'We willen het goede van beide afdelingen bewaren' U j It 2901 Volle bak in Snorrewind met mindervalidencarnaval Zakelijk BEKEKEN Cocon Kinderkleding verhuist naar Oranjestraat Hypotheken en Vastgoed Advies gaat verhuizen Ook bijscholingscursus voor hondenkapsalon Medische DIENSTEN Kerk DIENSTEN WEEK AWD AWD Expo center Agenda DONDERDAG 22 FEBRUARI 2001 HOUTENS NIEUWSBLAD Cocon Kinderkleding gaat verhuizen van de Dorpsstraat 44a naar de Oranjestraat 29 waar voorheen Foto Mulder zat. Vanaf dinsdag 27 februari is Cocon gevestigd in de nieuwe locatie. 'Wc gaan ver huizen omdat we in ons huidige pand volledig uit het jasje zijn ge groeid. In ons nieuwe pand krijgen we veel meer ruimte tot onze beschikking, zodat wij onze kindcrkledingcollectie nog beter kun nen presenteren', vertelt eigenaresse Thea van Nierop. Cocon heeft de collectie uitgebreid met nieuwe merken kleding. Naast de bestaande merken van No-No, Kiekeboe, Rags, Eager-Beaver en Tinu P. is onder meer het merk Filou aan het assortiment toege voegd. Cocon levert babykleding vanaf maatje 50 tot aan jeugdklc- ding tot en met maat 176. De collectie van Cocon is dit voorjaar kleurrijk. Dc kleuren lila, oranje, pistache, blauw en de beige en wit tinten zijn het komende voorjaar de kleuren voor het kind. 'Omdat wij in maart ook ons eerste lustrum vieren hebben wij nog meer re den om tijdens onze Open Muis dagen op donderdag 1 en vrijdag 2 maart goed uit te pakken. Voor dc kinderen hebben wij een leuke Ideurwedstrijd met daaraan verbonden een mooie hoofdprijs. Ook is er een grabbelton in onze zaak waar elk kind wat leuks uit kan grabbelen. Verder kunnen dc klanten bij ons aan een spaaractie deelnemen', aldus Thea van Nierop. Het Cocon-team besluit met dc woorden: 'Graag tot ziens in onze nieuwe zaak met een speel hoek voor de kinderen, tevens staat de koffie altijd klaar zoals onze klanten altijd al gewend zijn geweest'. Wegens de verhuizing is Cocon zaterdag 24 februari dc gehele dag gesloten. (Foto: Gert Pc/don) Hypotheken en Vastgoed Advies gaat verhuizen. Na bijna vijfjaar aan de Larenseweg 14 te hebben gezeten, zal het kantoor per 1 maart verhuizen. Voorlopig is dc nieuwe thuisbasis het huisadres van Arnold Finckcn: Verzetstraat 49. Voorlopig, want op heel kor te termijn wordt het kantoor samengevoegd met een ander kan toor. „Daar kan ik nu nog niet zoveel over vertollen want dat is in bespreking, maar over een maand is er duidelijkheid wat de nieuwe situatie betreft", zegt Arnold. Dc voornaamste reden voor dc ver huizing is het personeelstekort. „I Iet is heel moeilijk gekwalificeerd personeel te vinden. Omdat ik 80 procent van dc tijd bij de klanten aan huis kom, is er vaak niemand op kantoor. Er is dan geen per soneel om de telefoon op te nemen en mensen komen voor een dichte deur", legt Arnold uit. Omdat hij vindt dat blijven zoeken naar personeel geen zin heeft, is hij op zoek gegaan naar een ande re oplossing. Het pand aan de Larenseweg gaat hij verhuren en omdat de huurder er graag per 1 maart in wil, gaat Arnold Finckcn tijdelijk op zijn thuisadres werken. Voor dc klanten verandert er niets, omdat hij voor het grootste deel bij de klanten thuiskomt. (Foto: Gert Pereion j Ook in dc bondenwereld veranderen modellen, materialen en kniptechniekcn in een ras tempo. Dat was ook dc reden, dat Yolanda en joke van hondenkapsalon del Pre/do een cursus in een nieuwe kniptechniek hebben gevolgd. Deze kniptechniek is vooral gericht op dc langharige honden, zoals de maltczer en de shi-shu (maar natuurlijk ook alle andere langhari ge honden). Yolanda en Joke hebben dc cursus met goed gevolg afgelegd en hopen de geleerde technieken ook veel in praktijk te brengen. Hondenkapsalon del Prado Zwartepad 10, 0548-363746. Open Deurdienst in De Kandelaar Holten - Dc Open Deurdienst op zondag 25 februari in De Kandelaar te Holten wordt in het geheel verzorgd door het gospelkoor Samen op Weg uit Bergentheim. Het koor brengt een uitvoering van 'The young Messiah. De samenkomst be gint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. Dit is het verhaal van Jezus Christus. De profeet Jesaja voor spelde al zijn komst en in de evan geliën is te lezen over zijn geboor te, zijn leven op aarde, zijn lijden en sterven en zijn opstanding. De componist George Fricdrich Handel verwerkte al deze gege vens in zijn oratorium. Tom Parker, een hedendaagse compo nist, heeft deze Messiah van Handel opnieuw bewerkt zodat dc jeugd van nu deze muziek be ter zal gaan begrijpen. En zo ont stond The young Messiah. Mobiel raadswerk Holten - Er zijn maar weinig raadsleden die tijdens de raadsvergadering bereikbaar blijven op hun mobiele tele foon. Maar in de gemeenteraad van de gemeente Rijsscn blijkt toch zo iemand te zitten. Net nadat raadslid E.M. van Schootcn van Gemeentebelang aangegeven had zijn licht te willen laten schijnen over een gemeente lijk onderwerp, ging zijn telefoon. Burgemeester J.A.H. Lonink, die het GB-raadslid her woord wilde geven, moest constateren dat Van Schooten het woord al voerde. Lonink: „Van Schooten!? Die is nu aan 't bellen. En hij zit hier zonder last en ruggespraak". Hilariteit alom. "Ik voerde net overleg met dc schaduwfractie", gaf Van Schooten rap terug en borg zijn mobieltje snel weg. Holten - Na de gemeentelijke herindeling werden ook de po litiekorpsen van Holten en Rijssen samengevoegd. Twee korpsen, niet alleen uit twee verschillende plaatsen, maar ook uit twee verschillende re gio's: de regio's Twente en IJsselland. „Het bijzondere van dit samengaan is dat het geen besluit was van de poli tieorganisatie uit, maar vanuit de politiek. Dat twee delen uit twee verschillende politiere gio's samengevoegd worden, komt niet dagelijks voor", weet korpschef A.J.H. Janssen. Dc vijftien agenten in Holten/ Bathmcn konden kiezen in welke regio ze werkzaam wilden zijn. „Acht van hen wilden naar Twente en kozen nadrukkelijk voor de afdeling Rijssen". Janssen is er blij mee. „We halen er gemo tiveerde mensen mee in huis die Holten goed kennen". En dat is een meerwaarde, zeker nu het Holtens gebied en een deel van Markelo ook door dc standplaats Rijssen verzorgd dient te worden. De Holtense politiepost is tot nu toe alleen 's maandags open voor het publiek. „We gaan bekijken of dat bij deze dag moet blijven of dat deze service uitgebreid kan worden. Maar dat moet wel haal baar zijn binnen onze capaciteit, en daar moeten wc zorgvuldig mee omgaan". Het korps van dc nieuwe gemeente bestaat uit .33 personen, inclusief leiding en on dersteuning. De politie is gehuis vest in de plaats Rijssen. Elke morgen komen ook de Holtense agenten naar de Molenstalweg, waar begonnen wordt met de da- Weekenddiensten Arts: huisartscnmaatschap Holten, Kcizersweg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7_ tele foon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts: Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartscncombinatic Holten, Dorpsstraat 63A, telefoon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.0(1 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefoni sche afspraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minncma, Larenseweg 54, tele foon 362835, h-g-g- 06-53372156. Hervormde zondag 25 februari: 10.00 uur, da. Klein, Rijssen, nevendiensten. 19.00 uur, Open Deurdienst met de musical The Young Messiah door koor Samen Op Weg uit Bergentheim. Eerste collecte: voorjaarszendingsweek. Tweede collecte: kerkvoogdij. Dijkcrhock: 9.30 uur, ds. S.M. Roozenboom, gczinsdienst van Schrift en Tafel. Espclo: 10.45 uur, ds. S.M. Roozenboom, gczinsdienst van Schrift en Tafel Okkenbroek: 10.00 uur, ds. J.G. Zomer uit Wijhe. Uitgangscollccte: Leprabestrijding. Gereformeerde gemeente zondag 25 februari: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, Open Deurdienst in de Kandelaar. Kindcrnevendiensten: Groep 2 en 3 o.l.v. Hermien Brinks; Groep 4 en 5 o.l.v. Ria Jansen; Groep 6 en 7 o.l.v. Erna Maandag - Vorige weck was het in de nacht van zondag op maan dag zeer zacht met 10.2 graden als minimumtemperatuur, ver boven normaal (-0.5 graden). In de mor gen scheen er af en toe een wazige zon. In dc middag eerst wolken velden en weinig zon. Later werd de bewolking geleidelijk steeds dikker op nadering van een sto ring. Daarna gevolgd door regen uit het noordwesten. Het was zacht met 12.6 graden als maxi mumtemperatuur. Dinsdag - In de avond viel nog wat neerslag maar de hoeveelhe den vielen mee. Over het etmaal 2.6 mm en 2.8 mm in Espelo. De morgen verliep met veel wolken velden en af cn toe zon. In de middag waren er meer opklarin gen in de vorm van stapelwolken en geregeld zon. Met een noord oostelijke stroming weid heldere, polaire lucht aangevoerd. De temperatuur bedroeg 10.2 graden. Woensdag - Was er in de mor- Plet nieuwe politieleen//. (Foto: Harry Bro/ye) Nijkamp; Groep 8 o.l.v. Rob Meijerink. Eerste collecte: kerk. Tweede collecte: diaconie. Katholieke kerk Holten, zondag 25 februari: 10.00 uur, Eucharistieviering. Voorganger: pastor Ramackcrs, dameskoor. Nieuw-Heeten, zaterdag 24 fe bruari: 19.00 uur, Eucharistievicring. Voorganger pastores Rademaker en Wiggers. Zang: jongerenkoor Passage. Zondag 25 februari: 09.00 uur, Communieviering. Leden werk groep liturgie. Zang: gemengd koor. Interkerkelijke wijdingsdienst Diessenplas woensdag 28 februari: 19.00 uur, mevr. Van Engbrink. De Loofhut (Dorpsstraat, HMV- gebouw) Zondag 25 februari: 10.00 uur, sa menkomst. gelijksc briefing. De agenten ver zorgen vanuit de standplaats Rijssen een groot terrein: het re delijk compacte Rijsscn, dc plaats Holten met een groot buitenge bied en bet grote natuurgebied I-Iolterberg en het Holtens en Marietta's deel van de A 1. Ook een stukje Markelo valt dus nu onder dc nieuwe gemeente. Voor de bijna dertig agenten van het sa mengevoegde korps is cr genoeg te doen. De afgelopen maand ja nuari kregen ze even de tijd om een beetje aan dc nieuwe situatie en aan de nieuwe collega's te wen nen, „De samenvoeging geschiedt op basis van gelijkwaardigheid en dat houdt onder andere in dat de taakverdeling nu opnieuw beke ken wordt: wie is waarin gespecia liseerd en wie doet wat. Daar gaan we ons de komende periode mee bezighouden. Een voorbeeld: we hebben nu meer dan voorheen te maken met groene wetgeving, door dc nieu we natuurgebieden. En dat spe cialisme brengen de Holtense col lega's mee". Wennen moeten ze ook aan ei kaars werkmethodes: de Holtense collega's opereerden wat meer zelfstandiger, terwijl het grotere Rijsscnsc korps meer werkte van uit projecten cn structuren. „V oor onze Holtense collega's is het wel even wennen om in een vaste structuur tc werken. In Rijssen zijn medewerkers met een coördinatietaak (bijvoorbeeld jeugdagent of wijkagent) cn voor die taken worden ze deels vrij ge pland. De agenten uit Holten hadden meerdere taakaccenten. De Holtense cn Rijssense werk methoden worden in elkaar ge schoven. We willen het goede van beide afdelingen behouden. En heel belangrijk is dat de mensen plezier houden in hun werk". Nieuw is ook de omvang van het gebied. Oftewel: hoe snel kan de politie vanuit het Rijssense Opbrock in Dijkerhoek komen? En is de politie die nu vanuit Rijssen opereert, even snel ter plekke in Holten als voorheen? „Dat zal iets langer duren omdat we uit Rijssen starten, maar we zijn er binnen maximaal een kwartier. En dat halen we ook in Dijkerhoek. In bijna alle gevallen blijven we ruimschoots binnen dc maximale marge van vijftien mi nuten en dat willen we absoluut zo houden. En mocht er iets ur gents zijn: we werken samen met andere politieafdelingen die via de meldkamer bijspringen". Janssen is optimistisch over de toekomst: „Op de werkvloer kun nen collega's uit beide afdelingen goed met elkaar overweg. En wat de kwaliteit betreft doen de Ri|ssense en Holtense collega's niet voor elkaar onder. Ik ver wacht dan ook geen teruggang in dc kwaliteit van het politiewerk, eerder het tegendeel". Holten - Het Holtense carna- den e val was afgelopen zaterdag al officieus losgebarsten in mane ge Snorrewind. Alle Holtense mindervaliden vicr- :t de Raad van Elf carna- uitgenodigd, i val. Met muziekinstrumenten, wezigzijn. leuk opgeschminkt en vrolijke Dit weekend krijgt hij een nieuwe pakjes aan. was het al helemaal kans om het Holtense carnaval carnaval. mee te maken. Ook burgemeester J. Lonink was (Foto: Gert Perdon) Jsfk. gen nevel en veel laaghangende bewolking die erg hardnekkig was waardoor c-r voor dc zon weinig ruimte was. 's Middags lukte het de zon om dc laaghangende be wolking op te ruimen. Verder wa ren er brede opklaringen cn enke le wolkenvelden, daarbij was het vrij zonnig. Dit fraaie winterweer had te maken met een hogedruk- gebied met kern 1040 Hpa boven ons land. Donderdag - In de avond en nacht bleef liet helder zodat de temperatuur flink kon dalen. Holten noteerde in dc hut 0.3 gra den net geen vorst, aan dc grond lukte dat wel met -0.5 graden. Espelo noteerde -1.8 graden op klomphoogte, 's Morgens was het zonnig en onbewolkt. Ook in de middag bleef het fantastisch zon nig weer. Ook profiteerde de temperatuur hiervan het werd maarliefst 13.6 graden als maximum, en dat voor half februari. Tips voor de redactie? SUBARU Herikeresweg 2, Markelo 0547-361619 'Gr. Hemmink' Kerkstraat 138, Nijverdal ook voor okésions! 22 t/m 25 februari DE GROOTSTE TUINBEI RS VAN OOST NEDERLAND 10.000 m: tuinideeën met o.a.: tuinontwerp, tuinaanleg 20 modeiiuinen tuinmeubilair, verlichting, tuingereedschappen machines tuinhuisjes, serre's ornamenten, pottere, decoraties 'Kv. bloembollen en zaden Openingstijden- donderdag en vn:dag van M.00 77 (XI uu zaterdag en zondag van 11.00 -18.00 uur. Entreeprijs: f 13.50 (65-plussers en kinderen tot 12 jaar f 6,-. kinderen tot 6 jaar gratis). UITTIPS /INFORMATIE ENZ, Lezing over Afasie door S. Grootens, Passage, Kandelaar, 22 februari 2001,20:00 Carnavalsoptocht, Fienpreuvers, Centrum Holten, 24 februari 2001,14:00 Carnavals Dweilmiddag. Fienpreuvers, Diverse horecage legenheden, 24 februari, 15:00 Kindercarnaval, Fienpreuvers. Irene, 24 februari 2001,15:00 Slingeroamd carnaval. Fienpreuvers, Diverse horecage legenheden, 24 februari, 20:00 Open Deurdienst, Kandelaar, 25 februari 2001, 19:00, Musical The Young Messiah, door gospelkoor Samen Op W eg uit Bergentheim. Kiclcnbal, Fienpreuvers, Klavier, 't Keuntje cn Bicrlokal am Bahnhof, 25 februari 2001,20:30 Kleintje carnaval/ karaoke. Fienpreuvers, Cafe Jansen (Boer Biet), 26 februari 2001,14:00 Mini-Playbackshow, Fienpreuvers, Irene, 26 februari 2001,15:00 Rosenmontagviering. Fienpreuvers, Cafe Klavier, 26 fe bruari 2001,20:00 Fruhshoppen cn Biertapwedstrijden, Fienpreuvers, Cafe Klavier, 27 fe bruari 2001,12:30 Dialezing P. Boersma. NBvP Holten, Zaal Vosman, 27 februari 2001, 20:00 Afsluitingsavond carnaval met Het Geding. Fienpreuvers, Cafe Klavier, 27 februari 2001,20:00 Keun verbranden, Fienpreuvers, Cafe Klavier, 27 februari. 20;00 Lezing persoonlijke uitvaart verzorging, Erna ter- Stecge, Larenseweg 61, 28 februari 2001, 20:00, Voor meer informatie 0548-367656. Excursie rechtbank Almelo, NBvP Holten, 1 maart 2001 Omloop Van Holten, Wielervereniging Holten, 4 maart 20019:00 tot en met 10:00, 50 ki lometer Darten om Gouden Keuntrofee, Klavier, 4 maart Dialectdag, NBvP Holten, Almelo, 6 maart 2001 Jaarlijkse bijeenkomst, Oudheidkamer Hoolt'n, Kandelaar, 8 maart 2001,20:00 Thema-avond, NBvP Holten, Zaal Vosman, 8 maart 2001 Bijeenkomst, Bcjaardensocietcit Holten, Kandelaar, 13 maart 2001 Politiek Cafe, 't Keuntje, 15 maart 2001,20:00 Kinderfilm Surprise, surprise, Boschkamp, 18 maart 2001, 14:00 Lezing Marc Chagall, K en C Holten, Boschkamp, 19 maart 2001,20:00 J aarvergadering. Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek, 21 maart 2001 Voorjaarsconcert, Holtens Muziekvereniging, Kandelaar, 23 maart 2001, 20:00 Thea Kroese vertelt over streek taal en streekgerechten, Passage, Kandelaar, 29 maart 200120:00 Toneelavond met DAT, Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek, 31 maart 2001 Bijeenkomst, Bejaardensocieteit Holten, Irene, 3 april 2001 Darten om Gouden Keuntrofee (4e ronde), Bierlokal am Bahnhof, 8 april 2001 Recreanten handbaltoernooi, Sporthal 't Mossink, 8 apnl 2001, 13:30 toten met 1~:30, Gratis toe gang Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is een uitgave ran Wegener Huis-aan-huiskrantcn Oost, behorende tot Wegener NV. in samenwerking met dc stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtines-be- stuur. WH. Bevers, secretaris, Kollingserf 4. "451 XC Holten. Abonnementen cn klachten bezor ging: familie Bouwhuis. Aaipolswcg 6. "451 HK Holten, telefoon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur. Eindredactie: Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 6? 99 Fax: 0842-11 67 34 Holtcns.Nicuwsbladrg.owp.wcgcncr.ni Adres redactie: Kcrkhofswcg i 8. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Extra inleverpunten kopij: Het Bonte Paard, Dev cntcrwcg s~. telefoon 0548-361202. itcrüjk inleve ren: dinsdags 9-00 uur Bosschool. Raaiterwce 44, telefoon: 05"2-321622. Uiterlijk inleveren: Advertentie-adviseurs: kantoor- al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 en fax 0548-36649"; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 cn fax 0548-519798. Otto IJspeert. mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G W'. Knapen, Larenseweg 3, tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan de Kcrkhofswcg 18. Orders worden afgesloten cn uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel cn Fabrieken tc Enschede. Directie: J.Y.Munstcrman Algemeen hoofdredacteur: Mw. G Arcndscn-Ticbcn

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 5