Permanent wonen: waarom de een wel en de ander niet? Mei-Vakantie Korting 4,4% Patrick Haan: 'Het lijkt hier soms wel een hondentoilet' V-MALE M Holtens Nieuwe 1 :~h[U[hdOorn i.;s!r IN DTL Koopavond naar donderdag Herdenking begraafplaats op 4 mei gaat niet door I U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 26 april 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Redactie: 0548 - 36 38 03, Advertentie: 0548 - 36 82 95 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,8 Holten - De koopavond in Holten zal verhuizen van vrijdag naar donderdag. De leden van de Holtense Handelsvereniging zijn hiermee afgelopen maandag tijdens de ledenvergadering in Zaal Vosman akkoord gegaan. De ver andering gaat per 3 mei al in. 'Ik heb een onderzoekje gedaan onder winkeliers over de koop avond, omdat deze op de vrijdag niet aan de verwachtingen vol doet'. legt bestuurslid Jan Herman ten Velde uit. 'Hieruit bleek dat zestien winkeliers voor een koopavond op donderdag zijn en slechts twee voor een koopavond op vrijdag.' Toch gingen de leden niet meteen unaniem akkoord met het voorstel. Vooral voor Joop Heusinkveld van de gelijknamige boekhandel hoeft de verandering niet zo. Het liefst ziet hij de koopavond helemaal verdwijnen: 'Want de vrijdag is een flop en ik ben er bang voor dat de donderdag dat strak ook zal worden.' Zijn voorstel om de winkel doorlopend tot 19.00 uur open te houden, kon met op veel steun rekenen. Jan Herman ten Velde: 'We hebben in Deventer ook een doorlopende openstelling, maar de klanten moeten ook eten en je ziet dat het na 18.00 uur rustig wordt en dat het vanaf 19.00 uur dan weer aantrekt.' Anderen zien echter hoe sneller, hoe liever een verandering van de koopavond. Ten Velde stelde voor om het meteen per 3 mei in te voeren. 'Dodenherdenking (4 mei) valt op een vrijdag, zodat we dan toch gesloten zijn. Dat lijkt me een goed moment om te starten.' Er klinkt wat gemompel in de zaal, omdat die datum al over een weck is. Terwijl er daardoor nog heel wat roosterveranderingen door moeten worden gevoerd. Ook omdat er nog enkele andere voorstel len door de HHV werden gedaan omtrent de winkelopcnstelling. Nu blijkt er vaak geen eenheid te zijn wanneer winkels opengaan en weer sluiten. 'Als consument weer je niet meer hoe laat winkels dichtgaan op zaterdag en wanneer ze opengaan op maandag', legt Jan Herman het probleem uit. Individuele winkels blijken hier soms zeer verschillende tijden te hanteren. Om hier een eenheid in te krijgen gingen de leden van de HHV ak koord met een maandagmiddag openstelling vanaf 13.30 uur en za terdags doorlopend open van 9.00 tot: 17.00 uur. Ook deze tijden zullen in de eerste week van mei ingaan. Andere tijden die werden geadviseerd, hebben minder prioriteit volgens Ten Velde. Ze zorgen echter wel voor een eenheid: 's ochtends open vanaf 9.00 uur en 's maandags vanaf 10.30 uur. Nieuwe stichting voor recreatiegebied De Borkeld vraagt zich vertwijfeld af: Holten - De herdenking op besloten. Door de heersen de Canadese Begraafplaats de MKZ-crisis-, is het vol- gaat op 4 mei niet door. Dit gens hen niet verantwoord heeft de Stichting Viering de herdenking, waar veel Nationale Feestdagen in mensen op afkomen, door te permanent ens Icc11 Attracties Zen aiJonturenpark Deze bon is geldig o'an 28 april t/m 6 mei 2001. kortingen/acties. AVONTU RENPARK X- Holten - „De overheid wil per manente bewoning tegengaan op parken en campings en dat is haar goed recht. Maar onze huizen staan niet op een park of camping. Ze staan gewoon in het buitengebied", bena drukken Henk Rietberg en Martha Wischmeijer, de initia tiefnemers van de deze maand opgerichte stichting Burger Belangen Holten. Het werkge bied van de stichting bevindt zich hoofdzakelijk binnen re creatieterrein De Borkeld te Holten. Henk Rietberg, Holtcnaar van ge boorte, bouwde aan de Borkeldsweg in '93 een huis: het gezin Rietman woonde er zes jaar, tot de familie een'last onder dwang' opgelegd kreeg, „We zijn toen verhuisd naar Enschede", vertelt Rietberg. Martha Wischmeijer uit Katwijk aan Zee kocht vier jaar geleden een wo ning in deze buurtgemeenschap. De Borkeld is een openhaar, gro tendeels bebost stuk buitengebied met openbare wegen en een deel landbouwgrond. In het gebied staan 21 permanente woningen en circa 350 recreatieve woningen (voor het overgrote deel particu lier eigendom). Ongeveer 45 wo ningen worden legaal permanent bewoond in verband met het overgangsrecht. Dan staan er nog een aantal woningen die gedoogd permanent bewoond mogen wor den. De belangrijkste drijfveer achter de oprichting van Burger Belangen is de wens van een aan- en om hier onen. „Die en. In het gebied atieve als perma nente bewoning door elkaar. Verschillende bestemmingen bin nen één bestemmingsplan vinden wij onrechtvaardig: het is of woongebied of recreatiegebied. Het is een lappendeken hier. Een zichzelf respecterend planoloog kan dit helemaal niet goedkeu- „Waarom mag dc een hier wel permanent wonen en de ander niet?", vragen dc eigenaren zich af. „Aan het betalen van de ge meentelijke belasting kan het niet liggen. Dc recreatiewoning is be last met alle gemeentelijke belas tingen, gelijk aan de permanente Handelsvereniging wil graag meepraten over invulling .plan. Zit verder op pagina 3 Verkeer van rechts krijgt str aks voorrang, maar brom mers op dc rijbaan laat nog op zich wachten. Henk Rietberg en Martha Wischmeijer. Zo'n controleur gaat middenin het bos staan en gluurt door ee (Foto: Gert Perdon) verrekijker de huiden binnen. Het is een schandaal bewoning. Ook de 'atvalstoffen- heffïng, al zet je maar een paar keer per jaar de container buiten, [e kunt geen belasting in Holten bedenken die ons niet wordt aan geslagen". Een kwestie die momenteel ook speelt op de Borkeld is dc aanleg van riolering. „Alle bewoners die nu nog aangesloten worden op de riolering moeten 7 duizend gul den betalen. In '85 heeft de ge meente de kans gehad met subsi die van het rijk bet hele gebied aan te sluiten. Die kans heeft de ge meente laten lopen. En nu moe ten degenen die aangesloten wil len worden, niet alleen de zijaan sluiting betalen, maar ook de hoofdleidingen", is de griet. Een doorn in het oog is verder dc controle. „Bewoners krijgen re gelmatig te maken met controles op bewoning van het pand die in opdracht van dc gemeente uitge voerd worden. Zo'n controleur gaat middenin het bos staan en gluurt door een verrekijker de huizen binnen. Diezelfde controleur staat met z'n neus tegen dit raam en kijkt welke sigaretten er op tafel liggen, of er verse bloemen staan. Het is een schandaal. Laat dc con troleur dan gewoon aan dc deur komen en je aanspreken". Burger Belangen Holten wil dc problemen, rechtsongelijkheid en wensen gezamenlijk oplossen en bestrijden. Zonodig met juridi sche bijstand. De stichting heeft grote beden kingen tegen bestemmingsplan Dc Borkeld zoals dat nu bij de provincie ligt: „Dc opdeling in permanente en recreatieve bewo ning, meerdere soorten bestem mingen door en naast elkaar bin nen één bestemmingsplan vinden wij onrechtvaardig". Dc stichting is tegen het handha vingsbeleid („Zeg maar: hctgluur- werk") en tegen de toegestane verschillen in woninginhoud. „De ene buurman mag een wo ninginhoud van 400 kuub, de an dere een inhoud van 600 kuub, en dat zijn dan wel allemaal perma nente inwoners van Holten". Contacten over deze problema tiek zijn in het kader van dc vijfde nota ruimtelijke ordening reeds gelegd met enkele tweede kamer leden, de vaste commissie van VROM en de Inspectie Ruimtelijke Ordening voor Overijssel cn Gelderland. De stichting wil zich niet alleen inzetten voor eigenaren van recre atie/ permanente woningen op de Borkeld, maar ook daarbuiten. "We behartigen burgerbelangen, in de ruimste zin van het woord. Ook buiten de Borkeld, maar wel binnen de gemeentegrens". Contact met het nieuwe gemeen tebestuur heeft de stichting nog niet gehad. „W c hopen dat het bestuur van de nieuwe gemeente zich positief op stelt en vooral dat het rechtvaar dig is". Dc stichting is inmiddels bezig om donateurs te w erven. Wie meer wil weten over deze stichting kan terecht bij Burger Belangen Holten, telefoon 0548- 363142, of 06-53593908. Weekendweer Buien gen of enkele buien. Vrijdag, za terdag en zondag overdag veel be wolking met wat regen of enkele buien, afgewisseld door opklarin gen en zon. Middagtemperaturen rond de 13.0 a 14.0 graden. In dc nachten zo'n 4.0 a 6,0 graden. Het is nog geen stabiel lente weer. Depressies zorgen er voor dat van tijd tot tijd storingen onze kant op komen die zorg dragen voor het wisselvallige weer. Op Koninginnedag lijkt het on stabiel weer te worden met buien, afgewisseld door enkele opklarin gen, maar wc moeten daar niet te veel van verwachten. Het zal niet een verregende dag worden. Temperatuur komt uit op 13.0 a 15.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina HYPOTHEKEN Rieten vaas 60 cm. hoog Eigenaar sloot tijdelijk stuk fietspad langs z'n huis af met hekwerk Zie onze advertentie op pag. 14 WOENSDAG 25 APRIL EXTRA KOOPAVOND Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 Bill's Bar Restaurant T. v. Amerongenstraat 15 bill's bar Markelo 0547-36 12 88 1 markelo Maandag 30 april de Nederlandse topformatie tevens is de skihut geopend. Aanvang: 21.00 uur bill's bar Holten - Patrick Haan aan de Molcnbclterwcg was het afge lopen zaterdag meer dan zat. Het zandpad tussen z'n huis cn het spoor in, sloot hij aan beide kanten af met hekwerk. Verder timmerde hij er blauwe bordjes op met de tekst: Eigen Weg. Vele argeloze wandelaars en fietsers keken beduusd, toen ze ineens niet meer recht door van het hockeyveld naar de rotonde bij de Molenbelterweg konden gaan. Na onderhandeling met dc mi lieupoli tie, heeft Patrick afge lopen maandag het hekwerk echter weer verwijderd, maar hij blijft dreigen: 'Als er over twee weken geen goed gesprek volgt met dc gemeente, zet ik het hek er weer gewoon neer.' Het smalle zandpad is onderdeel van liet Gtocnewegje dat parallel ligt aan dc noordkant van dc spoorlijn en begint bij de spoor wegovergang bij sportpark Meermanskamp. De gemeente had volgens Patrick plannen het fietspad langs z'n huis te gaan ver harden. 'Zonder dat ze mij ook maar hadden ingelicht', benadrukt hij verontwaardigd. 'Het pad loopt namelijk wel over mijn grond.' Daarom besloot hij zater- WZ&& '--JJ.w-j.vt. in Duidelijk -fi/ii de hekwerken aan beide kanten ran het stuk afgesloten \andpad te wen. (Foto: Johan Bol ink) dag rond het middaguur hekwer ken aan beide kanten te plaatsen. Veel voorbijgangers beklaagden zich bij Patrick, omdat ze er in eens niet meer langs konden. 'Nadat ik hen had uitgelegd waar óm ik tot het besluit w as geko men, hadden ze er wel begrip voor.' Lang heeft de dubbele af sluiting er niet gestaan. In dc nacht van zaterdag op zondag werd namelijk het hekwerk, aan dc zijde van de fictstunnel kapot gemaakt. Patrick besloot zondags daarom het nog hele hekwerk aan dc zijde van het hockeyveld, re verplaatsen naar de kant van de fictstunnel. Bij de gemeente re gende het maandags klachten over de afsluiting. Dc milieupoli- tic werd erop afgestuurd. 'V c kunnen heel vervelend gaan doen cn het met juristen gaan uitvech ten, of we gaan erover praten', vertelt de eigenaar wat er uit het conclaaf met de politie naar voren kwam. 'Wc hebben afgesproken om over twee weken met de ge meente rond dc tafel te gaan zit ten.' Daarbij heeft Patrick wel en kele eisen op tafel gelegd. Zo vindt hij dat er iets moet worden gedaan aan het zwerfvuil. 'Er wordt echt van alles maar neerge gooid. Daarnaast lijkt het wel een hondentoilet'. De gemeente ver zuimt tot nu toe het pad schoon tc houden. Verder vindt hij dat het stuk pad moet worden geslo ten voor fietsers, zodat alleen wandelaars cr riog gebruik van kunnen maken. Fietsers .zullen dan moeten omrijden, door rechts achterlangs serviceflat De Molcnbclt tc rijden, rechts af uc slaan cn via de Koninginnelaan de Burgemeester van dc Borchstraat op te rijden. Het is niet de eerste keer dat Patrick het pad heeft af gesloten. Zo'n vijf jaar geleden deed hij hetzelfde. 'Je hc-bt door zo'n fietspad naast je, maar weinig privacy. Vooral wanneer het don ker is, wordt er veel stuk gemaakt', licht hij toe. 'Ik ben later met het afsluiten gestopt, want het hek werk werd telkens weet kapot ge- verderop in deze krant da's nou. Roetgermk Dorpsstraat 148, Enter www.roetgerink.nl P^ven|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam: Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Adres Woonplaats: iHiyÜj betaalt voor aft abonnement 187- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 84 - per jaar (betaalwijze: a

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1