordt die parkeermogelijkheid nu nog niet optimaal gebruikt. Maar de ge meente zal daar, hopelijk op niet al te lange termijn, verwijzingen aan brengen zodat voor onder andere toeristen de Kalfstermansweide makkelijker te vinden is", aldus de wethouder. INBRAAK Bij een winkel aan de Kerkstraat werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Men had zich de toegang verschaft via de elektrische voordeur. Uit de winkel zijn diverse messen cn een messenblok weggenomen. Tevens werd een boormachine en klein geld weggenomen. Van dc daders is niets bekend. Kinderen zijn druk aan het oefenen voor een musical in dc hervormde kerk. Zie verder pagina 3 Harry Gijscn is dc nieuwe predikant voor de hervormde kerk. U3 &6f. Holterberg weer open geld dat nodig was om de dokters rekening voor zijn vrouw te beta len. Zij lag namelijk op dat mo ment in het ziekenhuis. Misbruik makend van de goedheid van dc bewoonster, praatte hij haar enige honderden guldens los. Na onderzoek bleek dat deze ver dachte dit feit inmiddels in Twente al zo'n twaalf keer had ge pleegd. Twee dagen later kon in Almelo vervolgens een Rijssenaar worden aangehouden, die inmid dels de genoemde feiten bekend heeft. Dc oplichter pleegde deze zaken om aan drugs tc kunnen komen. Holten - De gehele Sallandse Heuvelrug is met ingang van vrijdagmiddag 11 mei weer opengesteld voor het publiek. Dit betekent dat alle openbare wegen en paden in dat gebied weer vrij toegankelijk zijn. Het gebied is weer opengesteld nu het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het eer dere advies tot afsluiting van het gebeid heeft ingetrokken. De af sluiting heeft in totaal zeven we ken geduurd. Ook de gemeentelijke werkzaam heden in het buitengebied zijn weer opgepakt. Weekendweer Koel Vanaf zaterdag droog en rustig weer. Vrijdag overdag kans op een enkele bui mogelijk met on weer afgewisseld door opklarin gen en zon. Zaterdag en zondag kleine kans op een enkele bui. Wc hebben een afwisseling van wol kenvelden, opklaringen en zon. Middagtemperaturen komen uit op 16.0 a 18.0 graden. In de nach ten zo'n 5.0 a 6.0 graden. Dit koe le weertype heeft te maken met een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden, hierdoor staat er een west tot noordelijke stroming. Deze laat geen hogere temperatu ren toe. Ook worden er wolken velden aangevoerd. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpagjna 3 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina I HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 17 f» VVD'er Jan Kevelam vindt hel voorstel te krap. (Foto: Rinus Vrijdag) geen duidelijkheid geschapen werd. Hij benadrukte dat de nieu we verordening ten aanzien van dc twee oudere aan de ene kant ingeperkt, aan de andere kant op gerekt is. Lonink onderstreepte dat cr gcén twcekcrncnbeleid ge voerd zou worden. Ook H. Willems van dc SGP keerde zich tegen dc verordening. Met de galerie-openstelling in Holten en dc ijsverkoop op zon dag, eveneens in Holten, kon hij zich niet verenigen. CDA'er H. Dul verklaarde zich akkoord met het gebodene: „Geen tweckerncnbeleid, beide middenstandsorganisaties zijn het is omzichtig omgegaan. Het is een voorstel, toegesneden op de nieuwe gemeente". G B-man Ë.M. van Schooten stemde eveneens met het voorstel in. Het bezwaar van Kevelam bleef echter overeind: „Ondanks dat de middenstandorganisaties deze verordening accorderen, wil de WD aan dc individuele on dernemer, bijvoorbeeld de auto- of caravandealer, de mogelijkheid om zondags open te zijn niet ont nemen". Lonink bekeek de diverse stand punten optimistisch: „Gezien het palet van meningen is dit een goed voorstel", was zijn conclusie. Hij gaf aan dat de gemeente de landclijkc regelgeving niet beperk te, maar alleen de mogelijkheid tot vrijstelling voor gemeenten niet benutte. Hij wees er op dat het voor het college zwaar woog dat er van de zijde van de midden standsverenigingen geen protes ten kwamen. „Er hadden van avond insprekers van de beide verenigingen kunnen zijn". Kevelam stelde vast dat in Holten dc campingwinkels op zondag wel open zijn cn vroeg zich af hoe de gemeente daar nu mee omging, Lonink bleef op die vraag het ant woord schuldig en komt daarop terug. Zowel Ottcn als Willems gingen niet akkoord met de openstelling van de galerie op zondag en de ijs verkoop op zondag. Verder steunden ze het voorstel wel. Dc VVD bleef tegen de hele verordening. Ais iezer van riet Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! Gebruik deze bon voor riet opgeven van een Adres 1 Woonplaats: Geelt op als abonnee voor het meuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 Woonplaats. I -J f87- per jaar (beBahsyze- per acceptgiro) Z f84 - per jaar (besalwjze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1