R ijsseqi gemeentelijke in formatie n gemeente Openbare vergadering Het overlegorgaan Nationaal Park i.o. Sallandse Heuvelrug vergadert öp maandag 5 maart aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Holten. Informatie kunt u krijgen bij de secretaris van het overlegor gaan, telefoonnummer 038-425 17 55. Collectes Van 3 tot en met 10 maart wordt in Rijssen gecollecteerd door 't Zoekerveld. De week daarna, van 12 tot en met 17 maart collecteerd het Nationaal Reuma Fonds. Hebt u vragen over een collecte dan kunt u bellen met de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, tele foonnummer 53 82 74. Klacht? Bel de klachtenlijn Wanneer u een klacht hebt over de dienstverlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen. U kunt de klachtenlijn 53 82 38 bellen met klachten over bij voorbeeld: losliggende stoeptegels; straatverlichting die niet werkt; gladheidsbestrijding; ongedierte; reiniging; ophalen huisvuil; 9 onderhoud groenvoorzieningen; milieuzaken; 9 bouwwerken. Al deze klachten moet u doorbellen naar de klachtenlijn, dus niet naar andere medewerkers van de gemeente of de gemeentewerf. De klachtenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.Tijdens kantoor uren is de klachtenlijn direct bereikbaar. Buiten kantooruren wordt u doorgeschakeld naar het antwoordapparaat van het gemeentehuis. Op het antwoordapparaat wordt aangegeven welk nummer u in noodgevallen moet bellen. Huwelijksjubilea Voor de herindeling was het gebruikelijk dat de burge meesters van de voormalige gemeenten Rijssen en Holten een bezoek brachten aan bruidsparen die hun 50-jarig huwe lijksjubileum vierden. In verband met het grote aantal 50-jari- ge huwelijksjubilea dat ontstaat in de nieuwe gemeente Rijssen is besloten hier voor de toekomst anders mee om te gaan. De burgemeester feliciteert persoonlijk bruidsparen die 55, 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn. Het bestuurssecretariaat maakt hiervoor een afspraak. De 50- jarige bruidsparen die vroeger een bezoek kregen van de bur gemeester, ontvangen vanaf heden een attentie namens het gemeentebestuur. Voor meer informatie kunt u contact opne men met het bestuurssecretariaat (tel. 53 81 07/53 82 02). Verzenden WOZ-beschikking (Wet Waardering Onroerende Zaken) Zoals u hebt kunnen lezen in deTwentsche CourantTubantia worden binnenkort de WOZ-beschikkingen (met de nieuwe waarde van uw pand) verstuurd. Eigenaren en gebruikers in de gemeente Rijssen moeten nog even geduld hebben. Als gevolg van de herindeling lukt het niet om deze maand een correcte WOZ-beschikking te verzenden. U krijgt deze WOZ- beschikking waarschijnlijk eind maart. Dit doet echter niets af aan de geldigheid van de beschikking en de bezwaartermijn. De waarden worden niet eerder vrijgegeven voordat de beschikkingen zijn verstuurd. Ingekomen aanvragen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst en de omschrijving van de aanvraag) 13 februari 2001, uitoefening horecabedrijf aan de Graaf Ottostraat 56 in Rijssen; 13 februari 2001, inzamelen gebruikte kleding door Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen in 2001; 16 februari 2001, houden vogelschietfestijn in Holten (Dijkerhoek); 19 februari 2001, houden boekenmarkten op 8 en 22 augustus 2001 in het centrum van Rijssen; 19 februari 2001, houden braderie op 5, 6 en 7 juli 2001 in het centrum van Rijssen; 20 februari 2001, plaatsen reclameborden en ophangen span doeken op 5 mei 2001 in Rijssen; 20 februari 2001, houden verkoping op 24 maart 2001 in Fruytierschool in Rijssen; 22 februari 2001, houden kledingbeurs in Parkgebouw op 27 en 28 maart 2001 in Rijssen. Deze aanvragen kunt u inzien op de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis. Voorbereidingsbeslurt Vanaf 9 maart ligt het besluit van de raad van 19 februari 2001, nummer 2001-ii-4, ter inzage, waarbij is verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan Groot Zuid wordt voorbereid voor het perceel Arend Baanstraat (Aldi super markt). Het besluit kan worden ingezien op de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis te Rijssen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en na afspraak buiten de werkren. Inzameling huishoudelijk klein gevaarlijk afval (chemokar) Er wordt weer klein gevaarlijk afval ingezameld. Deze inza meling vindt gespreid over enkele weken plaats. De chemo kar rijdt door de straat en meldt zich via een geluidsband. De route van de chemokar zier er voor de hieronder vermelde dagen als volgt uit. Woensdag 28 februari 2001 - Steenakkersweg Activiteiten Parkgebouw maart 2001 - Esstraat - Korenstraat -Kattenhaarsweg -T. Lodderstraat - Koks weg - Krekesweg Donderdag 1 maart 2001 - Zuiderstraat - Wilhelrninastraat -Tabaksgaarden - H. J. van Opstalstraat - M. Hobbemastraat - Boekweitstraat - Haverst.raat -Tarwestraat - Gerstestraat -Turfweg Maandag 5 maart 2001 - Hogepad - de Hofstee - van de Broekestraat - G. ter Borchstraat - J. Ruysdaelstraat - W. Zeeuwstraat - Elsenerstraat - Bouwstraat - Walstraat Donderdag 1 maart 2001 Vrijdag 2 maart 2001 Zaterdag 3 maart 2001 Woensdag 7 maart 2001 Vrijdag 9 maart 2001 Zaterdag 10 maart 2001 Zaterdag 17 maart 2001 Zaterdag 17 maart 2001 Maandag 19 maart 2001 Zaterdag 24 maart 2001 Woensdag 28 maart 2001 Vrijdag 30 maart 2001 19.30 uu 20.00 uu 20.00 uu 13.30 uu 13.00 uu 20.00 uu 19.30 uu 20.00 uu 9.00 uur 20.00 uur Uitvoering leerlingen Reggesteyn (grote zaal) Organisatie Reggesteyn Rijssense Revue, 'n Kop is d'r of (grote zaal) Organisatie Rijssense Revue Rijssense Revue (grote zaal) Organisatie Rijssense Revue Elly en Rikkert kinderconcert (grote zaal) 15.30 uur Organisatie Kulturele raad Rijssen enBeheerscommissie m.f.c. Rijssense Revue 'n kop is d'r of (grote zaal) Organisatie Rijssense Revue Rijssense Revue 'n kop is d'r of (grote zaal) Organisatie Rijssense Revue Schaaktournee (zaal 1) Schaakclub Rijssen Toneelvereniging de Blenke (grote zaal) Organisatie Kulturele raad Rijssen enBeheerscommissie m.f.c. bijeenkomst Womens Aglow Fellowship (zaal 1) Uitvoering, Organisatie Hengelose (grote zaal) Opera en Operette vereniging Kledingbeurs (garderobe) Organisatie Unie van vrijwilligers Troubadourfestival (grote zaal) Organisatie Kulturele raad Rijssen enBeheerscommissie m.f.c. - Polhoek - Schild Dinsdag 6 maart 2001 - A. Baanstraat - R van Breugelstraat - N. Maesstraat - Mesdagstraat - van ostadestraat - J. Vermeerstraat - Jan Steenstraat - Frans Halsstraat - R. van Rijnstraat - R Potterstraat Algemene informatie Een chemobox moet u persoonlijk aanbieden aan het perso neel van de chemokar. U mag de chemoboxen niet voor de deur of op het trottoir neerzetten. Dit om te voorkomen dat de boxen door kinderen kunnen worden opengemaakt met alle gevolgen van dien. U kunt uw klein gevaarlijk afval ook aanbieden aan de maga zijnmeester van het gemeentedepot aan de Daltonstraat 2, in Rijssen, op maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Ook kan het op de eerste zaterdag van de maand afgeleverd worden van 9.00 tot 12.00 uur. Bij afwezigheid van de magazijnmeester is het niet toege staan klein gevaarlijk afval te plaatsen bij het gemeentedepot. Ook mag geen klein gevaarlijk afval worden aangeboden aan het kringloopbedrijf. Verpakkingsmateriaal van wasmiddelen, gloeilampen en de plastic flessen van bijvoorbeeld bleekwater worden niet beschouwd als klein gevaarlijk afval. Het karton kan bij het papier worden gedeponeerd en de rest bij het huisvuil. Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeentewerf, telefoonnummer 53 82 34. Wat kan het schuldhulpproject Rijssen voor u doen? Het schuldhulpproject Rijssen kan u hulp bieden wanneer u in de financiële problemen bent geraakt. Samen met u wordt bekeken of een oplossing kan worden gevonden voor uw financiële problemen. Het schuldhulpproject Rijssen is een samenwerkingsverband tussen 3 instellingen die alle 3 vaak te maken krijgen met mensen in financiële nood. Deze 3 instanties zijn: 1. het taakveld sociale zaken van dc gemeente Rijssen; 2. de Intergemeentelijke Kredietbank; 3. Reggeland Thuiszorg, voorheen de Protestantse Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening Noord-West Twente. De hulp die het project u kan bieden bestaat niet uit directe financiële hulp, maar uit informatie, advies en bemiddeling. Om dit werk goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat uw hele financiële situatie in kaart wordt gebracht. Dit betekent dat u volledig inzicht moet geven in uw totale financiële situ atie. Ook wordt informatie opgevraagd bij uw schuldeisers en bij het Bureau Kredietregistratie in Tïel. Aan de hand van de door uzelf verstrekte wordt een plan opgesteld voor de hulp verlening en wordt bezien welke van de 3 instellingen die hiervoor genoemd staan u het beste kan helpen. Daarna wordt u doorverwezen naar die bewuste instantie. Door de verschillende werkzaamheden van de samenwerkende instel lingen te koppelen wordt geprobeerd een totaaloplossing te vinden voor uw financiële problemen. Uitgangspunt is dat uw problemen niet vóór u maar alleen mét u kunnen worden opgelost. Daarvoor is uw volledige medewerking nodig. Wilt u meer informatie over het project schuldhulpverlening dan kan dat. Er is een folder beschikbaar met uitgebreide infor matie. Deze folder is verkrijgbaar bij het taakveld sociale zaken, balie 003 in het stadhuis. Ook kunt u contact opnemen voor een persoonlijk gesprek over uw eigen situatie, tele foonnummer 53 81 30. Voorbereidingsbesluit Vanaf 9 maart ligt het besluit van de raad van 19 februari 2001 nummer 2001-Ü-4, ter inzage, waarbij is verklaard dat een her ziening van het bestemmingsplan Groot Zuid wordt voorbe reid voor het perceel Arend Baanstraat (Aldi supermarkt). Het besluit kan worden ingezien op de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis te Rijssen ^gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en na afspraak buiten de werkuren. Verleende vergunningenlontheffin- gen/toestemmingen/verklaringen van geen bezwaar 16 februari 2001, huis-aan-huis verkopen van compost van 5 tot en met 10 maart 2001 in Holten; 16 februari 2001, gedeeltelijk afsluiten Maatmansweg en hou den activiteiten op 16 maart 2001 in Holten. Tegen een verleende vergunning, ontheffing, toestemming of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indie nen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. 12 februari 2001, fotograferen tijdens evenementen in 2001 in Holten. Tegen deze ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indienen bij de bur gemeester van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank in Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden kunt u con tact opnemen met de stafafdeling bestuurs- en management ondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis, Hier liggen ook de verleende vergunningen/ontheffingen/toestemmin gen/verklaringen van geen bezwaar ter inzage. Bestemmingsplan Groot Zuid 1994, herziening 2000-1 Vanaf 9 maart 2001 ligt gedurende 4 weken het door de raad op 19 februari 2001 vastgestelde bestemmingsplan Groot Zuid 1004, herziening 2000-1 ter inzage. Het bestemmings plan heeft betrekking op de bestemming van het parkeerter rein aan het Beatrixplan. Niemand heeft bij de raad zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar gemaakt. Het ontwerp is ongewijzigd vastgesteld. Alleen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelij kerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen aan de raad kenbaar te maken, kunnen bij Gedeputeerde Staten schrifte lijk hun bedenkingen indienen. Het bestemmingsplan kunt u inzien op de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis geduren de de openingstijden van het gemeentehuis en na afspraak buiten de werkuren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 8