ij ss eq gemeentelijk^informati^^^^j^ Rijssen. Reken daar maar op. informatie en inlichtingen tel 0548 53 81 11 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur R## gemeente Advies evenementen in verband met Mond- en Klauwzeer In de komende periode organiseren veel verenigingen en par ticulieren talloze evenementen. Het is erg belangrijk alert te blijven op de risico's van verdere verspreiding van het Mond en Klauwzeervirus. Deze verspreiding loop niet alleen van dier tot dier. Mensen krijgen geen Mond- en Klauwzeer, maar kunnen het wel overbrengen. Op 23 april 2001 heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij adviezen uitgebracht om de risico's op verspreiding van het Mond- en Klauwzeercrisis zo klein mogelijk te houden. Voor organisatoren van evenementen gelden de volgende adviezen: Geen evenementen organiseren in het landelijk gebied (op weilanden, natuurgebieden en dergelijke). Evenementen in de stedelijke bebouwing kunnen wel doorgaan, maar moet zoveel mogelijk gericht zijn op de bevolking van de eigen gemeente. Activiteiten waarbij dieren zijn betrokken van bedrijven met MKZ-gevoelige dieren zijn verboden. Gebruik van landbouwmaterieel in bijvoorbeeld optochten is ongewenst. Voor deelnemers aan evenementen gelden de volgende adviezen: U moet bij voorkeur alleen deelnemen aan evenementen die plaatsvinden in uw eigen gemeente. Mijd contact met MKZ-gevoelige dieren, voer geen dieren en laat geen etensresten achter, blijf op gebaande wegen en vólg de aanwijzingen en voorschriften op van de beheerder van het natuurterrein. Bewoners van bedrijven met evenhoevige dieren kunnen wel aan evenementen in de eigen gemeente deelnemen, maar moet daarbij voorzorgsmaatregelen nemen. Dit houdt in dat zij zichzelf goed moeten wassen, schone kle ren en schoeisel aantrekken, de wielen van de voertuigen moeten reinigen en ontsmetten et cetera. De overheid en het landbouwbedrijfsleven zijn op dit moment druk bezig het MKZ-virus onder controle te krijgen. Uw hulp is hierbij onontbeerlijk. De beslissing om een evenement al dan niet door te laten gaan is uiteindelijk aan de gemeente. Voor meer informatie kunt u het algemene MKZ-informatie- nummer bellen, telefoonnummer 0800-1556 of kijken op internet www.mininv.nl/MKZ. Collectes Tot en met 5 mei 2001 wordt gecollecteerd door de Hersenstichting. De week daarna van 7 tot en met 12 mei 2001 collecteert het Nationaal Fonds Kinderhulp. Hebt u vragen over een collecte dan kunt u bellen met de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning, telefoon nummer 538274. Vacatures Bij de gemeente Rijssen is plaats voor een medewerk(st)er administratieve ondersteuning P&O, een administratief medewerk(st)er financi%on, een telefonist(e)/receptionist(e), een medewerk(st)er huursubsidie administratie Sociale zaken, een chauffeur belader/marktmeester en een vrachtwa genchauffeur. Voor meer informatie zie de personeelsadver tentie elders in deze krant. Daarnaast is er nog een aantal vacatures bij de gemeente Rijssen die niet vermeld staan in deze krant. Voor meer infor matie kunt u onze website raadplegen: www.rijssen.nl. Openbare vergaderingen De commissie Publiekszaken, sociale zaken, onderwijs en werkgelegenheid vergadert niet op dinsdag 8 mei 2001 in verband met het ontbreken van agendapunten. De commissie Openbare werken vergadert op donderdag 3 mei 2001 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. 1. Opening 2. Verslag van 29 maart 2001 3. Verzoek aanleg parkeerplaatsen Munsterhof 4. Mededelingen: a. tijdelijk parkeerverbod Meester Bosweg; 5. Rondvraag verkeer 6. Ingekomen inspraakreactie renovatieplan winkelerf 7. Krediet voor uitvoeren onderzoek afkoppelen verhard oppervlak industrieterrein De Mors van rioolstelsel 8. Krediet voor afkoppelen verhard oppervlak winkelerf van riools De commissie Welzijn, personeel organisatie vergadert op maandag 7 mei 2001 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. I. Opening II. Taakveld welzijn, aanvang 19.30 uur 1. Verslag van de vergadering 2 april 2001; 2. Mededelingen: a. harmonisatievoorstel sportbeleid (exclusief bestuurlijke organisatie); b. subsidie aanvraag b.e.-blauwe vogels St. Joris Overijssel; c. voortgezet gebruik oude Banisschool door onderwijs en het dagactiviteitencentrum voor mensen met een verstandelijk handicap; d. aansluiting HALT-bureau NoordTwente; e. aanvullend budget ten behoeve van tijdelijke uitbreiding peuterwerk Holten; f. incidentele bijdrage Overijssels Centrum Beeldende Kunsten; g. subsidieverzoek Stichting Raghu NathEnglish Boarding School; h. incidenteel subsidieverzoek R. Bouman. III. Taakveld personeel organisatie, aansluitend aan vorige taakveld 3. Verslag vergadering van april 2001 (niet gereed); 4. Mededelingen (zie bijlage); 5. Rondvraag; 1. Voortgang organisatie-ontwikkeling: formatie-onderzoek (presentatie door bureau Contain); IV. Sluiting De stukken voor deze vergaderingen liggen voor u ter inzage op de afdeling Bestuurs- en managementondersteuning, taakveld Voorlichting, kamer 214 in het gemeentehuis Rijssen. Geef het door, rechts gaat voor! Op 1 mei 2001 treedt de nieuwe verkeersregel 'voorrang bestuurders van rechts' in werking. Vanaf deze datum moet aan alle bestuurders die van rechts komen voorrang verleend worden. "Rechts heeft voorrang" geldt dus niet alleen meer voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers, snorfiet sers, bestuurders van een invalidenvoertuig, bestuurders van een wagen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee. De regel geldt alleen voor gelijkwaardige kruisingen. Dit zijn kruisingen waar de voorrang niet apart geregeld is. Voordeel van de nieuwe regel is dat de voorrangssituatie op gelijkwaardige kruisingen veel duidelijker wordt, omdat deze voortaan voor aiie bestuurders geldt. De verwachting is dat de nieuwe regel zal leiden tot minder misverstanden, waardoor de kans op verkeersongevallen afneemt. Met de nieuwe maatregel zijn de voorrangsregels in Nederland gelijk met die in de ons omringende landen. Op kruisingen waar de voorrang geregeld is, veranderen de voorrangsregels niet. Dit zijn kruisingen met bijvoorbeeld ver keerslichten, voorrangsborden, haaientanden of een inrit-./uit- ritconstructie. Ook blijven bestuurders op een onverharde weg voorrang verlenen aan alle bestuurders op de verharde weg. Verder blijven trams op gelijkwaardige kruisingen altijd voorgaan of ze nu van rechts of van links komen. Voetgangers en alle daarmee vergelijkbare verkeersdeelnemers, zoals ska ters, skeelers en steppers, zijn g„n bestuurders en vallen niet onder de nieuwe voorrangsregel. In verband met de invoering van 'voorrang bestuurders van rechts' gaat de politie extra controleren. Daarbij wordt de nadruk gelegd op gerichte snelheidscontroles van motorvoer tuigen die gelijkwaardige kruisingen naderen. Daarnaast wordt er ook meer gecontroleerd op de verlichting en reflec tie van (brom)fietsers. Tenslotte: voorrang heb je niet, voorrang moet je krijgen. Het is van groot belang dat fietsers en bromfietsers geen voor rang nemen als ze op gelijkwaardige kruisingen van rechts komen, maar eerst goed opletten of ze voorrang krijgen. Kijk vanaf april ook op: www.geefhetdoor.nl Wegafsluitingen In verband met werkzaamheden zijn de volgende weggedeel ten vöoxr de vermelde perioden voor het doorgaande verkeer afgesloten. weggedeelte Huttenwal, tussen Hogepad en De Krans t> diverse weggedeelten (i.v.m. uitvoering plan Duurzaam Veilig) In het kader van de uitvoering van het plan Duurzaam Veilig worden in een aantal wijken op diverse wegen snelheidsrem- mende maatregelen gerealiseerd. Het zal daarom voorkomen dat weggedeelten gedurende kortere of langere perioden zijn afgesloten voor het verkeer. Verstopping riolering Bij verstopping van de riolering moet u eerste nagaan of de verstopping op uw eigen terrein de oorzaak is. Ontgraaf het ontstoppingspunt, dat zich tegen de erfgrens bevindt. Pas wanneer u ervan overtuigd bent dat de verstopping in het gemeenteriool de oorzaak van de problemen is dan kunt u de klachtenlijn bellen, telefoonnummer 538238. De kosten die u maakt, komen voor uw eigen rekening. Alleen werkzaamheden waarvoor de gemeente opdracht heeft gege ven, komen voor rekening van de gemeente. Adres gemeentehuis Schild 1,7461 DD Rijssen Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Postbus 244, 7560 AE Rijssen t 0548-53 81 11 0548-53 82 22 gemeente® rijssen.nl vwvy.rijssen.nl Openingstijden gemeentehuis Het gemeentehuis is geopend op: maandag tot en met vrijdag ori 09.00 tot 12.15 uur en middags op afspraak elke donderdagavond van 18.00 tot 19.30 uur Op vrijdagmiddag is het gemeentehuis gesloten Wat kan het schuldhulpproject Rijssen voor u doen? Het schuldhulpproject Rijssen kan u hulp bieden wanneer u in de financiële problemen bent geraakt. Samen met u wordt bekeken of een oplossing kan worden gevonden voor u financiële problemen. Het schuldhulpproject Rijssen is een samenwerkingsverband tussen drie instellingen die alle drie vaak te maken krijgen met mensen in financiële nood. Deze drie instanties zijn: 1. het taakveld sociale zaken van de gemeente Rijssen; 2. de Stadsbank Oost Nederland; 3. Maatschappelijke Dienstverlening Noord-West Twente. De hulp die het project u kan bieden bestaat niet uit directe financiële hulp, maar uit informatie, advies en bemiddeling. Om dit werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat uw hele financiële situatie in kaart wordt gebracht. Dit betekent dat u volledig inzicht moet geven in uw totale financiële situ atie. Ook wordt informatie opgevraagd bij uw schuldeisers en bij het Bureau Kredietregistratie inTiel. Aan de hand van de door uzelf verstrekte wordt een plan opgesteld voor de hulp verlening en wordt bezien welke van de 3 instellingen die hiervoor genoemd staan u het beste kan helpen. Daarna wordt u doorverwezen naar die bewuste instantie. Door de verschillende werkzaamheden van de samenwerkende instel lingen te koppelen wordt geprobeerd een totaaloplossing te vinden voor uw financiële problemen. Uitgangspunt is dat uw problemen niet v0£r u maar alleen m,t u kunnen worden opgelost. Daarvoor is uw volledige medewerking nodig. Wilt u meer informatie over het project schuldhulpverlening dan kan dat. Er is een folder beschikbaar met uitgebreide informatie. Deze folder is verkrijgbaar bij het taakveld Sociale zaken, balie 003 in het gemeentehuis. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Koedijk voor een persoonlijk gesprek over uw eigen situatie, telefoonnummer 538130. Bestemmingsplan Twenhaarsveld 199 9 Vanaf vrijdag 4 mei 2001 ligt gedurende zes weken het besluit van Gedeputeerde Staten van 4 april 2001, nummer RWB/20001/179, ter inzage. Bij dit besluit is goedkeuring ver leend aan het besluit van de raad van de voormalige gemeente Holten, nummer IJm/2000.12.04, tot vaststelling van het bestemmingsplan Twenhaarsveld 1999. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een uitbreiding van het recreatiecomplex Twenhaarsveld, het bestaande recreatiecomplex en het zwembad. In de voorafgaande procedure heeft niemand aan Gedeputeerde Staten bedenkingen kenbaar gemaakt. In ver band hiermee kunnen gedurende de termijn van terinzage- legging alleen de volgende personen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE's-Gravenhage: -belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het goedkeuringsbesluit treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voor zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en na afspraak buiten de werkuren. Inspraakprocedure wijziging bestem mingsplan Noord deel Oost, herzie ning 2001-1 (Lucky Co) Er wordt een wijziging van het bestemmingsplan Noord deel Oost voorbereid voor het horecabedrijf Lucky Co aan de Morsweg. De wijziging betreft het uitbreiden van de bruto vloeroppervlak van het bedrijf met kantoorruimte, berging en garderoberuimte. De netto vloeroppervlak blijft ongewijzigd. Het voorontwerp van de wijziging van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf vrijdag 4 tot en met don derdag 31 mei 2001. Gedurende die periode kunt u reacties kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen. Het plan kunt u inzien op de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen gedu rende de openingstijden van het gemeentehuis en na afspraak buiten de werkuren. Beleidsvoornemen nieuwbouw Protestants Christelijke Scholengemeenschap Reggesteyn De scholengemeenschap Reggesteyn zit nu verspreid in vier min of meer oude schoolgebouwen in Rijssen. Het is de bedoeling om de gehele school te concentreren in een nieuw schoolgebouw, waarbij de vrijkomende locaties ingevuld worden met woningbouw. De plannen hiervoor zullen te zij ner tijd apart ter inzage worden gelegd. Burgemeester en wethouders van Rijssen hebben na het uitvoeren van een locatie onderzoek ten behoeve van de nieuwbouw het voor nemen om als locatie voor de nieuwbouw van de school te kiezen voor het Opbroek. Binnen dit gebied zijn twee locaties in beeld. De eerste locatie is gesitueerd centraal in de toe komstig te ontwikkelen woonwijk en heeft een duidelijke ste denbouwkundige relatie met het landgoed Oosterhof. De tweede locatie is gesitueerd ter plaatse van het tuincentrum Ten Hove gelegen nabij de Enterstraat. De notitie over het locatieonderzoek en schetsideeën van beide bovengenoemde locaties liggen als beleidsvoornemen ter inzage in het gemeentehuis in Rijssen vanaf donderdag 3 mei 2001 gedurende vier weken. Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u uw zienswijzen indienen bij het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen. Ingekomen bouwaanvragenl meldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 29 maart 2001, 20010405, Liezenweg 9 te Holten, bouwen van een berging; 18 april 2001, 20010408, Helhuizerweg 22 te Holten, bouwen van een wagenloods; 18 april 2001, 20010411, Holtentorensweg 23 te Rijssen, ver groten van de woning; 19 april 200120010409, Ab Jansenstraat 3 te Holten, wijzigen van de voor- en achtergevel; 19 april 2001, 20010410, Prins willem-Alexanderlaan 28 te Rijssen, vergroten van de woning. Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de publieksbalie van de sector Ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis in Rijssen. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen! kunnen belanghebbenden binnen twee of vier weken na deze publicatie hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan bur gemeester en wethouders van Rijssen. Adres gemeentewerf Waogweg 4 in Holten t 0548-36 19 7 2 Daltonstraat 2 in Rijssen t 0548-53 82 34 Openingstijden gemeentewerf iedere dag van 8.00-12.00 u en van 13.00-16.00 uur op zaterdag van 9.00-12.00 uur Holten 1 iedere dag van 13.00-15.30 uur op zaterdag van 13.00-15.00 uur Klachtenlijn Voor klachten over de dienst verlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen t 53 82 38 Vóór een afspraak met de gemeentesecretaris D. R. vsn der Boro wethouder J, Ligtenbc-i g; wethouder W A. J. tot Schure ef wethouder W. Stegeman kant u telefoonnummer 0548-53 82 02 ixdlcn. Afspraak Wanneer u een afspraak wilt maken met de gemeente secretaris, de burgemeester of een van.do wethouders kunt u hel bestuurssecretariaat belten. Voor een afspraak, mêf burgemeester J. A. H. Lonink, wethouder J FÏim-Gerritseb of wethouder J. J.A ter Keurst kunt u telefoonnummer 0548-51 81 07 bollen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 9