ijsser; gemeentelijke informatie informatie en inlichtingen tel 0548 53 81 11 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.- vr. 9.00 -12.15 uur do. avond 18.00 -19.30 uur Ra gemeente Verleende bouwvergunningen/mededelingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van de verzending, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouw plan) 22 februari 2001, 20000568, De Beumkes 14 te Rijssen, bouwen woning; 22 februari 2001, 20010108, Grutto 13 te Rijssen, vergroten woning; 22 februari 2001, 20010076, Dokter P. Oosthoekstraat 47 te Rijssen, vergroten woning; 22 februari 2001, 20010051, Esstraat 48 te Rijssen, bouwen berging; 26 februari 2001, 20010033, Munsterhof 9 te Rijssen, vergroten woning; 26 februari 2001, 20010052, Erve Wolters 19 te Rijssen, bouwen woning; 26 februari 2001, B2000229,Transportweg 2 te Holten, bouwen bedrijfshal; 26 februari 2001, 20000486, Erve Geusendam 37 tot en met 55, oneven nummers, bouwen appartementencomplex; 26 februari 2001, 20010034, Barmsijs 29 te Rijssen, vergroten woning; 26 februari 2001, B2000227, Oranjestraat 10 te Holten, verbouwen en veranderen bankgebouw; 27 februari 2001, B2000232, Raalterweg 3A te Holten, bouwen woning; 27 februari 2001, 20000511, Middelveen 3 te Rijssen, plaatsen tijdelijke woonruimte; 27 februari 2001, 20000030, Handelsweg 33 te Rijssen, vergroten bedrijfspand; 27 februari 2001, B2000185, Waardenborchstraat 20 te Holten, bouwen garage/berging. Tegen een verleende vergunning of mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen de gedane melding, kunnen belangheb benden binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor meer inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact opnemen met de publieksbalie v kamer 201, telefoonnummer 538210. Daar liggen ook de verleende bouwvergunningen ter inzage. i de sector ruimte. Ingekomen sloopaanvragenlmeldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 19 februari 2001, 20010192, Witmoesdijk 14 te Rijssen, slopen schuur; 22 februari 2001, 20010182, Bleekstraat, sectie F, nummer 5835 te Rijssen, slopen schuur; 22 februari 2001, 20010181, Bleekstraat 18 te Rijssen, slopen woning. Bovenvermelde sloopaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis. Ingekomen aanvragen kapvergunningfen (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de te kappen houtopstand) 22 februari 2001, Winkelberg 23 te Holten, 2 dennen en 1 ame- rikaanse eik; 1 maart 2001, Drostendijk 2 te Rijssen, 1 conifeer; 1 maart 2001, Roelf Bosmastraat 50 te Rijssen, 1 zilverspar. U kunt deze aanvragen vanaf 9 maart 2001 voor een periode van 4 weken inzien bij de publieksbalie van de sector ruimte (kamer 201). Voor informatie kunt u telefoonnummer 538208 bellen. Ingekomen aanvragen voor een inritvergunning (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van ontvangst, de perceelsaanduiding en de omschrijving van de aanvraag). 1 maart 2001, Vennekesgaarden te Rijssen, inrit perceel Vennekesgaarden 36. U kunt deze aanvraag vanaf 9 maart 2001 voor een periode van 4 weken inzien bij de publieksbalie van de sector ruimte (kamer 201). Voor informatie kunt u telefoonnummer 538208 bellen. Verleende sloopvergunningen/mededelingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van verzending, het nummer, de sloopplaats en de inhoud van het sloopplan) 26 februari 2001, 20010070, Daltonstraat 18 te Rijssen, aanpassen garageshowroom; 26 februari 2001, 20010128, Middelveen 3 te Rijssen, slopen woning met aangebouwde schuur; 26 februari 2001, 20000573, Oranjestraat 75 en 75a te Holten, slopen panden; 26 februari 2001, 20010041, Hagweg 12 te Rijssen, slopen woning en schuur; 27 februari 2001, 20010039, Esstraat 119 te Rijssen, gedeeltelijk slopen woning. Tegen een vergunning of een mededeling dat er geen bezwaren bestaan tegen een gedane melding, kunnen belanghebben den binnen 6 weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere inlichtingen over de bezwaarmogelijkheden kunt u contact op nemen met de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201, telefoonnummer 538210. Ingekomen verzoek ontheffing kleinschalig kamperen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de kampeerplaats en de inhoud van het ver zoek): 19 februari 2001, 20010193, Biesterij 2 te Rijssen, verzoek om ontheffing voor het plaatsen van 10-15 kampeermiddelen gedurende de periode 15 maart tot 31 oktober. Wet milieubeheer (bekendmaking melding) Bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, ligt voor een periode van 4 weken (tot en met 5 april 2001) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage de volgende ingekomen melding: 71. op grond van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer van de maatschap Aalpol voor het beëindigen van de varkenshouderijtak op het perceel Beusebergerweg 76 te Holten; 72. op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer van de heer J.C. Bernasco voor het van toepassing worden van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen op het perceel Schild 4 te Rijssen; Wet milieubeheer (kennisgeving aanvraag en ontwerpbeschikking) Ingekomen zijn de verzoeken om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van: de heer E.J.J. Meijerman, Boerendanssteeg 2 te Holten, voor een revisievergunning in verband met herinrichting van het bedrijf en de omwisseling van varkens naar melkrundvee aan de Boerendanssteeg 2 te Holten; de maatschap Pekkeriet, Langstraat 38 te Holten, voor een revisievergunning in verband met herinrichting van het bedrijf en de omwisseling van mestvarkens naar melkrundvee. Het is de bedoeling dat de vergunningen worden verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en andere op de zaak betrekking hebbende stukken als bedoeld in artikel 3.21 van de Algemene wet bestuursrecht liggen vanaf 9 maart 2001 voor een periode van 4 weken (tot en met 5 april 2001) ter inzage bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis. Ook na genoemde datum liggen de stukken nog ter inzage tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld. De stukken kunt u inzien tijdens kantooruren (buiten de openingstijden van het gemeentehuis na telefonische afspraak, telefoonnummer 538210) Tijdens de genoemde termijn kunt u uw bedenkingen schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. Bedenkingen kunt u ook mondeling kenbaar maken tijdens een hoorzitting die burgemeester en wethouders van plan zijn te houden op 5 april 2001 respectievelijk om 9.00 en 9.30 uur in de spreekkamer bij de publieksbalie (kamer 201) van de sector ruimte van het gemeentehuis.. De hoorzitting wordt alleen gehouden als daarom wordt verzocht. Deze bedenkingen kunt u persoonlijk of door een gemachtigde (laten) indienen Als u schriftelijk bedenkingen indient kunt u verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet u schriftelijk tegelijkertijd met uw bedenkingen, indienen bij het gemeentebestuur. Alleen als u tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebt ingebracht tegen de aangevraagde beschikking kunt u later beroep instellen, tenzij u aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 6