ijsser gemeentelijke informatie informatie en inlichtingen tel 0548 53 81 11 postadres postbus 244 7460 AE Rijssen bezoekadres schild 1 Rijssen smidsbelt 6 Holten ma.-vr. 9.00 - 12.15 uur do. avond 18.00 - 19.30 uur Rs gemeente Openbare vergaderingen De commissie financiën, informatisering en automatise ring vergadert op maandag 12 maart 2001 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. I. Opening II. Taakveld financiën en l&A 1. Opening. 2. Vaststelling van het verslag van de vergadering van 5 februari 2001. 3. Begroting 2001. 4. Uitgangspunten begroting 2002. 5. Harmonisatie en actualisatie hypotheekregeling gemeentepersoneel. 6. Vaststellen verordeningen. 7. Agendapunt begrotingswijzigingen. 8. Mededelingen: - aanleg riolering door Markelo in Rijssens grondgebied. 9. Rondvraag. 10. Sluiting taakveld financi%0n en l&A. III. Taakveld belastingen 1. Vaststellen OZB- verordening, (wordt nagestuurd) 2. Mededelingen. 3. Rondvraag. 4. Sluiting taakveld belastingen. IV. Sluiting De commissie algemeen bestuurlijke en economische zaken vergadert op maandag 12 maart 2001 om 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda luidt als volgt: 1. Opening. 2. Mededelingen. 3. Verslag 29 januari 2001. 4. - Eerste oriënterende discussie over het rapport Uitgaansoverlast - Marap politie 2000 (in aanwezigheid van de chef politie afdeling Rijssen, de heer Janssen). 5. Samenstelling bezwarencommissie algemeen juridi sche zaken. 6. Omgaan met commissiestukken. 7. Reglement spreekrecht. 8. Intergemeentelijke aangelegenheden. 9. Rondvraag. 10. Sluiting. De commissie publiekszaken, sociale zaken, onderwijs en werkgelegenheid vergadert op dinsdag 13 maart 2001 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De agenda luidt als volgt: I. Opening II. Taakveld bouwen, milieu en vastgoed, aanvang 19.30 uur 1. Voorstel inzake de vaststelling van de Monumentenverordening gemeente Rijssen 2001. 2. Voorstel inzake de vaststelling van het besluit instelling gemeentelijke monumentencommissie. 3. Voorstel inzake de van toepassing verklaring voor de gemeente Rijssen van de Subsidieverordening Stads en dorpsvernieuwing 1996 van de voormalige gemeen te Rijssen. III. Taakveld sociaie zaken, aanvang aansluitend aan het vorige taakveld 1. Kort verslag van de vergadering van 2 november 2000. 2. Belastingplan 2001 en bijstandsverlening. 3. Instellen Fonds Werk en Inkomen. 4. Beleidsplan Abw 2001. 5. Mededelingen: - verlenging en uitvoering Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam (RIF); - regeling terugvordering bijstand met rente en kosten; - werkloosheids- en uitkeringscijfers derde kwartaal 2000; - nadere invulling Verordening categoriale bijzondere bijstand 2001. 6. Rondvraag. IV. Taakveld straatnaamgeving, aanvang aansluitend aan het vorige taakveld 1. Vaststelling besluitenlijst van mei 2000. 2. Vaststelling verordening straatnaamgeving en huis nummering met bijbehorende technische uitvoeringsvoorschriften. 3. Rondvraag. V. Taakveld onderwijs, aanvang aansluitend aan het vorige taakveld 1. Korte verslagen van de vergaderingen van de commis sie sociale zaken, onderwijs en werkgelegenheid (voormalige) gemeente Rijssen van 2 november en 27 november 2000. 2. Instandhouding openbare basisscholen. 3. Harmonisatievoorstellen onderwijs. 4. Inkoop educatie 2001. 5. Rondvraag. VI. Sluiting De stukken voor deze openbare vergadering liggen voor u ter inzaae od de stafafdelina bestuurs- en mananementnnder- Collectes Tot en met 10 maart 2001 wordt gecollecteerd door 't Zoekerveld. De week daarna van 12 tot en met 17 maart 2001 wordt de Nationaal Jeugd Fondscollecte gehouden. Hebt u vragen over een collecte dan kunt u bellen met de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, tele foonnummer 538274. Thema Gezondheidswijzer in maart en april: DRUGS Bouwplannen (artikel I9WRO en!of artikel 50 WW) Wegafsluitingen Drugs. Verhalen genoeg, maar wat weten wij er werkelijk van? Wat zijn drugs eigenlijk? Hoe riskant zijn zij? Hoe verslavend? En hoe zit het met die paddo's? Vragen te over. Daarom besteedt de Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGDTwente, in maart en april uit gebreid aandacht aan het thema drugs. Met een schat aan informatiemateriaal dat veel vragen kan 16 februari 2001 beantwoorden. (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 18 december 2000 20000607, Burgemeester Van den Borchstraat 2 te Holten, vergroten pand; 20010189, Wierdensestraat 88 te Rijssen, bouwen kantoor; Categoriale bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen 2001 Op 2 januari 2001 heeft de gemeenteraad de Verordening categoriale bijzondere bijstand duurzame gebruiksgoederen 2001 vastgesteld. Op basis van deze verordening kan een bij drage worden verstrekt in de aanschafkosten van een 8-tal duurzame gebruiksgoederen. Deze gebruiksgoederen zijn: wasmachine, kooktoestel, koel kast, vloerbedekking, eethoek, zithoek, bed met matras en vrieskist. De hoogte van de bijdrage is vastgesteld op maxi maal f. 500,00 per gebruiksgoed. Op 22 februari 2001 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de uitvoering van deze verordening nader inge vuld door middel van een beleidsregel. Deze beleidsregel treedt in werking op vrijdag 9 maart 2001 en luidt als volgt: Alleen voor duurzame gebruiksgoederen die worden aangeschaft bij een leverancier die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kan categoriale bijzon dere bijstand worden verstrekt. Voor duurzame gebruiksgoederen die bij particulieren wor den aangeschaft wordt dus geen categoriale bijzondere bij stand verstrekt! Informatiemateriaal over het thema drugs is verkrijgbaar bij de Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente. Ook met andere vragen over gezondheid, ziekten en leefstijl kunt u terecht bij de Gezondheidswijzer. U kunt langskomen of bellen: (0546) 536890, dagelijks tussen 9.00 en 15.00 uur. De gewenste informatie sturen we (gratis) toe. Informatie over bovenstaand thema is ook verkrijgbaar bij de bibliotheek in Rijssen. Gemeentebegroting 2001 Burgemeester en wethouders van Rijssen brengen ter open bare kennis dat de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2001 aan de raad is aangeboden. U kunt deze begroting inzien op de afdeling financieel beleid, balie 210 van het gemeentehuis. Ook kunt u tegen betaling een exemplaar van de gemeentebegroting krijgen. 19 februari 2001 20010172, te Rijssen, carport; In verband met werkzaamheden zijn of worden de volgende kruisingen geheel of gedeeltelijk voor het doorgaande ver keer afgesloten: kruisingen periode Middeldijk-Banisweg-Keizsersdijk 12 maart - 13 april 2001 Wij wijzen u erop dat een wegafsluiting langer kan duren, als de werkzaamheden dat noodzakelijk maken. Verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Holten hebben op 9 oktober 2000 besloten een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan te wijzen bij de woning Erve Teeselink 20 te Holten. Als u bezwaar hebt tegen dit besluit kunt u hiertegen tot en met 19 april 2001 een bezwaarschrift indienen bij burge meester en wethouders. Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Informatie over bezwaar- en beroepsmogelijkheden kunt u krijgen bij de frontoffice van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis Rijssen, telefoonnummmer 538208. Reconstructie Winkelerf Burgemeester en wethouders zijn van plan het winkelerf Haarstraat, Schild en Grotestraat te laten reconstrueren. Het plan omvat het aanbrengen van nieuwe bestrating, straat- meubilair en openbare verlichting. Een tekening waarop het plan is uitgewerkt ligt vanaf vrijdag 9 maart 2001 gedurende de periode van 4 weken ter inzage bij de frontoffice van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis Rijssen. Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinza- gelegging hun zienswijzen op het plan schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AF Rii«<!pn 19 februari 2001 20010191, Bloemstraat 5 te Rijssen, vergroten woning. Vanaf 9 maart 2001 liggen voor een periode van 4 weken (tot en met 5 april 2001) bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, de bouwplannen ter inzage. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze bouwplannen met toepassing van artikel 19, lid 3 WRO en/of artikel 50 WW). Tijdens de termijn dat de bouwplannen, ter inzage liggen kan een ieder zijn zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Ingekomen bouwaanvragenlmeldingen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats en de inhoud van het bouwplan) 15 februari 2001 20010166, Erve Wolters 58 te Rijssen, bouwen berging; 16 februari 2001 20010189, Wierdensestraat 88 te Rijssen, bouwen kantoor; 16 februari 2001 20010190, Nijverheidsstraat 53 te Rijssen, verbouwen kantoor; 16 februari 2001 20010177, Tasveldweg 30 te Rijssen, vergroten garage; Roelf Bosmastraat 111-113 vergroten garage en bouwen 19 februari 2001 20010191, Bloemstraat 5 te Rijssen, vergroten woning; 19 februari 2001 20010194, Dijkerhoekseweg 3 te Holten, bouwen van een garage; 19 februari 2001 20010195, Heliumstraat sectie A, nr. 1476 ged. te Rijssen, bouwen bedrijfshal; 20 februari 2001 20010165, Ter Maatstraat 33 te Rijssen, vergroten woning; 20 februari 2001 20010178, Veeneslagen 43 te Rijssen, vergroten garage. Bovenvermelde bouwaanvragen/meldingen kunt u inzien bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis. Alleen voorzover voor de bouwaanvragen vrijstelling van het bestemmingsplan is aangevraagd (zie onder bouwplannen) kunnen belanghebbenden binnen 2 of 4 weken na deze publi catie hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burge meester en wethouders van Rijssen. Bouwplan (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst, het nummer, de bouwplaats, de inhoud van het bouwplan en het aantal weken dat net bouwpian ter inzage ligt) 19 februari 2001 20010194, Dijkerhoekseweg 3 te Holten, bouwen van een garage; Vanaf 9 maart 2001 ligt voor een periode van 2 weken (tot en met 22 maart 2001) bij de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, het bouwplan ter inzage. Het bouwplan past niet in het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit bouwplan met toepassing van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (binnenplanse vrijstelling). Tijdens de termijn dat het bouwplan ter inzage ligt kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 5