Ligtenberg: paaltjes K'weide handhaven, eventueel wel nog bebording aanbrengen Burgemeester Jan Lonink ontvangt agressieve brief Sleuteloverdracht door burgemeester Lonink aan Prins Carnaval lijkt toch door te gaan NUf\AMER Het weer Kleine aanpassing programmering Prinsenbal zaterdag in De Poppe 'Melodiek' op Net f""6* jj U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad Donderdag 25 januari 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.NicuwsbIad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Aanmelding carnavalsoptocht Holten - Carnavalsvereniging De Ficnpreuvers is nog op zoek naar deelnemers voor de optocht op zaterdag 24 fcbru- Wie van plan is mcc te doen kan zich melden bij G. Grave, tele foon 0548-364184 of H. Jalving, telefoon 0548-361199. Bij hen is ook meer informatie verkrijgbaar over de optocht, net als deelna- meformulicrcn, reglementen en vragen over prijzengelden. Plannen voor Stationsstraat HOLTEN - Het voorberei- dingsbesluit voor Stationsstraat 2 ligt ter inzage op het gemeentehuis in Rijssen. Het gaat om de bouw van zes appartementen, op de begane grond en twee verdie pingen. Al eerder waren cr plannen voor deze plek; daarop werd gere ageerd en vervolgens is besloten het pand circa anderhalve meter verder naar achteren te plaatsen. Het is het aangepaste plan waar van nu het voorbereidingsbesluit ter inzage ligt. Het plan wordt nog verder ingevuld. Burgemeester niet naar Holten Holten - De nieuwe burgemeester Jan Lomnk heeft op dit moment een woning betrokken in Rijssen. Geruchten dat hij een woning zou betrekken in Holten aan de Schuttcrsweg zijn volgens hem Controle Rijssen - Dc politie heeft dinsdag ochtend 23 januari een snelheids controle gehouden op de Holterstraatweg in Ri|ssen. Hierbij zijn negentien procesver balen opgemaakt. De hoogst ge meten snelheid was 122 kilometer per uur, terwijl slechts 80 kilome ter per uur is toegestaan. Dodelijk ongeval Rijssen - Op de Reggesingel in Rijssen vond woensdag rond 08.30 uur een verkeersongeval met dodelijke afloop plaats. Hierbij kwam dc 58-jarige T. Schutten uit Wierden om het leven. Het: slachtoffer reed als bestuur der van een personenauto op de Reggesingel. Op nog onverklaar bare wijze is dc auto van het slachtoffer op de verkeerde weg helft terechtgekomen en kwam daar nagenoeg frontaal in botsing met een tegenligger. Deze perso nenauto werd bestuurd door een 29-jarige man uit Enschede. I-Iet slachtoffer raakte beklemd in zijn voertuig en werd door de brandweer uit de auto bevrijd. De politic stelt een nader onder zoek in naar dc oorzaak van het ongeval. Het wordt namelijk niet uitgesloten, dat het slachtoffer kort voor de botsing onwel is ge worden of zelfs is overleden en daardoor op de verkeerde weg helft is terechtgekomen. De bestuurder uit Enschede liep geen letsel op. Wethouder J. Ligtenberg (SGP) wil onderzoek parkeren Holten HOLTEN - Wethouder J. Ligtenberg (SGP) wil het par keren in Holten goed in beeld krijgen. De wethouder die in zijn portefeuille ook de par- keerproblematiek van Holten en Rijssen heeft, wil de gege vens die over het parkeren in Holten beschikbaar zijn actu aliseren. ljgtcnberg gaf dat te kennen naar aanleiding van de vraag of de paaltjes, die vanaf dc Dorpsstraat de toegang verhinderen tot het parkeren op de Kalfstermanswcidc, niet beter verwijderd kunnen worden zodat dc parkeerplaatsen op dc Kalfstermansweide vanaf het cen trum bereikbaar zouden zijn en zodoende dc parkeerdruk, die in Holten menigmaal voorkomt, verlicht wordt. Holten telt verschillende parkccr- gclegenheden, maar die zijn niet allemaal even ideaal. Een aantal zijn gewoon te klein, andere par- kcergelegenheden zijn te ver van het centrum. Meerdere parkeer plaatsen in het centrum van Holten worden in gebruik geno men door langparkcerdcrs. Achter Albert Heyn is een groter parkeerterrein dat vaak gewoon vol is. Bijna aansluitend op dat parkeerterrein ligt de Kalfstermanswcidc: dichtbij het centrum, een ideale parkeerplek, maar afgesloten door paaltjes en dus vanuit het centrum. (Dorpsstraat) niet bereikbaar. Deze parkeergelegenheid staat bijna altijd leeg. Dc verharde Kalfstermansweide is wel te bereiken middels een omweggetje via de Kerkhofsvveg, rechtsaf een weggetje in, moeilijk te vinden voor mensen die dc weg niet kennen. Borden die naar dc parkeerplaats verwijzen staan cr Bert Wansink van Albert Heyn is één van de mensen die dc paaltjes bij dc Kalfstermansweide graag zag verdwijnen. Zijn parkeer plaats staat vaak overvol, en niet alleen met auto's van mensen die bij AH boodschappen doen. Mensen die de markt bezoeken cn het ingaan zetten c bun auto op deze parkeerplaats. Zou de Kalfstermansweide 'geo pend' worden, dan zou het winke lend publiek dc auto's daar ook neer kunnen zetten. Wansink kaartte dat eerder aan bij de ge meente maar kreeg nul op zijn re quest. Ook wethouder Ligtenberg is er niet voor de paaltjes weg tc halen, 'De Kalfstermansweide is ge meentelijk parkeergebied en het moet geen deel uit gaan maken van het parkeerterrein van Albert Heyn", verklaart hij zijn stand punt. Daarnaast vindt hij het van belang dat de parkeergelegenheid juist meer aan de achterkant van het centrum gesitueerd cn bereik baar is. Zelf nam hij een kijkje op de Kalfstermansweide. Lees verder pagina 4 Wansink de. Albert. Heiin Z'ft bel liefs/ de partjes langs de Kalfstermansweide verdwijnen. (Foto: Rinus I Rijssen - Burgemeester J.A.H. Lonink overweegt een aanklacht wegens smaad in te dienen tegen een briefschrijver, die hem schreef naar aanleiding van zijn benoeming als burge meester van de gemeente Rijssen/ Hollen. Het was één van de weinige negatie ve reacties die Lonink kreeg na zijn benoeming. Maar deze brief was van dien aard, dat de burgemeester erover denkt om de briefschrijver aan te klagen wegens In een interview In Dc Roskam vertelde Lonink dat: dc brief schrijver hem vergeleek met een burgemeester die in 1944 met dc vijand heulde. Lonink vond de brief bijzonder kwet send, ook al omdat juist zijn ei gen vader in de oorlog in het verzet had gezeten. Hij gaf aan dc brief te zullen bespreken met de partij waaruit deze briefschrijver kwam. 'Ik stel die stroming n antwoordclijk voor die .brief, laat dat duidelijk zijn. Maar ik wil wel met hen praten over hoe je hiermee omgaat'. Dc burgemeester wil weten of men binnen de reformatori sche stroming in Rijssen de briefschrijver en zijn achter grond kent. 'Als je als bestuurder op elke individuele brief moet reage ren, blijf je bezig. Maar als mc-nscn zoiets doen, moeten ze wel weten wat ze doen. Ik til wel zwaar aan het feit dat dit geschrevene intolerant, re spectloos cn agressiefis. En als mensen aan het eind van zo'n brief schrijven dat ze hopen dat je zo snel mogelijk weg bent, wil ik wel weten of die persoon dat als dreigement be doeld of niet'. Lonink is niet van plan dc briefschrijver cr persoonlijk over aan te spreken. Er ligt een grens met wie je praat, zo stelt hij en wat Lonink betreft is die grens door de briefschrijver duidelijk overschreden. navalsverenigingen Holten en Rijssen Holten - Alhoewel in de agen da van het nieuwe carnavals boekje Fienpreuver duidelijk staat vermeldt dat donderdag avond 22 februari de sleutelo verdracht in het gemeentehuis zal plaatsvinden, blijft het nog ongewis of dit ook daadwerke lijk doorgaat. Burgemeester Jan Lonink wil het nog even te rugkoppelen met het college van B en W, maar denkt dat het toch wel doorgaat. Hij denkt zelf aan een ontvangst in het Holtcnse gemeentehuis. Verder zal er in eerste instantie geen samenwerking komen mel de Bolnpeetr's uit Rijssen. Voorzitter Hennie Jalving van dc Ficnpreuvers benadrukt wel: 'Zeg nooit, nooit.' 'Als carnavalsvereniging willen we ons eerst als Ficnpreuvers presen teren', zegt Hennie over dc nabije toekomst. 'W e proberen in de nieuwe gemeente gewoon op de zelfde voet door te gaan.' Een samenwerking met CV Bolnpeetr's uit Rijssen zit er nu zeker nog niet in. 'Wc willen ons niet associëren met de manier waarop zij enkele jaren terugheb ben geprobeerd de sleutelover dracht voor elkaar te krijgen. De Fienpreuvers willen geen toestand Creëren waarbij bevolkingsgroe pen in een hoek worden gedrukt', laat dc voorzitter weten. 'We zijn geen politieke partij, maar een car- n a vals vcre n igi ng. De voormalige Rijssense burge meester Van Voorden was in 1990 net beëdigd cn ging tijdens de carnaval op wintersportvakan tie. De Prins van dc Bolnpeetr's zag zijn kans schoon cn vroeg aan ccn bevriende PvdA-wethoudcr of hij de sleuteloverdracht wilde doen in het. stadhuis. Deze vond dat geen probleem. Het leidde achteraf tot ccn grote politieke rel wat zelfs dc landelijke pers haalde. De wethouder moest zijn functie neerleggen, terwijl er een princi pebesluit van dc SGP werd aange nomen door de raad om tc voor komen dat er ooit nog ec-ns een Prins Carnaval zou worden ont haald op het stadhuis. Dc Bolnpeetr's uit Rijssen hopen nu na de laatste verkiezingen toch eindelijk ccn officiële sleutelover dracht tc krijgen. Volgens hun voorzitter Arnold tc Wierik is hierover nog steeds geen uitsluit sel over of het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. 'Onze vereniging heeft een brief gestuurd naar de gemeente, maar tot nu toe hebben we nog geen reactie hierover ont vangen.' De gemeente heeft ech ter inmiddels toegezegd volgende weck een gesprek met hen te wil len. Dat dc Ficnpreuvers niet met zijn Bolnpeetr's wil samenwerken om dat deze zich tegen de SGP zou proberen af te zetten, vertelt Arnold: 'Je hebt in Rijssen geen andere keuze.' Deze christelijke partij is volgens hem de grootste angel die een ontvangst van Prins Carnaval tegenhoudt. Nu deze partij geen meerderheid meer heeft, hoopt hij dat het principe besluit wordt teruggedraaid. Samenwerking met de Fienpreuvers ziet Arnold in eerste instantie als bij elkaar langskomen tijdens activiteiten. Als extraatje hoopt hij dat daardoor nu wel een ontvangst op het gemeentehuis is te realiseren. De Ficnpreuvers hebben dit 'voorrecht' immers al tijd wel gehad. De Holtcnse carnavalsvereniging wil echter niets weten van dit Mark Tuitert heeft gisteren niet meegedaan aan de skate*off in Thialf. Zie verder pagina 3 Stichting Paardrijden Ge handicapten krijgen een cheque van Nido. Zie verder pagina 5 Zon op in Holten Vrijdag op 08.25 onder 17.13 Zaterdag op 08.23 onder 17.15 Zondag op 08.22 onder 17.17 Wisselvallig Aanhoudend wisselvallig winter weer. Vrijdag overdag wolkenvel den,af en toe zon en kans op een enkele bui. Temperatuur zo'n 6.0 graden. Zaterdag kan het langdu- rig regenen, afgewisseld door wat opklaringen en weinig zon. Dit wordt veroorzaakt omdat !a- gedrukkernen dichterbij ons land komen cn randstoringen ons kun nen bereiken, dit betekent een grotere kans op regen. Zondag ook kans op wat regen of enkele buien met misschien wat natte sneeuw en af en toe zon. Temperatuur overdag rond de 4.0 a 5.0 graden. In de nachten rond het vriespunt en kans op gladheid. Voorlopig nog geen terugkeer van de winter. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpagtnga 3 'doordrukken' om het gemeente huis binnen te komen. Zij voelen zich meer een club die het hele jaar door gezellige activiteiten or ganiseert, dan dat ze bevolkings groepen aan de kant willen zetten om hun zin te kunnen krijgen. Toch zijn Ficnpreuvervoorzitter Hennie Jalving, vice-voorzitter \\"im Bulsink. President Teun Deijk en Keunefeestenvoorzittcr im Dogterom gisterochtend op bezoek geweest bi) burgemeester Jan I.onink. 'Het gaat om een in formeel bezoek waarbij wij een lijstje presenteren', vertelde Hennie vooraf aan het bezoek. Op deze lijst staat ook de komen de sleuteloverdracht. 'We ver wachten niet meteen antwoord van Lonink, maar we zien het wel positief in. We hopen er in elk ge val een stukje duidelijkheid mee te kri|gen.' Het bezoek is overigens niet specifiek bedoeld antwoord op deze vraag te krijgen: 'We heb ben altijd een kennismakingsge sprek met de nieuwe burgemees ter. Dat hebben we met Gerzee gehad cn ook met Verhoeven.' Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina op maandag 22 en aate'dag 27 januari a.s. Holten - Het programma van het Prinsenbal welke zaterdag 27 januari in De Poppe wordt gehouden, is iets aangepast. Het optreden van suprise-act Raad van Elf komt tc vervallen. Daarnaast verzorgt niet Blind Date de muzikale ondersteuning, maar Saturnus. Deze band doet dit samen met de Braandheultjes. De zaal is om 20.00 uur open. En het begint een half uur later. Het wordt het eerste Prinsenbal van De Fienpreuvers in de nieuwe gemeente Rijssen. Dc 33ste Prins en z'n Adjudant worden in De Poppe ge trakteerd op enkele humoristische acts. Het totale programma ziet er nu als volgt uit: Heerengenootschap Suffendo, CV Dc Kncttc-rzocpers, Harm uut Riessen, Rek en Elastiek en Bobsleeteam Bcusebcrg Saturnus en dc Braandheultjes zorgen voor muzikale ondersteuning. Er vertrekken bussen van hofbar 't Klavier naar Dc Poppe. Dc vertrektijden zijn om 19.30 cn om 20.00 uur. Na afloop gaan waarts. Dc voorverkoop loopt als een speer. Wie verzekert wil zijn van ccn plaats doet er dus goed aan om snel te zijn. Kaarten kosten 5 gulden voor leden en 10 gulden voor niet-leden. Voorverkoopadressen zijn Foto ten Velde cn Novalux. rlijk weer bussen huis- Eer registratie van ft concert h Dans- At.orst Oldenzaai Dus zet uw TV nu op Net 8 NFT H is te ontvangen op: kanaal 10: ?to,s5 Mhr ofkanaoi 34^: 740,00 Mh?. Film Oeroeg in Boschkamp Holten - Het Filmhuis Holten vertoont donderdag 1 februari in de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp de film Oeroeg naar het gelijkna mige boek van de schrijfster Hella Haase. De film beschrijft de vriendschap tussen twee jongens die op dezelf de dag geboren zijn: Johan als zoon van een Hollandse plantage- houder cn Oeroeg als zoon van diens opzichter. Tijdens hun kin derjaren zijn de jongens onaf scheidelijk. De toegang bedraagt /',50 gulden inclusief een kopje koffie. Aanvang 20.15 uur. De kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor Holten en op het kantoor van het Dorpshuis De Boschkamp Tuinstraat 2 Holten maar ook aan de zaal. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook een ander door' Woonplaat Geeft c Holte Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede IHijmj betaalt voor dt abonnement 187- per jaar (beaalwjze: per acceptgiro) 184- per jaar (betaalwjze: autrmaOsch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1