Herindeling gemeente: rode draad door Prinsenbal De Fienpreuvers Holtens Nieuwsblad Delahaije wil bedrijven bezoeken met college Beroepenmanifestatie in school De Waerdenborch Oplichter ontfutselt portemonnee bejaarde Extra inleverpunten voor Dijkerhoek en Espelo Kevelam: 'We moeten ons realiseren dat het om een nieuwe gemeente gaat' IN DIT nummer Dul en Kevelam: 'Nieuw logo niet aanbrengen' U ontvangt een fraaie Holtens Nieuwsblad Donderdag 1 februari 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuvvsblad@o\vp.\vegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Vernielingen in tuinen Holten - In Holten zijn af gelopen zaterdagnacht vernielingen gepleegd. Deze zijn aangericht door een groep jongelui. De vernielingen vonden rond kwart voor vijf in de vroege morgen plaats op de route Boschkampstraat - Pastorie- straat - De Visschcr. Onder meer werden goede ren uit diverse tuinen ver nield en ook werd een brie venbus gestolen. Deze is tot op heden niet te ruggevonden. Koude Pool langs A 1 Holten - De politic werd begin deze week geconfronteerd met een Pool, die langs de A 1 liep in de ijzige kou. De man was slechts gekleed in een trai ningspak en was aan het liften. Na een gesprekje bleek dat dc man die dag was ontslagen in ver band met. een gepleegde diefstal. Zijn maten hadden hem in de steek gelaten en de man wilde weer naar zijn thuisland. Het eni ge wat hij had, was de kleding die hij droeg. De politie heeft dc man meegeno men naar het bureau en aldaar de familie van de man gebeld. Deze zijn naar Nederland gekomen om hem op te halen. HOLTEN - 'In Holten was het de gewoonte dat ook raadsle den meegingen als het college een bedrijf bezocht', bracht PvdA'er Delahaije naar voren tijdens de vergadering van de commissie algemeen bestuur lijke en economische zaken. Dat kwam ter sprake naar aanlei ding van een bezoek dat burge meester J.A.H. Lonink binnen kort brengt aan Nido Universal Machines in Holten. DelaHaije vindt het nuttig dat raadsleden ook bij bedrijfsbezoe ken betrokken zijn, omdat ze dan bijvoorbeeld konden zien waar bij zo'n bedrijf de knelpunten lagen. Lonink gaf aan dat Nido zelf met een uitnodiging kwam. 'Individuele verzoeken zijn er veel en ik ga daar zoveel mogelijk op in', vertelde de burgemeester. Delahaije stelde voor om drie of vier keer per jaar als raadsleden samen met bet college bedrijfsbe zoeken af te leggen. Bekeken wordt of dat mogelijk is en organisatorisch niet op teveel moeilijkheden stuit. INSCHRIJVING TRIATLON De inschrijfavond van dc Stichting Triathlon Holten die woensdag 24 januari werd gehou den in het gemeentehuis werd druk bezocht:. De 1/Se triatlon zit helemaal vol. Net als dc reservelijst. Voor dc kwart triatlon geldt het zelfde, alleen zijn hier nog enkele plaatsen vrij op dc reservelijst. Holten - Scholengemeenschap De Waerdenborch houdt dins dag 6 februari in Holten van 19.00 tot 21.00 uur de jaarlijkse Beroepenmanifestatie. De Vrnbo-afdelingen zullen die avond in bedrijf zijn om twcedcklaslccrlingen onder meer door een lesbrief kennis te laten maken met de verschil lende afdelingen binnen De Waerdenborch. Het wordt leer lingen zo mogelijk gemaakt de juiste afdeling te kiezen voor het verdere verloop van hun studie. Met name door de voorgeschre ven samenvoeging van Ybo en Mavo tot Vmbo zal dit keuzemo ment nog belangrijker worden dan voorheen. Binnen de secto ren Techniek, Zorg Welzijn, Economie en Landbouw kent De Waerdenborch dc volgende be roepsafdelingen: Handel cn Administratie. Verzorging, Bouw- breed. Installatietechniek, Metaal- techniek cn Groen. Ook is cr voor leerlingen uit ho gere leerjaren gelegenheid kennis te nemen van de informatie die ROC's (regionale opleidingen centra). AOC (agrarisch oplei dingscentrum), bedrijven cn in- Holten - Een bejaarde be woonster van de Vixseboxse- straat kreeg afgelopen week bezoek van een man die zich uitgaf als 'werknemer' van de Waterleidingmaatschappij. Uit onderzoek is gebleken dat de zelfde man al vaker in dc om geving op een gelijke werkwij ze actief is geweest cn niet uit te sluiten is dat dit vaker zal gebeuren. Dc man zegt namens dc Waterleiding te komen. Hierover zou dc bewoonster een brief heb ben omvangen. Dit verbaal klopt echter niet. Nadat dc vrouw weigerde te bcta- len, vertelde hij dat de kraan stellingen verstrekken. Bij elke afdeling zullen relevante bedrijven ie vinden zijn die infor matie kunnen verstrekken over de mogelijkheden na de gevolgde studie binnen dc afdelingen en aan een ROC of AOC. Dc deelnemende ROC's zijn: ROC Oost Nederland (Hengelo/ Enschede/ Almelo), ROC Twente Plus (Almelo), Dc Landstede (Raalte) en ROC Aventus (Deventer/Zutphcn). l iet AOC-oost uit Almelo zal de belangen van tic agrarische ver volgopleidingen behartigen. Naast talrijke bedrijven uit dc re gio zullen Landmacht, Lucht macht, Marechausee, Marine en Politic laten weten dat ook zij ge motiveerd personeel nodig heb ben. Een aantal uitzendbureaus zal vertellen hoe zij werken cn ook informatie geven over vakantie werk. Dc Beroepenmanifestatie zal worden geopend door de v oorzit ter van het schoolbestuur, C. Tcrlouvv. Allen die belangstelling hebben voor deze Beroepenma nifestatie zijn van harte welkom. Holten - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers hielden zater dag 27 januari hun Prinsenbal in zalencentrum De Poppe. Prins Gert van Evertjes en zijn adjudant Marco van Menum werden getrakteerd op vele hi larische sketches met vooral de herindeling als rode draad. De zaal was vol zaterdag Ook Remi Delahaije en de wethouders Wim Stegeman en Willem ter Schure waren met hun eega's aan wezig. Wat het publick kreeg voorge schoteld, was zeker de moeite waard. Velen prezen het dan ook als het beste Prinsenbal sinds ja ren. De sketches hadden duidelijk een niveau bereikt, welke de kij kers aansprak. Het duo Rek en Elastiek vertel den elkaar in het dialect de laatste roddels. Zo zou voormalig brand weercommandant Johan Heller op stap zijn geweest met Gert van Menum. Ze kijken naar een ko ninklijke stoet, waarbij koningin Beatrix langskomt en meteen naar Gert van Menum toestapt. 'Hé Gert van Menum! Jij hier?', roept ze hem volgens het duo toe. Dc mond van Heller valt pardoes wijd open, 'Had je niet gedacht hè? Iedereen kent me', zegt Van Menum even later tegen Heller. 'Ik kan het je nog sterker vertel len: de paus kent me ook!' Het duo gaat verder met hun ver haal en laten Eleller en Van Menum naar Rome reizen, waar ze in een grote menigte naar dc paus kijken. Enthousiast loopt dc paus naar Van Menum toe om hem te begroeten. 'Zie je nou wel, zelfs de paus kent me', zegt Van Menum trots. Heller: 'Ik kan je het nog sterker vertellen: achter gen elkaar zeiden: "wie is toch die Menum zit te zwaaien?" Rijssen en Holten vormen sinds januari een gemeente. Alhoewel er nog veel tegenstellingen zijn te vinden, wordt geprobeerd deze weg te halen en te komen tot inte gratie. Ook Dc Fienpreuvers doen een duit in hc-t zakje cn had den Harm nut Ricsscn uitgeno digd om twee keer op te treden. Harm gekleed in shirt en spijker broek met op z'n hoofd zijn ka rakteristieke pet, heette iedereen CV Dc Knetleigprpcrs cn Club DIS (op de achtergrond) m bun Jansen en Janssen ad. (Foto's: Gert Perdon) welkom. 'Gert, ook jij welkom', zegt hij naar de Prins kijkend. 'Ook de groeten van de SGP uit Riessen', voegt hij eraan toe. 'Zij willen Holten nog bedanken voor dc 23 stemmen die ze hebben gc- heeft ook wel een rmoeden wie de SGP- Holten zijn: 'Die ko men van het personeel van het zwembad. Die willen namelijk ook wel eens een dagje vrij heb ben.' Hij z.ict .wethouder Wim hoe het met dansles gaat. Stegeman knikt van goed. Harm: 'Alle CDA'ers zitten sinds kort op dansles. Dan kunnen ze namelijk meekomen na de herindeling. Het is goed voor het dansen straks in Dc Poppe, en in Riessen heb je dc poppen aan het dansen.' Na afloop van z'n tweede act werd Harm tussen de stokken- commissie richting Prins Gert van Evertjes geleid om zijn medaille op te halen. Dc Prins bedankte hem en wenste dat Holten en Rijssen straks goed met elkaar kunnen gaan samenwerken. 'Harm, ik hoop dat je met burge meester l.onink mooie bruggen kunt gaan bouwen tussen Holten cn Rijssen.' Waarop Harm vra gend antwoord: 'Ligt cr water tus sen dan?' De leden van Club DIS dosten zich voor de gelegenheid uitge dost als vele Jansen en Janssen uit de stripboeken van Kuifje. Prins Gert van Evertjes heet immers in het echt Jansen van achteren. Uit dc Beuseberg kwam een bob sleeteam hun kunsten laten zien in een badkuip, terwijl CV Dc Kncttcrzocpcrs aan dc lottoma- chinc draaiden om een balletje te trekken dat correspondeerde met een ingestudeerde act. Een grote verkleedpartij was het, waarbij ze onder andere als de Village People, golvers en hardrockers op het podium verschenen. Verder vochten ze een ruzie uit tussen twee* gegadigden voor het voorzit terschap van dc stokkencommis- sie. Hiervoor kwam zelfs de 'House of Lords' aan te pas. Lees verder op pagina 6 Sleuteloverdracht in gemeentehuis Holten - Burgemeester J.A.H. Lonink draagt don derdag 22 februari tbch de sleutel over aan Prins Gert van Evertjes van de Dat gebeurt in het gemeente huis van Holten. Zaterdag 24 februari is Lonink aanwezig, zo mogelijk vergezeld van de wethouders, bij de carnavals optocht in Holten. Dinsdag 27 februari krijgt dc burge meester dc sleutel terug. opengedraaid moest worden, zo dat hij kon horen of cr iets niet in orde was. Dit moest gelijktijdig in dc badka mer als in de keuken gebeuren cn dc bewoonster moest hierbij hel pen. Terwijl dit gebeurde zag de op lichter kans de portemonnee van dc bewoonster alsnog weg te ne men. De politie verzoekt in contact tc komen met mensen, die een der gelijke ervaring ook hebben ge had. Of die in de toekomst bena derd worden door de man. De leeftijd van de man wordt ge schat op ongeveer 40 jaar oud met een lengte van circa 1.75 meter. Dijkerhoek/ Espelo - Om het inwoners van Dijkerhoek en Espelo makkelijker te maken een persbericht in tc leveren voor het Holtens Nieuwsblad, worden er twee extra inlever punten geopend. Zo is het vanaf nu mogelijk brieven voor de krant in te leveren bij het Bonte Paard en de Bosschool. Lezers die hier gebruik van willen maken, moeten wel letten op de uiterlijke inlevertijd van beide punten. Bij de Bosschool is die maandags 12.00 uur cn bij het Bonte Paard dinsdags 9.00 uur. Natuurlijk blijft het daarna nog tot dinsdag 12.00 uur mogelijk be richten bij liet kantoor van bet Holtens Nieuwsblad af te leveren aan dc Kcrkhofswcg 18. Hr staan geen speciale postbussen klaar, dus afleveren kan door de brievenbus of persoonlijk bij het aanwezige personeel. (Foto's: Rinns I 'rijdag) Holten - 'Wees cr attent op. Wc moeten ons op de werkvloer re aliseren dat het om een nieuwe gemeente gaat', benadrukte WD'er J. Kevelam tijdens de vergadering van de commissie algemeen bestuurlijke en eco nomische zaken. Aan het amb telijk eenwordingsproces van Holten cn Rijssen blijken voor alsnog een aantal haken en ogen te kleven. Holtenarcn die naar het gemeen tehuis belden ol informeerden over bepaalde zaken krijgen vol gens Kevelam nogal eens te bo ren: 'maar in Rijssen doen wc het zo', 'liet zijn hoofdzakelijk Rijsscnse ambtenaren die ook de mensen uit Holten tc woord staan. En het is logisch dat cr in Rijssen anders gewerkt wordt dan in Holten. Het is ook geen ver wijt, maar cr moet wel aandacht aan worden geschonken' Kevelam geeft aan dat binnen een gemeente ook ongeschreven wet ten worden gehanteerd. 'Daar heerst een bepaalde cultuur hoe je een cn ander aanpakt. I In die cul tuur is volledig Ri|sscns. We zijn een nieuwe gemeente, ook wat de ambtelijke organisatie betreft. Uit twee ambtelijke culturen moet een nieuwe cultuur voor een nieu we gemeente ontstaan. En ik denk dat wc dc organisatie daarvan elke keer moeten doordringen'. 'Cultuur is een interactie tussen mensen. Daar waar mogelijk zul len wc het bewustzijn bevorderen dat cr een nieuwe gemeente is'. Ponyclub Dc Bergruitcrtjcs bestaat 40 jaar. Dit worth str aks gevierd met e*cn speciaal Ondanks het miezerige weer an afgelopen zaterdag, ver liep de Holterbergcross zeer goed. Zie verder pagina 5. beloofde burgemeester Lonink. Ook wat de politieke cultuur be treft bestaan er verschillen. Dc Holtense fractievoorzitters deden dat tijdens de commissievergade ring uit de doeken. In Holten bij voorbeeld waten de commissie vergaderingen zo gepland, dat je in cén fractievergadering alle commissicagcnda's af kon wer ken. Commissievergaderingen werden gehouden vanaf vijf uur 's middags, iets dat mevrouw L. van Dijk van Gemeentebelang, toch ook uit Holten, niet echt appre cieerde. En het zou heel makkelijk zijn als de stukken in Holten in het oude gemeentehuis ter inzage werden gelegd, zodat er niet op en neer gereden hoeft te worden van Holten naar Rijssen. Open Huis Waerdenborch Holten - Het jaarlijkse Open Huis van scholengemeen schap De Waerdenborch vindt vrijdag 2 februari plaats in Holten aan de Haarstraat 14. Dc avond duurt van 18.30-21.00 De leerlingen van groep acht kun nen samen met hun ouders de ge bouwen bezichtigen. Er kunnen demonstraticlesscn bij worden ge woond cn informatie verkregen via een persoonlijk gesprek of fol ders van de school. Aan dc ouders, is in november op een speciale voorlichtingsavond de Schoolgids 2001 uitgereikt. Tijdens het open huis is er alle gelegenheid om dé sfeer op school te proeven en kennis te maken met onder ande re de leraren cn dc medclecrlingcij die demonstraticlesscn vcrzorgenl Voor informatie: J. van Gcmert, conrector telefoon 0548-378375. Illegale Polen op bungalowpark Op een bungalowpark te Holten werden bij een controle door dc politie 9 Polen aangetroffen, die elders in het land werkzaam wa ren. Bij controle van hun pas poorten bleek dat ze hier niet de vereiste vergunning voor hadden. Hierna heeft dc politie van hen dc paspoorten ingenomen. Deze Polen zijn vervolgens uit Nederland verwijderd. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina /^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Rijssen - Kapitaalvernietiging zou het zijn als het nieuwe ge meentelijk logo alvast aange bracht zou worden. Bijvoorbeeld op de kopjes en op dc gemeenteauto's. Dat brachten de commissieleden H.J. Dul (CDA) en A.J. Kevelam (VAT)) naar voren tij dens dc vergadering van de commissie algemeen bestuur lijke en economische zaken. Dul had uit de krant vernomen dat de kopjes met het nieuwe ge meentelijk logo (gemeente Rijssen) al besteld waren. Hij be nadrukte dat dc nieuwe gemeen- tcnaam nog een werknaam is. Over dc echte nieuwe naam van de gemeente Rijssen, Holten moet nog gesproken worden. Dul werd daarin gesteund door Ke\clam (VVD), die vooralsnog ook spaarzaam gebruik wilde ma ken van het nieuwe logo. 'Hooguit op enveloppen en brief papier. Maar nog nier op gemeen- iclijkc voertuigen. Laten we de portemonnee verder maar dicht houden tot dc nieuwe gemeente- naam definitief bekend is'. Dul stelde verder voor zo snel moge lijk te spreken over de definitieve gemeentenaam. Burgemeester 1 .onink gaf aan dat over de naam geving, over het gemeentewapen cn dc ambtsketen in de tweede helft van dit jaar een voorstel naar dc gemeenteraad gaat. Dat was af gesproken in B en W. Als tezer van het Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook aan een ander door! Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe ahnnnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Htjóijbe J 187- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) ter jaar (betaalwjze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1