wellicht terug als postagentschap Lente Postkantoor gaat sluiten en komt 4,4% Hoitens Nieuwsblad 'Zwaar verkeer weren uit woonwijk' nummer Fmfjfmt Roetgerink! Expo [cmter ATTENTIE om 17.00 uur gesloten Raad in dialect Kleding inleveren voor Voorjaarskledingbeurs Collecte Simavi U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Hoitens Nieuwsblad Donderdag 22 maart 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 f Fietsendief opgepakt Holten - De politie Holten heeft dinsdag 13 maart op het perron van het NS-station een hen bekende man aangehou den wegens diefstal van een fiets. Dit had plaatsgevonden in Raalte. Een getuige te Raalte wist te ver tellen in wat voor auto, inclusief kenteken, de dader weg was gere den. Deze auto werd 's avonds aangetroffen op de parkeerplaats van het station te Holten. Hierop nam de politie polshoogte op het perron en trof de man aan. De man is na zijn aanhouding overgeleverd aan de politie tc Deventer. Inbraak in auto op Holterberg Holten - Een echtpaar uit Daarlc deed woensdag 14 maart aangifte bij de politic van diefstal door inbraak in hun auto. Men had de auto geparkeerd op de dagcamping in de Holterberg. Toen men na een wandeling weer bij de auto terugkwam, zag men dat onbekenden de auto hadden opengebroken. Uit de auto was niets weggenomen. De laatste weken is het autoinbrc- kersgildc weer actief op de Holterberg. Daarom adviseert de politie bij een bezoek aan de Holterberg geen kostbaarheden (tasjes en autoradio met los front) in de auto te laten liggen. Men loopt anders een grote kans het slachtoffer te \vorden van inbraak in dc auto. Inschrijving autocross 't Stuurhuus - De inschrijving voor de autocross op Tweede Paasdag is op donderdag 29 maart. Dit vindt plaats vanaf 20.00 uur in het 't Stuurhuus aan dc Beusebergcrweg. Voorspeelavond muziekschool Boschkamp - Het Muziek Onderwijs Centrum (MOC) van Holten houdt woensdag 28 en vrijdag 30 maart een voor speelavond voor beginnende cursisten. Dit vindt plaats in de ontmoetingshal van De Boschkamp en duurt van 19.00 tot 20.15 uur. De toegang is Kinderen die nog niet zo lang les volgen bij de muziekschool, laten horen wat ze al geleerd hebben. Alle muziekinstrumenten komen aanbod, wat een goed idee geeft over dc mogelijkheden bi) het MOC. Triathlon Holten gaat een E-mail Holtens.NieuwsbIad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 veïmuzick mnd halriari •X-SEE - BO BEU COMPAGNUCCI •HUPSAKEE GATTIHO Jj •MAG f Grote collectie kinderschoenen ook verderop g in deze krant da's n< da s nou. Dorpsstraat 148, Enter Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina I HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 12 Holten - Als het aan Postkantoren BV in Utrecht ligt, verhuist het postkantoor aan de Gaardcnstraat medio dit jaar naar de Albert Heijn en zal daar in een nieuwe for mule als postagentschap ver dergaan. Voor bepaalde on derdelen zoals het onderbren gen van dc postbussen wordt nog naar een oplossing ge zocht, maar verdwijnen zullen ze niet. Dit maakte woord voerder F. Sterk van Postkantoren BV bekend. Volgens hem zijn de contrac ten met de Albert Heijn in middels bijna ondertekend. Eigenaar B. Wansink van su permarkt Wansink BV (Albert Heijn) houdt echter een slag om de arm, omdat de ge meente nog geen groenlicht heeft gegeven. 'De verhuizing vloeit voort uit het Postvcstigingsplan 1996- 2000 dat Postkantoren BV han teert', legt Sterk uit. In totaal gaan zo'n vierhonderd kleine postkantoren dicht en krijgen een andere formule aangemeten zoals verdergaan als een posta gentschap in bijvoorbeeld een supermarkt.' Het postkantoor in Holten is daarbij een van de laat ste in de rij. 'Door dc teruglo pende handelingen bij het kan toor, door dc komst van giroma ten en het op andere manier be talen dan met contant geld, is het. noodzakelijk geworden kleine postkantoren te sluiten', laat de woordvoerder weten. Wat cr met het pand aan dc Gaardcnstraat gaat gebeuren, is bi) Sterk niet bekend. ij huren het pand van PTT Post en deze huur stopt per medio dit jaar.' Meer voor de hand zou het heb ben gelegen wanneer het posta gentschap een plek zou krijgen in kantoorbockhandel Heusinkvcld. Dit was namelijk al dc bedoeling bij de opening van de winkel aan de Dorpsstraat. "De hele zaak is er op gebouwd; de betegeling en je kunt zien waar de kluis zou moeten ko men', geeft eigenaar J. Heusinkveld aan. Doordat dc ondernemingsraad van de PTT er niet mee akkoord ging, werd dc verhuizing toen op het laatste moment afgeketst. Dit schoot Heusinkveld in het verkeerde keelgat, omdat er af spraken niet zijn nagekomen. 'Komt het postkantoor als win kel terug in het centrum, dan ga ik dat zeker aanvechten. Komen ze echter als postagentschap er gens naast me terug, dan maakt het me niet uit.' Dit laatste is dus waarschijnlijk het geval. B. Wansink-van de Albert Heijn zegt op dit moment nog klem te zitten met de gemeente. 'Ik zou Leerkracht in bezit van kinderporno Holten - Het college van B en W deelde afgelopen woens dagmiddag in een ingelaste persconferentie mee, dat een leerkracht van de Haarschool en voormalig jeugdleider van de basketbalclub wordt verdacht van het in bezit hebben van kinderporno. De ouders van dc leerlingen van dc Haarschool zijn al op de- hoogte gebracht en wensen volledige openheid over de zaak Volgens burgemeester J. I.onink kwam het nieuws als schokkend over. Er wordt al sinds 17 maart gewerkt aan de zaak. OOK LENTEKRIEBELS? KOM NAAR DE LENTEBEURS! Het voorjaar is de tijd voor nieuwe dingen: in huis en in uw leven. Kom uw hart ophalen tijdens onze nieuwe voorjaarsbeurs, daar kunt u kennismaken met alles wat het leven leuk maakt: Wonen en interieur Mode Culinair theater Metamorfoses Vrije tijd/creatief Babyworld ENTREEPRIJS ƒ13,50 p p (Kinderen tot 12 jaar en 65+ ƒ6,- Kinderen tot 6 jaar gratis) OPENINGSTIJDEN Donderdag en vrijdag van 14.00 - 22.00 uur Zaterdag en zondag van 11.00- 18.00 uur Het thema waarbij u alles kunt vinden over zwangerschap, baby's en kleine kinderen. 1 (richting Hengelo, afrit 30) ww.expocenter.nl Zaterdag 24 maart a.s. hebben wij een feestavond met onze medewer kers. Daarom is uw Albert Heijn dan Wij vragen uw begrip hiervoor. DIRECTIE ALBERT HEIJN HOLTEN graag willen beginnen, maar de krijgen, omdat hij er intussen al ook een Bruna boekenwinkel bij gemeente heeft nog geen 'ja' gc- zo'n twee jaar mee bezig is. 'Ze te doen', zegt Wansink. 'Ik heb zegd.' Wat hem betreft wordt hebben me gevraagd naast het ze verteld dat ik dat met wil, om- het wel eens tijd alles rond te postkantoor als agentschap er dat je dan andere middenstan ders in Holien in het vaarwater zit. Daarmee maak je het winkel centrum alleen maar kapot in plaats van dat je het opbouwt.' Het postkantoor aan de Gaardcnstraat gaat medio dit jaar vrijwel %ekcr dicht. (Foto: Gert Perdon) Fractievoorzitter PvdA Remi Delahaije wil stedenbouwkundig plan Holten - Remi Delahaije, voorma lig verkeerswethouder van Holten en nu fractievoorzitter van de PvdA, ziet het centrum van Holten graag als winkclcrf. Bovendien zou een stedenbouw kundig plan voor het centrum niet overbodig zijn. Delahaije geeft, wat het aanpakken van de ver keersproblematiek in Holten be treft, de voorkeur aan het stap penplan, dat tot stand kwam ten tijde dat hij wethouder was, 'Alleen een complete ringweg rond I loken zal het centrum ver keersluw maken', gaf wethouder im Stcgeman onlangs te kennen in het Hoitens Nieuwsblad. En Stcgeman zou het liefste werken vanuit het eindplaatje, liever dan (zoals in het Yerkccrsstructuurplan) volgens een stappenplan. Delahaije werkte in dc tijd dat hij wethouder van verkeer was, naar een integraal plan dat oplossingen moest bieden voor de verkeers problematiek in Holten. Die inte grale kijk legde een aantal knel punten bloot: rond het station, rond de Wacrdenborgh cn dc Dikkcsteensvveg, in combinatie met liet Zilverzandtracé, Ook het vrachtverkeer door de woonwijk Dc Kol werd als probleem zicht baar gemaakt. „I let gróte struikel blok in Holten is dc grootschalige infrastructuur en de veelheid van meningen". Jarenlang is cr over al lerlei verkeerszaken gediscus sieerd, vaak op het scherpst van dc snede. De Mai'sweg, een weg ten noorden van het spoor of ten zuiden van het spoor: elke moge lijkheid had eigen voor- cn tegen standers die hun zienswijze fel verdedigden. „Er was nooit enige consensus tc bereiken", geeft Delahaije aan. „Het laatste college van Holten heeft veel tijd besteed om iedereen dezelfde kant op tc krijgen. Kijk, Stcgeman heeft in principe gelijk: hij wil het meest ideale plaatje neerleggen cn van daaruit werken. Maar daar krijg je w el onrust van. De hele discussie moet dan opnieuw gevoerd wor den, in Holten hebben w e hier al zestig jaar over gebakkeleid. Ik kies dan toch voor het stappen plan: daar best ccnstcmming Het verkeer n den uit het centr verkeersarm moet het centrum worden? Delahaije: „Mijn per soonlijke mening is dat het cen trum van Holten een winkelerf moet worden, waar dc auto wel toegestaan is. Daar kun je naar toe groeien: je begint bijvoorbeeld met het invoeren van eenrich tingsverkeer". Dc PvdA-fractie voorzitter denkt dat er iets ste denbouwkundigs voor het cen trum moet komen: ,Je zou de vier t geweerd wor Maar hoi Remi Delahaije. (Foto: Rinns i' 'rijdagj elementen Smidsbelt, dc door gang rode plein/ Albert Heijn, dc Kalfstermansweide en het station aan elkaar moeten smeden, zodat: het een geheel wordt. Als je weet, in overleg met de belanghebben den cn standsorganisaties, wat daar moet komen i: a mijn ogen verkeersarm of vcrkccrslu meer interessant: dat ligt dan aan dc stedenbouwkundige invulling die dan aan dat gebied gegeven wordt". Wat Delahaije betreft moet het een integraal plan wor den waarin ook op details gelet is. „Willen wc extra horecagelegen heden in Holten bijvoorbeeld. Halten moei cr in elk geval een duidelijk centrum door krijgen, een centrum met een bepaalde uitstraling. Het doet me pijn als toeristen door het centrum lopen cn dan vervolgens vragen of ie mand hen kan vertellen waar het centrum is. Dan denk ik 'we heb ben wat gemist'". Lees verderop pagina 13. De rolstoelbus van Dies- i senplas is besteld. Dries Willems levert hem in juli af. Lees verder op pagina 7 Verkeerscontroles door politie Holten - Op de Deventerweg te Holten werd maandag 12 maart een autogordelcontrole uitgevoerd. Van de 31 gecontroleerde be stuurders droegen 11 geen auto gordel. Een bekeuring van 90 gul den was hun deel. Ook werd met gebruikmaking van de laser een snelheidscontrole gehouden, Men had de laser afgesteld op 70 kilo meter per uur terw ijl men daar 50 kilometer per uur mag rijden. Drie automobilisten kregen een bekeuring voor (veel) te hard rij den. Opgevoerde bromfiets Holten - Door de politie werd donderdag 15 maart een opge voerde bromfiets uit het ver keer genomen. Controle op de rollcntestbank wees uit dat de bromfiets 1,4 kW vermogen leverde terwijl dat 0,44 kW" mag zijn. De bromfiets kon een berekende snelheid van 67 ki lometer per uur bereiken. De ei genaar gaf aan dat deze ongeveer 80 kilometer per uur reed. De eigenaar kreeg een boete van 180 gulden. Radarcontrole Holten - Op de Rijssenseweg te Holten werd zaterdag 17 maart een radarsnelheidscon trole gehouden. In totaal passeerden 1615 auto's dc radar waarvan er 56 tc hard re den. Dc hoogst gemeten snelheid bedroeg 112 kilometer per uur. Holten - In de dialectmaand maart wordt in de gemeente de raadsvergadering van 26 maart gehouden in het plat. Het gaat om de begrotingsverga dering, cn deze begint om 20.15 uur met een korte inleiding van Gc-rrit Kraa over het dialect. De raadsagenda is zowel in het dialect als in het Algemeen Beschaafd Nederlands verkrijgbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom in het gemeentehuis op het Schild. Vosman - In Zaal Vosman wordt dinsdag .3 april voor de zeven tiende keer een voorjaarskledingbeurs voor kinder- en tiencrkle- ding gehouden. Kleding kan maandag 2 april worden ingeleverd tussen 09.00 en 11.00 uur, 13.30 en 15.00 uur en 19.00 cn 20,00 uur. Graag dc gewassen en gestreken kleding ingelevercn in een las met toegevoegde prijslijst, waarop staat vermeld wat dc gever voor de kleding wil ontvangen. ie geholpen wil worden met bet prijzen kan bellen met Ria Grave, telefoon 361199. Voorjaars- en zomerkleding, sportschoe nen, badkleding, laarzen en dergelijke kunnen worden ingeleverd. W'interkleding graag bewaren tot de najaarsbeurs. Ook liever geen ondergoed cn schoenen (wel sport- cn voetbalschoenen). Maximaal vijftien stuks van goede kwaliteit mogen worden ©gele verd, Het bcwaarloon bedraagt 0,25 gulden per stuk. Van de ver koopprijs wordt 25 procent ingehouden voor zaalhuur cn overige Na afloop van dc- beurs kan de overgebleven kleding worden opge haald cn ontvangt de gever het geld v an dc erkochte kleding. Nier al gehaalde kleding gaat naar dc stichting Dorkas. Voor verdere in lichtingen kan men terecht bij R. Grave, 361199; T. Brands, 362351 ot K. Knapen, 361203. Holten - De Nationale collecte Simavi wordt gehouden van 25 tot 31 maart. Eén op de vier kinderen is nog niet ingeént. Eenvoudig tc voor komen ziekten als mazelen, polio en geelzucht eisen wcrcldwijd nog veel dodelijke slachtoffers. Dankzij inentingsprogramma's zijn deze ziekten in het Westen bijna uitgebannen. Als ontwikkelingsorganisatie op gezondheidszorg wil Simavi hier graag wat aan doen. Simavi on dersteunt daarom lokale organisa ties in Afrika, Azic en l.atijns- Amerika bij onder andere het op leiden van gezondheidsw erkers, dc realisatie van inentingspro gramma's en het inrichten van (mobiele) klinieken. Als tezer van het Hoitens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Gebruik deze bon het opgeven vat. nieuwe abonnee. Inzenden Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede IHiy&j betaalt voor dt abonnement 187 - per jaar (beaatwjze: per accept&ro) f84 - per jaar (betaalwjze: automatisch) Lees verder op pagjna 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1