H ET 0NSCENTEI WE MOETEND1 DIERENENM m 4,4% Holtens Nieuwsblad ais agentschap in ah Aan Dorpsstraat komen nieuwe jongeren- en sensorenwoningen Amendement Pvda en VVD over OZB SGP in principe tegen sommige subsidies Holten in ban van MKZ-crisis Tijdelijk parkeerverbod straks bij kinderboerderij Keizersweg straks open voor langzaam verkeer Postkantoor komt toch Spectrum Wonen gaat werken aan doorstroombeleid in Holten Bezoek tijdens de Paasdagen SAIL KAMPEN Jaarfeest CJV gaat niet door Autocross afgelast IN DIT NUMMer Opbrengst collecte M Grote collectie kinderschoenen Roetgerink! U ontvangt een fraaie Holtens Nieuwsblad Donderdag 29 maart 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 Holten - De fracties van PvdA en WD dienden tijdens de be grotingsvergadering een amendement in ten aanzien van de vrijstelling voor het ei genarendeel van de Onroerende Zaak Belasting voor pastorieën en kosterwo ningen. „Deze vrijstelling schept een ongelijkheid tussen kerkgenootschappen enerzijds en andere verenigingen en in stellingen anderzijds, die ook te maken hebben met dienst woningen", benadrukten de li beralen en socialisten geza menlijk. Bovendien vonden de indieners de motivatie niet kloppen. „Er wordt gesteld dat als de vrijstel ling niet doorgaat, dit grote finan ciële gevolgen heeft voor de kerk genootschappen. Maar dat geldt niet voor het gros van deze kerkgenootschappen. Een collectieve vrijstelling is hier niet op z'n plaats. Burgers worden toch ook niet allemaal vrijgesteld van betaling als er enkele burgers zijn die hun OZB niet op kunnen brengen?". PvdA en WD spraken uit dat een vrijstelling van het eigenarendeel van de OZB voor pastorieën en kosterswoningen ongewenst is en stelden voor om deze vrijstelling uit het raadsvoorstel te schrap- „Dc motivatie om vrijstelling te verlenen is wankel en mislei dend", verklaarde WD-fractic- voorzitter J. Kevelam. „Ons was te kennen gegeven dat de af schaffing grote financiële gevol gen zou hebben voor de kerkge nootschappen. Maar het gaat over bedragen van nog geen tiendui zend gulden. Nu kan ik niet in de portemonnee van de kerkgenootschappen kij ken, maar dc WD is tegen alge mene vrijstelling. Komt een kerk genootschap daardoor echt in dc problemen, dan kan ze daarmee alsnog bij de gemeente terecht". Lees verder op pagina 12 Holten - Fractievoorzitter H. Willems gaf tijdens de begro tingsvergadering aan dat de SGP-fractie aan burgemeester Lonink een lijstje heeft over handigd met subsidies waar zowel de SGP-fractie als de wethouder om principiële re denen tegen stemmen. „Ook in Holten zijn er subsidie- posten die ons principieel tegen staan", aldus Willems. WD- raadslid M.F. Spijker wilde ook graag dat lijstje. Kopieën werden even later uitgereikt: de SGP is principieel tegen subsidie voor de Stichting Cultureel Jongeren Paspoort, uitwisselingen in het kader van de Eurcgio, diverse uit wisselingen met Stcinfurt en de stichting 't Honk, dc SSKWR. ook AL kost Holten - C-rote delen van dc Sallandse Heuvelrug gijn afgesloten, boerderijen gijn afgesloten met linten en scholen treffen hun voorzorgsmaatregelen. De schrik git er goed in. Rond Olst en Oene is immers een haard van mond- en klauwgeer ontdekt, lloltense boeren honden hun hart vast, dat dit vims niet ook hier gal gaan huishouden. Sommigen schrijven hun overduidelijke noodkreten op borden om hun ongenoegen kenbaar te maken tegen de starre houding van Brussel (Foto: Gert Perdon) Holten - De gemeente wil een tijdelijk parkeerverbod instel len aan de Meester Bosweg bij kinderboerderij Dondertman. Dat parkeerverbod zou deze zomer al in moeten gaan. Het is in die periode verboden au to's te parkeren op de rijbaan en in dc berm van dc linkerzijde van de Meester Bosweg over een leng te van vijfhonderd meter, gere kend vanaf de Haalmansweg. Van het bestuur van de kinderboerde rij wordt verwacht dat ze tijdens piekbezoekuren voor voldoende parkeergelegenheid zorgt op par ticulier terrein. De commissie openbare werken bespreekt dit voorstel in de vergadering van donderdag 29 maart, in de raads zaal van het gemeentehuis in Rijssen, aanvang 19.30 uur. Het bestuur van dc kinderboerde rij vroeg de gemeente in een brief en per fax om te helpen de par- op dit wcgdccl niet gewenst was. Deze weg sluit namelijk aan op dc provinciale weg N332. Dc enige bedrijfsinrit op dit wcgdccl, van transportbedrijf Muller, is wel toegankelijk voor bromfietsen. In het archief is echter geen vcr- keersbesluit beschikbaar. Vorig jaar is echter een rotonde met vrijliggendc fietspaden gere aliseerd op het kruispunt Keizersweg/N'332/aansluiting in dustrieterrein Vletgaarsmaten. Inmiddels is ook de eerste be- drijfsbebouwing op Vletgaarsmaten in gebruik geno- Holten - De gemeente wil fiet sers, bromfietsers en invaliden voertuigen weer toelaten op dat deel van de Keizersweg, dat ligt tussen Aaltinksweg en de aansluiting op de N332 te Holten. Dit deel van de weg is momenteel nog gesloten ver klaard voor fietsen, bromfiet sen en invalidenvoertuigen. Dc geslotenverklaring gebc-urdc- door het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Holten. Dc reden was naar alle waarschijnlijk heid dat toen dit weggedeelte aan gelegd werd/(brom) fiersverkeer Holten - Volgens Postkantoren BV in Utrecht komt er defini tief een postagentschap in de Albert Heijn. Woordvoerder F. Sterk zegt dat dit in het derde kwartaal, dus na dc zomer, een feit zal zijn. 'Dc overkomst met de onderne mer van de plaatselijke Albert Heijn zijn in zo'n ver stadium, dat de plannen op dit moment con creet lijken', geeft hij aan. Tiet gaat alleen om een postagent schap. Hierbij komt dus geen boekenwinkel bij. B. Wansink van Supermarkt Wansink (Albert Heijn) hield vo rige week nog een slag om de arm, omdat de gemeente nog geen groenlicht wil geven. Sterk vertelt echter dat dit geen probleem hoeft op te gaan leveren voor de plaatsing van het postagentschap in dc winkel aan de Dorpsstraat. Woordvoerster D. Mijne van PTT Post zegt dat er op dit mo ment nog geen nieuwe locatie is gevonden voor de bestelafdcling en de postbussen. 'Er loopt wel een zoekopdracht naar een nieuwe locatie', geeft ze aan. 'Maar zolang er nog geen ruimte is gevonden, blijven de resterende afdelingen in de huidi ge locatie aan de Gaardenstraat gehuisvest.' Ze weet nog geen termijn, wan neer een ander pand is gevonden of dat PTT Post het oog al heeft laten vallen op een geschikt alter natief. Ook kan Mijne nog niets zeggen over de toekomst ervan: of het zal worden gesloopt of dat het een andere functie zal krijgen. 13 t/m 16 april het grootste maritieme evenement van Oost-Nederland i Een kijk en doe spektakel met tal van activiteiten. Sail Kampen Win een prachtige pluche Paashaas!!! Bij aankoop van 2 ons heerlijke boerenbraadham dingt u mee met de verloting van 1 van de 5 grote paashazen. Om het nog wat aantrekkelijker te maken hebben wij de prijs verlaagd! Heerlijke Boerenbraadham nu 100 gram van 3.69 voor maar 2.49!!! De paashazen worden op zaterdagmiddag 14 april om 14.00 uur verloot Prijswinnaars krijgen telefonisch bericht Albert Heijn Holten Holten - Spectrum Wonen gaat werken aan een doorstroombe leid in Holten. Zo zullen aan de Dorpsstraat en Gaardenstraat zowel jongeren- als senioren- en gchandicap- tenwoningen worden ge bouwd. Het gaat met elkaar om dertig appartementen, waarvan de bouw op korte ter mijn kan beginnen. Spectrum Wonen is sinds kort een samenwerkingsverband aan gegaan met woningbouwvereni ging AWR/ St. Joseph Rijssen en Woningstichting Dicpenhcim- Markelo. In overleg met de ge meenten en de overige woning bouwverenigingen in Rijssen wil Spectrum Wonen tot een eendui dige woningtoewijzing komen. Vooral in Holten is grote vraag naar jongerenwoning. Directeur D. van Altena onderschrijft dit: 'In Holten hebben we slechts en kele duplcxwoningen aan Het Landewcerd in ons assortiment cn clat is veel te weinig.' Volgens hem is hei: daarom nodig extra woningen voor deze doelgroep bij te bouwen. Aan de Dorpsstraat waar vroeger café Maats heeft ge staan, komen straks jongcrenap- partementen met een of twee slaapkamers', geeft hij aan. 'Ook meteen daarachter komen van de ze jongcrenwoningen.' Het gaat om appartementen, omdat er op die manier meerdere kunnen wor den neergezet. 'Aan de Gaardenstraat zullen daarnaast seniorenwoningen worden ge bouwd en woningen welke ge schikt zijn voor zelfstandige ge handicapten.' In totaal gaat het volgens hem om dertig apparte menten. Hoe de verdeling hiervan komt te liggen in senioren- en jongerenwoningen is nog onbe kend. Van Altena geeft echter al wel aan dat dc nadruk zal komen te liggen op jongerenwoningen. Deze laatste categorie woningen is bedoeld voor starters op de huurwonmgenmarkt van Spectrum Wonen. Het gaat hierbij om woningzoekenden die voor het eerst woonruimte zoeken. Om te voorkomen dat belangstel lende vutters of net gescheiden Dijkerhoek - Het jaarfeest van de CJV Dijkerhoek gaat, vanwege de maatre gelen rond MKZ niet door. Het feest zou op 6 en 7 april gehouden worden in gebouw Bethanië in Dijkerhoek. De gulle bijdragen van dc verschillende donateurs wor den in september gebruikt, want dan wordt het feest als nog gehouden en wel op 21 en 22 september. Holten - Door de MKZ-cri- sis wordt dc Envin Autocross afgelast. Deze stond gepland op Tweede Paasdag aan de Schuppertsweg. Ook de inschrijving welke vandaag gepland stond in het Stuurhuus, gaat niet door. De organisadc zal zo spoedig mogelijk een nieuwe datum gaan prikken, wanneer meer zekerheid bestaat over het einde van de MKZ-crisis. E-mail Holtcns.Nieuwsblad@o\vp.vvcgener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 keer- en doorstromingsproble men op de Meester Bosweg tij dens piekbezoekuren op te los sen. Öp hoogtijdagen komen er 1.000 tot 1.100 bezoekers naar dc kinderboerderij. Op het eigen ter rein van de kinderboerderij zijn niet voldoende parkeerplaatsen om deze stroom op te kunnen vangen. Het gevolg is dat dc au to's geparkeerd worden aan beide zijden van de Meester Bosweg. In geval van nood is er voor bijvoor beeld ambulance of brandweer op zo'n dag bijna geen doorkomen In de brief vraagt het stichtings bestuur om een eenzijdig parkeer verbod in tc stellen voor de Meester Bosweg en een eenrich tingsverkeer in te stellen op die zelfde weg. Het bestuur zelf pro beert een aanliggend terrein be schikbaar tc krijgen dat als par keerplaats dienst kan doen. Zie verder op pagina 3 en 5. É8ËM SV I lollen doet aan t building Zie verder pagina 13 Holten - De Jantje Beton Collecte leverde een opbrengst op van maar liefst 3.550,60 gul den. Dc collecte vond plaats in dc weck van 12 toten mcr 1" maan' en werd in Holten georganiseerd door de Speel-0-Thcck, de Scouting, peuterspeelzalen Dribbel en Kruimeltje cn peuter speelzaal 't Knöttcrhcukskc. =J^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. io V'*# -X-SEE i 80-BEIL •CQMPAGMUCC! HUP5AKEE GATTIN 0 •MAG SBj ook verderop MM V MWin deze krant ^da's nou Dorpsstraat 148, Enter www.roetgerink.nl Op het openliggende terrein aan de Dorpsstraat worden jongeren- en seiuorcnwoningen gebouwd, (toto: Jpban Bolink) mensen zich hierop inschrijven, wordt aan jongerenwoningen een maximale leeftijd vastgepind. 'Dit oormerken hangt van de situatie af, legt Van Altena uit. 'Maar zal komen te liggen tussen de 28 en 30 jaar.' V cl geeft hij verder aan dat Spectrum Wonen voorstander zal blijven van het nu gehanteerde puntensysteem voor starters. Vele jongeren hebben hierover al geklaagd, omdat ze vinden dat dit. puntensysteem hen benadeelt te genover oudere belangstellenden. De klacht is daarbij dat vooral vutters uit dc randstad nog wel eens voor hun neus de huurhui zen willen wegpikken. Het pun tensysteem voor starters kijkt na melijk naar de leeftijd van dc be langstellenden. Dit begint te tellen bij 18 jaar. Elk jaar ouder, staat voor een punt meer. Hierdoor heeft bijvoorbeeld een jonge Holtenaar van 23 jaar minder kans op een woning, dan dc vutter van 65 jaar uit Amsterdam. Van Altena onderkent het probleem, maar ziet ook niets in een systeem waarbij wordt gekeken naar het aantal jaar van inschrijving bij dc woningbouwvereniging. 'Je krijgt dan dat iedere belangstellende zich meteen in gaat schrijven wanneet ze 18 jaar zijn geworden', legt hij zijn kritiek uit. 'Daarmee schiet je dus niets op, want dan kom je met hetzelfde probleem te zitten.' Iemand van 28 jaar is in dit standpunt langer ingeschreven dan iemand van 23 jaar, omdat ze zich beiden op hun achttiende laar bij Spectrum Wonen hebben ingeschreven. Fractievc Rcmi Dclahaije van dc PvdA on derkent het probleem van de jon ge woningzoekenden en geeft aan dat er tijdens zijn periode als wet houder in Holten onderzoek naar is gedaan door een onafhankelijk bureau. Hieruit bleek dat Holten duidelijk aan het jergrijzen is, waar at aan zou moet worden gedaan. 'Er is duidelijk behoefte aan zowel jongeren- als senioren woningen. Dan kunnen ouderen doorstromen naar seniorenwo ningen, zodat er meer jongeren woningen vrijkomen', zei hij tij dens het onlangs gehouden Holtcr Politiek Café in 't Keuntje. 'Het is nu aan de wethouder om het uitvoeringsplan tot stand te la ten komen.' Lees verder op pagina 5 Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan - Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hipzij betaalt icor dt abonnement 187- per jaar (betaalwjze: per i 184- per Jaar (betaatwjze: ausr

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1