4,4% Ook voor Holtenaren: betalen voor vuil en hondenbelasting 5 'Wij willen geen steunpunt in woongebied Holterberg' Holtens Nieuwsblad IN DIT nummer Kinderboerderij tijdelijk gesloten wegens MKZ Lonink: 'Gemeentehuis kost zeker 30 miljoen' Compostactie SV Holten KIES UW CADEAU BIJ DE JARIGE VAN GILS! £J Kwaliteit en Service Kerkstraat 1 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad Donderdag 8 maart 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - In navolging van di verse andere kinderboerderij en in de omgeving, heeft ook Kinderboerderij Dondertman besloten de poorten tijdelijk te sluiten. Daarmee wordt gevolg gegeven aan liet advies van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij om zo het risico van overbrenging van mond- en klauwzeer te beperken. Directe reden is dat er op kin derboerderijen veelvuldig con tact is tussen de bezoekers en de aanwezige dieren. Mensen kunnen het MKZ-vi overbrengen cn verspreiden, bij voorbeeld via kleding of sehoe- ln haar advies wijst het n rie er op dat veel van de aanwe zige diersoorten op kinderboer derijen gevoelig zijn voor MKZ en het derhalve beter is om alle met mensen te mijden. Voor nadere informatie kan n desgewenst contact opnemen met het secretariaat van de kin derboerderij. Telefoon 0548 - 364201. Holten - „Het is een techni sche begroting; de cijfers van beide gemeente zijn in elkaar geschoven", geeft wethouder van financiën W. ter Schure de essentie van de eerste begro ting van de nieuwe gemeente weer. De begroting 2001 is slui tend. „Maar helaas rest niet te veel ruimte voor nieuw be leid". Deze eerste begroting van dc nieuwe gemeente wordt de ko mende weken besproken in de verschillende raadscommissies. De begrotingsvergadering zelf wordt 's avonds gehouden en wel op maandag 26 maart, aanvang 19.30 uur. in het gemeentehuis op het Schild. Komt de gemeenteraad die avond niet rond, dan komt ze de volgen de avond nog eens bijeen. De ver gaderingen worden gehouden in het dialect. Normaliter wordt de gemeentelij ke begroting al voor het begin van het begrotingsjaar vastgesteld, door de gemeentelijke herindeling is de begroting voor het jaar 2001 een paar maand opgeschoven. In het raadsvoorstel geven college van burgemeesters cn wethouders Foutief gedrukte exemplaren Door een technische fout is vori ge weck helaas pagina 3 van het Holtens Nieuwsblad niet meege gaan. Omdat bij de drukkerij de- drukplaten per ongeluk zijn om gewisseld, kwam hiervoor in dc plaats pagina 3 uit de Zakcngids. aan dat in deze eerste begroting ccn inventarisatie is opgemaakt cn de financiële mogelijkheden voor nieuw beleid verkend worden. De financiële ruimtes voor nieuw beleid, die cr waren in de concept begrotingen van beide 'oude' ge meenten, zijn voornamelijk ge bruikt om de begroting van de nieuwe gemeente sluitend te ma ken. In totaal kan de nieuwe gemeente beschikken over 3.425.000 gul den, waarvan 1.425.000 gulden in gezet wordt voor structureel be leid en 2.000.000 gulden voor in cidenteel beleid. Structureel wordt 460.000 gulden aangewend om het beleid in Holten en Rijsscn op elkaar af te wordt onder andere de vergoe ding vpor schoolbegeleiding op getrokken tot het bestaande ni veau in Holten. Verder worden nu, evenals in Holten, uitgaven geraamd voor het aanbieden van muziekonderwijs op basisscholen in Rijsscn. Bij liet harmoniseren van dc Rijssense en Holtcnsc re gelingen ontstaat volgens burge meester J.A.H. Lonink een 'op waartse druk'. Lees verder op pagina 7 n dc drie woordvoerders van de Holterbervbcn 'e weerstand tegen een hoojdsteunpunt in bewonersgebied.(Foto: Gert Perdon) Holten - Drie woordvoerders van de Holterbergbewoners lieten afgelopen maandag in het Holtense gemeentehuis duidelijk merken niet eens te zijn met een hoofdsteunpunt voor de deur bij restaurant De Wielen. Daarnaast verweten zij het Overlegorgaan voor Nationaal Park in oprichting onzorgvuldigheid. Zij bleken niet op dc hoogte te zijn ge steld van de vorige vergadering op 30 oktober en voelen zich buitengesloten bij de onder handelingen, terwijl zij met de maatregelen direct te maken krijgen. D. Onrust is een van de buren van Restaurant De Wielen cn doet zijn naam eer aan: T.r is meer on rust onder de bewoners daar. F.r is namelijk grote Weerstand tegc-n de vestiging van een hoofdsteunpunt in bewonersgebied cn cr bestaat grote irritatie over dc manier waarop het overlegorgaan in deze opereert. Het overlegorgaan is zeer actief, maar overlegt voorna melijk met zichzelf, want tot op de dag van vandaag zijn dc bewo ners \an de Holterberg buiten elk serieus overleg gehouden. Verder zijn de contacten met het overleg orgaan tot nu toe direct of indi rect geïnitieerd do.or de bewoners cn niet door het overlegorgaan.' I lij benadrukt dat de Holterbergbewoners al het nieuws over dc hoofdsteunpun- ten uit de krant hebben moeten lezen. Het grootste bezwaar is >lgens Onrust, de keuze van dc locatie van het hoofdsteunpunt bij Dc Wielen. 'Wc worden uitge nodigd voor een gesprek met bur gemeester N. Gcrzcc. Dan blijkt dat we alleen mogen meepraten over de invulling van het steun punt. Dat wc helemaal geen steunpunt willen en ook niet daar over zijn geraadpleegd, speelt geen rol', legt Onrust liet bezwaar uit. 'Als ik dan refereer aan de schriftelijke toezegging van 1997, zegt de burgemeester dat bij geen boodschap heeft aan wat een vo rige burgemeester heeft gezegd.' Hij zegt dat cr inmiddels een stroom van bezwaarschriften op gang is gekomen. Zelfs ccn die is ondertekend met 65 bandtekenin gen van Ongeruste bewoners van de Holterberg. Deze is naar het Overlegorgaan verstuurd, maar volgens hem kwam hier slechts een nietszeggend antwoord op. Onrust: 'Ook dat bezwaarschrift werd niet serieus genomen, want er wordt systematisch voorbijge gaan aan de argumenten die wor den genoemd cn het geheel wordt aangeduid als enige zorg van de bewoners.' W.J.A. van Raaij en F. W ar leggen uit welke ars bewoners hebben ke n de cicr ongc v k op u derde pagina van het Holtens Nieuwsblad waren ingepland, zijn zoveel mogelijk in deze editie meegenomen. Verder heeft een deel van dc abonnees ccn exem plaar ontvangen met grote zwarte inktvlekken op pagina 5. Hierdoor was deze bijna onlees baar. Namens de drukkerij, onze excuses hiervoor. De eindredactie. Keunedarpers bedankt! Gert van Evertjes en Marco van Menum Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina I HYPOTHEKEN v Op ontspannen wijze praten over politiek in café 't Keuntje Zie onze advertentie op pag. 2 Holten - Voor de tweede keer in haar nog maar korte bestaan houdt de werkgroep Holler Politiek Cafe (HPC) een openba re bijeenkomst. De eerste was vorig jaar november, kort voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente Rijssen-Holten. Nu de nieuwe gemeente na een paar maan den hortend en stotend op gang is gekomen, wil de werk groep samen met de Holtense bevolking de inmiddels naar boven geborrelde perikelen op ontspannen wijze in horeca sfeer onder dc loep nemen op donderdagavond 15 maart in grand café 't Keuntje aan de Dorpsstraat in Holten. In 't Keuntje was het de eerste keer al een drukte van belang en ile gezellige sl'eei deed nauwelijks denken aan een 'normale' politie ke bijeenkomst. Toch laat de- werkgroep weien, dat die eerste keer ccn experiment was om le ring uit te trekken. Toen ging er veel tc veel tijd inzitten. In het voorstellen van de woordvoer ders van de politieke partijen. Ook nu worden weer alle fractie voorzitters uitgenodigd, maar r niet meer bij. nlcidend woord van Bakker zal tidcr W im Dalhuisen weer dc discussie leiden. Tijdens het eerste politieke café beeft hij al bewezen dit op volstrekt onpai - tijdige wijze ie kunnen doen. Om liet publick tc stimuleren aan de Ook Holtenaren 3tillen er straks aan moeten ge/oren: hondenbelasting. (Illustratie: Gert Perdon) iscellen if HPC-v. oud-wethoi discussie mee te doen, zal cr nu oök eens stamicrofoon midden in het café worden neergezet, leder clic dat wil, kan daar spontaan ge bruik van maken. Daarnaast blijft Dalhuisen in de weer met zijn mobiele microfoon. De discussieleider noemt een aan tal onderwerpen, dat in elk geval aan de órde komt; 'Fr is nu een college van burgemeester en wet houders gevormd, maar hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan en welke motieven een rol hebben gespeeld, daar weten we nog steeds nauwelijks iets van. Ik hoop daar in het politiek café wat meer over los l:c krijgen.' '1 let spreekt vanzelf,' voegt Dalhuisen hier aan toe, 'dat in dn geval dc politici natuurlijk toch eerst aan hei woord moeten ko men, voordat dc cafébezoekers hierop kunnen inhaken. Aansluitend bij dit onderwerp zal natuurlijk het collegeprogramma ter sprake worden gebracht, 1 'en onderwerp dat clc werkgroep beslist ook naar voren w il bren gen, is dc politieke steer in het be stuur van dc nieuwe fusiegemeen te. Fr zijn meerdere aanwijzingen dat hieraan nogal wat verbeterd kan worden. In dit verband zal ook buurgemeente Bathmcn tci sprake komen. Bathmcn is nog steeds niet betrokken bij een ge meentelijke herindeling en boven dien meent het provinciaal be stuur dat aansluiting van Bathmcn bij Rijsscn en Holten nog altijd een van de mogelijkheden is. Holten - De 1 SV Holten houdt van 5 tot en met 10 maart een grote com postactie. Hiervoor wordt huis-aan-huis een bestelfor mulier verspreid, dat in de ac tieperiode weer wordt opge haald. Ken zak met deze super vcen- composr kost 10 gulden. Dc in houd bestaat uit 35 kilo kicmvnj compost. Wie verhinderd is de bcstcllijst in te leveren, kan deze afgeven bij Novalux van de Maat cn Foto ten Velde. Voor griltere afname kan contact op worden genomen mee Gerrit Jansen, tele foon 363685. De bestelde zakken worden gratis thuisbezorgd op 15, 16 en 17 maart. Indien mogelijk graag bij aflevering betalen. Peuterspeelzaal 't Knütter- hcukskc in Dijkerhock bc- ,t 25 jaar. Lees verder pagina 3 |an Mets ntvangi een lint de )rde )ran c Nat Collecte voor Jantje Beton Holten - Onder het motto Samen sterk met Jantje Beton gaan in de week van 12 tot en met 17 maart de collectanten op pad. Dit jaar zal cr w-orden gecollec teerd door de peuterspeelzalen Dribbel, Kruimeltje cn 't Kriötterheukske, de speel-o-thcck en clc scouting. De opbrengst gaat voor de helft naar het nationaal jeugd fonds terwijl dc andere 50 procent voor de clubkas is. Zo snijdt het mes aan twee kanten cn ondersteunt Jantje Beton zowel het plaatselijke als het landelijke jeugdwerk. steunpunt bij De Wielen. 'Dc be woners van de Holterberg willen geen steunpunt in woongebied Holterberg cn geen extra voorzie ningen boven de omvang en ca paciteit van de huidige activitei ten', begint Yan Raaij zijn uitleg. Ook hij bekritiseerd vooral dc Overlegorgaan naar de bewoners toe. F.r wordt slecht of helemaal niet geantwoord op vragen van dc bcwroners, Verder wordt er in een verslag gesuggereerd dat dc Holterbergbewoners geen be zwaar zouden hebben en dc meerwaarde van een steunpunt in zouden zien. 'En dat, terwijl met geen van de bewoners werd ge sproken', benadrukt Yan Raaij. 'Het verslag is onvolledig en niet waarheidsgetrouw.' Hij noemt het zelfs een ernstige ambtelijke zon de. Zie verder op pagina 7 60 JAAR WOONPROMENADE In 1941 begon Gerrit van Gils zijn meubelfabriekje in Oldcnzaal. 60 jaar later is dat fabriekje uit gegroeid tot de mooiste woonpromenade van Nederland! Dat wordt het hele jaar groots gevierd! TA aankopen en kans op exclusieve ballon vaarten in de Van Gils ballon! Let op de speciale aktie- en aanbiedingenkrant die u binnenkort thuis ontvangt- ivoos' Kleibultweg 48 Oldenzaal Telefoon 0541-850100 Vanaf donderdag 15 maart zijn nog beter herkenbaar aan Let op onze speciale openingsadverfentie! Tenslotte komen allerlei zaken aan dc orde uit de eerste begro ting van dc nieuwe gemeente. Die begroting komt op 13 maart in dc openbaarheid. Nog net op tijd voor het politiek café. 'In elk ge val', zegt Dalhuisen, 'brengen we de hondenbelasting in discussie. Daar zullen de Iloltenaren nu ook aan moeten geloven, net als aan het betalen voor brengen van af val naar dc gemccntewerf.' Willem ter Schure, de enige Holtense wethouder in het colle ge, heelt over dc hondenbelasting trouwens nog w el wat uit te leg gen. Tijdens het eerste politiek caté toonde hij zich daar een te genstander van. 'L it dc tijd', was KEURSLAGER GEERT BRANDS, keurslager Kerkstraat 1 7451 BM Holten Tel. (0548) 36 13 79 maandag 1 2 dinsdag 1 3 woensdag 14 maart zijn wij i.v.m. opening winkel gesloten. zijn t Tijdens hei eerste politiek cafc heeft een aantal bezoekers zich nogal gestoord aan de kwalijke dampen die rokers produceerden. Om die reden zijn -zelfs voortijdig vertrokken. Yi Bakker van dc werkgroep HPC: 'Aan bet begin van dc bijeen komst za! ik de aanwezigen vra gen niet ie roken of tenminste het roken tc beperken.' Ander probleempje was de garde robe van 't Keuntje die absoluut niet berekend was op het massaal toegestroomde publiek. Dc werkgroep probeert hier ccn oplossing voor tc vinden, zodat dc mensen fatsoenlijk hun jas kwijt kunnen. Tot slot heeft dc wcrkgrocpvoor- zittcr nog een plezierige medede ling: 'l iet eerste kopje koffie is geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook tan een ander doorI Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hiyüj betaalt ^ocr eft abonnement - f87 - oer jaar (betaalwjze: per aceeptgro) f 84. - per jaar (betaalwjze: autpmassch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1