'Anders staan er straks bordjes met: verboden voor ATB'ers' Maart: somber en nat Leerlingen Haarschool bezorgd over opruimen onschuldig vee ASM Medische DIENSTEN DIENSTEN Kerk Mountainbikers moeten zich op Holterberg beter aan regels houden Waar blijft bewegwijzering? Gaatjesboorders actief bij woningen in Holten Preventieregels rond MKZ nog steeds gehandhaafd Agenda DONDERDAG 12 APRIL 2001 HOLTENS NIEUWSBLAD Dc eerste vijf dagen van de maand en gedurende het tijdvak 15 tot en met 27 maart kwam Nederland in depressie-activiteit in het overgangsgebied tussen koude lucht boven Noord- Europa en zachte lucht ten zuiden van ons land. Hierdoor gaf dc maand grote verschillen te zien tussen het noorden en zuiden van het land voor wat betreft de tem peratuur, neerslag en zonneschijn. De maand maart was, gezien de cijfers, zeer somber. Met landelijk 76 uren zon tegen 107 normaal was de maand somber. In Dc Bilt scheen de zon 63 uur. Hiermee komt dc maand op dc vierde plaats in de rij van de somberste maartmaanden van de afgelopen honderd jaar. Op nummer 1 staat maart 1981 met slechts 45.9 uur zon in De Bilt. Dc zon liet: zich op 6 dagen in Holten helemaal niet zien, De Bilt had op 11 dagen geen zon tegen zeven zonloze da gen normaal. De gemiddelde tem peratuur was in Espelo 4.6 gra den, Holten en De Bilt hadden al lebei 4.9 graden vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde. In het noorden van het land was de maand koud, met 3.7 graden in Eelde tegen 4.1 graden normaal. In het zuiden van het land was dc maand |uist zacht, met in Maastricht 6.2 graden als gemid delde tegen een langjarig gemid delde van 5.2 graden. De laagste temperatuur -2.4 graden werd ge meten op 3 maart te Holten. Espelo -2.8 graden op 20 maart. Dc hoogste temperatuur 13.2 gra den in Holten was op de laatste dag van de maand maart. In Holten kwamen zeven vorst da gen (minimum lager dan 0.0 gra den) voor tegen 11 normaal. Dc overgang van winter naar lente leidde ook tot veel neerslag, soms in de vorm van sneeuw. Natte da gen met veel neerslag waren 19 maart; Holten en Beuseberg 10.4 mm, Dijkerhoek en Espelo 11.5 mm. 23 maart; Holten 15,6 mm, Beuseberg 17.0 mm, Dijkerhoek '20.0 mm en Espelo 15.1 mm op 29 maart; Di|kerhoek 13.0 mm. Beuseberg 12.0 mm. Holten en Espelo 10.6 mm. Op 21 maart viel er met name in het midden van het land langdurig sneeuw waarbij plaatselijk een sneeuwdek van enkele centimeters werd ge- Weekenddiensten Arts: huisartsenmaatschap Holten, Kcizcrsweg 32, telefoon 363553. .Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten dc openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencombinatic Holten, Dorpsstraat 63A, te lefoon 362004, Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minncma, Larcnseweg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde gemeente Donderdag 12 april: 19.30 uur. ds. S.M. Roozenboom, dienst van Schrift en Tafel. Collecte: diaconie. Vrijdag 13 april: 15.00 uur. ds. H.P. Mulder, kinderviering. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom. Zaterdag 14 april: 22.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, paaswake met Campanella. Zondag 15 april: 8.30 uur, ds. S.M. Roozenboom, gezinsdienst met Mozaïek. 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, geen nevendienst. Eerste collecte: diaconie. Tweede collecte: kerkenwerk. Maandag 16 april: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder, SOW-dienst, neven- dienst. Dijkerhoek vrijdag 13 april: 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, dienst van Schrift en Tafel. Okkenbroek donderdag 12 april: 19.30 uur, ds. J.G. Beerthuis, Bathmen, Heilig Avondmaal (zittend). Uitgangscollecte: adoptie kinderen. V rijdag 13 april: 19.30 uur, dienst van inkeer en stille. Zaterdag 14 april: 22.00 uur, Paasnacht. Zondag 15 april: 10.00 uur, mevr. M. Willems, Nijverdal met de Zanggroep. Uitgangscollecte: algemeen kerkenwerk paascollccte. Gereformeerde gemeente Vrijdag 13 april: 19.00 uur, ds. H.P. Mulder, Oud. van diensr zr. Landcwccrd. Eerste collecte: kerk. Tweede collecte: diaconie. Zondag 15 april: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. R.|. Blaauw, Wierden. Oud. van dienst: zr. M. dc Vries-Boiten. Kinderncvcndicnstcn: Groep 2 en 3 o.l.v. Jetty Tromop; Groep 4 en 5 o.l.v. Hannie Hoekman; Groep 6 en 7 o.l.v. Erna Nijkamp. Eerste collecte: Missionair werk in Ncd. Tweede collecte: kerk. Maandag 16 april: 9.30 uur, ds. H.P, Mulder, SOW-dienst in dc hervormde kerk. Oud. van dienst: zr. T. Overkcmpc-I.ocht. Kindcrncvcndienst: alle leeftijden, Carola Stam. Katholieke kerk Holten, vrijdag 13 april: 15.00 uur, oecumenische viering. Voorganger: ds. Zaterdag 14 april: 19.0(1 uur, eucharistieviering. Voorganger: pastor Rademaker, zang: dameskoor. Zondag 15 april: 10.00 uur, communieviering. Voorganger: pastor Wiggcrs, jeugdkoor. Nieuw-Heeten, donderdag 12 april: 17.30 uur, eucharistievie ring. Voorganger: pastores Rademaker cn Wiggcrs. Vrijdag 13 april: 15.00 uur, gezinsviering Voorganger; wgr gezinsviering. Zang: kinderkoor. 19.0(uur, Goede Vnjdagyicring mei kruishulde, waarhij bloemen rond het kruis kunnen worden gelegd. Voorganger: pastor Wiggcrs. Zang: gemengd koor. Zaterdag 14 april: 17.00 uur, gezingsvicring. Voorganger pastor Wiggcrs. Zang: kinderkoor. 21.30 uur, eucharistieviering (Paaswake). Voorganger: pastor Rademaker. Zang: gemengd koor. Zondag 15 april: 10.00 uur, eucharistieviering. Voorganger: pas tor Rademaker. Zang: jongerenkoor Passage. Maandag 16 april: 10.00 uur, communieviering. Voorganger: leden wgr. Liturgie. Zang: gemengd koor. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas Woensdag 18 april: 19.00 uur, dhr. Vogcly. Evangeliegemeente Dc Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebouw) Vrijdag 13 april: 20.30 uur, samenkomst. Zondag 15 april: 10.00 uur, samenkomst. vormd. Beuseberg en Holten had den allebei 6.0 centimeter, Dijkerhoek 7.0, Espelo 5.5 centi meter. Dc necrslagsommcn liepen sterk uiteen: hier volgt een over zicht, Espelo 84.1 mm. Holten 87.2 mm, Beuseberg 95.5 mm en Dijkerhoek kreeg de meeste neer slag namelijk 110.5 mm. Verder kwamen er nog zes sneeuw dagen cn drie mist dagen voor. Ook op Europees niveau vond een mar kante overgang plaats tussen zo mer en winter. Terwijl eind maart in het noorden van Scandinavië nog meer dan -30.0 graden vorst heerste, sneuvelden in Zuid- Europa tal van hitterecords. De hitte werd met een sterke zuiden wind, sirocco, aangevoerd van het vasteland van Afrika. In Oost- Spanje werd op 24 maart 38.0 gra den gemeten cn op 27 maart werd het in Noord Griekenland 34.8 graden. Dc records voor maart in de twintigste eeuw lagen in het zuidelijk deel van het gebied van de Middellandse Zee rond dc 30.0 graden en zijn nu ruim overtrof fen. Weerman, Freddie Paalman Opbrengst Reumafonds Holten - De collecte voor het Nationaal Reumafonds, die van 18 tot en met 25 maart werd gehouden, heeft totaal een bedrag van f 4.114,55 gul den opgebracht. Zoals bekend wordt het geld van het Reumafonds niet alleen ge bruikt voor onderzoek, maar ook voor hulp aan reumapatienten. Alle collectanten worden hartelijk bedankt. De leerlingen van de Haarschool bieden burgemeesterJan Lont uk de verzamelde bandtekeningen aan. (Foto: Jilnits Vrijdag) zamelde bandtekeningen dinsdag 10 april aan burgemeester j.A.H. Lonink aan. Holten - Talisa Jeurissen, Valerie Palstra en Mariska Dommerholt van groep acht van dc Haarschool hebben zelf een handtekeningenactie op touw gezet. Samen met kinde ren van hun groep hielden ze deze in Holten in verband n de heersende Mond- Klauwzeer. De kinderen vinden dat de dieren ingeënt moeten worden. Zij bo den de ruim zevenhonderd inge- Nadat ze de beelden op het jour naal hadden gezien van grijpers die afgemaakt vee in laders gooit, stond hun besluit vast Ze gingen op pad om zoveel mogelijk hand tekeningen te verzamelen. De burgemeester kreeg de op dracht om ze bij minister Brinkhorst af te leveren. Holten - VVV Holten wil ern stig benadrukken dat moun tainbikers zich beter aan de re gels moeten houden op de Holterberg. Veelvuldig komen er klachten binnen van wande laars die bijna overhoop wor den gereden. Voorzitter Jan Holten - Door voorzitter Jan Nikkels van VW Holten werd nog eens benadrukt dat de voormalige gemeente Holten bewegwijzering voor toeristen had beloofd. Tot nu toe is daar nog niets van terecht geko men. Hij zei dit tijdens dc le denvergadering van de VW af gelopen maandag. Aanwezige wethouder Willem ter Schure zal het punt voorleggen aan de Rijssen. Het gaat volgens hem om groene bordjes in het centrum waarop staat aangegeven waar bijvoor beeld de VVV is te vinden of dc campings en toeristische attrac ties. 'Nu krijgen we vaak vragen van toeristen, dat ze in Holten dc weg maar amper kunnen vinden.' Albert van de Maat benadrukt dat daarbij ook gekeken moet worden naar het startpunt van dc beweg wijzering. 'Die moet bij de VW beginnen, omdat toeristen daar vaak starten met zoeken.' Nikkels: 'Als dit zo doorgaat zullen er binnen twee jaar bordjes komen te staan met: 'verboden voor mountainbi kers.' Om dit te voorkomen moeten mountainbikers echt meer rekening houden met an dere weggebruikers.' Zelf is Jan ook ccn fanatiek mountainbiker. Net als aanwezig WV-lid Dolf Moed. Hij wijt het slechte gedrag van de fietsers vooral aan de uigcstippelde geas falteerde ATB-routc. 'Mountainbikers vinden daar niets aan en zoeken dan een eigen veel spectaculairdere route.' Nikkels had dit zelf ook al vastgesteld en wil wel kijken naar een betere rou te. Volgens bestuurslid Jan Stam kon dit echter nog wel eens moei lijk worden. 'Met moeite hebben wc deze route met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voor elkaar gekregen. Dat is al heel wat, om dat je op bun gebied niet mag ko men', weet hij. 'Het ligt nu voor een groot deel aan dc mountainbi kers zelf. Wanneer zij zich aan dc regels houden, is het straks veel makkelijker onderhandelen om een meer spectaculairdere rouic voor elkaar te krijgen.' Hij geeft als tip dat ATB'ers op tijden moe ten gaan fietsen, wanneer er nog weinig voetgangers zijn te vinden. Dan loop je elkaar namelijk ook niet in dc weg. Fietsen kan op dit moment, net als lopen, niet op de Holterberg wegens dc heersende MKZ-crisis. Hierdoor laten vooral buiicnland- gasicn Holten links litrs: t Foto: Gert Perdon) Toch valt er volgens Anneke Vermeulen van hotel Hoog Holten nog genoeg te fietsen. 'We sturen onze gasten gewoon met een reguliere kaart weg. Op dc plekken welke zijn afgezet, kun nen ze dan zelf heel makkelijk een alternatieve route bedenken. Tineke Woltcrs van de VW be nadrukt dat tie nadruk moet ko men te liggen dat lang niet alles is afgesloten, wat veel mensen wel denken. 'Zo zijn de Natuurdiorama en De Wielen ge woon bereikbaar en open. Dar zeggen we er ook altijd bij.' Alhoewel er op de Tocristenweg wel op enkele plaatsen dranghek ken staan, is het mogelijk tot aan Holten - Er is In de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 april weer een gaatjesboordcr actief geweest in Holten. Er werd in gebroken in twee woningen. Namelijk aan de Helderman en aan de Beuscbergerwcg. In beide gevallen heel t men gaat jes geboord in kozijnen, om ver volgens via deze ramen binnen te kunnen komen. Dankzij de goede beveiliging tegen inbraak is het dc daders bij dc woning aan dc Helderman niet gelukt binnen te komen en heeft men zodoende niets kunnen wegnemen. Bij dc woning aan dc Beuscbergerwcg is men ook niet verder gekomen dan dc garage. Wel heeft men uit de garage gereedschap ont vreemd. In dezelfde nacht heeft de politie in Holten twee verdachte perso nen aangehouden, die mogelijk met deze inbraken te maken kun nen hebben. Dc politic heeft deze zaken nog in onderzoek. RUIT VERNIELD Van een winkel aan de Oranjestraat werd in de avonduren op vrijdag 6 april een ruit vernield. Door de eigena resse is bij de politic aangifte ge daan. Tot nu toe zijn de daders onbekend gebleven. HONDA Herikeresweg 2, Markelo 0547-361619 25 jaar Honda-dealer ook voor okésions! en andere vonnen van stille recre atie langs of op water van bet wa terschap, wordt niet toegestaan. Dc politiekorpsen is medewer king gevraagd bij de handhaving van dit besluit. Met het voorjaar in dc aantocht en de Paasdagen voor de deur staat het besluit van Waterschap Rijn en IJssel tot sluiting van alle wguerschapsei- gendommen voor publiek on der druk. Hoewel begrip bestaat voor de wens tot recreëren, is de situatie rond de heersende mond- en klauwzeercrisis (MKZ) onver minderd ernstig. Onderhoudspaden, kaden en dij ken die in beheer zijn van het wa terschap blijven voorlopig niet toegankelijk voor publiek. Wandelen, fietsen, vissen, kanoën Zoals gewenst zullen dc water schapseigendommen in de sur veillances van dc politie worden betrokken. Personeel bij werkzaamheden op of aan watcrschapscigendommcn neemt strikte maatregelen voor wat betreft ontsmetting en hygie ne nageleefd. Dit geldt ook voor dc waterschapskantoren en werk plaatsen. UITTIPS INP0RMATIE ENZ, Expositie Schilderskring, Gemeentehuis Holten, 13 maart 2001 tot en met 9 mei 2001 Bijeenkomst. Bejaardensociëteit Holten, Kandelaar, 24 april 2001 Lezing Natuurfotografie, K cn C Holten, Boschkamp, 25 april 2001,20:00 Dutch Extreme, Pieterpad, 5 mei 2001 tot cn met 6 mei 2001 Holterbergtoer, Wielervereniging Holten, 5 mei 2001, ~:30 tot en met 10:00100, 150 cn 20' t kilometer Reisje naar Twente, Bejaardensociëteit Holten, 15 mei 2001 Voorjaarsfccst Beuseberg, Buurtvereniging Beuseberg, Langstraat/Evertjesweg, 18 mei 200119:30 Boh Foi Toch, Buurtv ereniging Beuseberg, Langstraat/Lvertjeswcg, 19 mei 2001,21:00 Koningsschieten 2001, 9 juni 2001 Koetsenrit, Bergrijdcrs, Holten en omgeving, 10 juni 2001 Jubileumdag SV Holten, SV Holten, Meermanskamp, 10 juni 2001 Boeldag, Holtens Muziekvereniging, 16 juni 2001, 9:00 Optreden Central Park, Triathlon Holten, Kalfstermansweide, 5 juli 2001, 20:00 Optreden Guus Mecuwis Vagant, Triathlon Holten, Kalfstermansweide, 5 juli 2001, 21:30 Run-Bike-Run, Triathlon Holten, Vlctgoor, 6 juli 2001, 19:00 Triathlon Ballooning, Triathlon Holten, Vlctgoor, 6 juli 2001, 19:30 Holtens Elftal - Excelsior '31, Triathlon Holten. Vletgoor, 6 juli 2001,20:15 Omega Showband en Arne Jansen, Triathlon Holten, Smidsbclt, 7 juli 2001,22:00 Triatlon, Triathlon Holten, Omgeving Holten, 7 juli 2001 McDonald's Kinderspeelplaats, Triathlon Holten, Kerkstraat, 7 juli 2001 Sport- en promotiemarkt. Triathlon Holten, Centrum Holten, 7 juli 2001 Sploder Feest, School- en Volksfeestcommissie Espelo, Espelo, 13 juli 2001 tot cn met 15 juli 2001 Revue, Sploder Revue, Espelo, 13 juli 2001 Optocht. Espelo, 14 juli 2001, 9:30 Kinderfeest, Espelo, 14 juli 2001, 11:00 Rommelmarkt. klcindieren- markt cn oude ambachten, Espelo, 14 juli 2001, 13:00 tot en met 17:00 Henk Wijngaard. Espelo, 14 juli 2001,20:00 Frühshoppen met Edèlweisskapelle, Espelo, 15 juli 2001, 11:00 Blind Date, Espelo, 15 juli 2001, 13:00 Skelters en ponv's. Espelo, 15 juli 20i)l, 13:00 Jaarlijkse boottocht, Rode Kruis, 3 september 2()t»l Keunefeesten. Kalfstermansweide, 6 september 2001 tot en met 9 september 2001 hotel Het Losse Hoes te komen met de auto. Toch blijken velen dat niet te weten en laten dc hore ca en het museum daar links lig gen. Toch heeft dc Natuurdiorama in het paasweek end vele activiteiten gepland die wel gewoon doorgaan. &7 Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad - een uitgave van Wegener Huis-aan-huiskrantcn Oost, behorende tot Wegener NV, m samenwerking met de stichting sblad. Stichtings-be- W.ll Bever Kollingscrf 4,7451 XC Holten, Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis. Aalpolsweg 6, "451 I IK Holten, telefoon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur. Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 Holtens-Nici wsblad(2 iwp.w :r.nl Adres redactie: Kerkhofswcg 18, 7451 B<; Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Extra inleverpuntcn kopij: Het Bonte Paard, Dcventerwcg 87. telefoon 0548-361202. uiterlijk inleve ren: dinsdags 9.1 Mi uur Bosschool, Raaitcrwcg 44, telefoon: 0572-321622. Uiterlijk inleveren: AHvr GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.(1(1 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-366497; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 tn fax 0548-519798. Otto ijspcert. mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W Knapen, Larcnseweg 3, tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kerkhofswcg 18. Orders worden afgesloten cn uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel cn Fabrieken tc Enschede. Directie: J V. Munsterman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G. Arcndscn-'ficbcn

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 3