RONA: 'Nog steeds geen rampenplan in gemeente' 4,4% Holtens Nieuwsblad Nieuw bestuur voor nieuwe PvdA-afdeling 11 Willem Aaftink 50 jaar lid van De Bergvliegers 'Gratis' getankt Postzegelbeurs in school Waerdenborch Burgemeester feliciteert vanaf 55 jaar getrouwd MVJISANAER PvdA moet niet bang zijn voor een eigen standpunt U ontvangt een fraaie abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 1 maart 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - De PvdA-afdelingen Rijssen en Holten hebben zich afgelopen dinsdag opgeheven. Meteen daarna werd gestemd in De Biester voor een nieuw bestuur van de nieuwe PvdA- afdeling. Jan Metsemakers werd unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. De voormalige voorzitters Jaap n der Vrccdc en Gerri Lubberts Jolanda Achteresch werd gekozen als secretaris en Michiel Paetzel als penningmeester. De andere nieuwe bestuursleden: Gerrit Markvoort, Jaap van der Vreede, Gerri Lubberts, Wil Geerlink, Leon van Minderhout, Gerrit Jan Swovcrink, Arnold te Wicrik en John Veltcrop. Het nieuwe bestuur. Gerrit Markvoort ontbreekt. (Foto: Gert Perr/on) Thuiszorg Zuidwest Overijssel Zie elders in deze krant. Holten - Willem Aaftink is sinds december 1950 lid van de postduivenvereniging De Bergvliegers. In zijn vijftigjari ge lidmaatschap heeft hij alle functies vervuld, behalve van wege zijn werk niet in het be stuur. Halfvier eruit en 's avonds om zeven uur weer in bed. Zijn eerste functie was het maandelijks ophalen van vijf tig cent contributie bij de le den. Willem kan moeilijk nee zeggen als hem iets wordt gevraagd. Hij staat bekend als een zeer be trouwbaar iemand. Zowel bij ziekte als vakantie is hij de steun en toeverlaat van de andere leden. Hierdoor houdt hij nog maar wei nig tijd over voor zijn eigen dui ven. Zijn jubileum werd afgelo pen woensdag gevierd. De huldi ging, met bijbehorende speld, werd verzorgd door Gerrit ten Bolscher van de duivenbond. De speld werd opgespeld door zijn vrouw Joke. (Foto: Johan Bolink) Controles door politie Holten - Er werden vorige week enkele verkeerscontroles gehouden in Holten. L.cn aantal vrachtauto's werd be keurd omdat ze op de snelweg in haalde, in strijd met het inhaalver- bod voor vrachtauto's. Een der gelijke overtreding kost 180 gul den. Buitenlanders moesten direct betalen anders mochten ze niet verder rijden. Tijdens een autogordel controle werden elf bestuurders bekeurd voor het niet dragen ervan. Het verbaast de politic dat er nog steeds zoveel mensen de gordel niet dragen. Volgens de politie: 'Gebruik de autogordels altijd ook binnen de bebouwde kom.' Holten - Donderdagmorgen rond 11.15 uur werd er getankt zonder te betalen bij een benzi nepomp aan de snelweg. De bestuurder van een witte BMW voerde valse kentekenplaten. Dronken bestuurder Holten - Een autobestuur der ging in de nacht van zaterdag op zondag met zijn auto over de kop en belandde onderaan het ta lud van de afslag Holten/ Lochem van de snelweg. Dc bestuurder was onge deerd maar bleek alcohol ge nuttigd te hebben. De man werd aangehouden en bleek ongcvcet 2,1 promille in zijn bloed te hebben. Zijn rijbe wijs werd ingevorderd. Dood schaap Holten - F.r werd maandag 19 februari een dood schaap aangetroffen langs dc N332 (provinciale weg Nieuw- Hcctcn/Lochcm). Het Schaap zou er vrijdag 16 fe bruari zijn gedeponeerd. De bestuurdei van een donker bruine )pel zou daar bij ge zien zijn. Het carnaval is weer voorbij. Traditioneel wordt dit afgesloten mei Het Geding in de bojbar. Des$ keer dus in 't Klavier. Garnavalgangers die sjch hebben misdragen tijdens het feestweekend, moeten daar nu voor boeten en komen in bet schavot. Zo ook Marco Spekreyse, omdat hij sjch misdroeg tijdens de Goodwillaimd. Hij ei te een masker op, terwijl de Prins en Adjudant een medaille uitreikten. Het caniavalstribunaal verplichtte hem de rest van de avond een masker tc dragen. (Foto: Gert Perdon) Holten - De Holtense Postzegel Club houdt zaterdag 3 maart organiseert weer haar jaarlijkse grote postzegelbeurs. De vereniging is lid van de Nederlandse Vereniging van Postzegelverzamelaars en or ganiseert dit evenement voor de dertigste keer in haar 34-ja- rig bestaan. De beurs heeft door dc jaren heen verworven wat betreft organisatie en gezelligheid. Op uitnodiging zijn een aantal handelaren aanwe zig met diversiteiten op het gebied van filatelie. Voor de inwendige mens is er, te gen redelijke prijzen, koffie, fris drank, soep en broodjes verkrijg baar. Het bestuur van IIPC hoopt, evenals voorgaande jaren, weer een groot aantal filatelisten welkom te mogen heten. Ook voor mensen die nog niet zijn aangestoken door het postzegel Rijssen - Burgemeester J.A.H. Lonink brengt geen persoonlij ke bezoeken meer aan echtpa ren die vijftig jaar getrouwd zijn. Voor de herindeling was het ge bruikelijk dat de burgemeesters van de voormalige gemeenten Rijssen en Holten een bezoek brachten aan bruidsparen die hun 50-jarig huwelijk vierden. In verband met het grote aantal 50-jarige huwelijksjubilea dat ont staat in de nieuwe gemeente Rijssen is besloten hier in de toe komst anders mee om tc gaan. Overlegorgaan maakt zich zorgen over hulp tijdens chloortreinramp Holten - Het Regionaal Over- lcgorgaan Noordelijke Aftak king maakt zich zorgen over adequaat optreden van hulp diensten tijdens een grote ramp in Holten. Vooral de steeds drukker wordende spoorlijn langs Holten, waar over onder meer gevaarlijke chemische stoffen als chloor en LPG worden vervoerd, vraagt om een gedegen rampenplan. Dit ontbreekt nog steeds bij dc Provincie en gemeente. 'Bij de Provincie wordt al sinds 1994 erop aangedrongen om re gionale rampendraaiboeken, aan valsplannen, communicatie- en veldocfeningcn voor tijdens spoorwegongelukken met gevaar lijke stoffen', zegt RONA-voor- zitter Dick van der Torre. 'De rampen in Enschede en Volendam hebben geleerd dat we er niet op kunnen vertrouwen dat de overheid waarborgen geeft voor onze veiligheid. De regelge ving wordt opgerekt en resulteert in gedoogbeleid. W e maken ons grote zorgen over 'dc hulpdien sten. Het blijkt bij grote rampen dat cr in het begin geen zicht is hoe moet worden gewerkt. Er zijn tot nu toe nog nooit oefeningen gehouden en ook is er nog steeds geen rampenplan.' Er rijden wekelijks in de nachtelij ke uren enkele chloortreinen van Akzo Nobel in Hengelo naar het Rotterdamse Botlekgebied. Van der Torre: 'Daarbij gaat de trein door Holten en passeert hier een aantal onbewaakte overwegen.' Volgens hem kan een ongeval fa tale gevolgen hebben. 'Bij een ton chloor dat vrijkomt, zijn de chl- oorgasdampen in een straal van honderd meter dodelijk. In een straal van achthonderd meter raakt iedereen gewond. In een straal van zestienhonderd meter zullen zich ernstige ademhalings problemen voordoen. Eén tank wagon bevat vijftig ton chloor.' Daarnaast is chloor niet de enige dreiging langs Holten. 'Het trans port van chloor is het topje van dc ijsberg van dc jaarlijkse 13.525 bakken die bij ons door Holten Enkele ketelwagens staan opgesteld bij Akzo Nobel in Hengelo. (Foto: Gert Perdon) Brand in varkensschuur Holten - Er brak woens dagmiddag een brand uit in een varkensschuur aan de Maneschijnsweg. De 55 varkens werden in ver band met de rookontwikke ling door de brandweer naar buiten een weiland in gedre ven. Het vuur was onder de kap van de schuur en de brandweer had de brand bin nen tien minuten onder con trole. De brand is vermoede lijk ontstaan door een tech nisch defect. Er waren geen gewonden bij mens of dier. Aanrijdingen Holten Er vonden de afgc lopen week diverse aanrijdin gen plaats. Enkele bestuur ders belandden her en der in de sloten rond Holten. Dikwijls door gladheid. Controles Holten - Er werden vorige weck maandag een snelheids controle gehouden op de Rijssenscwcg. Dit was tussen 12.15 en 15.30 uur. Er wer den 32 overtredingen gecon stateerd. verzamelen is dit een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de hobby filatelie. Evenals voorgaande jaren is de beurs gra tis toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur en wordt gehouden in de Aula van de Scholengemeenschap Holten. PLATTELANDSVROUWEN De plattelandsvrouwen afdeling Espelo hielden maandag 19 fe bruari hun jaarvergadering. Er vond een bestuurswisseling plaats. Als nieuwe voorzitster werd gekozen Gerda Markvoort. Na het officiële gedeelte vertelde de heer W.B. van Pijkercn boei end en met een mooie dia serie over de flora en de fauna langs de IJssel met af en toe een kijkje in de dorpen en steden langs de IJssel. De volgende bijeenkomst is op maandag 19 maart en wordt verzorgd door het Eendagsbestuur. Peuterspeelzaal Het Knöt- terheukske in het Dij- kerhockse Bethanic bestaat 25 jaar. Zie verderpagina 3. Het carnavalsweekend op. Prins: 'Het per, super, super Zie verder pagina 3. De burgemeester feliciteert wel persoonlijk bruidsparen die 55, 60, 65 en 70 jaar getrouwd zijn. RADARCONTROLE Er werd zondag een radarcontrole gehou den op de Rijssenseweg. Van 14.45 tot 17.15 uur. Er waren 34 bestuurders die te hard gingen. INBRAKEN In de nacht van zondag op maandag vonden er een aantal bedrijfsinbraken plaats aan de Keizersweg. Mocht ie mand die nacht iets verdachts hebben gezien, meldt dit dan s.v.p. bij de politie. Het weer Koud Overwegend veel bewolking en nu en dan regen of sneeuw. Vrijdag, zaterdag en zondag over dag bewolkt weer met wat regen en kans op sneeuw, afgewisseld door enkele opklaringen en wat zon. Er zal geen grote hoeveel heid neerslag vallen. Temperatuur overdag 5.0 a 6.0 graden. In de nachten iets onder hei vriespunt tijdens vpldocnde opklaringen. Dit weerbeeld heeft te maken met dc stroming die dit weekend nog uit oost tot noordoostelijk rich ting komt. En daarmee wordt vrij koude lucht aangevoerd, nog geen lente dus. Weerman, Freddie Paalman Gevonden voorwerpen Gevonden: Sleutelbos in zwart etui met o.a. kontaktsleutel auto, 2 sleutels, 1 sleutelbos met huissleu tel en plaatje eraan HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 4 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina •^veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. rijden', weet de Rona-voorzitter. 'Het hierbij om transport van gc- fen. Giftige en brandbare.' Een speerpunt van dc Rona is volgens hem gericht op veiligheid. 'De chloortreinen dien geheel te verdwijnen en de kans op aanrij dingen van het wegverkeer met goederentreinen moet onder meer door tunnels en beveiligde overwegen op een acceptabel ni veau komen.' Met toenmalig wethouder van verkeer Remi Dclahaijc, heeft de Rona 18 juli vorig jaar een gesprek gehad over dc noodzaak van bete re beveiliging van de spoorweg- overgangen. 'In verband met een aantal ongelukken met dodelijke afloop op enkele onbewaakte overwegen, hebben we toen de noodzaak benadrukt deze auto matische knippcrinsvallarics te vervangen door automatische hal ve overwegbomen', vertelt Van Railinfrabeheer heeft nu inder- dcr Torrc. 'De wethouder heeft daad het voornemen AHOB's aan dat ter sprake gebracht en te brengen.' Holten - De PvdA moet meer voor zichzelf durven opkomen en niet bang zijn een eigen standpunt in te nemen. Dit was wat Gerrit Jan Swoverink naar voren bracht in dc eerste leden vergadering van de nieuwe PvdA-afdeling. Deze werd af gelopen dinsdag gehouden in De Bicster. 'Ik kan me voorstellen dat het overdekt zwembad in Rijssen str aks wordt Opengesteld op zon dag', vertelt Swoverink. 'Er zijn genoeg mensen die ook dan wel willen zwemmen. We hoeven met ons standpunt niet te voorzichtig tc zijn.' Siegerink vindt het een goed plan van Remi Delahaije om een soort van klankbord op te richten, waar de leden ideeën kun nen lanceren. '1 liermee verklein je ook meteen het verschil tussen Holten en Rijssen.' Wim Dalhuiscn sluit zich erbij aan, want vindt het huidige college- program maar flinterdun. 'Dat heeft dc oppositie zelfs zonder problemen ondertekend.' Hollens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Geef dat ook aan een ander door! N Gebruik deze bon het opgeven van een nteuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Hijtoj betaalt voor dit abonnement T f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 184.- perjaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1