I 4,4% Holtens Nieuwsblad, JEssent ontheiligt Gods dag door sponsoren sport en popfestivals' Onderzoeksbureau licht gemeente door Geld gestolen uit kluis aan A1 geparkeerde truck Velden Meermanskamp worden flink aangepakt Toren kerk staat in de steigers Holtense kinderen druk voor Moederdag Dijkerhoeks Feest gaat ondanks MKZ toch door IN DIT nummer Verkoop voor moederdag t* i SGP neemt voorschot op discussie over harmonisatie sportbeleid U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 10 mei 2001 Fax: 054S - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtcns.Nieuwsblad@who.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f l,f RIJSSEN/HOLTEN - Hoe werken de ambtenaren van de gemeente? Welke werkproce dures volgen ze? Hoeveel tijd hebben ze nodig om bijvoor beeld een bouwvergunning af te geven? En hoeveel tijd staat daar gemiddeld voor? Kortom, de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente wordt doorgelicht. De commissie personeel en orga nisatie ging maandagavond una niem akkoord met het voorstel van het college om een deskun dig bureau in te schakelen dat moet bekijken hoeveel medewer kers een gemeente van deze grootte nodig heeft en waar de knelpunten zitten wat het werk betreft. Het gaat om het bureau Contain Organisatie Advies BV uit Den Haag, en het bureau doet het on derzoek voor een bedrag van 122.600 gulden, exclusief BTW De heer H.A. Koning van het onderzoeksbureau lichtte maan dagavond in de commissie onder andere het plan van aanpak toe. Sinds de herindeling van de ge meenten Rijssen en Holten zijn de twee ambtelijke organisaties in elkaar geschoven. Om meer in zicht te krijgen in hoeveel ge meentelijke medewerkers er no dig zijn wil het gemeentebestuur weten welk werk er precies ge daan moet worden, om welke hoeveelheid werk het gaat en hoeveel uren daar voor staan. Bekeken moet worden op welke afdeling nog mensen nodig zijn, en op welke afdeling misschien wel sprake is van te veel mede werkers. Wordt het werk effi cient uitgevoerd, kan het mis schien nog efficiënter en op wel ke manier dan? Wat wil de ge meente van haar ambtenaren: in hoeverre moet de ambtenaar meedenken met de klant; stel, een burger vraagt een bouwver gunning aan en deze wordt om bepaalde redenen afgewezen. Geeft de ambtenaar dan alleen sec de afwijzing door, geelt hij er een aantal adviezen bij van hoe het wel moet, of levert hij er een complete bouwtekening bij? Het een kost de ambtenaar meer tijd (en de gemeente dus meer geld) dan het ander. Kortom, het bureau onderzoekt of de gemeente Rijssen voldoen de menskracht in huis heeft, hoe- groot de werkomvang momen teel is, of er misschien een inhaal slag nodig is (doordat er door de herindeling toch wat werk op de- plank is blijven liggen) en wat er de komende jaren, voor zover te bekijken, aan werk te verwachten is. Het bureau vergelijkt het Rijsscns ambtelijk apparaat aan de hand van een bepaalde norm of met vergelijkbare gemeenten. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wil de gemeente komen tot een effectief en slag vaardig ambtelijk apparaat dat past bij een gemeente van deze grootte. I let: is de bedoeling is dat het bu reau voor de zomer start met- haar werkzaamheden, en in het najaar haar rapportage uitbrengt. De commissie wordt tussentijds op dc hoogte gehouden over de voortgang van het onderzoek. De kosten van het onderzoek ko men ten laste van dc post Frictiekosten Herindeling. Holten - Uit een vrachtwagen die geparkeerd stond aan dc A 1, vond donderdag 3 mei in de avonduren een diefstal plaats. Opmerkelijk was dat er een be drag van ongeveer 47.000 gulden werd weggenomen, welk geldbe drag in een kluisje in dc vracht wagen had gezeten. De daders waren dc vrachtwagen binnenge komen met behulp van een valse sleutel en ook het kluisje was zonder braak geopend. Het alarm van de vrachtwagen was voor die tijd onkiaar gemaakt. Kennelijk hebben dc daders ver stand van zaken gehad. De Politie Twente is momenteel met een onderzoek bezig naar aanleiding van deze diefstal. HOLTEN - Burgemeester en wethouders zijn er voor om het tuin-en cultuurtechnisch be drijf De Enk opdracht te geven voor het herstellen van de to plaag van de velden 2 en 3 op het sportcomplex Mecr-mans- kamp. De kosten daarvan wor den geschat op 160.000 gulden. Dc gemeente Holten nam drie jaar geleden het besluit om deel te nemen aan het project Kwaliteitszorg Grassportvelden NOC NSF. Binnen dit project wordt op regelmatige basis aan dacht besteed aan dc kwaliteit van sportvelden in Nederland. Naast onderzoek naar dc huidige moederdog Hortensia Met drie bloemen diverse kleuren 8,95 Zaterdag 12 demonstratie hanging Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314532 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingelj 5, 0546-838666 Holten- Overal in het land zijn kinderen deze week actief voor Moederdag. Op menig school wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan een knutsel werk, een tekening of schilde rij, die aanstaande zondag - waarschijnlijk vergezeld van een lekker ontbijtje - vol trots aan moeder kan worden gepre senteerd. De tijden verande ren, maar aan sommige tradi ties wordt ook in Holten niet getornd. Hen kijkje op een Holtense school leert dat ook daar volop activitei ten kunnen worden ontdekt, zoals deze vijfentwintig jaar geleden ook al plaatshebben. Dc kinderen van dc Haarschool hebben het namelijk druk voor moederdag. F,en cadeautje maken voor hun lieve moeder is één van dc hoog tepunten van het jaar. Alle kleu ters zetten hun beste beentje voor om hun mocderdaggcschenk zo mooi mogelijk te maken. Het is heel spannend voor hen als hun moeder zondag het werkstuk uit pakt. In elk geval hopen ze be wonderende ah's en oh's. Bij dit werkstuk van eigen makc- lijk blijft het anno 2001 trouwens niet. Natuurlijk hebben de meeste kinderen ook een cadeau gekocht om hun moeder te laten weten hoe lief ze haar vinden. Maar de zelfgemaakte werkstukken zijn de meeste moeders het liefst. Vaak jarenlang staan deze werkstukken op een prominente plaats in huis. jaquelien van 5 heeft tekeningen gemaakt, zij gaat mama verwen nen door met haar zusje, broertje en papa een liedje te zingen voor haar moeder. „Het wordt vast een heel fijne dag." Lees verder op pagina 13. De toren van de oude Hervormde Kerkbij hei gemeentehuis aan dc Smidsbelt, hijgt een opknapbeurt, f 'o/gens ecu li-oordvoerder ran de gemeente mrdt dc leren epn.\.tw wit giivr/d. Daarvoor ts de /oren helemaal in de steigers ge'#!. Hoelang de klus gaat duren was bij de gemeente niet bekend, (foto: Rintis Vrijdag) Dijkerhoek - In de laatstge houden vergadering van de Dijkerhoekse feest-commissie is er besloten niet tot een vroegtijdige afgelasting te ko men van het jaarlijks te houden Dijkerhoekse feest. Op grond van de huidige stand van zaken, ligt het traditiegetrou we vaststaande laatste weckend van juni, naar alle verwachtingen ruim buiten een periode van de laatste MKZ-uitbraak. In de tussenliggende periode zul len er ook binnen Dijkerhoek ze ker nog de gevolgen cn de nasleep gevoeld worden 'van het werken binnen het toezichtge- bied. Maar naar de commissie hoopt, zal dit aankomende Dijkerhoekse feest het eind zijn van, maar beter nog het begin zijn van een nieuwe periode. Wat betreft de optocht, wordt er rekening gehouden met de huidi ge beperkingen waardoor deze niet Op het niveau van voorgaan de jaren zal komen. Toch hoopt de commissie op zaterdagmorgen toch tot een mooie optocht te ko men. Er wordt daarbij gedacht aan loopgroepen, versierde fiet sen en handgetrokken wagens. Fractie SGP stuurt bezwaarschrift naar directie Essent: kwaliteit gaat het ook om onder houd en op peil houden van de- kwaliteit. Dc velden werden on derzocht cn toen bleek dat op dc velden van sportcomplex Meermanskamp een toplaagrcno- vatic uitgevoerd diende te wor den. De vlakheid van dc velden was met optimaal, dc stabiliteit onvoldoende en de waterafvoer diende verbeterd te worden. Er werd een plan opgesteld om in fa- sen de verbeteringen door te kun- Yorig jaar werden dc velden l cn 4 gerenoveerd, du jaar zijn dc vel den 2 en 3 aan de beurt en voor volgend jaar staan veld 5 en het trainingsveld op het programma. Rijsscn/Holten - De te-raadsfractie van de SGP heeft met een brief aan de directie van Essent haar bezwaren ken baar gemaakt tegen spon soring van sportevenementen cn popfestivals door het ener giebedrijf. In het februarinum mer van PResscnt, een uitgave van Essent, stond een artikel over de sponsoring van het be drijf. Daarin werd aangegeven dat voetbal cn schaatsen be langrijke speerpunten zijn wat sponsoring betreft. Daarnaast is Essent hoofd- en shirtspon sor van FC Twente en heeft het borden staan bij andere clubs. In het artikel staat dat Essent dit jaar ook een aantal popfes tivals gaat sponsoren, zoals Pinkpop en waarschijnlijk Lowlands en Oerol. Dc SGP-gcmcenteraadsfractie in Rijssen heeft daartegen bezwaren. „In de eerste plaats komt dit geld ten goede aan activiteiten die doorgaans plaats vinden op zon dag. Daarmee wordt de zondag, Gods dag, ontheiligd. Wij moeten u dit vanuit Gods Woord ten sterkste afraden. Eveneens heb ben ook veel van uw afnemers die- op deze manier hier ongewild aan meebetalen, principiële bezwaren tegen deze activiteiten", schrijft de SGP-fractic in de brief. De SGP vindt het ook niet goed dat Essent dergelijke bedragen beschikbaar stelt voor onder meer hoofd- cn shirtsponsonng aan FC Twente, skyboxes bij FC Twente, Roda cn diverse andere clubs, di verse schaatsevencmcnten en popfestivals. „Het sponsoren van de genoemde evenementen en popfestivals staat naar onze me ning in schrille tegenstelling tot het schrappen van de incassokor ting van I I 75 gulden per jaar bij uw klanten die tot automatische betaling waren overgegaan", aldus de SGP. Dc partij stelt dat deze 'verkapte tariefsverhoging' door F.ssent on gevraagd wordt doorgevoerd. „Wc hebben geconstateerd dat- lang niet iedereen hier Bloemenmarkt op Smidsbelt Smidsbelt - De bloemen markt wordt zaterdag 19 mei gehouden op de Smidsbelt. Deze duurt van 9.00 tot en met 15.00 uur. Nieuwe e-mail Holten - Het e-mailadres van het Holtens Nieuwsblad is veranderd o.wegener.nl. Aanrijding A 1 Holten - Een 22-jarige in woner uit het Duitse Osnabrück viel tijdens de terugreis in zijn auto in slaap cn raakte hierbij van de weg. De man kwam in eerste in stantie met zijn linkerwielen in de middenberm. De be stuurder werd hierdoor ge wekt en stuurde meteen te heftig naar rechts, waarna met zijn voertuig in dc rcch- terberm tot stilstand kwam. De bestuurder is hierna met inwendig letsel naar het zie kenhuis in Deventer ver voerd. De voetbalafdeling van SV Holten bestaat 80 jaar: een terugblik SGP: Essent ontheiligt Gods dag Sinds kort een nieuw ge zicht in kantoor van VW Holten Weekendweer Zonnig Droog en zonnig lente weer. Vrijdag, zaterdag en zondag over dag flinke perioden met zon afge wisseld door enkele stapelwolkjes. Middagtemperaturen 22.0 a 25.0 graden. In de nachten zo'n 10.0 a 11.0 graden. Ideaal barbeque Dit prachtige zonnige lente weer hebben we te danken aan een ho- gedruk boven Scandinavië, deze zorgt voor een oostelijke stro ming met aanvoer van droge war me lucht. Fijn weekend. Weerman, Freddie Paalman. voor meer weer pag. 3. Holten - Wie een bijzonder ca deautje wil hebben voor moe derdag kan aanstaande vrijdag terecht in de hal van de Albert Heijn aan de Dorpsstraat. Hier staat namelijk een kraam van de Welfare Holten. De kraam is geopend van 9.00 uur tot 18.00 uur. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 7 Will ems: 'Besteedde beschikbare gelden gó breed mogelijk in de samenleving.' (Koto: Rintrs I iijdag) mee is". Als Essent toch meent beschikbare gelden zo breed mn- dit een taak van dc overheid. aan sponsoring te moeten doen. gelijk in dc samenleving. Onze ge- wil de SGP-frnctic het bedrijf wel dachten gaan hierbij uit naar di- ccn suggestie doen: „Besteed de verse zorginstellingen. Primair is Vervolg op pagina 11. Holten Rijssen - De SGP- fractie is geen voorstander van langere openingstijden van de sporthallen in de gemeente. Dat benadrukte SGP-raadslid J. Slagman nog eens tijdens de vergadering van de commissie welzijn. Daar kwam onder an dere het liarmonisatievoorstel voor de sport aan de orde, ofte wel het in elkaar schuiven van sportzaken van Rijssen cn Holten. Het college stelde voor om ook dc sporthallen in Rijssen tot 24.(1(1 uur open te stellen, in plaats van tot 23.00 uur, een tijdstip dat vóór de gemeentelijke herindeling in Rijssen gebruikelijk was. Omdat in Holten het tijdstip van 24.00 uur gebruikt wordt, wil het college dat voor alle gemeentelijke sport hallen. Het gaat om een voorlopig standpunt van het college. Er wordt nog onderzocht wat de fi nanciële consequenties zijn van die ruimere openstelling. Als de resultaten van dat onderzoek bin nen zijn neemt het college een de finitief standpunt in. Slagman gaf in dc commissie al bij voorbaat te kennen dar wat de SGP betreft een tijdstip van 23.00 uur laat genoeg is. ook voor maandag tot cn met vrijdag. Vervolg op pagina 11. Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Holtens Nieuwsblad Woonplaats: I Hij/Zij betaalt voor dit abonnement

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1