Duur puntenverlies voor eerste team SV Holten Damesteam handbal wint in zenuwslopende wedstrijd SV Holten tegen La Première kampioen in hun klasse Superseizoen voor Mintonette H1 Instuif schoolhandbal - In thuiswedstrijd tegen Fleringen: Derde team BC Holten Sponsoring handbalheren 1 Gemeente komt kopjes tekort Blauw Wit thuis tegen BZSV Z Uitslagen ui5 De Eendracht Succesvol jeugddarten Sport AGENDA DONDERDAG 15 MAART.2Ö01 HOI-TENS NIEUWSBLAD Om dc positieve lijn van dc afge lopen weken door te zetten moest de formatie van trainer Joop Jonkman ook winnen van het laag geklasseerde Fleringen. Een duik in de geschiedenisboeken leert dat de HVC het altijd lastig heeft te gen laagvliegers. In Fleringen wist Holten ternauwernood een gelijk spel af te dwingen. Zoals gewoonlijk stond het eerste kwartier van het duel weer garant- voor het nodige aftastende spel. In een laag baltempo wist Holten wel dc eerste kansen te creëren. Marcel Jager liet een uitgelezen kans liggen om dc openingstreffer op het scorebord te laten aanteke nen. Zijn schot werd van de doel lijn gehaald. Even later was Fleringen dichtbij een treffer. Een vrije trap, op zo'n twintig meter van het Holtense doel, werd snoeihard tegen de deklat gescho ten door aanvoerder Gerald Bcrnds. Na een aantal kleine kansjes was Laurens-Jan Stam in de 34ste mi nuut wel trefzeker. Een verkeerde terugspeelbal van de gasten. (Foto: Gert Perdon) speelde dc oplettende spits in de- kaart. Na dc keeper te omzeilen schoot Stam de bal tergend lang zaam in het vijandelijke doel, 1-0. In de 39ste minuut was het weer raak voor de roodzwarten. Dc ba sis van het doelpunt werd gelegd in een prachtige driehoek tussen respectievelijk Marlijn Louws, Almelo - Het eerste team van SV Holten ontmoet zondag 18 maart in Almelo La Première De wedstrijd op sportpark Ossenkoppelerhock begint om 14.30 uur. De ploeg uit Almelo staat op een bescheiden plaats in dc midden moot van dc ranglijst. Na het lijkspcl tegen degra datiekandidaat Fleringen (3-3) staan de Holtenaren weer met: beide benen op de grond. Gelukkig bijkomstigheid was dal dc concurrentie ook de nodige punten liet liggen. Koploper is nu Wilhelminaschool uit Hengelo, gevolgd door Kosc. Yassc en 1 loltcn op slechts drie punten. Holten - ln hei gemeentehuis van Rijssen komt men koffiekopjes tekort, onder meer doordat er momenteel meer mensen werken en overblijven ook. Kortom, er moeten kopjes besteld worden. Burgemeester J.A.H. Lonink kaartte deze heikele zaak in de com missie ABEZ. Immers, eerder werd door deze commissie tc ken nen gegeven dat er nog geen k< >pjes met het nieuwe logo van de ge meente Rijssen besteld mochten worden, omdat men immers nog niet weet of deze werknaam intact blijft. En het nieuwe 1< >go dan overal aanbrengen zou kapitaal vernieling zijn, gaven de commis sieleden H.J. Dul (CDA) en A.J. Kevelam (WD) toen te kennen. Kevelam en Dul dat er in dit geval dan maar blanco kopjes besteld moesten worden. „Ik zie niet in dat een ambtenaar moet drinken uit een kopje met logo. Op ons bedrijf drinken we altijd uit plastic bekertjes", gaf Dul te kennen. De kopjes worden besteld; niet pre cies duidelijk werd wat. er nu op komt te staan. (Foto: Gert Perdon) 't Mossink - In de badminton- wedstrijd van BCH 3 tegen SAS 2 uit Deventer, die thuis gespeeld moest worden, kon het derde team het kampioen schap in hun klasse binnenha len. Het begon goed. Harry Peters, Ernst Fridrichs en Hermanna Boode wisten hun single vrij ge makkelijk tot een winnend einde tc brengen. Carola van der Vreede had het: een stuk moeilijker en moest in dc derde game met 9-11 het wedstri)dpunt aan haar tegen standster laten. In het mannen- dubbel speelden Ernst en Ham- de Deventcnaren, volgens ver wachting, naar een regelmatige nederlaag. 1-Ict vrouwendubbel werd een spannende partij die in drie games beslist werd. Carola en Hermanna trokken in de beslis sende game met 15-10 aan het langste eind, waarmee de over winning op SAS 2 al een feit was en het kampioenschap zeker ge steld. Kennelijk was er bij SAS daarna niet meer de optimale motivatie, want de beide gcmengddubbels werden door de Holtenaren in korte tijd ook nog even in winst omgezet, zodat de einduitslag 7-1 werd. Een fraaie uitslag om kam- 't Mossink - De jaarlijkse schoolhandbalinstuif werd af gelopen donderdag gehouden. Vooral bij de jongste jeugd, ka bouters en mini's, was dc belang stelling groot. Ruim vijftig kinde ren vermaakten zich met allerlei bal- en behendigheidsspelen. Gedurende de rest van de dag was de oudere schooljeugd aan de beurt. Wat aantal betreft, bleef dat wat achter. Maar ruim veertig deelnemers vermaakten zich uit stekend. Dc rese van de maand maart kan iedereen ter kennisma- king gratis mcctrainen. De trai ningen beginnen voor kabouters (4,5 jangen) en mini's (6,7 jaar) op donderdagmiddag om 16.00 uur. Om 16.45 uur beginnen dc trai ningen voor D- (8 en 9 jaar) cn C- jcugd( 10 en 11 jaar). Voor infor matie, JA'. Dorlas, 363530. pioen mee te worden. Dc volgende wedstrijd van het derde team was uit tegen NOP in Ëmmeloord. De bedoeling van het team was om ongeslagen te blijven. Dat is uiteindelijk wel ge lukt, maat het was vooral aan Carola van der Vreede te danken dat er uiteindelijk een 4-4 stand op het wedstrijd formulier kon worden bijgeschreven. Het derde moet dit seizoen nog een wedstrijd spelen en we zijn benieuwd of de ongeslagen status gehandhaafd kan blijven. Het zou een lange avond worden voor Rob Kelder, Harn Knuiman, Harric Menkhorst, Alie Bijen en Marie Dicpenbroek in de thuiswedstrijd BCH 5 tegen Gcncmuiden 3. Rob was relatief snel klaar met zijn single (9-15, 3- 15), maar Harry Knuiman deed er drie games over om te verliezen. Alie won vervolgens weer vrij ge makkelijk met 11-6 en 11-7. Marie moest het opnemen tegen een jong deerntje en zij maakten er een spannende partij van, die Marie in de derde game met 11-9 in haar voordeel wist te beslissen. Rob en Harry K. namen in een slopende partij van drie games re vanche voor hun nederlagen in de singles; met 17-16, 9-15 en 15-13 scoorden zij het derde punt Holten - Sinds de oprichting van de vereniging Mintonette is het eerste herenteam nog nooit zo succesvol geweest als in dit seizoen. Door het creëren van nieuwe trainingsfacilitei ten en het sponsorcontact met de Rabobank zijn de voorwaar den geschept voor de goede re sultaten in de tweede klasse A afdeling oost. Basis van het he renteam is een mix van erva ring en jonge talentvolle spe lers die vrijuit mogen preste ren. Al weken achtereen laat het team zien dat een nomina tie voor sportploeg van het jaar onvermijdelijk is. Het grootste voordeel dit jaar is de omzetting naar het ralleypoint- sysleem waarbij de sets tot 25 pun ten gaan. Deze puntentelling vereist con centratie, stabiliteit en durf. Het eerste herenteam heeft" meerdere malen bewezen voor geen enkele tegenstander vrees te hebben. Een van dc pijlers is de centrale aanval as Van Thiel/ Paalman. Dit duo bewijst zich keer op keer op moeilijke momenten het team die stabiliteit te geven waardoor men teruggaat naar rust binnen de- lijnen. Afgelopen vrijdag stond dc wed strijd tegen Devoc 2 uit Deldcn op het programma wat zich in de ze competitie heeft ontpopt als reuzendodcr. Gezien het hoge niveau van dit team is dc plaats op de ranglijst niet representatief. Meteen vanaf het eerste balcontact, liet Mintonette er geen misverstanden over ontstaan; ze kwamen voor de volle winst. Met een goede op- slagscrie van de midaanvaller Renscn werd het eerste gat ge creëerd, wat niet meer te achter halen was, naar later bleek. (21- 25) Dc tweede set liet in het begin een ander beeld zien. het initiatief lag bij de tegenstander. De nodigc tactische time-outs van aanvoer der coach van Langen bracht het team weer op het juiste spoon 22- 25. Deze tegenslag kwam dc tegen stander niet meer te boven, door voortzetting van het hoge niveau, en geconcentreerd blijven spelen werden ook dc laatste twee sets binnengehaald. Daar dc thuiswedstrijd maar nipt met 3-2 werd gewonnen, is deze zege (goed voor de volle vijf pun ten) een grote stap in de richting tot het behalen van de derde pe riode titel. 't Klavier - ln Café 't Klavier werd vorige week dinsdag met veel succes voor het eerst een Jcugddarttoernooi gehouden. Dit toer nooi was cr voor de jeugd van 15 tot en met 21 jaar. Er deden in to taal 22 jongens aan mee. Dc organisatie hoopt volgend jaar ook meisjes te verwelkomen. Er werd om 19.1 h l uur begonnen cn rond 10.30 uur was de winnaar bekend. De volgende prijzen werden uit gedeeld: bekers voor de winnaar: eerste Arturo Dalhuisen, tweede Robin Koning, derde Skipp vd Assem en vierde Rein van Gieken. Verder werden c-r nog dartartikelen uitgereikt voor de hoogste sco re: Rick van Yclzen met 180; de hoogste finish: Skipp vd Assem met 107; winnaar verliezersronde: Juul Harbers; de aanmoedi gingsprijs was er voor Dirk Wanrooij. Het is de bedoeling dat dit toernooi elk jaar wordt gespeeld, dus cr wordt nog een wisselbeker beschikbaar gesteld door stamgast Huipjc. Op de foto de umnaars van de eerste tot en met vierde prijs. Vletgoor - Blauw Wit speelt de komende twee zaterdagen een thuiswedstrijd. Over ruim een ïclft week is Achilles Enschede uit dr- Enschede te gast op 't terd Vletgoor. Zaterdag komt ireo BZSV uit Borne op bezoek, r de het Beide ploegen kennen elkaar door ;en- en door. Het team uit Borne is ge- nogal wat wedstrijden achter, be- maar is nog niet uitgeschakeld Het voor een hoge klassering. Indien och de achterstallige wedstrijden wor- i nu den gewonnen, staat dc ploeg vlak :>ct- achter Blauw Wit. Bij winst zater- end dag is het verschil nog maar één oor punt. De strijd om de tweede on- plaats is spannend. Hierbij speelt en Daarle geen rol van betekenis, I ra- omdat deze ploeg dc eerste perio- r de de op zak heeft. Blauw Wit zal ze- vou ker voor eigen publiek wat recht laar willen zetten. De nederlaag tegen a de Daarlcrvccn is nog niet vergeten, 25 rich Ook zal men er alles aan doen de dat wedstrijd voor Jacco Schuppert :ko- goed te laten eindigen. Jacco het wordt na de wedstrijd in het club- iVit. huis gehuldigd voor de inmiddels van I ruim 250 wedstrijden die hij in het raid eerste elftal van Blauw Wit gc- /eesspeeld heeft. De wedstrijd op 't :per Vletgoor begint om 14.30 uur en 2-3. staat onderleiding van scheids- f uit rechter E. Huistede uit Goor. iets, Holten - De uitslagen van de 2-3 onderlinge schietcompetitie van schietvereniging De Eendracht. -Jan siek Geweer klasse A: Dirk 1- W. Paalman 162; 2. D.A. aget Paalman 161; 3. G.J. v. Aefst 159; Paul 4. F. Hoes 149. Klasse B: 1. M. Aanstoot 161; 2. B. Paalman 155. Klasse C: 1. H.J. Bcldman 118. Opgelegd 55+ 1. G. Schuppert 191; 2. A. Paalman 179; 3. D. Jansen 173; 4. J. Nijendijk 167; 5. E. Struik 143. Pistool: Lvia 1- H. Nekkers 175; 2. A. urn-] Schappen 167; 3. G. Haverslag ,pe- 162; 4. H. Paalman 160. oor Vuurbuks: au. 1. E. Grootcntraast 73; 2. S. Kool al 't 60; 3. W. Leeftink 40. Mcermanskamp - Na de uitge kookte overwinning vorige week in en tegen koploper Vassc kwam afgelopen zondag hekkensluiter Fleringen op be zoek bij SV Holten (HVC). In een sensationeel duel leken de gasten aan het langste eind te trekken, maar in de 107ste mi nuut prikte Holten de gelijk maker nog binnen. Eindstand 3-3. Blauw Wit'66 Zaterdag 17 maart Blauw Wit 1 - Blauwwitters I, 14.30 uur; Blauw Wit 2 - Sp. Rijssen 2, 12.30 uur DZC'68 7 - Blauw Wit 3, 15.00 uur (13.15 uur); Enter V9 - Blauw Wit 4, 14.30 uur Blauw Wit 5 - Sp. Teuge 6, 14.30 uur; Blauw Wit 6 - Sp. Rijssen 3, 14.30 uur; Lemclerveld Al - Blauw Wit Al, 14.30 uur (vertrek 13.00 uur); De- Zweef B2 - Blauw Wit BI, 14.30 uur (vertrek 13.15 uur); Blauw Wit Cl - Overwetering C2, 10.30 uur; Quick'20 MB1 - Blauw Wit MB 1, 14.30 uur (vertrek 13.15 uur); Blauw Wit Dl - SWN D2, 11.30 uur; Vroomshoopse Boys D3 - Blauw Wit D2, 8.45 uur (vertrek 7.45 uur); Blauw Wit El - SWN El, 9.30 uur Blauw Wit E2 - Rohda R. E7, 10.30 uur; Blauw Wit E3 - DES E3, 9.30 uur; Overwetering F1 - Blauw Wit Fl, II.00 uur (vertrek 9.45 uur); SWN F4 - Blauw Wit F2, 9.00 uur (vertrek 8.15 uur); Heino F7 - Blauw Wit F3, 11.45 uur (vertrek 10.30 uur); Lemelerveld F7 - DES F4,11.15 uur (vertrek 10.00 uur); Woensdag 21 maart Blauw Wit BI - RKSV BI, 19.00 Zaalvoetbal (Geen wedstrijden) SV Holten Zondag 18 maart Jeugd Zaterdag 17 maart Holten Al - DES Al, 14.30 uur; Holten BI - Wijhe'92 BI, 13.00 uur; SWN Cl - Holten Cl, 11.00 uur (vertrek 10.00 uur); NEO C4 - Holten C2D, 13.00 uur (vertrek 12.00 uur); De Zweef Dl - Holten Dl, 11.00 uur (vertrek 10.00 uur); Holten D2 - De Blauwwitters Dl, i 1.00 uur: Holten El - SVZW El 10.00 uur; Excelsior'31 E8 - Holten E2, 11.00 uur (vertrek 10.15 uur); RKSV El - Holten E3, 10.00 uur (vertrek 9.00 uur); Holten Fl - GFC Fl, 11.00 uur; Enter F2 - Holten F2, 11.00 uur (vertrek 10.00 uur); Holten F3 - Twenthe G. F3,11.00 uur; Rijssen F4 - Holten F4, 11.00 uur (vertrek 10.15 uur) Handbal Zaterdag 17 maart Meisjes BI - Goosen/Wijhc, 12.45 uur; Meisjes B2 - HCD'9", 13.45 uur; Meisjes C - HCD'9"7, 12.00 uur; Zondag 18 maart The Flyers - Heren 1, 11.50 uur (ver trek 9.50 uur); Dames 1, Dames 2, Fleren 2 cn Dames A, vrij Voorafgaand aan de wedstrijd van afgelopen zondag werd het handbaltcam heren 1 met drie nieuwe sponsoren op de foto gezet. De firma v.d. Wetcrink van dc sportkantine 't Mossink bood het team nieuwe tassen aan. G. Brands van Bierlokal am Bahnhof sponsort het team met truien terwijl de fam Spikker van de Spitax het team sponsort bij het vervoer bij uitwedstrijden. Op de foto de heren 1 selectie Francis Lnesink ontbreekt op de~e foto) met de drie nieuwe sponsoren. (Foto: Johan Bolinkj Harry Klein-Horstman cn eind station Michael Aaftink. Laatstgenoemde bedacht zich, oog in oog met: de keeper, van dc gasten geen moment een knalde het leer onberispelijk tegen dc touwen, 2-0. De Holtense defen sie bleek dermate onder de indruk van de 2-< dat het pardoes vergat te verdedigen. Fleringen scoorde vanaf de aftrap direct dc 2-1. Dit was ook dc ruststand. De broodnodige rustperiode deed Holten goed. De ploeg met kampioensaspira- ties speelde dc bal in de tweede helft goed rond, wachtend op kansen. Maar ook Fleringen rook haar mogelijkheden, ln de 53ste mi nuut ronde Wouter Boovink een fraaie solo af: 2-2. F ven later schoot dc spits uit een vrije trap fraai dc 2-3 binnen. Holten leek aangeslagen en gooide alles op de- aanval. Dat de H VC weinig geluk kig was in de afronding, bleek wel doordat Martijn Louws zowel dc binnenkant van de paal wist te ra ken als de onderkant van dc lai. Toen Harry Kléin-Horstman vlak voor tijd zijn tweede gele kaart zag van de warrig fluitende scheidsrechter werd dc opgave voor Holten wel heel erg moeilijk. Maar drie minuten voor vier, diep in blessuretijd, prikte Marco Spckrcijse enigszins gelukkig de 3-3 binnen. Dit was ook de eind stand.Beide ploegen schieten wei nig op met een schamel puntje. Maar doordat Wilhelminaschool Vassc met 4-1 wist tc verslaan, blijft Holten slechts drie punten verwijderd van de koppositie. Volgende week moet Holten aan treden tegen La Premiere. (Foto: Johan Bolink) 't Mossink - In een zenuwslo pende wedstrijd hebben de da mes van Holten de kansen op behoud van het eerste klassen- schap in eigen hand gehouden. Tegen Raalte (evenveel punten, ma-ar een wedstrijd minder ge speeld) was winst noodzakelijk. Holten kon door blessures cn va kanties over slechts vijf basis speelsters beschikken cn deed daarom onder meer voor het eerst een beroep op een B-jeugd speel ster Joliën Bannink (14 jaar). Holten begon goed cn leidde al vlot met 2-0. Daarna bleef Holten het beste van het spel houden, maar had het de pech dat enkele schoten op paal of lat uiteenspat ten. Raalte kwam terug cn zelfs voor met 2-3, maar door een strafwörp wist Holten bij rust een 4-3 voorsprong te bereiken. Direct na rust miste Holten 2 goe de kansen en wist Raalte opnieuw met 4-5 voor te komen. Holten kwam opnieuw terug, maar zag Raalte, door een gemiste seraf- worp, 7 minuten voor tijd op een 8-9 voorsprong komen. Het team van Coach Carlos Tempelman bouwde dc aanvallen echter goed op cn wist naast dc gelijkmaker, 3 minuten voor tijd ook nog opnieuw een voorsprong te nemen. Raalte speelde in dc slotminuut nog man iu man maar z-ag geen kans meer het tij te keren. Door deze zege heeft Holten nu twee punten voorsprong op Raalte dat echter nog een wed strijd moeten inhalen. Holten heeft komende week vrij en speelt daarna nog uit tegen Voorwaarts en thuis tegen Zwolle 2. Scores: Margot eer Schtire 3; Bianca Smit, Jessica Smit 2; Annemarie v.d. Maat, Jollen Bannink, Paulien Schooien 1.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 9