1 ijssejq gemeentelijke I R* gemeente informatie en inlichtingen postbus 244 7460 AE Rijssen schild 1 Rijssen Openbare vergadering De commissie bezwaar- en beroepschriften algemeen juridische zaken vergadert op woensdag 28 februari 2001 om 20.00 uur in kamer 117 van het gemeentehuis. De agenda luid als volgt. 1. Bezwaarschrift van de heer F. P. A. J. Duin, van Naoberskop "De Vedeele- ge" en van Bewoners Braakmansdijk 120, 126a en 143, tegen het besluit van burgemeester en wet houders van Rijssen tot het verlenen van een inrit vergunning (uitweg) aan de heer J. Haase, Smitjesdijk 3 te Rijssen aan de zijde van de Braakmansdijk. 2. Bezwaarschrift IVN Afde ling Rijssen-Enter tegen het besluit van burgeme- ster en wethouders tot het verlenen van een kapver- gunning voor het kappen van een iep aan de Holtentorensweg te Rijs sen. 3. Bezwaarschrift van de Vrienden van het Hoolter- pad en van de heer J. C. van Nie, namens de heren H. J. Meij-er en R. A. Willemsen, tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Holten tot bestuursdwangaan- zegging terzake van het Scheperspad te Holten (onder voorbehoud). De stukken voor deze open bare vergadering liggen voor u ter inzage op de staf afdeling bestuurs- en mana gementondersteuning (voor lichting), kamer 214 in het gemeentehuis. Collectes Tot en met 24 februari 2001 wordt in Rijssen gecollecte- rd door Alsheimer Neder land. Hebt u vragen over een col lecte dan kunt u bellen met de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, telefoonnummer 53 82 74. Klacht? Bel de klachtenlijn Wanneer u een klacht hebt over de dienstverlening van de sector ruimte kunt u de klachtenlijn bellen. U kunt de klachtenlijn 53 82 38 bellen met klach ten over bijvoorbeeld: losliggende stoeptegels; straatverlichting die niet werkt; gladheidsbestrijding; ongedierte; reiniging; ophalen huisvuil; onderhoud groen voorzieningen; milieuzaken; bouwwerken. Al deze klachten moet u do- rbellen naar de klachtenlijn, dus niet naar andere mede werkers van de ge-meente of de gemeentewerf. De klachtenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Tijdens kan tooruren is de klachtenlijn direct bereikbaar. Buiten kantooruren wordt u door geschakeld naar het antwo- rdapparaat van het gemeen tehuis. Op het antwoordap paraat wordt aangegeven welk nummer u in noodge vallen moet bellen. Ingekomen aanvragen (vermeld worden achtereenvolgens de datum van ontvangst en de omschrijving van de aanvraag) 7 februari 2001, houden regelmatigheidswedstrijd voor klas sieke wegracemotoren in Holten op 30 april 2001; 9 februari 2001, klootschieten op de Singelweg in Rijssen; 12 februari 2001, inzamelen gebruikte kleding op 15, 16 en 17 oktober 2002; 15 februari 2001, innemen standplaats nabij recreatiepark aan de toeristenweg in Holten in 2001; 15 februari 2001, venten met ijs in Rijssen in 2001. Deze aanvragen kunt u inzien op de stafafdeling bestuurs- en managementondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis. Verleende vergunningen/ ontheffingen/toestemmingen! verklaringen van geen bezwaar (vermeld wordt achtereenvolgens de datum van de verzen ding en de omschrijving van de vergunning) 8 februari 2001, venten met eieren in Rijssen in 2001; 8 februari 2001, innemen standplaats aan de Kerkstraat 1 in Holten van 19 februari tot en met 10 maart 2001; 8 februari 2001, inzamelen statiegeldflessen in Rijssen op donderdag 27 december 2001. Tegen een verleende vergunning, ontheffing, toestemming of verklaring van geen bezwaar kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending bezwaar indie nen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen. Als u bezwaar maakt kunt u de president van de Arrondissementsrechtbank in Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo, vragen om een voorlopige voorziening. Hieraan zijn kosten verbonden. Voor meer informatie over bezwaar mogelijkheden kunt u contact opnemen met de staf afdeling bestuurs- en manage ment ondersteuning, kamer 214 in het gemeentehuis. Hier liggen ook de verleende vergunningen/ontheffingen/toe stemmingen/verklaringen van geen bezwaar ter inzage. Inzameling huishoudelijk klein gevaarlijk afval (chemokar) Er wordt weer klein gevaarlijk afval ingezameld. Deze inza meling vindt gespreid over enkele weken plaats. De chemo kar rijdt door de straat en meldt zich via een geluidsband. De route van de chemokar ziet er voor de hieronder vermelde dagen als volgt uit: Reglement burgelijke stand Burgemeester en wethouders hebben op 9 februari 2001 het Reglement burgerlijke stand vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op vrijdag 23 februari 2001 en ligt vanaf deze datum vier weken ter inzage op de stafafdeling bestuurs- en mana gementondersteuning (voorlichting), kamer 214 in het Informatie over de Wet waardering onroerende zaken De Twentse gemeenten gaan gezamenlijk voorlichting geven over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), zoals de taxatie van woningen. Afgelopen zaterdag heeft hierover een pagina grote publicatie gestaan in deTwentsche Courant Tubantia. Naast deze advertentie wordt ook nog op andere wijze voorlichting gegeven over de Wet WOZ. Deze staan hieronder vermeld: dinsdag 20 februari: om 19.21 uur besteedt TV-Oost in een televisie-uitzending aandacht aan de Wet waardering ogfoerende-zak-eFW-LLziet dan bijvoorbeeld een taxateur aan het werk. donderdag 22 februari en vrijdag 23 februari om 13.30 uur wordt achtergrond informatie gegeven via de radio-uitzending van Radio Oost. zaterdag 24 februari: er verschijnt, net als afgelopen zaterdag, opnieuw een pagi na grote publicatie over deWetWOZ in DeTwentsche Courant Tubantia. Naast deze vormen van informatievoorziening over de Wet waardering onroerende zaken, zal er via dit Rijssens Nieuwsblad en in de toelichting bij de WOZ-beschjkking de nodige informatie worden verstrekt. Verzenden WOZ-beschikking (Wet VVaardering Onroerende Zaken) Zoals u hebt kunnen lezen in'deTwentsche CourantTubaritia worden binnenkort de WOZ-beschikkingen (met de nieuwe waarde van/uw pand) verstuurd. Eigenaren en gebruikers ir\ de gemeente Rijssen moeten nog even geduld hebben. Als gevolg van de herindeling lukt het niet om deze maand een correcte WOZ-beschikking te verzenden. U krijgt deze WOZ- beschikking waarschijnlijk eind maart. Dit doet echter niets af aan de gejdigheid van de beschikking en de bezwaartermijn. De waarden worden niet eerder vrijgegeven voordat de beschikkingen zijn verstuurd. Dinsdag 27 februari Haastraat Baankamp Van Wijgaardenstraat De Bleydestraat Bleekstraat Molenstraat .WênnekesgaardeiT Weyerdstraat >nestraat Aanvraag hogere grenswaarde voor de bouw van appartementen aan de Stationsstraat 2 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan bij gedeputeerde staten van Overijssel een hogere grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder aan te vragen voor de bouw van appar tementen aan de Stationsstraat 2 te Holten. De aan te vragen hogere grenswaarde voor bedoelde woningen bedragen van 61 tot 65 dB(A) voor wegverkeerslawaai en 59 tot 62 dB(A) voor railverkeerslawaai. De ontwerpaanvraag ligt vanaf vrijdag 23 februari 2001 gedu rende 4 weken ter inzage op de publieksbalïe van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinza- gelegging schriftelijk hun bedenkingen kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Rijssen, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Markelo (Borkeldweg 27) Vanaf vrijdag 23 februari 2001 ligt gedurende 4 weken het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 1997 Markelo, partiële herziening Borkeldweg 27 ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het vergroten van het bouwperceel met 25 meter in oostelijke richting, het bestemmingsplan kan worden ingezien op de publieksbalie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis te Rijssen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis en na afspraak buiten de werkuren. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw ziens wijze over het ontwerp schriftelijk aan de gemeenteraad ken baar maken. Donderdag 22 februari Marijkestraat Pr. Bernardstraat Pr, Hendrikstraat Prinsenstraat Nassaustraat Pr. W. Alexanderstraat J. W. Frisostraat W. de Zwijgerstraat Koninginneweg Maandag 26 februari Blinde Banisweg Beatrixstraat Beatrixplein Margrietlaan Gr. Adolfstraat Pr. Mauritsstraat Gr. W. Lodewijkstraat Pr. F Hendrikstraat Algemene informatie Een chemobox moet u persoonlijk aanbieden aan hèt perso- van de chemokar. U mag de chemoboxen niet voor de dèbr of op het trottoir neerzetten. Dit om te voorkomen dpt de boxert\door kinderen kunnen worden opengemaakt met'alle gevolgen van dien. U kunt uw klein gevaarlijk afval ook aanbieden aan de maga-x zijnmeester van het gemeentedepot aan de Daltonstraat 2 in Rijssen, dp maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 16.00 uur/ en op vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur én van 13.00 tot 16.00 uur. Ook kan het op de eerste zaterdag van de maand afgeleverd worden van 9.00 tot 12.00 uur. Bij afwezigheid van de magazijnmeester is het niet toege- staa/i klein gevaarlijk afval te plaatsen bij het gemeentede- pof: Ook mag geen klein gevaarlijk afval worden aangeboden jan het kringloopbedrijf. Verpakkingsmateriaal van wasmiddelen, gloeilampen en de plastic flessen van bijvoorbeeld bleekwater worden niet beschouwd als klein gevaarlijk afval. Het karton kan bij het papier worden gedeponeerd en de rest bij het huisvuil. Bestemmingsplan Kern 2000, herziening 2000-3 Vanaf vrijdag 23 februari 2001 ligt gedurende 6 weken het besluit van Gedeputeerde Staten van 5 februari 2001, num mer RWB/20Q0/4099, ter inzage. Bij dit besli)jt is goedkeuring verleend aan het besluit van de raad van 20 npvember 2000, nummer 2000-X-5, tot vaststelling van het bestemmingsplan Kern 2000, herziening 2000-3. het bestemmingsplan heeft betrekking op de bouw van een appartementencomplex op de hoek van de Boomkafnp en de Huttenwal te Rijssen. Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de publjeks- "balie van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis gedufende de openingstijden van het gemeentehuis en ga afspraakxbuiten de werkuren. In de voorafgaande procedure heeft niemand aan GedeputeerdéyStaten bedenkingen kenbaar gemaakt. In ver band hiermee ^kunnen gedurende de termijn van terinzage legging alleen pe volgende personen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,i 2500 AE 's-Gravenhage: - belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijker wijs niet in staat zijn geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden./ Verkeersbesluiten Burgemeester en wethouders hebben de volgende verkeers- besluiten genomen: aanwijzing van de volgende gebieden als 30 km/h-gebied: het gebied dat begrensd wordt door de spoorlijn, Reggesingel, Wierdensestraat, Watermolen en Boomkamp; het gebied dat begrensd wordt door de Wierdensestraat, Parkstraat en Enterstraat; het gebied dat begrensd wordt door de Enterstraat, Karei Doormanstraat, Markeloseweg, Verlengde Oranjestraat en Oranjestraat; het gebied dat begrensd wordt door het Hogepad, Verlengde Oranjestraat, Markeloseweg, Wijnand Zeeuwstraat, Welleweg, Blinde Banisweg en Esstraat; het gebied dat begrensd wordt door de Haarstraat, Hogepad, Esstraat, Blindeweg Banisweg, Welleweg, Prins Frederik Hendrikstraat, Irenelaan en Holterstraatweg; de wijk Braakmanslanden, begrensd door de Roelf Bosmastraat en Diekjansweg; opheffing van de juridische status van woonerf op: Hangerad, Bloemstraat, Spuitstraat, Weverstraat, Kösterspad, Smittenbelt, De Ronde Maat. Bmedersdijk, Henri Dunantstraat, Dokter P. Oosthoekstraat, Rabbi Keizerstraat, Nieuwenhuisstraat, Mulde^slag en Spoorslag; instelling van parkeerverbodzone voor: het Hangerad, tussen Parkstraat en Bloemstraat; de zijweg van de Bloemstraat, naar de woningen Bloemstraat 10 en 12; opheffing van de voorrangsregelingen op: het kruispunt Arend Baanstraat-Tuinstraat; het kruispunt Esstraat-Hendrik Jan van OpstallstraaN^; het kruispunt Stationsdwarsweg-parallelweg Wierden sestraat; het kruispunt Esstraat-Tabaksgaarden-Blinde Banisweg;\ aanwijzing als voorrangskruïsing of- splitsing van de volgen\ de kruisingen en splitsingen, met dien verstande dat het ver- keer op respectievelijk Welleweg, Blinde Banisweg, en Roelf Bosmastraat voorrang heeft op het verkeer komende van de -aansluitende wegen; splitsing^Welleweg-parallelweg Prins FredèTi.k Hendrikstraat; splitsing WellevVeg-Graaf Adolfstraat; splitsing Wellewecj\Hendrik Jan van Opstallstraat; splitsing Blinde Banisweg-Entoshof; splitsing Roelf Bosmastraat-Kroonweide; kruispunt Roelf Bosmastraat-Braakmansdijk; splitsing Roelf Bosmastrgat-zijstraat Roelf Bosmastraat; opnieuw instellen van eenrichtingsverkeer in de vermelde rij richting voor motorvoertuigen op: de Weverstraat, gedeelte i'tussen de 2e aansluiting met dr. Smittenbelt en het Hgngerad, in de richting van de Oosterhofweg; de Spuitstraat, in de richting van het Hangerad; de Bloemstraat, in de ijichting van de Oosterhofweg; het Hangerad, gedeelten tussen de Parkstraat en Bloemstraat en tusseh de Spuitstraat en Weverstraat, in de richting van de Wierdensestraat; geslotenverklaring van de Keizerdijk, tussen Banisweg en Roelf Bosmastraat,/voor motorvoertuigen op meer dan 2 wie- n len, uitgezonderd/oestemmingsverkeer Maranatha en perso neel Overesschool; geslotenverklaring van de Middeldijk, vanaf de aansluiting met de BanLsweg over een lengte van circa 90 meter, voor motorvoertuigen in de richting van de Banisweg. Als u\bezwaar hebt tegen een van deze besluiten kunt u hier tegen Vinnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Informatie over bezwaar- en beroepsmogelijkheden kunt u krijgen bij de frontoffice van de sector ruimte, kamer 201 van het gemeentehuis, telefoonnummer 53 82 08. Voor meer informatie kunt i telefoonnummer 53 82 34. bellen met de gemeentewerf,

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 2