AAD Oost weigert standplaats op parkeerterrein Bouwfinish Wethouder Flim-Gerritsen breekt lans voor ambtenaren jp KLEIN MOHSCHffi TwkkeJ Kwaliteit en smaak Spare Ribs bekroond ïcKclfÏÏlfhlt'{ëXcllfFlfó l Sphinx badkamer Raadsleden nieuwe gemeente op bezoek in Holten en Rijssen Hoveniersbedrijf - Blomenservice BADKAMERS KEUKENS TEGELS DUS HAAL JIJ JE RIJBEWIJS IN RECORDTIJD CHRISTIEN WAGENMANS 'Ambtenaren aan schandpaal genageld' Twente - plus Sociaal Pedagogisch Werker (niveau 3) BBL (=werken+leren) Sociaal Pedagogisch Werker (niveau 4) BBL (=werken+leren) Onderwijsassistent (niveau 4BBL (=werken+leren) SPW- en AB-management BOL (=dagonderwijs) MBO-plus Holten Voor at uw Tuin tekeningen Beplantingsplannen Straatwerk Aanleg Onderhoud Snoei- en zaagwerkzaamheden Dé Rijschool: kwaliteit voor weinig geld DONDERDAG 12 APRIL 2<ili| IK )l TENS NIEUWSBLAD Holten - De raadsleden kregen te horen dat het terrein al helemaal vol is en dat voor nieuwe uit breiding naar het zuiden of westen gekeken wordt. Even dreigde de bus op een bouwweg vast te lopen. „Blokkade", werd er ach terin de bus geroepen. W aarop als reactie 'OKIA, onze kracht is achteruit' van Jan Peter Stegenaan kwam. Burgemeester I.c>- mnk is een scherp obscr- veerder, hij zag onmiddel lijk het borcl op Vlct- drachtgcver B en \V van Holten. „Overigens weet men ook in Den I laag nog niet precies wat er aan de- hand is, van het Ministerie van LM' komt er regelma tig post voor de gemeente I lollen Bij mij terecht", vertelt de nieuwe burge meester van de lusiege- meente. Over de noodont- sluiiingsweg, een bedrij venterrein moet in altijd twee ontsiuitingswegen hebben in geval van cala miteit, kwam de bus op dc- llaar. Langs 'i Mossink en het politicbureau ging de- bus de Holtcrberg op, „I ven langs de het kantoor van OAD, dat willen ze daar graag." Voor degenen, die het nog niet wisten werd in 't kort de situatie rond het Scheperspad ge schetst. „Enkele snood aards hebben het pad bij hun tuinengetrokken en willen het niet openstel len." Deze opmerking zorgde voor wat onduide lijk gemurmel bij bepaalde raadslcdcn. Na de horeca bedrijven en het Natuur- diorama ging de bus met het illustere gezelschap over de Motie weg weer te rug richting dorp. „De ge meente moet ook een visie vormen over de vestiging van een hoofdsteunpunt of meerdere kleinere steun punten en de locatie daar- In 4 of 8 weken kun |i| bi| ons je rijbewijs Hou je halen met BOVAG les-voorwaarden. Voor deze korte compacte cursus sen slaagt ca. 75% van de kandidaten in één keer. Theorie kan bij ons trou- ook in 2 tempo, bél dan snel. dan regelen wij in no Heb je iets minder haast? Ook voor gewone rijles ben je bij ons natuurlijk van harte welkom RIJBEWIJS VERKEERSSCHOOL Rijssensestraat 80a, 7442 ML Nijverdal Tel. 0548-61 34 38 Autotel. 06-22 95 81 06 var." dachten de raadsleden hardop. Op de Moticweg werd lichtelijk jaloers geke ken naar de woningen in het bos. Een rondje Kalfstermanswcidc was een knap stukje stuurkunst van de buschauffeur. Uitleg over het plein, bes trating en functie werd door veel Holte-naren uit voerig gegeven. De Kol en alle bedrijven, die daar nog gevestigd 'zijn was het vol gende punt van de reis. De aansluitingswcg van het /.tlverxandtracé en de pro blemen die daarvoor nog genomen moeten worden, vormden bijna aanleiding voor Dclahaijc om de mi crofoon over ie nemen. Na een bezoek aan de sportvelden van Meer manskamp ging het over de smalle wegen v an de wijk Dc Look. Ook hier schijnen problemen te zijn: langs dc wegkanten staan na eert regenbui veel plas sen. Maar er wordt aan dacht aan geschonken. Aan dc erkat provinciale weg kwamen de vele recreatiewoningen in beeld. Permanent be woond of met? Ook een probleem voor de gemeen te. Dc toer eindigde bij dc Poppc, waar een hapje en drankje wachtten. Dc raadsleden hebben dc ge ografie van Holten nauw keurig in zich op kunnen nemen. Het college had een zelfde soort reisje al eerdere gemaakt, vertelde burgemeester I.onink. Rijssen - Dc gemeente Rijssen heeft ambulance dienst AAD Oost aan het be gin van dit jaar een stand plaats aangeboden op het parkeerterrein van Bouw finish aan de Enterstraat. AAD Oost weigerde dit, om dat het daar te lawaaiig was voor medewerkers die over dag slaapdienst hadden. De aanhoudende perikelen rond de ambulancedienst kwamen maandagavond ter sprake tij dens de commissievergadering welzijn, waar wethouder Elim- Gcrritscn de huidige situatie van A \D post toelichtte. Dc wethouder vertelde dat op l" januari hij dc gemeente Rijssen een fax binnenkwam Waarin gevraagd werd om mede werking tc verlenen aan een an- derc standplaats voor dc ambu lancepost. Deze post is geves tigd op dc Elsgraven, maar dat bleek toch nadelige gevolgen tc hebben voor de aanrijtijdcn. Dc gemeente Rijssen droeg ver volgens een plek op het parkeer terrein bij Bouwfinish aan dc I nierstraat voor als geschikte en beschikbare locatie. De heer bonder van Bouwfinish had geen bezwaar tegen de huisves- ting. Maar de plek bij Bouwfinish werd door AAD Oost afgewe zen, omdat dc bedrijvigheid bij sscis Mat buurbedrijf Wc dienst tc veel lawaai veroorzaak te. Zoveel dat het AAD-pcrso- neel dat overdag slaapdienst bad, daar last van had. „We kun nen als gemeente alle medewer king verlenen, maar we kunnen hen niet verplichten om op dat parkeerterrein te gaan staan", ai- dus Elim-Gcrritscn. De A AD gaf vervolgens zelf aan te kiezen voor een plek aan dc Vondcrvvcg, bij dc brandvveerka- daar op dat industrieterrein dan wel rust?", vroeg H. Kuipers, CDA, zich af. SCiP-raadslid J. Slagman vond het allemaal maar 'gejojo' Eerst in Enter, dan op dc Elsgraven, en nu aan dc Vondcrvvcg. ..Is dar dan ook een tijdelijke plek", wil de hij weten. Ook dc problemen rond dc aan rijtijdcn van dc ambulance van AAD Oost duren voort. ITim- Gerritscn gaf te kennen dat dc wethouders van de betrokken gemeenten onlangs op dc hoog te zijn gebracht over de aanrijtij dcn van de ambulances over de periode 1997-2000. Elim- Gcrritscn was niet blij met dc uitkomst daarvan. Vanuit dc ging 20 maart een rouw Nap-Borgcr icie, waarin dc bc- ssic GGD van dc Regio Twente haar zorg uitsprak Regio brief n „Als Rijssen en Holten hebben we niet tc klagen over dc aanrij tijdcn. Dc AAD roeit met dc rie men die ze heeft. Willen ze een juiste norm halen wat de aannj- tijden betreft, dan moet er meer geld komen. Feitelijk zou er een ambulancepost bij moeten ko men. Maar dat kost geld", zegde de wethouder. CD A-raadslid H. Kuipers vond dat het dc partijen wat waard mocht zijn om tc zor gen voor een adequate dienst verlening. „Dan moeten wc dc portemonnee maar trekken", al dus Kuipers, die liet weten dat wat hem betrof dan maar iets anders geschrapt moest worden. Mij pleitte voor 'bestuurlijke daadkracht'. afwach- veer an- „Gccn rapporten me ten, want dan zijn w derhalf jaar verder. I.aat ge meenten en provincie samen maar beleid maken". Slagman was het met hem eens. „Een goede oplossing binnen het spreidingsplan is de SGP geld waard", gaf hij aan. Voor een ambulancepost en personeel dient per jaar 700 duizend gul den neergeteld te worden. Elim-Gcritscn gaf nog aan dat de A AD op dit moment veertien ambulances ter beschikking heeft, waarvan er meerdere in middels voorzien zijn van het GPS-navigatiesy stccm „Daardoor wordt ook gehoopt op snellere aanrijtijdcn". Per 1 september 2001 starten we binnen de afdeling Welzijn met de volgende opleidingen differentiaties: Kinderopvang, Gehandicaptenzorg en Basisonderwijs. differentiaties Activiteitenbegeleiding en Woonbegeleiding. opleiding voor een assisterende functie in het onderwijs binnen de klas. management binnen het terrein van Welzijn. Voor bovenstaande 4 opleidingen geldt dat het management-gedeelte wordt verzorgd in de avonduren en de opleidingen staan ook open voor andere belangstellenden uit de non-profit sector. tweejarig traject SPW en management voor mensen die in het bezit zijn van een HAVO- en VWO-diploma Informatie kunt u verkrijgen bij de administratie van Gravenvoorde, sector Dienstverlening en Gezondheidszorg, Telefoon (0546) 83 02 66 (ook voor het toesturen van informatie en/of een aanmeldingsformulier). Holten - De kritiek die dc WD onlangs liet ho ren ten aanzien van dc beloning van ambtena ren in de gemeente is onterecht. Dat vertelde wethouder J. Flim- Gerritsen van perso neelszaken. „I r is ccn nieuwe gcmccn- Icdctcen moet wennen. Ook dc ambtenaren voe len zich ccn beetje ont heemd", benadrukte zc-. En dat niet alleen, volgens de wethouders voelen ver schillende ambtenaren zich aan dc schandpaal ge nageld door de opmerkin gen van YYD-raadslid A. De Geest. „Zi|n opmer kingen hebben heel wat te weggebracht binnen dc leidde tot te hoge salaris- kostcn en beloningen en stelde dat, wanneer men z'n functie goed uitvoerde en dus geen slechte beoor deling kreeg, bijna vanzelf in de ujtloopfang rolde met een salaris dat in feite hoort bij dc naast hogere functie. „Wh Di icrdct trok van leer tegen het 'verou derde en te veroordelen dricrangcnstelscl' gat dc oude gemeente Rijssen. Ilij vond dat dit stelsel >m zou je dan nog tudcrcn of elders gaan solliciteren? Blijf zit ten waar je zit, dat lóónt in Rijssen", aldus de VVV- zegsman in ccn eerdere vergadering. Een en ander werd van zelfsprekend mccgct men door dc pers, en wethouder vond dat lam mer. „Ambtenaren kregen van uit hun omgeving verve lende reacties tc boren 'Jullie kunnen gewoor achterover leunen wan het geld komt toch wel' werd er gezegd". Flim- Gerritsen gaf aan dat krt dc nek prima is, maar dan moet deze wel onder bouwd zijn. „Hebt u vragen, stel ze dan op basis van argumen ten en niet als u schrikt van de financiële conse quenties van een besluit. Bovendien hoort kritiek bij mij terecht te komen en niet bij de ambtenaren, want dc ambtelijke organi satie kan zich publiekelijk niet verweren", gaf ze dc raadsleden te kennen. Dc wethouder trok zelf ook het boetekleed aan: „Het is ook mijn schuld. Ik had de raadsleden eer der moeten informeren. Ik ben door de gcmccnrdijke herindeling de afgelopen maanden te veel naar bin nen gericht bezig geweest. Daardoor ben ik vergeten de politieke partijen breedvoerig in te lichten". Ze zegde toe dat er bin nenkort gekeken wordt naar dc totale organisatie, en daarbij komt ook bet www.brandgevaar.nl Wilt u meer weten over brandpreventie en wat u zoal kunt doen om uw eigen veiligheid te verbeteren, ga dan naar Markepad 3 7451DK Holten Tel. 0548-36 6711 Fax 0548-36 69 39 beloningssysteem aan de orde. CDA-raadslid H. Kuipers was het met de wethouder eens, maar bracht enige nuances aan. „Het verhaal is helder, maar als raadslid, gekozen in de raad, mag je je kri tisch uitlaten over de fi nanciële kant van beslui ten. I let gaat tenslotte om gemeenschapsgeld". VVD-raadsIid De Geest gaf aan dat de kritiek al leen gemaakt was omdat zijn partij grote zorgen, had over dc kosten van het ambtelijk apparaat. „De kritiek was alleen ge richt op het systeem, niet op dc ambtenaren", bena drukte hij nogmaals. De YYD-cr vond het prettig dat de 'radiostilte' van drie maanden nu doorbroken was en*dat cr nu toch in formatie over het ambte lijk apparaat was geko men. „Dat hebben we no de ontbeerd", stelde hij. Gebraden produ en gegrilde vormen bin nen de Keurslagerij een grote en belangrijke groep in het assorti ment. Ze zijn lekker en makkelijk en bieden veel gebruiksmogelijk heden, als snack, bij de lunch of de warme maaltijd. Zo'n populair product is spare ribs, dat bij dc mees te Keurslagers al langer vast m het assortiment is opgenomen. Tijdens dc productkeuring van de Vereniging van Keurslagers, gehouden op 9 en ló april in Houten, heeft Keurslager Geert Brands Goudkeur behaald voor de uitstekende kwali teit van zijn gegrilde spare ribs. Om Goudkeur tc be halen moeten de gegrilde spare ribs aan strenge ei sen voldoen. In totaal kunnen er vierhonderd punten behaald worden, bij 360 punten of meer ontvangt men het predi kaat Goudkeur. De spare ribs zijn door een deskun dige en onafhankelijke ju- smaak en samenstelling. Door aan deze keuring deel te nemen toont dc Keurslager dat hij steeds bezig is met het verbete ren van zijn producten voor de consument. Dc Vereniging van Keur slagers heeft 565 leden, die gevestigd zijn door het he le land'. Iedere Keurslager moet voldoen aan strenge eisen op het gebied va kwaliteit, versheid, presen tatie, assortiment, hvgiënc en service. Voldoet een lid niet aan de door de vcreni ging gestelde normen dan kan het K-embleem wor- den afgenomen. Holten - Dé Rijschool ging 2 april van start in Holten. De eerste leer lingen hebben toen hun lessen gehad en waren cr zeer over te spreken. Eigenaar van de rij school is Miehiel Bmiwens. De praktijk en theorielessen worden gegeven door instruc teur Peter Leerkotte en de rijschool werkt sa men met Erik Huzen. Momenteel worden et al leen nog autorijlcsscn ge geven, maar vanaf mei wordt bier het motorrijbe wijs aan toegevoegd en in de loop van het jaar, onge veer september, gaat ook het aanhangerrijbewijs dccj uitmaken van tie mo gelijkheden. Nu wonh dc rijschool nog gecoördi neerd vanuit autobedri|f Erik Muzen aan dc Markeloscwcg 19. maar als het nieuwe pand van Erik Huzen klaar is. zal Dé Rijschool daar zichtbaar aanwezig zijn. I let nieuwe pand wordt gebouwd op YIctgaarsmatcn, vlak bij de rotonde en zal in scp- tember klaar zijn als alles (I 'nio: Cirri Hcrdon) volgens plan verloopt. De theorielessen worden elke dinsdagavond gegeven in tic zaal boven Gcrsedink- Nijhuis. „Wij geven rijles en leveren zeer hoge kwa liteit. Die eis stellen we aan 'elf'. ;cn kun Miehiel n een pakket heefi een aa diend om c< rijschool te pakket kicz. uur betalen. relt Miehiel Andere rijscbok i BOY \G irden en Ie •erkend De nieuwste serie van Sphinx Linatebiedt Twickel u nu zeer voordelig aan. Inclusief: wastafel Linate met sifonkap wandcloset Linate met inbouw reservoir van Geberit en zitting duobad Linate 180 x 80 cm wasta fel mengkraan en thermo- statische badmengkraan met doucheset van Zucchetti bevestigings- en afvoermateriaal kleur wit Meerprijs kleur pergampn, klassiek wit of sunrise 200, Deze aanbieding is geldig t/m 12 mei 2001 De showroom is geopend op dinsdag 1/m vri|dag von 9.30 lol 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tol ló.OO uur. Donderdagavond is de showroom geopend tot 21.00 uur. Twickel Bad Huis Rijssen Molendijk Noord 55a "6 A Y"> <Sc ^"jHT LIS tel: 0548-539222 showrooms in Rijssen, Zwolle, Sneek, Groningen en Oosterhout (NB) Gravenvoorde Meer weten: administratie Gravenvoorde, Twentheplein 5 7607 GZ Almelo, of kijk op www.ROCTwentePlus.nl

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 17