Brandweer over chloortreinen: 'Ongelukken niet uit te sluiten' M f 4,4% m i Controles bewijzen: meer gereden met drank op Discussie nodig over gemeentesubsidies Film Lady en Vagebond in dorpshuis Boschkamp Holten in rechtstreekse verbinding met Rijssen Kasseien verwijderd uit kruising Larenseweg Gemeente reageert onverschillig op telefoontjes bewoners Look IN DIT muM MER Weekendweer Eigen werk aanbieden op expositie Kunst te koop U ontvangt een fraaie Parfcer-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. HoltensNieuwsblad Donderdag 15 maart 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 Kwart ton voor kinderboerderij Holten - De enkele maan den geleden overleden dr. ir. P.C. Henriquez heeft Kinderboerderij Dondertman een bedrag van maar liefst 25 duizend gulden nagelaten. Enkele weken na het overlij den van de Holtcnaar die ruim 30 jaar aan de Raalterweg woonde, werd het bestuur ervan door de notaris in kennis gesteld. Het bestuur is Henriquez buitengewoon erkentelijk voor zijn postume gebaar en benadrukt dat de kwart ton een goede bestem ming zal krijgen. Ongeval op Rijssenseweg Holten - Er vond op de vroege ochtend van zondag 11 maart een eenzijdig verkeersongeval plaats op de Rijssenseweg. De politie constateerde dat een bestelbus in de linker berm te recht was gekomen en daar onge veer 90 meter doorheengeploegd was, in een aanwezige sloot tot stilstand te komen. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Hij werd wel door de politie meegenomen naar het bureau voor nader on derzoek. Een alcoholanalyse wees uit dat de bestuurder dusdanig veel alcohol had genuttigd dat zijn rijbewijs werd ingevorderd. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de rechter. Holten - Tijdens diverse ver keerscontroles die de politie in Holten uitvoerde, vielen vele bekeuringen. Tijdens een radarsnelheidscontro le op 7 maart werden op de Rijssenseweg 79 bestuurder be keurd wegens overschrijding van de maximumsnelheid. In totaal passeerden 942 bestuurders de ra- I dar. De hoogst gemeten snelheid was 121 kilometer per uur waar men 80 kilometer per uur mag rij den. Eenzelfde controle werd 9 maart op dezelfde weg gehouden. Toen passeerden 1215 bestuurders de radar waarvan er 40 te hard reden. Ook toen was de hoogst gemeten snelheid 121 kilometer per uur. Tegen zestien andere weggebrui- HOLTEN - CDA-fractievoor- zitter H.J. Dul vroeg de ge meente goed inzicht te geven in de subsidies die de gemeen te verstrekt. De christendemo craat wil de verschillende sub sidies en de verenigingen/ in stanties waaraan gegeven wordt, en wat de verenigingen daarvoor moeten doen, nader bekijken. „Om te weten waar we het geld aan uitgeven", gaf hij tijdens de vergadering van de commissie financiën te ken- Doordat de ook op het gebied van subsidies de regelingen van het oude Holten en Rijssen op el kaar afgestemd worden, is men al gauw geneigd dc beste (en dus duurste) regeling voor de nieuwe gemeente te laten gelden. Dul vindt het 'erg makkelijk om alles op het niveau van de hoogste te brengen' en wil nader bekijken ofcr misschien zaken bijzitten die geschrapt zouden kunnen wor den. Als voorbeeld haalde hij het mu ziekonderwijs aan, dat eerder op de Holtense basisscholen gegeven werd en dat, zo is de bedoeling, straks ook op de Rijssense basis scholen gegeven wordt. „In dat geval zou je de subsidie daarvoor, die nu bij dc scholen te recht komt, weggenomen kunnen worden bij de Muziekschool". „Er is een druk naar boven, om dat iedereen dc beste regeling wil. Maar ik ben het met u eens, we moeten er kritisch naar kijken", antwoordde commissievoorzitter W. ter Schure. In het collegeprogramma staat dat er in toenemende mate gedaan wordt aan budgetsubsidiering. „Ren vereniging moet in dat geval niet meer subsidie krijgen omdat het: ledental gestegen is, maar om dat er bepaalde taken door dc ver eniging zelf gedaan worden", vindt Dul. „Waarderingssubsidies bijvoor beeld kunnen best blijven be staan, maar dan geef je dat als ge meente omdat je waardering hebt voor werk wat er wordt gedaan. En jc moet goed in de gaten hou den dat dat niet dc pan uitrijst". Holten - De Disneyftlm Lady en draait zondag 18 maart in ontmoetingsruimte van het dorpshuis te Holten. Lady en de Vagebond komt opnieuw tot leven in een gloednieuw verhaal. Een avontuur vol ro mantiek, innemende muziek en humor. De film begint om 14.00 uur. Lady en de Vagebond hebben het niet al te gemakkelijk met de op voeding van hun ondeugende Rakker. Dit lieve beestje heeft het door zijn onstuimigheid altijd gedaan. In zijn drang n Rakker zich vc moet: dc charmante en eigenwijze Twinkel, die hem voorstelt aan de- straathonden gang. Rakker moet een moeilijke heldhaftige test doen van dc straathonden. Zal Rakker kiezen voor het spannen de leven op straat of voor de on voorwaardelijke liefde van zijn fa milie thuis? Dc film wordt op grootbeeld ge draaid in dc ontmoetingsruimte van het dorpshuis te Holten. Lady en de Vagebond is geschikt voor alle leeftijden cn Nederlands ge sproken. Kaartjes kosten 3 gulden per stuk. Eventueel van tevoren te bestel len bij de Stichting voor Sociaal cn Cultureel Werk, Tuinstraat 2: telefoon: 0548 - 362755. kers werd tevens proces-verbaal opgemaakt voor diverse verkeers overtredingen: eenmaal onverze kerde auto; eenmaal onverzekerde bromfiets; achtmaal rijden zonder autogordel om te hebben; twee maal overtreding parkeerverbod; eenmaal voor ondeugdelijk ver lichting vanaanhangwagen cn driemaal voor het rijden op de bromfiets zonder de valhelm te dragen. Ook spreekt de Holtense politie de verontrusting uit over dat er toch veel gereden wordt onder in vloed van alcoholhoudende drank. Dc politic spreekt van een zichtbare toename. Dc komende tijd zal de politic verscherpt gaan controleren op het gebruik van al coholhoudende drank en zal streng optreden tegen overtre ders. Holten - „Er is een rampenbe strijdingsplan chloortreinen, maar ik moet eerlijk zeggen dat het wat verouderd is. Ongeveer vijf jaar geleden werd het voor het laatst geactu aliseerd", vertelt brandweer commandant H. Wolterink van de gemeente Rijssen. Momenteel is de brandweer in de regio Twente bezig met een nieuw Rampenbestrijdingsplan Spoorwegen, en daar valt ook het rampenbestrijdingsplan chloor onder. Het opstellen van dit nieuwe plan gebeurt re gionaal. In de werkgroep zitten brandweermensen van alle ge meenten die aan het spoor lig gen. „De brandweer trekt dit project. In een later stadium sluiten zich hier ook de andere hulpdiensten en de gemeenten bij aan". Het plan moet rond de zomervakantie 2001 klaar zijn. Het Regionaal Overlegorgaan Noordelijke Aftakking (R()NA) gaf twee weken geleden in dit weekblad aan zich zorgen te ma ken over adequaat optreden van hulpdiensten tijdens een grote ramp in Holten, vooral nu over de steeds drukker wordende spoor lijn gevaarlijke stoffen als chloor en LPG worden vervoerd. Brandweercommandant Wolterink geeft aan dat beide ou de gemeentes een rampenplan hadden. „Die plannen worden in elkaar geschoven en dc functiona rissen hiervoor van beide oude gemeenten worden samenge voegd". Het gemeentelijk ram penplan is een plan waarin staat hoe de gemeente beleidsmatig met de bestrijding van ramp om gaat: dc bestuurlijke coördinatie dus. Een rampenbestrijdingsplan is een plan dat gericht is op een bepaald spoort ramp, een onder deel, bijvoorbeeld een rampenbe strijdingsplan bosbrand, maar evenzo een rampenbestrijdings plan chloortreinen. Het zijn alle maal onderdelen van het gemeen telijk rampenbestrijdingsplan. Zo'n drie, vier keer per week rijdt 's nachts een chloortrein langs Holten. Volgens Wolterink is het vervoer van chloor per trein per Brandweercommandant H. Wolterink: regionale rampenplan is in de maak. (Foto: Gert Perdon) definitie niet echt gevaarlijk. „Het vervoer is met veel veiligheids maatregelen omgeven: dc treinen rijden met een aangepaste, snel heid (maximaal 60 kilometer per uur), er mag zich geen wagön van een andere gevaarlijk stof tussen bevinden cn dc kctchvagens zijn speciaal gemaakt voor vervoer van chloor en hebben dikke wan den. En bovendien wordt meestal 's nachts gereden". „Maar", zo benadrukt Wolterink. „Veilig ben je nooit. Ongelukken zijn niet uit te sluiten. Wat je wel kunt, is een ongeluk op de meest gestructureerde wijze bestrijden. Voor ons als brandweer is het be langrijk dat we in de preventieve sfeer iets kunnen doen". Gaat er iets mis, dan krijgt de alarmcentrale van dc brandweer in Hengelo meteen bericht van dc spoorwegen in Utrecht. Vandaar uit wordt per fax of e-mail te ken nen gegeven in welke wagon wel ke stof zit. „Maar dat kun je ook zien aan de borden die aan dc wa gons bevestigd zijn. Oranje bor den met nummers: bijvoorbeeld nummer 30 of 33 is benzine, brandbare stof'. Volgens Wolterink wordt de laat ste jaren het vervoer van gevaar lijk stoffen over het spoor eerder meer dan minder, met alle geva ren van dien. „Maar het aantal chloortreinen is afgenomen, al leen kan ik op dit moment niet precies zeggen met hoeveel". Chloortreinen komen overigens niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland. Vorige maand, tijdens dc hoorzit ting van dc vaste kamercommis sie, gaf een delegatie uit Twente daar te kennen dat ze af wilden van het vervoer van chloor over het spoor. Chloor moest maar aangemaakt worden op de locatie waar het gebruikt wordt, vonden de Twentenaren. Dat zou beteke nen dat de Akzo in Hengelo bij voorbeeld een fabriek elders zou moeten bouwen. En dat kost geld. Akzo diende daarvoor een aanvraag in bij de regering die het Holtcn/Rijssen - Doordat niet alle afdelingen van de gemeente na de herindeling van 1 januari onder te brengen zijn in een gebouw, worden zowel het gemeentehuis in Holten als :n Rijssen gebruikt. Door deze 'scheuring' is het vaak voor de bevolking moeilijk uit te maken welk gemeentehuis ze nu moeten bellen. Tot voor kort moesten de recepties in Holten en Rijssen pellers vaak doorverwe zen naar dc andere afdeling. Nu is dat niet meer nodig, want met behulp van een straalverbinding is doorverbinden mogelijk. Op dc gemccntcwerf staat sinds kort een grote mast, terwijl op de daken van dc gemeentehuizen een 'tamtam' staat. Die zorgen voor de straalverbinding naar elkaar. Deze situatie zal zeker zo'n drie jaar duren, tot dc nieuwbouw van een groot gemeentehuis klaar is. (Foto: Gert Perdon) Holten - Er zijn vele klachten over geweest, maar intussen zijn dan toch de gladde kasseien uit het wegdek van dc kruising Larenscwcg/Tuinstraat verwijderd. Vooral fietsers hadden er last van wanneer ze net iets tekort door de bocht gingen. Door de spekgladde keien, zijn velen onderuit gegaan. Holten - Tijdens de vergade ring Algemeen Bestuurlijke en Economische Zaken (ABEZ) gaf fractievoorzitter L.M.P. van Dijk (zie foto) van Gemeentebelang lucht aan haar ergernis over 'laconieke en onverschillige reacties' van medewerkers van de gemeente Rijssen op telefoontjes van burgers uit 't Look. Dat speelde zich af begin februari, toen door hevige sneeuwval tak ken van bomen braken of dreig den te breken. Verontruste bosbewoners zagen hoe takken cn kruinen het bega ven of dreigden te begeven en belden naar dc gemeentcwcrf in Rijssen. Op hun telefoontjes werd volgens Van Dijk gere ageerd met onder andere 'dan had E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegencr.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Harrv Dul (CDA) vil gratis vuilstortcn voor Holten of anders gratis inwisselen van de afvalcontainer. Zie vtrder pagina 3 Weerman Freddie Paalman viert het 10-jarig jubileum van Meteo Holten. Zie verder pagina 7 Collecte Reumafonds Holten - De landelijke collecte Reumafonds vindt plaats in de week van 19 tot en met 24 Iedere collectant krijgt een be paalde straat toegewezen, waar hij of zij met een collectebus langs dc deur gaat en maximaal veertig adressen bezoekt.- Wie interesse heeft mee te helpen om te collecteren, kan zich hier voor opgeven. Bel voor meer in formatie of aanmelding: C. Kronenberg, 0548-364398 verzoek afgelopen week afwees. Met andere woorden, er zal voor lopig nog steeds chloor over het spoor gaan. Ook wat de brandweer betreft, mag het chloorvervoer over het spoor stoppen. „Of het veiliger zou zijn als dc trein door een tun nel ging? F.cn tunnel brengt ook gevaren met zich mee. Wat de Spoorwegen momenteel wel doen is alle onbewaakte overwegen of bewaakt maken of sluiten. Daarnaast willen de Spoorwegen zoveel mogelijk de gelijkvloerse kruisingen laten verdwijnen door bijvoorbeeld tunnels aan te leg gen. Een beleid dat de brandweer al jaren van harte ondersteunt". Wisselvallig weer met tamelijk veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Vrijdag overdag wol kenvelden, opklaringen cn wat zon, kans op een enkele bui. Zaterdag vrij veel bewolking en een grotere kans op regen of mot regen, weinig of geen zon. Het dreigt een kille dag te worden met 5.0 a 7.0 graden en een noordoos ten wind. Zondag af en toe zon, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken, enkele opklarin gen. Er kan nog wel wat regen of motregen vallen. Temperatuur ligt op zondag rond dc 7.0 a S.O graden. In de nachten zo'n 4.0 a 6.0 graden. Er is nog geen sprake van Ientachtige temperaturen. Een zuid tot zuidwestelijke stro ming zorgt voor aanvoer van vochtige, onstabiele lucht. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpagina 3 maar de terreinen van particulie ren, waar ook hoge bomen ston den, oversloeg. „Als er een overs troming is, pompt de brandweer toch ook de kelders van alle bur gers leeg. Waarom dan niet even zo'n kruin net aan de andere kant van het gaas meegepakt? aldus Van Dijk. „Laconieke reacties zijn al tijd uit de boze", reageerde burge meester J. A.M. Lonink. Hij weer er op dat er naast de gemeentelij ke verantwoordelijkheid ook dc eigen verantwoordelijkheid van de particulier was. u maar niet in het bos moeten Lonink vond dit onderwerp meer gaan wonen'. op haar plaats in de commissie „Meerdere mensen hebben ge- Openbare Werken, maar Van beid", benadrukte Van Dijk en gaf Dijk gaf te kennen dit juist in deze aan dat de hoogwerker, die takken commissie te willen aansnijden, en kruinen moest verwijderen, dat omdat het om de veiligheid van wel deed in het bosgebied zelf burgers ging. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. n santen de mogelijkheid enkele we ken te exposeren bij de expositie Kunst te koop. De periode van vrij dag 18 mei tot vrijdag 29 juni zal in het teken staan van deze expo sitie. De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk roept bij deze mensen op zich op te geven als exposant. Bij opgave wordt ge vraagd aan te geven hoeveel wer ken cn ruimte men nodig denkt te hebben. Aan de hand van de in schrijvingen wordt dan een inde ling gemaakt. Tijdens de expositie worden de werken voorzien van naam van dc maker, eventueel de titel van het stuk en vooral na tuurlijk dc prijs. ic interesse heeft kan zich in laten schrijven bij de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, 0548-362755. Boschkamp - In de tingsruimte van dorpshuis De Boschkamp worden al jaren lang steeds wisselende exposi ties gehouden, zowel van pro fessionele als van amateurs uit Holten en omgeving. Eens in de zes weken hangen er andere werken met diverse technie ken, dit levert altijd zeer geva rieerde exposities op. Regelmatig hoort de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk van de exposanten dat men toch ook wel graag wat wil verkopen al is het alleen maar om thuis weer ruimte te scheppen en de hobbv enigszins te bekostigen. De Stichting biedt dit jaar alle kunste naars, hobbyisten cn oud-expo- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/oj beaalzvocr dl abonnement f67.- per jaar ibeaahnvae: pet acceptgiro) f84- per jaar (beBafwj2e: au&naKcfi!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1