Basisscholieren geven heide schoningsbeurt Peuterspeelzaal 't Knötterheukske viert 25-jarig bestaan in Bethanië ACM ACM Medische DIENSTEN DIENSTEN I 'n Lekker Bekske Koffie Kerk WEEK Agenda Ben Hövels vertelt over betekenis bijbelse Job in oude en moderne tijd J.A.H. Lonink: 'Liever geen lastenverzwaring burgers' DC)NDERDAG 8 MAART 2001 HOI.Tl .NS NIEUWSBLAD Woar gebuurd: Vroggcr was 't bi'j enkele huus- hculdingn neet al cc schoonc. Yeural as d'r gen jongcleu in huus waarn, gebuurn 't wal is tiet 't boeltje 'n bcl.|c verslonsn. kwam 'n joodse handelaar 'n r bi'j zo'n huusgezin kiekn of 'r nog 'n beestje té koop was. Ice kon wal zeen an de köpkes et 't neet al te schoont- was, ant d'r zaatn van die bruune ringn um'hen, van dit vuurigc cern. k zal oc 'n köpke koffie doon', ea de vrouwe, en zie veagn met 'n tip van eur skoeterd (werk- schort van ruwe stof) 'n köpke schoont-, 'Nee', zea de koopman, 'ik drinke wcanig koffie', 'lien kopke koffie kö'j altied wal drinkn', zea de vrouwe en zie got 't köpke vol. Hoe doo'k t'r loch met, dach bee. Dct kricg ik nooit duur 'n hals hen. 't Zweet brak um uut. Mee leurde koffie al 'n tiedje sto- an. Toen wol hee 't köpke pakkn en maakn bewus 'n paar onhan dige bewegingn en stötn 't köpke umme. Als oaver dc toafel hen. 'O', zea de vrouwe, 'dct hindert neet, ie kriegt'wal nieje koffie'. 'Nee', zea de koopman, 'dct mö'j neet Weekenddiensten Arts: huisartsenmaatschap Holten, Keizetsweg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 cn '16.00 uur, zonder af spraak. Apotheek Vnjheidslaan 7, telefoon 361 III Geopend op werkdagen van 8,30 cot 18,30 uur, zaterdag van 10.00 tot '17.00 uur, x< >n- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 cn van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingsti]dcn eerst bellen om af te spreken wanneer de assisten te in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencombinatic Holten, Dorpsstraat 63A. telefoon 362004. Spreekuur zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefonische af spraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Mtnncma, Larenseweg 54, telefoon 362835. b.g.g. 06-53372156. Hervormde gemeente Zondag 11 maarn 10.00 uur, ds. Koöle, Steenwi|k. nevendiensten. 19.00 uur. ds. J. Wegen I, Nijvcrdal- Eerste collecte: diaconie. Tweede collecte: kcikvoogdij. Dijkerhock: 10.00 uur.ds. A. Groen, Hcllendoom, Okkcnbroek 10.00 uur, ds. H. de Bic uit Diepenveen. L itgangscollecte: Imminkhoeve, Lcmcle. Woensdag 14 maart: 19.30 uur, ds. W. Vons uit Rijssen Uitgangscollectc: Stichting Oecumenische Hulp. Woensdag 14 maart: 19.00 uur, ds. S.M. Roozenhoom (SOW-dienst Bocren-Buigere-Bcgnp) Collecte: interkerkelijk rccrcaiicwerk. Gereformeerde gemeente Zondag 11 maarn 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. H.P. Mulder, Zangdicnst. Kiudemevendiensten: Groep 2 en 3 o.l.v. Jctty Tromop; iniep 4 en 5 o.Lv. Anja Spijker. Groep 8 olv.Jcannctte Aanstoot Eerste collecte: kerk. Tweede collecte: diaconie. Woensdag 14 maart: 19.00 uur. ds. S.M. Roozcnboom. (SOW-dienst in Kindelaar). Oud. van dienst: br. G. Schuppert. Ktdiolieke kerk holten, zondag 11 maart: 10 00 uur, C or Wiggcrs, jeugdkoor, kieuw-1 lectcn, zondag 10 maart: 19.00 uur. Eucharistieviering. 'i X >rganger pastores Rademaker en iggers. Zang: gemengdkoot Inteikcrkelijke wijdingsdienst Diessenplas \X icnsdag 14 maarc 19.00 uur. Leger des Hcils. De Loofhut (Dorpsstraat, HMV-gebomv) Zondag 11 maan: 10.00 uur, samenkomst lering. Voorgangen pas- Maandag V« >nge week trokken in de nacht van zondag op maandag enkele sneeuw buien >ver ons land. S< >ms sneeuwde het hard. In Holten en Espelo bouw de zich een sneeuwdek van 3.0 centimeter op. In dc ochtend cn moigcn dreven veel wolkenvelden over, de z< >n liet zich af cn toe zien. Later kregen we meer opklaringen. In het: begin van de middag vonnden zich opbtdien de stapelwolken afgewisseld door geregeld zon. Er viel een enkele hagelbui. Dinsdag In de i jchtcnd cn morgen kwam er lichte vorst voor niet -2.5 graden aan de grond. I vspeto noteerde -3.0 graden vlak boven de grond. De mange zuid- x ist wind maakte het v< xir liet geve >el nc >g een stuk kouder. Verder was er hoig dunne sluierbewt ilking. afgewisseld doot geregeld zon. In de middag wat dikkere sluierbewt liking en af en toe eert wazige zon. 1 let werd 5.4 gra den. Woensdag Doordat er veel wolkenvelden waren kwam bet: in de nacht niet tot voren het wcitl 0.9 graden. In dc vroege ochtend cn morgen hadden we dunne sluicrbewolking waardoor de temperatuur nog daalde. De rnotgen was vrij zonnig afgewisseld dixit dunne bewolking, 's Middags was tic sluicrlxxvol- king dikker en scheen de zon geregeld wazig. De temperatuur bedroeg 7.4 graden. Donderdag Was het in dc ochtend cn moigcn bewolkten nevelig, p.r viel eerst wat lich te motregen, Daarna welgaand in tijdelijk natte sneeuw. I jiter op de mor gen lichte regen. Het bleef regenachtig, dc zon liet hei afweten. Ook in de hele middag bleef hei bewolkten somber, het. regende langdurig. In Holten viel i werdag 5.8 mm en in Espelo 4.2 mm. Een depressie met de kern over hei zuiden van ons land zotgdc vor >r veel bewolking en regen. Vrijdag In dc nanacht cn ochtend kwiuiiergmndvorsivoor. Holten noteerde 41.5 graden en Espelo -(18 graden. In de- moigcn viel er af en toe een vlokje- sneeuw. Verder was het wisselend bewolkt met nu en dan zon. 's Middags hadden we stapelwolken afgewisseld door gctgcld zon, ook bleef het dn x >g. I x-n noord» >ostelijk stroming v< icrdc koude, cn aanvankelijk onsta biele lucht aan. Zaterdag ln dc nacht en ochtend vroor het licht met -2.4 graden. Vlak boven dc grond werd het -3.2 graden. Espelo had -3.5 graden en aan de grond -3.8 graden. )ok dc hele m> «gen bleef het onder nul. 1 Ir was veel bewolking cn er viel ra g een enkel winters buit|c. ln dc middag overheerste de bewolking ook. Dc zon kregen we niet te zien. Het werd niet w armer dan 0.4 graden. Zondag Hadden wc in dc- ochtend en motgen veel bewolking die overdreef. 1 ater werd de bewolking tijdelijk wat dunner en kwam dc zf >n af cn toe wazig te vi x «-schijn. De middag verliep bewolkt en de zon kwam er niet aan te pas. 1 let blccl wel de hele dag droog. De maximumtemperatuur kwam uit op 3.2 graden, Meteo Holten, Freddie Paalman doon. Ik drinke 't neet op, want nou straf ik mi'jzelf, nou straf ik mi'jx.elt, nou mag ik 't neet op- drinkn'. 'Nou ja', zea dc vrouw e, 'dan dc- volgende keer mear. Mear die kwam d'r neet... Zo kwam dc domic ok 'n keer bi'j zo'n gezin. 'Domic, ik zal oe gauw 'n köpke koffie doon'. 'Nee', zea de domie, 'ik kan 't neet zo good verdraagn'. Hee bad wal ezccne dct de köpk es lange neet schoonc waarn. Mear de vrouwe schonk um d'r wal cene in, met de woordn: 'Des mear driete, des mear str ont, koffie is gezond'. G.J. Gervedink Nijhuis Bijeenkomst bejaardensoos Kandelaar - Bejaardensociëteit Holten houdt dinsdag 13 maart een bijeenkomst in De Kandelaar. Het begint om 14.30 uur. J. Bouwhuis zal dia's vertonen over zijn vakantiereis naar Jordanië cn Sirië. Jaarvergadering ANBO Boschkamp - ANBO Holten houdt 15 maart haar jaarverga dering in de ontmoetingstuim- te van de Boschkamp aan de Tuinstraat 6. Het begint om 14.30 uur. Na het officiële gedeelte zal me vrouw Joke Reuscr, zorgmanager van dc Diessenplas vertellen over dc fusie van Dc Diessenplas en welke gevolgen dit heeft dit voor de toekomst. Verder: hoe de gang van zaken is tussen aanmelding en plaatsing. Er is nog een vacature in het be stuur. Hij of zij die interesse heeft voor deze vacature kan dit aange ven bij het bestuur. het heideveld aan de Heksen weg weerpicobel/o Ie maken. (Foto: Gert Perdon) Rijssen - Door boswachter Jos Kloppenburg voorzien van werkhandschoenen,spaden en zaagjes trokken leerlingen van de basisschool De Regenboog vorige week de hei op. Hoewel de weersvooruitzichten die dag niet zo gunstig waren voor bui tenwerkzaamheden, bleek het een mooie zonnige dag te wor den. Ideaal weer voor het weg werken van dc opslag van jon ge boompjes op de hei. De leerlingen van Chris Offringa dan ook met enthou- aan de slag. De bos wachter bleek in zijn kar ook nog limonade meegebracht te hebben zodat na de werkzaam heden dorstige kelen gesmeerd konden worden. Het was dc laatste keer van dit sei zoen dat dc heide door de jeugd bewerkt, werd. „We zouden nog wel vaker willen, maar bet broed- seizoen begint cn dan mag er op de beide niet worden gewerkt. Pas begin september kunnen we hier weer bezig". vertelt Paul Akkerman, lid van het IYX en sa men met Herman Koetsier be trokken bij de 'heideadoptie' door de leerlingen. Voor het derde winterseizoen werkt Akkerman met leerlingen van Holtcnsc basisscholen op de heide. Leerlingen van drie scholen doen daaraan mee: de Haarschool, dc Holtcrcnk cn de Regenboog. De leerlingen, meest al uit groep 7, trekken samen met hun leerkracht en Akkerman cn Koetsier de hei op om daar kleine dennetjes en berkeboompjes weg te zagen zodat het heideveld in stand blijft. Dit jaar kon men door de sneeuw een periode niet wer ken. Lees verder op pagina S Holten - Gebouw Bethanië a Ma eg 1 Dijkcrhoek: de bakermat en in middels al 25 jaar het onderko men van peuterspeelzaal 't Knötterheukske. Vrijdag 16 maart wordt daarom in datzelf de gebouw een receptie gehou den. Ouders, (oud-)peutcrs, (oud-)be- stuurslcden cn (oud-)leidsters en hulplcidsters zijn tussen 16.00 en 18.30 uur van harte welkom. Het bestuur heeft tijdens die receptie voor peuters cn oudere kinderen verrassingen in petto. De peuters die momenteel de peuterspeelzaal bezoeken maken zelf een reisje: ze gaan een hele morgen naar 't Molkc in Zuna, waar een binnen speeltuin is cn waar ze, uiteraard, voorzien worden van patatjes en een ijsje. De peuterspeelzaal ontstond een kwart eeuw geleden, toen Bonm dc Klijnc het initiatief nam om met een aantal ouders een groepje kin deren bij elkaar te nemen en te knutselen. Dat groepje van tien tot vijftien kinderen kwam één of twee keer per week bij elkaar in Bethanië; cn daar gtocidc gaande weg het pcuterspecl/aalwcrk uit. Ruim driehonderd kinderen, zo goed als alle kinderen uit Dijkcrhoek en Espelo, maakten in dc loop van de jaren hun opwach ting in de speelzaal. Ook deze morgen is het druk cn gezellig in dc peuterspeelzaal. Tractoren cn auto's van péuterfor- maat staan, voor zover er niet op gereden wordt, in de hal gepar keerd. Op een speelmat zijn een aantal kinderen met blokken aan liet: spelen; anderen maken gebruik van het glijbaantje. Kortom, de kinderen vermaken zich opper best. „Het speelz.aalwcrk is belang rijk voor de ontwikkeling van dc peuters. Ze komen in contact niet andere kinderen en Ieren rekening te houden met elkaar. Belangrijk ook: ze leren speelgoed delen, cn dc juf: jut is er niet alleen voor hem of haar, maar ook voor de andere kinderen". Daarnaast heeft de speelzaal ook een signalerende functie. „Een kind dat weinig praat haal je er wel uit. En ze leren liter ook praten. Als je achterstand merkt, ga |c er mee aan de slag". Twee keer in de periode dat dc peuters hier zijn wordt een observatieformulier in gevuld, dat na goedkeuring van ouder of verzorger doorgegeven wordt aan het basisonderwijs. „I let is echt een voorbereiding naar de kleuterschool: de peuters zitten ook hier in een kring, léren luisteren naar een verhaaltje, lei cn spelen ook". Het afleveren van de- peuters gaat op een ontspannen manier. Ouders of verzorgers die de kinderen brengen maken eerst een puzzeltje met de kinderen. Rond negen uur zijn dc meesten dan weer weg. De kinderen komen dan in een kring zitten, er wordt een verhaaltje verteld en er worden liedjes gezongen. En dan kan er natuurlijk gespeeld worden. In de peuterspeelzaal blijkt er weinig verschil tussen meisjes en jongens wat de keuze van liet speelgoed betreft. „Er wordt hier alles aange boden, dus zc kunnen alles kiezen. En dan zie je meisjes cvengt icd op tractors racen en jongens aan het koken slaan". En wie niet van drukte houdt, zoekt een rustiger spelletje aan de tafel bijvoorbeeld. Er wordt niet alleen vrij gespeeld: er wordt ook gegymd in liet gym lokaal van dc basisschool, er wor den gezelschapsspelletjes gedaan en geknutseld (tekenen, vouwen, verven, plakken, kleien). Momenteel telt het spcclzaalvyerk dertig kinderen vanaf twee jaar. Een groep telt maximaal vijftien kinderen, cn de peuters vanaf 2,5 jaar komen twee keer per week. Op dit moment is er geen wacht lijst, maar de groepen zitten wel vol. Peuters kunnen gewoon aan gemeld worden. En dat kan door op de maandag-, dinsdag-, donder dag of vrijdagmorgen tussen 09.00 en 11.30 uur binnen tc lopen. )f te- bellen: telefoon 0548-361164. Het huidige bestuur bestaat uit voorzit (Foio: Gert Perdon) ter Willy Schoncveld. s Frida Yc i, penningmet Johanna Hartgcrinlc cn dc be stuursleden Jannie Jansen, Ina Oostenenk en Ria Stevens. Tliea 1 .ubbersen is dc leidster van de crew. Zc wordt bijgestaan door Karin Rietberg, Siny Paalman, Betsy Goorman en Ria Stevens. „Tliea is er altijd. Ze is het gezicht van de peuterspeelzaal. Dc meeste peuters zeggen dan ook 'ik ga naar Tliea' vertellen tie bestuursleden. UITTIPS/INFORMATIE ENZ. Jaarlijkse bijeenkomst, Oudheidkamer Hoolt'n, Kandelaar, 8 maart 2001,20:00 Thema-avond. NBvP Holten, Zaal Vosman, 8 maart 2001 Bijeenkomst. Bi laaukiw.c c. Holten, Kandelaar, 13 maart 2l«M Politiek Café, 't Keuntjc, I maart 2001,20:00 Kinderfilm Surprise, surprise. Boschkamp, 18 maart 2001,14:00 Lezing Marc Chagall. K en Holten, Boschkamp, 19 maart 2iKil,2<i:On Jaarvergadering. Buurtvereniging Schoolkring Dijkcrhoek, 21 maart 2""1 Voorjaarsconcert, Holten* Muziekvereniging, Kandelaar, 23 maart 200120:00 Thea Kroese vertelt over streek taal en streekgerechten. Passage. Kandelaar, 29 maart 200120:1i Toneelavond met DAT. Buurtvereniging Schoolkring Dijkcrhoek. 31 maart 2' >01 Bijeenkomst, Bcjaardcnsocicte:: Holten, Irene. 3 april 200] Darten om Gouden Keuntrofee (4e ronde), Bicrlokal am Bahnhof, 8 april 2001 Recreanten handbaltoernooi. Sporthal 't Mossink, 8 april 200], 13:30 tot cn met 1~:30, Gratis toe gang Bloedafnameavond, Rode Krui* Holten, Sporthal 't Mossink, 10 april 2001,18:30 tot en met 21:00 Bijeenkomst, Bejaardenst>cië:e Holten, Kandelaar, 24 april 2( i< >1 Lezing Natuurfotografie. K cn C Holten, Boschkamp, 25 april 2001,20:00 Holterbergtoer. Wielervereniging Holten, 5 mei 2001, "F30 tot en met 10:00, 110, 150 cn 200 kilometer Reisje naar Twente, Bcjaardensocicteit Holten, 15 mei 2001 Koningsschietcn 2001. 9 juni 2001 Koetsenrit. Bergrijders, Holten en omgeving, 10 juni 2001 Jubileumdag SV Holten S\ Holten. Meermanskamp, 10 juni 2001 Boeldag. Holtens Muziekvereniging, 16 juni 2001, 9:00 Triatlon. Triathlon Holten, Omgeving Holten" juli 2001 Splodcr Feest, School- en Volks feestcommissie Espelo, Espclol3 juli 2001 tot en met 15 juli 2001 Of de jubilerende peuterspeelzaal nog wensen heeft? Nou, eigenlijk- maar één wens: een eigen onder komen. We huren dit gebouw en dat gaat heel goed, maar een nadeel is dat je telkens eerst alles uit moet pakken en naderhand weer op moet ruimen, omdat er meer ver enigingen zijn die van dit gebouw gebruik maken. En een eigen on derkomen richt je ook anders in, knusser, niet spcclhockjes, meer W Holtens NIEUWSBLAD Hollens Nieuwsblad i* een uitga-. e samenwerking met Holtens Nicuwsblati stuur: W.H. Bet Kollingscrf 4,7451 X I 1 luiten. Abonnementen en gin«: familie li' >u-.vbt "451 1 IK Holten, iele 49. Van 17.00 tot 19.1 lachten bezor- öon 0548-3(f 18 Peter Bulthuis Holtens. Nicuwsbfa<J(t Adres redactie: K "451 lit; Holten, tele Extra inJevcrpunien Het Bonte Paard. 1) rkhofsweg 18, bon 0548-36 .38 kopij: itcriijk inïcvc Bosschool, Raaite-rtt lijk inleveren: Advertenties: Get Ie tsingcl 41,-513 Advertentie-advise leen op dinsdag tot 1 dere werkdagen tclcft .00 uur telefoon Otto IJspecrt, mobiel Advertenties kunt u in bij: G W Knapen. 1 foon 0548-36 12 24 t Holtcnopgcvcn Kcrkhofcweg 18. )rders worden afgc voerd overeenkomst: voorwaarden, getlej Kamer van Kooplian onze algemene cl en Fabrieken Directie: JA'-Munstcrman Algemeen hoofdredacteur: Irene - Over het controver siële bijbelboek Job is al veel gesproken en geschreven. Toch heeft Ben Hövels van de Zwanenhof ook nog ccn eigen visie op de betekenis van dit bijbelboek voor zo wel het oude Israël als voor de westerse mens in deze tijd. Dinsdagavond 13 niaart komt Hövels naar Holten om in gebouw Irene zijn vi sie over Job te geven. Het begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Pastoraal-theoloog Ben Hövels is als inleider uitgenodigd door de Holtcnse interkerkelijke commis sie Vorming cn Toerusting. Sinds 1989 is hij stafmedewerker van Bezinningscentrum De Zwanenhof in Zenderen. Vanaf 1965 was hij in diverse betrekkin gen pastoraal werkzaam. Vóór zijn komst naar de Zwanenhof was hij medewerker van tie Stichting Pastoraal Raadsman in Enschede. Een stichting van de Raad van Kerken, gericht op dc zorg voor en die niet bun levensvragen nier meer bij dc kerk terechtkun nen of willen. Ben Hövels ziet in het boek job zowel drama als pro za. In beide delen heeft Job een ander gezicht. Enerzijds vroom en nederig, anderzijds rebels. De inleider maakt duidelijk in welke culturele en religieuze context dit bijbelboek is ontstaat. I Ii| maakt dc aardverschuivingen zichtbaar in de theologische en morele op vattingen in liet Israël van die da gen cn legt daarbij verbanden met onze tijd. Kalanderstraat 5, Rijssen 0548-530410 Herikeresweg 2, Markelo 0547-361619 *ook voor okésions! de zaakbelastingen. Bij de tariefstelling is uitgegaan van een gelijke opbrengst ten op zichte van het jaar 2000, vermeer derd met 2,25 procent inflatiecor rectie cn 1 procent als onderwijs bijdrage. Voorgesteld worden de volgende tarieven per 5.000 gulden WOZ- \vaarde: eigenaar w<rning 5,08 gul den en gebruiker woning 4,0" gul den. Eigenaar van een ander pand dan een woning bedrijfspand bij voorbeeld) 8,4" gulden en gebrui ker 6,78 gulden. Holten - Een lastenverzwaring voor de burgers is niet bij voor baat uitgesloten. „Maar bin nen het college staat men er niet om te springen. Men vond het geen positief politiek sig naal om de lasten en kosten voortkomend uit de herinde ling op dc burgers af te wente len". Dat gaf burgemeester J.A.H. Lonink tc kennen tij dens de presentatie van de be groting 2001 Het college kwam voor 2( M11 met een voorstel inzake de onroeren-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 3