Holtense horeca komt met activiteiten op Smidsbelt 4,4% Holtens Nieuwsblad tj intratuin TffDVT "nui\amér Buurtvereniging D'hoek wil inspraak buitengebied Dodenherdenking bij monument gaat door Smidsbelt klaar voor zomerseizoen i fl Verkoop seizoenkaarten zwembad gaat van start Toeristenweg weer open, Weekendweer maar Heuvelrug nog dicht Gemeente buigt zich over winkeltijdenverordening Kalfstermansweide blijkt te sfeerloos en te kaal voor evenementen Gaslek U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 3 mei 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@who.\vcgener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,? Dijkerhoek - Voorzitter Ben Hollegien van buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek wil graag meer inspraak voor buurtschappen in de gemeen tepolitiek. Burgemeester Jan Lonink vindt het eventueel op richten van een plaatselijk be lang in Holten een goed plan, omdat hij het belangrijk vindt dat buurtschappen mee moe ten kunnen praten. 'Hij wil de buurtschappen meer gaan be trekken in commissies', weet Hollegien te vertellen. Het plaatselijk belang voor Dijkerhoek zou moeten gaan be staan uit vertegenwoordigers van de GLTO, dc verkeersouders van basisschool Dijkerhoek en de buurtvereniging. 'Op dit moment hebben we al mee mogen praten over dc rotonde die bij Dijkerhoek zal komen in de Deventerweg.' Lonink vindt het een goede zaak dat er inspraakpunten komen in wijken en buurtschappen. 'Het is alleen de vraag: worden ze geko zen of benoemen ze zichzelf?', geeft dc burgemeester aan. 'En hoe gaan ze te werk. Ik zie het met warme belangstelling toe.' Hij benadrukt dat de gemeente zelf bezig is met dc Strategische Visie. Een onderdeel daarin is de zeggenschap van buurtschappen en wijken in de gemeente. Verder wordt onder meer gekeken naar recreatie, toerisme en industrie. 'De Strategische Visie is op dit moment een groot politiek vraag stuk, waar we eerst op moeten wachten.' Lonink vindt het van groot belang dat het buitengebied inspraakpun ten krijgen naar dc gemeente toe. Alleen is het volgens hem nog even dc vraag in welke vorm dit zou moeten: als buurtvereniging, plaatselijk belang of wijkraad van uit de gemeente opgezet. Ook Erik Bosscher van buurtvereni ging Holtcrbroek heeft er wel oren naar: 'Wc houden ons nu uit sluitend bezig met het organiseren van activiteiten, maar het zou be slist geen slecht idee zijn om geza menlijk als buurtschappen met een mening naar de gemeente toe naar buiten te komen. Holten - De plaatselijke 4 mei herdenking in de hervormde kerk en bij het Monument op de Molenbeltcrvvcg gaat ge woon door. De aanvang in de Dorpskerk is om 19.00 uur en bij het monument om 20.00 uur. Dc herdenking op dc Canadese Begraafplaats is echter wel afge last. Dit wegens de heersende MKZ-crisis. Iedereen is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij dc dodenherdenking bij het Monument en bij de dienst in dc kerk. Rijsscn - De commissie Algemene bestuurlijke en eco nomische zaken buigt zich maandag 14 mei over de har monisatie van winkeltijdenver ordeningen voor Holten en Rijssen. Het college van B en W wil het liefst winkelopenstel ling verbieden op zon- en feestdagen. Voor maximaal twaalf zon- cn feestdagen kan de gemeente vrijstelling geven. In dc nieuwe gemeente gelden nu tw;cc verschillende verordenin gen. Holten houdt zich aan het model van dc Vereniging van Nederlandse Gemeenten met daarin opgenomen enkele regelin gen voor zon- cn feestdagen, openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, ontheffing zon- en feestdagen voor afzon derlijke situaties en een mogelijk heid op verbod van straatverkoop an bepaalde goederen op zon- en feestdagen. Rijssen hield het al leen bij een erbod op straatver koop op zondag. De uitgangspunten van de har monisatie zijn: op maandag tot en met zaterdag openstelling van winkels tussen 6.00 en 22.00 uur. Gemeenten mogen gedurende de ze uren wettelijk geen beperkin gen opleggen aan dc openstelling van winkels; aan het aantal ope ningsuren per winkel per weck is geen maximum verbonden; gedu rende dc nachturen van 22.00 tot 6.00 uur is winkelopenstelling op werkdagen niet toegestaan. Gemeenten kunnen wel vrijstel lingen en ontheffingen verlenen. Op Goede Vrijdag, 24 december en 4 mei gaat dii nachtregime in I HET GROENE WARENHUIS Lobelia in draagtas tj van 10 stuks «.rife. van 5,95 nu voor €1.79 Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 Holten - De voorverkoop van seizoensabonnementen voor het zwembad Twenhaarsveld loopt van maandag 7 tot en met donderdag 18 mei in het gemeentehuis van Holten. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag van 18.00 tot 19.30 uur. Het scizocnsabonncmcnt kan worden verlengd, mits dc pasfoto nog goed gelijkend is. Kinderen tot cn met 4 jaar hebben gratis toegang. Wanneer een kind in de loop van het seizoen 5 jaar wordt, behoudt het het recht op gratis toegang. Dan moet wel een van de ouders in bet bezit zijn van een seizoen sabonnement. Hctgczinsabonncmcnt kan overi gens ook worden aangevraagd door echtparen en samenwonen den zonder kinderen. Een sei zoensabonnement geeft verder recht op korting bij diverse activi teiten. Om te proeven van de gezellig heid van het zwembad Twenhaarsveld, wordt er zaterdag 19 mei een open dag gehouden van 10.30 tot 17.30 uur. Tijdens deze open dag is de toe gang natuurlijk gratis en kan, net als vorig jaar, een kijkje worden genomen achter de schermen. Ook kunnen er vragen worden gesteld over de machinekamer, de zwembaden en over de activitei ten welke worden gehouden ge durende het nieuwe seizoen. Op deze dag is een aantal activiteiten gepland. Tineke Woltcrs pakt met schoonzus jannie volgend jaar dc fiets naar Spanje. Jongeren dansten vorige week af bij dansschool V'ollenbrock. Ook cursisten van de Lathmer. Holten - Het verkeer kan vanaf vrijdag 27 april weer tussen 9.00 en 21.00 uur gebruik ma ken van de Toeristenweg op dc Sallandse Heuvelrug. Dit heb ben de gemeenten Rijssen en Hellendoorn in onderling over leg besloten. De ontwikkelin gen rond de MZK crisis laten dit weer toe. Met bos- en natuurterrein in het park blijft echter wel gesloten voor bezoekers. Dit geldt ook voor wandelpaden en verharde paden. Verder blijft de invaliden parkeerplaats in het park dicht. Op de Toeristenweg geldt een stopverbod. De horecagelegenhe den aan de weg zijn niet gesloten geweest en dus geopend. Koeler Budget uitbreiding peuterwerk? Holten - De on laat gjcb weer wat vaker sgeu en de temperatuur stijgt naar terrasjesniveau. De buurtvereniging van de Dorpsstraat vond het vorige week dan ook tijd worden om de Smidsbei/ weer te gaan versieren met vlaggetjes. Meteen ont staat een vrolijke sfeer op het plein. Laat de -yomer int maar beginnen. (Foto: Gert Perdon) Holten - Stichting Sociaal Cul tureel Werk heeft de gemeente ge vraagd om aanvullend budget voor de financiering van tijdelijke uit breiding van het peuterspeelzaal- werk met een negende groep. Dit duurt van 1 mei 2001 tot cn met 30 april 2002. Het college van B cn W adviseert het budget te verhogen met 8.860 gulden. Dc commissie Personeel Or ganisatie vergadert hierover op maandag 7 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. om 19.00 uur; op zon- en feestda gen is winkelopenstelling niet toe gestaan. Voor maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalender jaar kan de gemeente vrijstelling van deze verplichte sluiting verle nen. Als feestdagen worden hier bij aangemerkt: nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag. B en W hebben gekozen voor een beknopte winkeltijdenverorde ning met daarin alleen een zon- cn fccstdagcnrcgcling voor dc feest dagen en een ontheffingsregeling voor het uitstallen \an niet-fa- bricksmatigc vervaardigde kunst voorwerpen op zon- en feestda gen. Dc conceptverordening is voor commentaar voorgelegd aan dc I-loltcnse Handelsvereniging, de ondernemersvereniging HABI cn dc Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Ycluwc cn Twente. Er zijn binnen dc gestel de termijn geen reacties ingeko men, zodat B en \Y aannemen dat genoemde verenigingen/ instel lingen zich met dc inhoud van dc verordening kunnen verenigen. Dronken automobilist Holten - Een automobilist uit Holten werd afgelopen zaterdag op de Markclosewcg door de poli tie gecontroleerd. Bij deze con trole bleek dat dc man te veel al cohol had genuttigd. Naast een rijverbod van drie uur kreeg dc man een proces-verbaal. Holten - Onder de naam Holtense Horecaondernemers (HHO) hebben ondernemers in de horeca zich verenigd om gezamenlijk activiteiten te or ganiseren. De HHO gaat in middels het tweede jaar in en is sinds kort een afdeling van de Holtense Handelsvereniging (HHV). Ook voor nu staan er in het zomerseizoen activitei ten op het programma. In te genstelling tot vorig jaar zuilen deze niet meer allemaal op de Kalfstermansweide plaatsvin den, maar op dc Smidsbelt. Dit laatste plein ademt volgens de organisatie veel meer sfeer uit dan het grote kale Kalfstermansweide. Jan-Herman ten Velde cn Frank Dogterom van de HHV verzorg den tot nu toe altijd dc activitei ten. Zij vonden het een goed idee om de Holtense horeca te vereni gingen, zodat zij dit zouden kun nen doen. Vooral in de zomer maanden mochten er in het dorp nog wel wat activiteiten bij ko men. Holten moet het immers voor een groot deel hebben van het toerisme, zodat er voor deze doelgroep best wat mag worden georganiseerd. Jan-Herman polste bij de onder nemers die het idee goed ontvin gen. 'Dc eerste officiële vergade ring werd bi) Boer Biet gehou den', weet HHO-voorzitter Ada Keulen. 'Hierbij waren twaalf be langstellenden aanwezig.' Om een startkapitaal bij elkaar te krijgen voor de eerste activiteiten werd van de leden inieggeld ge vraagd. 'De eerste en meteen grootste klapper van vorig jaar, was de 5 mei activiteit', geeft Ada aan. Er was toen veel muziek op het als groot terras omgedoopte Kalfstermansweide. Een ander evenement onder de vlag van de HHO was de Country Avond met dc band Bulletproof. Dc activiteiten stonden nog in de kinderschoenen, waardoor aan veel kanten hog geschaafd kon worden. Daar heeft de HHO van geleerd, zodat ze dit jaar een goe de doorstart willen maken. 'We Campinggast overleden Holten - De assistentie van de politic werd vorige week vrijdag verzocht bij een man met hartproble men. De man uit de provincie Groningen was in dc avondu ren onwel geworden. Hij ver bleef op dat moment op een camping te Holten. De echt genote riep hierna de hulp in van medecampinggasten en de campingeigenaar. De cam pingeigenaar begon meteen met reanimeren van het slachtoffer, maar dit mocht niet meer baten. Holten - Door omstanders werd vorige week donder dag bij de brandweer ge meld dat zij een gaslucht roken aan dc Dorperdijk. Bij onderzoek door de brand weer en werknemers van Essent bleek dat er inderdaad sprake was van een gaslek. Een gedeelte van de Dorperdijk werd hierna afge zet, daar de kans op ont ploffing aanwezig was. Nadat het euvel verholpen was, werd de weg vrijgegeven. Overgang naar koeler weer met wat zon cn enkele buien. Vrijdag, zaterdag en zondag wolkenvelden met enkele buien, afgewisseld door opklaringen en af en toe zon. Middagtemperaturen eerst rond de 16.0 a 17.0 graden, daarna 12.0 a 14,0 graden. In dc nachten zo'n 5.0 a 6.0 graden. Dit koelere weer heeft te maken met het naar noordwest draaiende luchtstro- Hierdoor gaat de lucht een langer traject afleggen over zee cn kan daarom veel vocht oppakken. Dit rcsultecrd in tamelijk veel bewol king cn een enkele hui. De wind zoek de noordwest hoek op, dat is voor de maand mei funest voor dc temperatuur. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag. 5 Stenen weggenomen Holten - De politie kreeg afge lopen vrijdag een melding dat een dag daarvoor een groot aantal stenen waren weggeno men bij een in aanbouw zijnde- woning aan de Aalpolsweg. Het gaat om handgevormde witte stenen. Indien iemand iets van de diefstal heeft vernomen, wordt deze verzocht met de politie con tact op te nemen. Benadeelde was in dit geval een bouwbedrijf uit Rijssen. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 14 De grote klapper van vorigjaar, welke door de horecagroep 11 erd georganiseerd: de 5 mei viering. (Foto: Gert Perdon) proberen nu alle activiteiten terug op Smidsbelt ie krijgen', legt Inge Nijkamp van zowel de HHO als dc HHV uit. 'Kalfstermansweide blijkt toch dc steer te missen. De verlichting is cr slecht cn het is veel te groot.' Het eerste grote evenement stond gepland op Koninginnedag. Door dc heersende MKZ-crisis werd dit echter afgelast- Nu staat als eerste dc Sallandse Fietsvierdaagse op het program ma. 'Deze wordt wel op dc Kalfstermansweide gehouden, want we maken op 10 juli gebruik van de VIP-tent die wordt ge bruikt: door Triathlon Holten', zegt Inge. Door het verleggen van de wisselplaats naar de verharde weide, wordt ook de VIP-tent hier naartoe verplaatst. Daarna volgt op 21 juli de Franse Avond op dc Smidsbelt. 'Dit is een soort braderie met Franse hapjes en drankjes ais wijn, Franse kaas, stokbrood cn uien soep', maakt Ada duidelijk. 'Verder zitten we te denken aan li- ve-muziek, een toneelgroep cn proberen we sneltekenaars naar Holten te krijgen. Zodat het een beetje op Mont Martre gaat lij ken.' Er staan dit jaar verder nog drie braderieën gepland, maar deze worden georganiseerd door dc HHV en vallen dus huiten de ho recagroep. Wel zorgt de HHO tij dens de braderie van 9 augustus voor een extra evenement, name lijk dc T.arensc Fietsvierdaagse. 'De braderie is die dag speciaal aangepast aan de fietsvierdaagse cn duurt dan van 10.00 tot 18.00 uur', weet dc voorzitster. Vergeleken met vorig jaar, ver wacht zc veel drukte. 'Toen kwa men cr zeker drieduizend mensen op af.' Tot siot verzorgt dc horeca het Houthakkersfecst op 14 augustus op dc Smidsbelt. 'Er worden wed strijden gehouden en er komt waarschijnlijk een kampioen ket tingzager langs.' Intussen is de HHO uitgegroeid naar een ledental van negentien, waarvan achttien Holtense hore cabedrijven. Daarvan zijp acht le den echt actief met het organise ren van activiteiten. 'De taken hebben we begin dit jaar zoveel mogelijk verdeeld', zegt Ada. 'Maar wel met hulp van elkaar.' Zo houden steeds twee leden zich bezig met de organisatie van een activiteit. Hierbij moet zoveel mogelijk het eigen personeel wor den ingezet. Daarvoor is een ver goeding beschikbaar uit de kas van de Hl ÏO. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door! f Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. Hollens Niet Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede IHiyüj betaalt voer dit abonnement 187- per jaar (betaalwijze, per acceptgiro) O f84- per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1