Virtuoos Marios Preda 2 seizoenen bij Flairck j in Orde van Oranje Nassau gebmiuntëmët Jan Metsemakers krijgt lintje V i Begroting gemeente Rijssen blijft nog behoorlijk globaal Zakelijk BEKEKEN u»*«-Y Nieuw: LS Administratie Country-line dansen Beelden Martha Waijop Holterbergbewoners tegen steunpunt DONDERDAG 8 .MAART 2<M'U HOLTF.NS NIEUWSBLAD Infoavond Herbalife Bibliotheek - Voor de zesde keer vinden er in de openbare bibliotheek Holten Internetintroductics voor be ginners plaats. Er wordt ge werkt in een kleine groep van maximaal acht deelnemers. De cursussen worden dinsdag 20 maart van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag 22 maart 9.00 tot 12.00 uur gehouden. De kosten bedragen 30 gulden per persoon voor leden van dc bibliotheek en 40 gulden per persoon voor nict- ledcn. Dc cursus Kennismaken met Internet gcctt inzicht in: wat is Internet; zoeken naar informatie op Internet; e-mail, chatten en nieuwsgroepen. Daarna kunnen deelnemers zelf aan de slag, even tueel aan de hand van vragen. Aanmelden kan tijdens openings uren van dc bibliotheek aan dc Rönkstraat 3, telefoon 0548- 366414. Gouden Keun Klavier - Bij 't Klavier werd af gelopen zondag de derde wed strijd gegooid om de Gouden Keun. Maar liefst veertig deel nemers schreven zich in voor dit geloot koppeltoernooi. De twee beste koppels van de fi- nalcpoules gingen door naar dc kruisfinales. Hierin wonnen Torsten Wartjcn en Marnix v.d. Molen met 3-2 van Robin Koning en Bert Paalman. In de andere kruisfinale wonnen Seino Voortman en Frederik Vrijman met 3-1 van Bert Blaauw en Daan van Grieken. Om de der de en vierde plaats wonnen ver volgens Bert B. en Daan met 3-2 van Robin en Bert P. In dc finale wonnen Torsten cn Marnix overtuigend met 3-0 van Seino en Frederik. Winnaars van de verliezersronde werden Theo Hase en Skip van Assem. Zij wonnen met 3-1 van Niels G[Tilers en Erik Bosman. Er werd deze middag maar liefst viermaal 180 gegooid (Bert Blaamv(2x), Wint Stam en Erik Bosman). Dc hoogste finish (117) werd ge gooid door Andre Schuchard. Het vierde en laatste toernooi vindt plaats op zondag 8 april bij Bicrlokal am Bahrihof. (Foto: Gert Perdon) Holten - Jan Metsemakers heeft dinsdag 6 maart uit han den van burgemeester Jan Lonink een koninklijke onder scheiding gekregen. Door technische omstandigheden werd de onderscheiding pas dinsdag uitgereikt. Metsemakers was raadslid voor dc PvdA in de gemeente Holten en is werkzaam aan cIc scholengemeen schap voor voortgezet openbaar onderwijs in Holten, Dc Waerdenborch. Per 1 september 2000 werd hij hoofd van dc leerja ren. 3 tot cn met 5 haf o. Daarvoor was hij van 1999 tot 2000 plaats vervangend-hoofd van dc afdeling vwo voor dc leerjaren 3 tot cn met 6, totdat moment.doceerde hij biologie. Metsemakers is van april 1988 tot 1 januari 2001 lid geweest van de gemeenteraad van I-loltcn voot de fractie van de PvdA, waarnaast hij zijn beroep in voltijd uitoefende. Met een Onderbreking van enkele jaren is Metsemakers voorzitter van zijn fractie geweest. Als raadslid werkte hij zeer punc tueel. i lij was goed op dc hoogte van dc problematiek cn had een uitstekende en gedegen kennis van dc stukken. Omdat de verdiensten van Metsemakers een periode van to taal twaalf jaar en negen maanden besloegen en óp lokaal niveau la gen. wordt dc waardering van zijn verdienste voor de samenleving tot uitdrukking tc gebracht in een benoeming tot I.id in de Orde van )ranjc Nassau. Metsemakers was als politicus zeer oprecht, bevlogen en en thousiast die ook anderen wist te motiveren. Zo werd hij binnen en buiten de gemeenteraad als een kundig, in nemend en positief ingesteld mens ervaren en als iemand met hart voor het persoonlijke van de mens. De aanvraag voor een koninklijke onderscheiding werd gedaan in verband met het opheffen van de gemeente 1 loltcn per 1 januari 2001. Metsemakers nam toen afscheid als lid van de gemeenteraad om dat de werkzaamheden voor zijn hoofdbaan bij de scholengemeen schap meer werden. Biester - Herbalife houdt dins dag 13 maart een informatie avond in De Biester. Dit begint om 20.00 uur. Herbalife is verantwoorde voe ding cn voedingssupplementen om af te kunnen vallen, aan te ko men. Of het zorgt voor meer energie of betere sportrcsultaten. F.r zal tijdens dc avond deskundi ge uitleg worden gegeven over alle producten en zijn deze ook te proeven. Voor meer informatie: 0548-364899 of 361229. SV Holten thuis tegen Fleringen Meermanskamp - SV Holten 1 ontmoet zondag Fleringen in een thuiswedstrijd. Deze be gint om 14.00 uur op Meermanskamp en staat onder leiding van W.H. Kruit. Dc ploeg uit Fleringcn speelt een onopvallend seizoen cn bevindt zich nu in de grauwe middenmoot van dc ranglijst. De 1 loltcnarcn doen na dc fraaie uitoverwinning op dc koploper Vasse (1-0) weer helemaal mee voor de titel. Om de naaste concurrentie bij te blijven is winst voor Holten 1 van belang. Uitslag carnaval kleurwedstrijd Holten - De uitslag van de kleurplaten-wedstrijd van CV De Fienpreuvers met Prins Gert van Evertjes is als volgt: Groep lot en met 6 jaar Fcrste pr.|-: Karlijn Bckkerncns (5 jaar). Van Holtenserf 28; tweede prijs: Simonc Scheperman (5 jaar). Schoutenstraat 20; derde ptijs: Torn Arfman (6 jaar), Brcndcrweg 1, Groep tot en met 9 jaar Eerste prijs: Guus Volkerink (7 jaar), l.iczcnwcg'7, tweede prijs: Arno Stevens (8 jaar), Schapendijk 1,derde prijs: Kirtsen Bronsvoort (9 jaar;, Kullingscrl 2. Groep 10 jaar cn ou der Eerste prijs Vvonnc W'cchstapel (12 jaar), Gaardcnstraat 51: tweede prijs: Christa Veneklaas (10 jaar). Geskcsdijk 28; derde prijs: W'im Aaltink |r. (11 jaai). Brocnsweg 2a. De prijzen worden thuisbezorgd. De eer ste prijs is ccn waardebon van 15 gul den, de tweede een bon van 10 gulden en de derde een bon van 7,50 gulden. Marios droomt van eigen show „Elke gemeente heeft een ei gen beleid ontwikkeld. In het algemeen pak je de beste van de twee verschillende regelin gen". En dat is meestal de re geling die de gemeente het c geld kost. Holten - Al een kwart eeuw i trekt de muziekgroep Flairck volle zalen. De laatste twee jaar met De symfonie van de Oude Wereld, waarin Europese volksmuziek in alle toonaarden ten beste wordt gegeven. Naast de vaste kern van het ge zelschap spelen muzikanten mee uit verschillende - Europese landen: een Finse violiste, een Poolse zangeres en een Roemeense cembalist. Dc cembalist is Marios Preda. 1 lij is geboren in Roemenie, maar woont al bijna tien jaar in Nederland. In Den Haag volgde hij een conservatorium opleiding. „Ik kom uit een muzikale familie. Ik hoop dat mijn zoon ook muzi kaal wordt." Marios is heel trots op zijn zoon Eduardo, die nu een maand oud is. Samen met hem cn zijn vrouw Adriana wil hij graag op de foto. De familie Preda woont tijdelijk in Holten bij Adriana's ouders. „Ik zou best een huis in Holten willen hebben. Het is hier heel fi)n om te wonen. Lekker mstig, zeker voor kinde ren", vindt Marios met een liefde volle blik naar zijn zoon. „In Den Haag waar wc vandaan komen is - het in vergelijking met hiér heel druk. Maar Adriana, die haar werk in Den Haag heeft, wil toch wel terug naar het westen. In tegen stelling tot Marios speelt zij geen instrument. „Ik ben beter met cij fers", verklaart zc. „Ik werk bi| een bank." Marios Preda, speelt behalve cem balo nog zeven andere instrumen ten. Dat zijn marimba, vibrafoon, bas, gitaar, viool, piano en accor deon, Tijdens het op de Keltische muziek gerichte deel van het: con cert: van Flairck speelt hij accor deon. Bij dc muziek uil Oost- Europa zit Marios achter zijn ge liefde instrument dc cembalo. „Of het nu van oorsprong een Roemeens of een Hongaars ins trument is, weet ik eigenlijk niet. Zowel in dc Roemeense als Hongaarse volksmuziek wordt n Marios Preda Diet bun pasgeboren %pon. (Foto: Rinns 1 ri/dag) het Veel gebruikt. Het instrument is in zijn huidige vorm zeker vijf honderd jaar oud", vertelt Marios. I ien cembalo is een soort piano of klavecimbel. Maar cr worden geen toetsen aangeslagen met de vin gers, dc cembalist slaat met stok jes op dc snaren. Die stokjes maakt Marios zelf. Hij heeft voor zijn optreden twee cembalo's bij zich. „Voor als cr iets gebeurt met: het: instrument. Dan heb ik een reserve." Voor; het optreden is hij ongeveer twee uur bezig mei stemmen van dc snaren. Dc cem balo heeft 136 snaren; vier per noot. „Als et tijdens een optreden een snaar springt is dat nic-t erg, et- zijn er-dan nog drie om mee ver der te gaan." Marios heeft bij Flairck als cembalist een grote so lo. „Flairck is woensdag 14 maart op dc radio te horen; een uitzen ding van twintig minuten. Ik weet alleen niet op welke zender, maar dat is wel uit tc zoeken." Het ge zelschap geeft ongeveer twintig concerten per maand, vier tot vijf per weck in Nederland en België. Afgelopen weekeinde twee con- „De zaal t als trou wens donderdagavond in Nijvcrdal. Maar in Antwerpen verkochten we veel meer cd's. Onze cd-verkoper werd er hele maal gek van, zoveel cd's had hij nog nooit verkocht." Marios heeft het ontzettend naar zijn zin bij l'Iairck, toch droomt hij van een eigen show. „Ik ben daar al wel mee bezig; ccn show waarin ik alleen optreed cn tien minuten alle verschillende instru menten bespeel. Naast volksmu ziek wil ik dan ook meer jazzy nummers gaan spelen." Improviseren en jazzmuziek spe len vindt hij geweldig. Met het Rotterdams conservatorium heeft hij contacten gelegd als docent voor dc nieuwe opleiding wereld muziek. „Mensen cembalo leren spelen, heb ik al eerder gedaan. Ik heb al leerlingen gehad. Helaas zijn ze er weer mee gestopt." Trots vertelt Marios dat zijn eer ste eigen cd van de pers is. Daarop speelt hij jazz. Een van zijn wensen is om als éérste jazz- ccmbalist bekend te worden. En hij is al een heel eind op weg! Daarnaast is cr ook geld nodig om de bestuurlijke (280.000 gulden) cn ambtelijke (450.000 gulden) organisatie op elkaar af te stem men. Wat dc ambtelijke organisa tie betreft moeten onder andere telefoon- cn reiskosten cn de ver goedingsregeling voor de brand weer gelijk gctrokkc-n worden. In dc concepibegroting was uitge gaan van vier wethouders, maar nu de collegeonderhandelingen hebben geleid tot vijf wethouders, moet de begroting aangepast wor den met 135.000 gulden. De nieu we gemeente moet ook rekening houden met wachtgcldvcrplich- tingen cn dergelijke. Met een aan tal ambtenaren is ccn geleidelijke vcrtrckrcgcling afgesproken in hc-r kader van het sociaal statuut, en ook daar moet geld voor vrijge maakt Worden. In de conceptbe groting 2001 ,is een bedrag van 150.000 gulden opgenomen voor liet loket dat het gemeentehuis in Informatieavond belasting 2001 Boschkamp - In het dorpshuis van Holten wordt maandag avond 19 maart een informatie avond gehouden over het nieu we belastingsstelsel. Deze duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Deelname bedraagt 5 gulden. Mr. F. Jansen van dc firma Walgemoed Accountants cn Adviseurs uit Holten zal aan dc hand van de wet IB 2001 uitleg gen hoe het belastbare inkomen moet worden Vastgesteld. Onderwerpen die onder meer worden behandeld zijtf het ar beidsinkomen, dc hypotheekren teaftrek, buitengewone lasten, de eigen woning, vermogcnsrcndc- mentheffing (box 3), dc verdere aftrekmogelijkheden en dc tarie ven heffingskortingen. Opgave in het dorpshuis, telefoon 362755. i loltcn heeft. Voor 'onvermijde lijke uitgaven' is structureel 280.000 gulden uitgetrokken, en voor ophoging van dc onvoorzie ne uitgaven 85.000 gulden. F,en meevaller is dc uitkering van het gemeentefonds: de gemeente krijgt 280.000 gulden. Daarmee zi|n de structurele uitgaven voor 2001 helemaal besteed. Van dc in cidentele uitgaven voor 2001 houdt de gemeente voorlopig nog 1.230.000 gulden over. De ko mende maanden worden de plan nen die in het conccptbcleidsplan van de voormalige gemeente Rijssen en het investeringsschema van dc voormalige gemeente Holten opgenomen zijn, op elkaar afgestemd. Het college wil dc plannen voor 2001 in met aan de gemeenteraad voorleggen, In dc tussentijd willen burgemeester cn wethouders bekijken op welke manier de financiële ruimte voor die plannen rond kan komen. Daarnaast wil het college 'op kor te termijn' een dckkingsplan voor het tc (vcr)bouwcn gemeentehuis opstellen. Het college geeft alvast aan dat de nu beschikbare midde len voor dit doel, zo'n 14,6 mil joen, niet toereikend zullen zijn. „Voor welke opcie we ook kiezen, de kosten zijn minimaal 30 mil joen", geeft Lonink al vast aan. I loltcn - I ,S .Administratie is sinds januari aan de Maatmansweg 10 in Holten gevestigd. De eigenaars zijn Garla van Harmclen-SIegt (46) en Gocn Ligtcnberg (30). 15 is ccn afkorting van dc achterna men en ook dc cijfers van de postcode beginnen met 15. Het tweetal kent elkaar al tien jaar van de afdeling boekhouden bij reis bureau De «lobc :n H< >Iten. Met een brede ervaring op het gebied van administratie, boekhouding en automatisering besloten Carla en Cocn ccn eigen bedrijf op te zetten. „We richten ons op het midden- cn kleinbedrijf', vertelt Carla. „Deze bedrijven hebben soms weinig tijd om dc boekhouding van a tot z bij te houden. Wij kunnen een administratie opzetten voor winkels, bedrijven en star tende ondernemers in diverse branches. )f ze nu met een schoe nendoos vol paperassen aankomen of met een kasboekje, dat maakt ons niet uit. W ij verzorgen de administratie en kunnen het hele traject doorvoeren tot aan de accountant. Bij personeclsziekte kunnen kantoren ook een beroep op ons doen. We werken klant vriendelijk, dat wil zeggen: we geven graag in begrijpelijke taal uit leg over bijvoorbeeld dc jaarcijfers". Naamsbekendheid moet het tweetal nog ophouwen, maar de slogan van 15 Administratie wekt vertrouwen: 'l'w administratie naar uw wens'. Voor meer informa tie: telefoon (>548-"368441 Boschkamp - Dat het country-line dansen enorm populair is, blijkt ook in Holten wel. Een flink aantal enthousiaste beoefenaars van deze dansvorm vindt wekelijks hun weg naar dorpshuis De Boschkamp. Onder leiding van diverse docenten wordt er gedanst en dat de gezelligheid daarbij een belangrijke rol speelt, ligt voor de hand. Natuurlijk is ook de lichaamsbeweging van belang. Het mooie aan.het countrv-linc dansen is dat cr individueel kan worden deelgenomen aan de lessen. Naast deze bestaande groepen is nu opnieuw een extra beginnersgroep gestart op vrijdagmorgen van 9.3U rot 11.00 uur. Deze staar onder leiding van Anja Koning en her is nog mogelijk aan de lessen dcc! tc nemen. Op vrijdagmorgen 3'1 maart begint een nieuwe serie van zes lessen voor beginners. Deze lessen staan onder leiding van Anja Koning cn de kosten be dragen 45 gulden. Opgave kan geschieden op het kantoor van de stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten, gevestigd in het kantoor van het dorpshuis. Tuinstraat 2, telefoon 36 27 55. In dc Galerie De W aerdcnborch zijn nog tot cn met zondag 18 maart 25 sculpturen van brons te bezichtigen, die zijn gemaakt door kunstenares Martha Waijop. Deze beelden hebben ccn lengte- van 25 centimeter tot 1.85 meter en zijn geschikt voor binnen én zeer geschikt voor buiten in de tuin. Dc openingstijden van de ga lerie zijn van vrijdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur. (Foto: Gert Perdon) Vervolg van voorpagina Warneke geeft aan dat de mid denstand slechts beperkte voordeel bij een steunpunt zul len hebben. 'En de bewoners van de Holterberg alleen maar nadeel. 'Weg is de rust. Verder wordt de natuur voor gehandi capten onbereikbaar wanneer de parkeerplaats bij de dag camping verdwijnt.Hij gaat verder: 'Recreanten willen par keren in het park, net als bij een meubelboulevard. Zo dicht mogelijk erbij en anders maar niet. Groeipotentie is op deze manier absoluut niet aanwe zig.' Hij geeft aan dat het Overlegorgaan er geen kermis achtige opzet van wil maken cn ook geen DaJzicht-opzet, dus geen grote parkeerplaats zoals nu aan het einde van dc Toc- ristenweg bij hotel Dalzicht. 'Dit is helemaal niet goed, want dan worden de auto's geparkeerd in de woonwijk.' Warneke is bang dat dé rust verdwijnt wanneer toeris ten zich ophopen bij het steun punt en de auto lukraak parkeren in de omgeving waar de bewoners van de Holterberg wonen. Hij ziet daarom liever een steunpunt ont staan bij het NS-station in Holten. Hier kunnen de auto's worden ge parkeerd en kan verder worden gereden met behulp van openbaar vervoer. Voorzitter R. Fanning bood zijn excuses aan voor dc slechte publi catie wanneer cr vergadering wer den gehouden. 'Dit is helaas fout gegaan cn ach teraf niet meer goed te maken.' Toch vindt hij het niet nodig om de besluiten terug te draaien die tijdens dc- vergadering van de cember zijn genomen. Dit ver zoek werd door de 1 Ioltcrbergbewoners neergelegd. Fanning: 'Ik vind dat niet nodigj want de genomen besluiten zijn niet onomkeerbaar. Er komt dus nog de mogelijkheid hierover in tc spreken of bezwaar tc maken.' I olgens wethouder Jaap Das van de gemeente Hellendoorn hoeven tic bewoners niet bang te zijn dat er wordt wildgeparkccrd. 'De ge meente Hellendoorn heeft beves tigd de Toeristemveg niet af te sluiten.' Verder doet hij de bezwa ren van de bewoners over het steunpunt af met. 'Het nivea-ef- fect: niet in voor- en achtertuin.' A. dc Gelder van Staatsbosbeheer vindt een centraal hoofdsteun-*; punt als poortfunctic we! nodig bij Holten. 'Je moet niet alleen aan de Xijverdalse kant kunnen door-; rijden. Dc parkeerplaats bij Dalzicht zit nu al vol.] Hij wil daarom niet één steunpunt bij dé Dc iclen hebben, maar liefst op meerder locaties. -

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 7