Kinderdagverblijf Kakelbont groeit: nieuwbouw nodig Boakenbouwers Espelo zetten vlam in houtbuit 4,4% Holtens Nieuwsblad tj intratuin IN D»T NUMMER Daling werkloosheid stagneert in gemeente Nieuwe appartementen Rijssenseweg-Kolweg Majorettes HMV slagen U ontvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 19 April 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.vvegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,8 Holten - In de gemeente Rijssen daalt de werkloosheid niet zo snel meer. Cijfermateriaal over het laatste kwartaal van 2000 toont dat aan. Deze stagnatie wordt ove rigens overal in het land gecon stateerd. aren er in de gemeente Rijssen op 30 september 2000 nog 176 mannen werkloos, op 31 decem ber 2000 was dat aantal gestegen tot 232. In Holten steeg dat kwar taal de werkloosheid onder de van 44 naar 58. Bij de i daalde het aantal werk lozen van 255 naar 227 in totaal. In Holten waren op 31 december 2000 44 vrouwen werkloos, tegen 51 op 30 september 2000. In to taal (zowel mannen als vrowuen) was er een stijgende wcrklosse- heid: van 431 naar 459 personen op 31 december 2000. De gemeente stelt dat het oplo pen van de werkloosheid in de laatste maanden van het jaar geen ongebruikelijk beeld is: „Door seizoenomstandigheden loopt de werkloosheid bij de mannen op, terwijl deze bij de vrouwen af neemt vooral doordat men in de decembermaand winkelpersoneel nodig heeft". Holten - Esprit Planont wikkeling mag, wat burge meester en wethouders betreft, acht appartementen bouwen op de hoek Kolwcg Rijssenseweg. Daarbij was de hamvraag of dc gemeente ak koord kon gaan met de over schrijding van de in het daar geldende bestemmingsplan vastgestelde bcbouwingsgren- zen. Dc gemeente gaat deels akkoord. Maar de balkons aan de voorkant mogen echter niet meer dan anderhalve meter dc vastgestelde bebouwingsgrens overschrijden; een vrijstelling van maximaal anderhalve me ter is in het bestemmingsplan mogelijk. Esprit Planontwikkeling is al ge ruime tijd bezig met het ontwik kelen van een bouwplan op dc hoek Kolwcg/ Rijssenseweg. En dat verliep niet echt soepel tot op heden. De ontwikkelaar wil een groter plan bouwen dan op grond van Geen activiteiten Koninginnedag De Oranjevereniging Rijssen heeft na overleg met burgemeester en wethou ders besloten alle activitei ten op Koninginnedag af te gelasten. Via op Koninginnedag zou, door de vele bezoekers, het risico van verspreiding van het MKZ-vi- rus aanwezig zijn. Holten - Een viertal majorettes van dc Holtcnse Mu ziekvereniging HMV hebben in dc achterliggende winter maanden in Enschede een cur sus gevolgd. Deze werd geor ganiseerd door de Stichting Samenwerkende Muziek Or ganisaties Overijssel onder auspiciën van de KNFM. Docente Mirella Bennink uit Wierden heeft deze pittige, op een nieuw raamleerplan geschoeide cursus, op enthousiaste wijze ver zorgd. Dat het Holtense kwartet een goed figuur heeft geslagen tij dens deze cursus majorette eerste fase bleek afgelopen zaterdag tij dens het examen waarmee de cur sus werd afgesloten. De HMV'sters Samanthika Ulfman en Sonja Bult waren de best geslaagden van dc ongeveer twintig deelneemsters. Ook Ingrid Oostervelt behaalde haar diploma terwijl Marlies I.ammers slaagde \oor het praktische ge deelte. HET GROENE WARENHUIS Grote struikmargriet Van 14;§5 €4,52 Intratuin Enschede, Achterhofweg 22, 053-4314533 Intratuin Almelo, Schuilenburgsingel 5, 0546-838666 het bestemmingsplan mogelijk is. Ook waren er problemen over dc goothoogtc van her pand. Wilde het plan rondkomen, dan moest het op een aantal onderdelen aan gepast worden, zodat het paste binnen het bestemmingsplan. Het plan is vervolgens aangepast en de welstandscommissie beeft een voorlopig positief advies afgege- Her plan is om op dc boek acht appartementen te bouwen. Ter plekke gelden de voorschriften van het bestemmingsplan Dorp Holten dcclplan 1 en 2. Getoetst aan dat bestemmingsplan blijkt dat dc balkons en galerijen dc vastgestelde bcbouwingsgrenzen overschrijden. De balkons aan de voorzijde ste ken 2.20 meter over dc bebou wingsgrens, terwijl binnen het be stemmingsplan tot maximaal 1.50 meter vrijstelling verleend kan worden. Maar, zo stelt de ge meente, verleen je die vrijstelling, dan schep je wel precedenten. En de welstandscommissie is, on danks bet afgegeven positieve ad vies, niet gelukkig met de afmetin gen van dc balkons aan de voor- Ook aan de achterkant wordt dc bebouwingsgrens dusdanig over schreden, dar geen vrijstelling meer kan worden verleend. In dit geval gaat het om een doorlopend dakvlak bitven de galerijen en een klein deel van de galerij zelf. Maar gelet op dc functie daarvan, het beschermen van dc galerij te gen weersinvloeden en dat de overschrijding aan de achterkant is, heeft het college besloten hier voor tocli groen licht tc geven. Enkele peuters met begeleidsters op het pleintje voor bet oude pand ran Kakelbont. (Foto: Gert Perdon) Holten - Kinderdagverblijf Kakelbont aan de Lagewcg gaat op korte termijn tegen de vlakte om binnen drie jaar op dezelfde plek als nieuw pand te herrijzen. Tot die tijd zal het worden gehuisvest in nood- units op het terrein van touw trekvereniging Okia op sport park 't Vletgoor. Het wachten is nu nog op de goedkeuring van de vergunningen. Vestigingsmanager Barbara Stam en adjunct-groepslcidstcr Lon- ncke Platenkamp vertellen dat nieuwbouw zeker noodzakelijk is. 'We groeien steeds meer uit onze jas', zegt Barbara. 'We hebben nu slechts plek voor twee groepen, terwijl dat eigenlijk drie zouden moeten zijn.' Met de plaatsing van de nooduniis die waarschijnlijk na de zomer worden betrokken, is hiermee al rekening gehouden. 'Alle ochtenden zitten bij ons op dit moment helemaal vol', geeft I.onncke aan. 'Vooral bij dc baby- groep kan niets meer bij.' Dit is niet de enige reden waarom er nieuwbouw nodig is. Barbara: 'Het huidige pand is een oude kleuterschool en niet echt bere kend op gebruik als kinderdagver blijf. Wanneer een kind nu naar het toilet moet of naar de slaapka mer, moet dc leidster het lokaal verlaten. Straks komen deze gele genheden dichtbij het lokaal, zo dat dc leidster altijd zicht houdt op dc andere kinderen.' Bij Kakelbont zitten peuters in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Meestal niet de hele dag, maar en kele dagdelen in de weck. Volgens dc twee hebben dc ouders er geen probleem mee dat ze straks hun kind naar de andere kant van het dorp moeten brengen. 'De meeste ouders werken overdag en zetten hun kind met dc auto af, weet Barbara. 'We hebben tot nu toe ook geen reacties gehad van: "Wat vervelend nou, dat we nu ineens naar 't Vletgoor moeten rijden." Het maakt ze niet veel uil.' Volgens haar wonen de ouders dan ook zeker niet allemaal in de Kol. Er komen zelfs kinderen uit Deventer, waarvan de ouders in Holten werken. Voor de peuters zelf zal het echter wel even wen nen zijn. Barbara: 'De kinderen hebben het hier gewoon naar hun zin. Zij zien dc noodzaak niet.' Bij 't Vletgoor kunnen niet zom aar wat noodgebouwen neer wor den gezet. Er wordt namelijk veel aandacht besteed aan dc veilig heid van de peutets. Verder moet er een buitenplaats komen waar ze kunnen spelen en is goede ver lichting noodzakelijk. Er is wel naar een andere oplossing geke ken dan de noodgebouwen, maar in Holten is geen geschikte locane te vinden. De tekeningen van de nieuwbouw zijn nog niet helemaal rond. Maar volgens de twee zal het er straks een stuk beter uitkomen tc zien. 'Er wordt meteen rekening ge houden met de toekomst, zodat er straks vier groepen kunnen worden ondergebracht.' Zelf den ken ze dat het idee gelijk wordt aan andere kinderdagverblijven van Catalpa, waar ook Kakelbont ondervalt. (Foto: Joban Bo/ink) Espelo - De paasvuren, die normaal Eerste Paasdag wor den ontstoken, gingen dit jaar niet door. Door de heersende MKZ-crisis vond de paasvuur commissie liet niet geoorloofd dit festijn door te laten gaan. Er komt altijd veel publiek op af, dat allemaal op de weilan den rond het paasvuur gaat staan. Daarnaast lopen velen een rondje langs de andere vu ren, waardoor een groot risico op het overbrengen van het MKZ-virus ontstaat. De boakenbouwers watcn het unaniem eens met dc beslissing, alhoewel ze bet natuurlijk wel erg jammer vonden. Immers: cel bouwwerk voor niets. Om de pijn een beetje te verzachten, mochten ze in beslo ten kring het vuur van tevoren ontsteken. Hiermee werd het wei land ook meteen verschoond van de houtberg. In Espelo en op vele andere plek ken rondom Holten, gmg de vlam cr afgelopen donderdagmiddag in. Natuurlijk mocht het potje bier niet ontbreken, bij deze sfeer volle gebeurtenis. Koninginnedag gaat niet door Holten - In overleg met het ge meentebestuur van Rijssen en de Rijssense Oranjevere-nigin- gen, heeft het bestuur van de SVNF Holten besloten de fees telijkheden op Koninginnedag niet door te laten gaan. Dit in verband met de heersende mond- en klauwzeer. In bet buitengebied van Holten hebben agrarische bedrijven di rect tc maken met dc beperkende maatregelen. Daarnaast hebben ook omliggende gemeenten be sloten dit jaar geen Koninginnedag te vieren. Opbrengst Simavi Holten - De onlangs gehouden collecte van Simavi heeft in Holten 4241,80 gulden opge bracht. De Simavi-afdeling in Holten is erg blij met dit bedrag. Vooral ook, omdat er in het buitengebied niet mocht worden gecollecteerd in verband mer mond- en klauw zeer. De organisatie dankt daar om alle gevers en collectanten voor de inzet en voor hun bijdra ge aan de collecte. Wie onverhoopt dc collecte heeft gemist, kan alsnog een bijdrage geven via giro 300100 ten name van Simavi in Haarlem. Collecte Hartstichting Holten - De Hartstichting houdt in de week van 23 tot en met 28 april haar jaarlijkse huis-aan-huis-collecte. Landelijk is afgesproken, dat huis houdens met evenhoevige dier soorten, voor deze jaarlijkse col lecte niet worden bezocht. De Holtense Vrienden van de Hartsuchting hopen wel, dat deze maai regel geen gevolg zal hebben voor het slagen van haar collecte en dat al diegenen, die om welke redenen dan ook niet zijn be zocht, toch een bedrag overma ken op rekeningnummer 3285.57.927 ten name van Vrienden van de Hartstichting. PvdA cr Remi Delahaijc blijkt motorfreak te zijn Bert van l .ijk volgt Obcrink op als wijkagent van Holten. Zie verder pagina 5 Weekendweer Droger In het weekeinde meest droog en geregeld zon. Vrijdag nog veel bewolking en en kele buien afgewisseld door een enkele opklaring en weinig zon. Zaterdag en zondag wolkenvel den afgewisseld door geregeld zon. Kleinere kans op een bui. We profiteren dan even van een rug van hogedruk die zich op bouwt over West-Europa via de Noordzee richting Scandinavië Of deze weersverbetering stand houdt is nog niet zeker. Dc computer modellen verschil len nog al. Middagtemperaturen komen uit op 10.0 a 12.0 graden. In de nachten is het nog koud met 1.0 a 2.0 graden cn is cr kans op vorst aan dc grond tijdens vol doende opklaringen. Dc wind komt eerst uit het noor den, vanaf volgende week uit het zuidwesten. Het wordt dan niet meer zo koud. Freddie Paalman Subsidie voor Blauwe Vogels Holten - Burgemeester en wet houders van de gemeente Rijssen willen de Stichting b.e.-blauwe vogels St. Joris Overijssel een subsidie verle nen, die gerelateerd is aan het aantal leden dat uit dc ge meente afkomstig is. De stichting is de enige scouting groep voor lichamelijk gehandi capte kinderen en jongeren in Overijssel. Ze heeft haar onder komen in het clubhuis St. Jorisborg tc Holten. De ouders van de gehandicapte scouts zor gen voor het vervoer van de le den. Het college wil Stichting b.e.- blauwe vogels St. Joris een bijdra ge van maximaal 200 gulden toe kennen per elk uit de gemeente Rijssen afkomstig lid. Ronde Overijssel gaat niet door Holten - De wielerklassieker Ronde van Overijssel gaat dit jaar niet door. Tijdens een korte, indringende vergadering die dc organisatie dinsdagavond hield, is dat besluit genomen. De klassieker werd tra ditiegetrouw elke eerste zaterdag in mei verreden. V as dc wieler ronde wel doorgegaan, dan zou zaterdag 5 mei 2001 dc vijftigste editie verreden zijn. HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 12 Met Wereldwinkel naar Mexico in dorpshuis De Boschkamp Boschkamp - Wereldwinkel Holten viert vrijdag 20 april haar 10-jarig jubileum met een feestelijke Mexicoavond. Middelpunt van deze avond is het optreden van cabaretgroep Aanvechtbaar. Verder zal een gast aanwezig zijn die vertelt over Mexicaanse handwerklieden. Voor alle bezoekers is er een Mexicaans hapje en drankje, informatie en natuurlijk zijn er schitterende producten uit Mexico te koop. De avond vindt plaats in de Boschkamp en begint om 20.00 uur. Cabaretgroep Aanvechtbaar uit Dalfscn heeft speciaal voor deze avond een programma samengesteld dat afgestemd is op de Holtense Wereldwinkel. I-Iet damesgezelschap weet met hun scher pe teksten en liedjes bet publick zeker tc vermaken en ook een beet je aan het denken te zetten. Na het optreden en het verhaal achter de producten uit Mexico is er voldoende gelegenheid om na te praten. Onder het genot van een Mexicaans hapje en een echte cervega kan men de schitterende handgemaakte potten, vazen en beelden be wonderen cn kopen. Kaarten kosten 7,50 gulden per stuk en zijn verkrijgbaar bij de Wereldwinkel caravan op vrijdag 20 april. Men kan ook bellen om te reserveren naar: 0548-364351. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! f I Woonplaats. Geel! op als a Gebruik deze bon v het opgeven van nieuwe abonnee. oh, Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad I woont Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hfj/iij betaalt voor dt abonnement 187 - per jaar (betaalwijze: per accept^ro) 84 - per jaar (betaalwijze: autrmaosch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1