4,4% Fracties spreken vertrouwen uit in alle individuele collegeleden Holtens Nieuwsblad 1 Provincie Overijssel sponsort triatlon fABRIEKS VERKOOP Programmawijzigingen in carnavalsweekeinde Brief Vrienden Hoolterpad valt verkeerd bij fractie GB Stegeman: 'verkeersring ontlast centrum Holten' TïTDTT NU NIEUW IN RIJSSEN DE GROOTSTE U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 22 februari 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - Doordat het carna valsprogramma in De Stads kelder is afgelast, worden die onderdelen van het program ma ergens anders gehouden. Voor het Kielcnbal op de zondag avond bij dc Stadskelder is nu een andere invulling gekomen. Deze avond wordt gehouden in drie verschillende cafés. Bij hofbar het Klavier speelt het duo Blind Date en vindt om 21.30 uur dc prijsuit reikingvan de optocht plaats. Aan de overkant bij 't Kcuntjc zal een drive-in staan. Bierlokal am Bahnhof is in han den van de Knetterzoepers en fungeert als de beruchte Kleine Zaal. Verder zal de Jigger Bigger Band dc verschillende cafés met een muzikaal bezoek opluisteren. Verdere aanvulling op het carna valsboekje: maandagmiddag, voorafgaand aan de karaoke, vindt er bij Boer Biet om 12.00 uur de brunch voor de Holtense clubjes plaats. Op woensdagoch tend is er om 10.00 uur dc gele genheid bij Bierlokal am Bahnhof na te praten. Zaterdag: optocht 14.00-15.30; dweilen 14.00-19.00, alle cafés; slinge ren 20.00-01.00, alle cafés; drive-in Magic Melody, 14.00-24.00, Boerbiet; drivc-in Tony Turner, 14.00-24.00, 't Klavier, drive-in Tony Turner, 15.00- 01.00 uur, Bierlokal am Bahnhof, dri ve-in Tony Turner, 14.00-01.00 uur, 't Keuntje. Zondag: kielcnbal 20.00-01.00, Bierlokal am Bahnhof, 'r Klavier, 'r Kcungc, duo Blind Date, 20.00-01.00 uur, 't Klavier; drivc-in Knettersound, 20.00-01.00, Bierlokal am Bahnhof; Jiggcrdiggerband, 21.00 uur, Bierlokal am Bahnhof; drive-in Tony Turner, 20.00-00.30, 't Keuntje; Jiggcrdiggerband, 't Keuntje. Maandag: lunch, 12.00-14.00; kara oke, 14.00-17.31, Boerbiet, Roscnmontag, Mexican Night, 20.00- 01.00, Bierlokal am Bahnhof; karao ke, Drivc-in Tony Turner, 20.00- 23.00 uur, Bierlokal am Bahnhof; Dinsdag: Biertappen, 't Klavier, 12.00-15.30; Overloop, 'r Keuntje, 12.00-15.30; drive-in, Tony Turner, 12.00-15.00, 't Keuntje. drive-in, Tony Turner, 't Klavier, 12.00-24.00; Geding/ afsluiting, 20.00-24.00, 't Klavier. Zwolle - Het provinciebestuur van Overijssel stelt 92.500 gul den beschikbaar voor de spon soring van negen evenementen in 2001. De Stichting Triathlon Holten krijgt hiervan 20 dui zend gulden. Het geld van de provincie is be doeld als promotie van de provin cie. Naast de triatlon in Holten, gaat er ook subsidie naar de Nederlandse Kampioenschappen dammen (5 duizend gulden), De Twente Marathon (10 duizend gulden), de Zwolse halve mara thon (2.500 gulden), de FBK Games (25 duizend gulden), Stoomfestival Haaksbergen (5 duizend gulden). Intercultureel Sportfestival Overijssel (2.500 gulden), Rolstoel tennistoernooi (2.500 gulden) en de Ronde van Overijssel (20 duizend gulden). Holten - Fractievoorzitter L. van Dijk (Gemeentebelang) was niet blij met de brief die wandelaarsvereniging Vrien den van het Hoolterpad stuur de aan de gemeenteraad. In deze brief maakten de Vrienden van het Hoolterpad bezwaar tegen de onbegaan baarheid van het Scheperspad, ten gevolge van het illegaal af sluiten van het pad. Tijdens dc raadsvergadering van maandagavond gaf Van Dijk te kennen bepaald niet gecharmeerd te zijn van de laatste passage van deze brief, waarin staat dat ge vreesd wordt voor het voortbe staan van het Scheperspad, omdat 'dc enige Holtense wethouder, A.J. ter Schure (GB), een rela tie is van oud-partijgenoot en aan- wonende Meijer'. Jn de brief werd ook vermeld dat de GB-wcthouder zich in het ver leden negatief uitgelaten zou heb ben over het Scheperspad. Geen initiatief vóór Bathmen Holten - Op uitnodiging van dc provincie heeft de gemeente een gesprek gevoerd over dc kwestie Bathmen en dc herindeling. Uiterlijk 21 februari moet de ge meente Rijssen haar zienswijze daarover doorgeven naar de pro vincie. Burgemeester J.A.H. Lonink gaf aan dat wat dc ge meente Rijssen betreft het gevoel dat cr geen herindeling op herin deling gestapeld dient te worden, overheerste. „Rijssen zal sowieso niet het initiatief nemen. Wij hoe ven dc kastanjes voor tic provin cie niet uit het vuur tc halen". HYPOTHEKEN Zie onze advertentie op pag. 11 Piraat Cobra uit de lucht Holten - Door de radio- controledienst werd don derdag 15 februari met as sistentie van de politie Rijssen/ Holten de illegale zendpiraat, genaamd Cobra, uit dc lucht ge haald. De zendapparatuur werd in beslag genomen. De eigenaar is tevens een dikke boete in het vooruitzicht is gesteld. inbraak Vianenweg Holten - In een huisje aan de Vianenweg werd dins dag 13 februari ingebro ken. Men wist binnen tc komen door de voordeur tc forceren. De daders hebben onder meer een videorecorder en een printer weggenomen. Hollen- Bram Ro^endom (Ho/lerenkseboo!) en Ellen Wielaard Haarscbool) deden gisterochtend mee aan de lokale ron de van de Landelijke VóorleeSwedshijd in De Boschkamp. Bram las voor uit het boek Talisman van Tomas Ross en Ellen uit Racend van Cany Slee. Ellen rnrd uiteindelijk als winnaar gekomen, maar Bram deed bet niet veel slechter. Ellen doet 14 maart mee aan de regionale ronde in Wij be. Daarna volgt nog een provinciale en een landelijke ronde. Doge laatste vindt 16 mei plaats in bet Utrechtse V'reden btt tg. (Foto: Gert Perdon) Holten - „Wil men het c van Holten echt verkeersluw maken, dan is het absoluut noodzakelijk dat er ergens rond Holten een complete ringweg ontstaat", is de over tuiging van wethouder W. Stegeman (CDA). Alleen een doorgaande weg rond heel Holten zal volgens hem het centrum ontlasten. „Daarbij kun je gebruik maken van be staande wegen, of nog aan te leggen wegen en dan kun je nog kiezen of je dichterbij of verder van het centrum wilt". Van Dijk betreurde het dat in de brief namen zijn genoemd die ten diepste niets met het Schcpcrspad te maken hebben en nam nadruk kelijk afstand van de brief van dc Hoolterpadvricnden. Burgemeester J.A.H. Lonink gaf aan dc gegevens in de brief voor kennisgeving aan tc nemen. Raadsvergadering in dialect Rijssen - Dc begrotingsverga dering van maandagavond 26 maart, eventueel met een ver volg op dinsdagavond 27 maart, wordt gehouden in het dialect. In maart is het Dialectmaand en vandaar dat er die maand in de ge meenteraad de Holtense, Markclosc en Rijssense 'sproake' tc horen valt. SGP spreekt steun uit aan Stegeman en Flim-Gerritsen Rijssen - „Een hetze van de pers ten opzichte van de SGP- fractie", vond SGP-fractievoor- zitter H. Willems van de publi citeit rond de wethoudersver kiezing. Dat het toch echt vier (anonieme) raadsleden waren die de aanzet gaven tot deze zaak (en niet de pers) werd ge makshalve even buiten be schouwing gelaten. Het was de reactie van Willems waarop de raad en het veelkoppige pu bliek zaten te wachten, want de opstelling van de SGP kon tij dens deze eerste 'normale' raadsvergadering de doorslag geven voor het al dan niet voortbestaan van het college. CDA-fractievoorzitter H.J. Dul stond naar aanleiding van de raadsvergadering van 2 januari stil bij de stemming rondom de be noeming van dc wethouders. „Ondanks het feit dat het college programma door alle partijen is onderschreven, was er toch voor de wethouders Flim-Gerritsen en Stegeman sprake van vier ste- monthoudingen. Wat velen niet wisten, was dat voorafgaand aan dc raadsvergadering door de frac- ticvoorziuets van CDA, ChristenUnie (CU), Gemeentebelang (GB), PvdA cn SGP de afspraak was gemaakt om eikaars kandidaten unaniem te steunen. Daarbij werd van SGP- zijde de opmerking gemaakt dat enkele fractieleden om principiële redenen mevrouw Flim niet zou den stemmen. L zult begrijpen dat dc CD A-fractie met grote te leurstelling moest vaststellen dat zij en ook wethouder Stegeman slechts met twintig stemmen wer den gekozen. Dat waren er niet enkele, dat waren er vier". Volgens Dul werd daarmee niet alleen een afspraak zonder nadere motivering geschonden, maar werden ook personen die bereid waren bestuurlijke verantwoorde lijkheid tc dragen, onnodig en on verwacht beschadigd. „Dat hierbij geen stemverklaring werd afgege ven en ook geen tegenkandidaat werd gesteld door één van dc par tijen (die dan wel dc stemmen zou De leden van de nieuwe gemeenteraad. (Toto: Rinus Vrijdag) hebben gekregen), geelt aan hoe onverhoeds dc uitkomst van dc stemming uitviel". De CDA-fraetie \<>nd dat cr tij dens deze raadsvergadering dui delijkheid moet komen over de vraag of de partijen in de raad niet alleen onvoorwaardelijk achter het college staan, maar ook of de zelfde pariijcn ook onvoorwaar delijk dc leden van het college steunen. En als dat nici het geval is, dit motiveren. Zou het vertrou wen niet uitgesproken worden, zo waarschuwde Dul, dan zou dc continuïteit van het college in ge vaar komen. Fractievoorzitter \Y. Otten van de ChristenUnie, die na Dul het woord voerde, stelde me teen orde op zaken. Otten gaf aan dat dc CU ccn gesprek over de stemming gehad had met de SGP cn dat deze partij ten aanzien van de CU-wethouder ccn verklaring had afgelegd. Otten verwachtte dat de SGP deze verklaring ook richting de andere collegeleden af zou leggen. Zelf verklaarde de CU-voorman, namens zijn fractie, het volste vertrouwen te hebben in het college en de personen die daarin zitten. Ook YYD-fractic- voorzitter J. Ke\elam die fijntjes opmerkte dat het toch wel vreemd was dat de \A'D, als op positiepartij. het college meer steunde dan dc SGP. Hij sprak het vertrouwen uit naar de indivi duele leden van het college, ook naar wethouder ter Schure. Het VVD-vertrouwcn in het col lege als zodanig en haar program is, zo gaf Kevelam verder tc ken nen, nog altijd niet groot. De SGP had de boodschap begrepen. Fractievoorzitter H. Willems gaf aan dat hij de afspraak van de fractievoorzitters, voorafgaande aan de wethoudersverkiezing (en die hij typeerde als 'onderonsje voor de deur van de raadszaal') niet als steun aan individuele per sonen had gcinrerpréteerd. Wel als zorg dat geen van de coalitie wethouders uit de boot zou val len. Namens zijn fractie sprak hij vervolgens zijn steun uit aan het college, voltallig en individucel. PvdA-fractievoorzitter R. Delahaijc cn GB-voorzittcr L. van Waar die ringweg moet komen, laat hij vrij („dat ligt ook aan wat haalbaar is"), maar dat-ie er moet komen staat voor hem als een paal boven water. „Want als zo'n verkeersring niet compleet is, als ergens een deel ontbreekt, kom je in liet centrum van Holten ogen blikkelijk wegen tegen waar je een verdringingseffect krijgt, oftewel straten, die omdat dc ring niet compleet is, te maken krijgen met een behoorlijke verkeerstoena me". 1-let verkeersstructuurplan Holten, eind vorig jaar vastgelegd door de 'oude' Holtense gemeen teraad, is het uitgangspunt dat in de nieuwe gemeente gebruikt wordt om de verkeersproblemen in het Holtense aan te pakken. Stegeman benadrukt dat het Verkeersstructuurplan Holten op zich goede onderdelen telt. Wat hij mist is echter de totaalvisie. „Wat er nu ligt zijn op elkaar vol gende stappen, waarvan er telkens één wordt gerealiseerd. Daarna kijkt men eerst wat de gevolgen van die gerealiseerde stap zijn. In mijn ogen is het eindplaatje van het Holtens verkeersstructuur plan iets tc vrijblijvend". Kortom, de verkeersproblematiek in Inbraken in Holten Holten - In het postkan toor te Holten werd in de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 februari in gebroken. De daders zijn binnengekomen door een deur te forceren. Er werd nadien niets vermist en de schade bleef beperkt tot braakschade aan een kluisje. In dezelfde nacht heeft men getracht in tc breken in de scholengemeenschap de Waerdenborch. Men is wel binnengeweest, maar kennelijk durfde men niet verder te gaan omdat men dan geconfronteerd zou worden met het alarm. Ook de sporthal werd door onbevoegden bezocht. Daar is men via een raampje naar binnengegaan. De daders hebben uit de sporthal geld weggenomen. Mocht iemand iets zijn opge vallen, dan verzoekt de poli tie dit te melden. Holten moet ook in z'n totaliteit bekeken worden. „Uitgaan van het eindplaatje, van het doel. Wat wil je bereiken en vandaar uit gaan werken. Men wil in Holten het centrum autoluw maken. Ik denk dat dat een goede zaak is. Maar verkeer is net water, het zoekt al tijd de makkelijkste weg; het is een illusie te denken dat je verkeer te rug kunt dringen. Een ring zou wellicht een oplossing zijn". Wat Stegeman betreft moet eerst duidelijk in beeld gebracht wor den wat het meest gewenste eind plaatje is. „Daar moeten we naar toe werken. De stappen uit dit verkeersstructuurplan kunnen daar toe bijdragen. Zo kan het Zilverzandtrace' een goede oplossing zijn in de totale samenhang. Zeker dit tracé zal aanleiding zijn voor nader onder zoek. Er moet bijvoorbeeld een juiste oplossing komen voor de kruising spoorwegen/ fietsver- keer". Het verkeersstructuurplan wordt begin maart, na de voorjaarsva kantie, ter inzage gelegd in het ge meentehuis op het Schild. „Als straks het plan ter inzage ligt, hoop ik dat elke belangenorgani satie haar verantwoordelijkheid neemt en hierop een duidelijke re actie geeft". Inmiddels heeft Stegeman al een reactie binnen: van SV Holten- voorzitter Wim Dogterom over het Zilverzandtracé. „Ik hoop dat hij het idee straks, als het plan ter inzage ligt, ook opstuurt. Het zal zeker bekeken worden, en dan moet je bijvoorbeeld ook naar de financiële kant ervan kij ken". Lees verder op pagina 7 Om vast in de stemming tc komen: enkele carnavalsver- halcn. Zie verder pagina 7 Het Sidecarteam Yincent en Jansen maakt zich op voor het komend seizoen. Het weer 'rijdag overdag enige neerslag, ïeer buiig van karakter, eerst met Later op de dag c met rgaand in natte sneeuw, afgewisseld door enkele opklaringen cn nu en dan zon. Temperatuur 5.0 a 6.0 gra den, Zaterdag en zondag winterse buien met hagel en sneeuw, wat opklaringen en wat zon. Temperatuur overdag rond de 3.0 graden. Dit weerbeeld hebben we ook met de carnavalsoptochten in Holten en omgeving, In dc nach ten lichte vorst, zo'n -2.0 graden. Geen 2 normen voor horeca Holten - Er worden geen twee normen aangelegd wat betreft de veiligheidsvoorschriften voor horecagelegenheden. Dezelfde normen worden overal gelijk toegepast. Dat gaf burge meester J.A.H, Lonink dinsdag middag te kennen tijdens de ge meentelijke persconferentie, waar vragen gesteld werden naar aan leiding van de tijdelijke sluiting van de Stadskelder, „De ondernemer van dc Stadskelder heeft zelf besloten dc zaak te sluiten. Met een vrij kleine aanpassing zou het aantal nu toe gestane bezoekers verdubbeld kunnen worden. Er kunnen nog meer bezoekers in als er een extra nooduitgang gerealiseerd wordt", aldus Lonink. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina IN OOST-NEDERLAND Opening: Donderdag 22 februari om 9.00 uur FABRIEKSDUMP RIJSSEN Dijk gaven eveneens tc kennen dat hun fracties het college, zowel als team als de individuele leden, ondersteunden. Kevelam vroeg zich af of iedere woordvoerder namens de hele fractie gesproken had. Yolgens burgemeesterJ.A.H. Lonink kon hij daarvan uitgaan: „Anders was het gemeld". at Dul betreft was de lucht op geklaard. „Er is ccn gesprek ge weest tussen SGP en CDA waar hij dc SGP haar excuses heeft aangeboden voor het feit dat ze dc afspraak anders interpreteerde. En ik ben blij dift de hele raad achter dit college staat en achter de individuele collegeleden". De raadsvergadering verliep ver volgens bijna gezellig, met vrien delijke woorden over en weer. Een sceptisch woord kwam na af loop yan de vergadering van VYD'er Kevelam: „Ik vraag me at of het vertrouwen er werkelijk is. Er is nu wel een herkansing ge weest, maar wat is de waarde van het uitspreken van vertrouwen als je politiek onder druk bent ge zet?", vroeg hij zich af. Als tezer van het Huilens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Gebruik deze bon het opgeven nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede IHij/aj betaalt voor dit abonnement f87- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) -f84- per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1