Uitbreiding Twenhaarsveld met 103 vakantiebungalows 12x gratis Holtens Nieuwsblad Open Dagen ROC Qosr-Nederlsnd IX 'Melodiek' op Het is zover: ijsbaan is open J Bestemmingsplan Borkeld krijgt straks aanpassing Praten over verslaving met opvangdeskundige Studiegroep Uitgaansoverlast wil regionaal convenant \N Dn numï\aer Toch geen samenwerking Fienpreuvers en Bolnpeet's? U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 18 januari 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@ovvp.\vegener. Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - Het bestemmings plan De Borkeld herziening 1990, partiële herziening 1999, ligt de komende weken (tot 16 februari 2001) ter inzage in het gemeentehuis in Rijssen en wel op kamer 201 van de pu- blieksbalie van de sector ruim- Dc gemeenteraad van Holten stel de in december 2000 het bestem mingsplan De Borkeld vast. Het gaat hier om dc inhoudsmaat, de onderlinge afstand en dc afstand tot de grens van het perceel van zomerhuizen en een formele rege ling van de elf recreatiebungalows en een dienstwoning aan de Borkcldsweg. In december '97 kwam dc provincie met nieuwe regels ten aanzien van recreatie woningen; zo mogen deze nu be perkt uitgebreid worden voor zo ver de verruiming van de voor schriften dat toelaat uiteraard, met een maximum van 250 kubie ke meter inhoud. Om iedereen de gelegenheid te geven zijn zomer huis uit te breiden is over het hele plangebied,een onderlinge afstand van vijftien meter (was twintig meter) opgenomen. Daarnaast werd de 'afstand tot perceelgrens' ingevoerd om zo te voorkomen dat de uitbreiding van het ene huisje de uitbreiding van een an der huisje zou verhinderen. In de nieuwe voorschriften werd een bepaling opgenomen waarbij vrij stelling verleend wordt voor vijf tien procent van het totaal aantal Woningen, die dan nog iets groter (maximale inhoud 300 kubieke meter) mogen zijn. Het bestem mingsplan Dc Borkeld werd eer der gedeeltelijk gewijzigd. In '96 verleende dc Holtcnsc gemeente raad een vrijstelling op grond van artikel 19 van de W et op dc Ruimtelijke Ordening voor het bouwen van elf recreatiebunga lows en een dienstwoning aan de Borkcldsweg. Deze zijn inmiddels gebouwd. Vervolgens diende op het terrein een sirene gerealiseerd te worden; ook nu moest het be stemmingsplan gewijzigd worden omdat dc hoogte niet in overeen stemming was met de maximaal toegestane hoogte voor bouw werken voor openbare diensten. Holten - Een medewerker van het landelijk bekende opvang centrum De Regenboog in Amsterdam komt dinsdag 23 januari naar gebouw Irene in Holten om te spreken en vra gen te beantwoorden over ver slaving en verslavingszorg. De aanvang is om acht uur. 13c spreker zal benadrukken dar verslavingszorg niet alleen gericht is op drugs- maar ook op alcohol misbruik. Deze avond is vooral bestemd voor ouders van kinde ren in de risicogroep (12 tm 18 jaar) die geneigd zijn te experi menteren. Overigens zi|n niet al leen ouders, maar ook de jonge ren zelf en andere belangstellen den van harte welkom. Dc toe gang is gratis. Voor informatie: l.ammi Wink (te: 36.63.17) cn Gerard Bcldman(tel. 363193). Steun de slachtoffers in Volendami Giro 800 o.v.v. Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam Uw geld wordt ingezel voor nazorg en hulpverlening aon slachtoffers, familie er andere getroffenen. Tel. 0299 - 3Ó9878 Deze actie wordl gesteund door de Nederlandse Brandwonden Stichting, die nou samenwerkt met de Stichting Slachtoffers Nieuwjaarsbrand Volendam. V Hengelo 23 januari Enschede 24 januari Oldenzaal 24 januari Almelo 25 januari Durf om je heen te kijken op maandag 22 en zaterdag 27 januari a.s. Een registratie van het concert in Dans- en Partycentrum Rouwhorst Oldenzaal Dus zet uw TV nu op Net 8 NET 8 is te ontvangen op: kanaal 10: 210,25 Mhz of kanaal 54740,00 Mhz. Op verzoek van het Regionaal College van de politie Twente heeft de projectgroep Uitgaansoverlast de uitgaans- problematiek in relatie tot ho reca onderzocht. De project groep adviseert met een regio naal modelconvenant lokale convenanten op te stellen. In haar rapportage heeft de pro jectgroep een aantal aanbevelin gen geformuleerd. Een daarvan is dat er blijvend aandacht moet zijn voor dc aanpak van uitgaanspro- blematiek. Om dit te bereiken wordt aanbevolen de project groep om te zetten in een regiona le stuurgroep. Door het duurzame karakter van een stuurgroep kan dc voortgang van de bestrijding van de uitgaansoverlast beter worden bewaakt. Bovendien kun nen de partners hiermee rekenen op meer ondersteuning, stimule ring cn aansturing. In de conve nanten kunnen per gemeente af spraken worden vastgelegd tussen gemeente, horeca, politie en justi tie over onder andere huisregels, alcoholgebruik en openingstijden. Wat dit laatste betreft adviseert dc projectgroep per 1 januari 2002 te streven naar een regionale slui tingstijd van 04.00 uur. Daarbij wordt aanbevolen één uur voor de sluitingstijd een coolingdown- periodc in te voeren. Dit betekent dat bezoekers tot 03.00 uur bij een horecabedrijf binnen kunnen blijven. Tot slot stelt de project groep voor jaarlijks twee onder zoeken te doen. Met het eerste wil men nagaan hoe uitgaansoverlast door de bevolking wordt beleefd. Met het tweede w ordt ieder jaar de stand van zaken bij gemeenten, justitie, horeca en politie gemeten. Op deze gestructureerde wijze wil dc projectgroep meten of dc acti viteiten daadwerkelijk effect heb ben gehad. llolten - IJsclub Dc Noordpool beef! woensdag de ijsbaan geopend voor het publiek. Van 15.00 loi 7.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur kon er dan toch eindelijk weer worden geschaatst op natuurijs in Holten. Br kek in het begin van de week maar weinig kans op. Metingen van de ijsdikte bleven steken bij drie lot vier centimeter, terwijl geven toch het mi- •laie is. Het bleef echter goed doorvriezen, qpdat werd besloten de ijsbaan open te gooien. Tot op het moment dat het Holtens Nieuwsblad op de persen lag, was het niet hekend of de ijsbaan ook na woensdag open blijft. (Foto: Cetl Perdon) In het Holtens Nieuwsblad van 11 januari stond een artikel over de mogelijke samenwer king tussen carnavalsvereni ging de Fienpreuvers en carna valsvereniging de Bolnpeet's in Rijssen. Hoewel onze ver eniging altijd openstaat voor allerlei samenwerkingsverban den, willen wij langs deze weg bekend maken dat we de in houd van dit artikel niet onder schrijven. Dc Fienpreuvers willen allereerst Bestuur van CV de Fienpreuvers ii een vereniging zijn die zich bin- Hoiien nen de gehele gemeenschap mani- H. Jalving voorzitter Veel aandacht voor natuurlijke aanpak in park Holten - Bungalowpark Twenhaarsveld aan de Landuwerweg wordt uitge breid met 103 vakantiebunga lows. Deze investering moet het onder meer mogelijk ma ken een grootscheepse renova tie van dc al bestaande zomer huisjes mogelijk te maken. Daarnaast heeft Twenhaarsveld de uitbreiding nodig om in te kunnen spelen op de stijgende vraag naar re creatiemogelijkheden. De in vesteringskosten die gemaakt worden zijn geraamd op ruim 20 miljoen gulden. Twenhaarsveld is een park van Landal GreenParks.- Bij deze ke ten van bungalowparken wordt veel aandacht besteed aan dc na tuurlijke kwaliteit van de parken. Deze natuurgcrichtc aanpak blijkt succesvol te zijn en dat komt tot uitdrukking in stijgende bezoe kersaantallen cn een hoge bezet tingsgraad van het recreatiepark, dat het hele jaar geopend is. Dit betekent echter wel dat de druk van de recreanten op de algemene voorzieningen steeds groter wordt. Dc gasten stellen ook steeds ho gere eisen aan dc kwaliteit van de voorzieningen. C )m die kwaliteit te verhogen staat een aantal aanpassingen op stapel zoals het verbeteren van de kwali teit van het zwembad, het aanpas sen van de receptie en het restau rant en het verbeteren van de we gen. Daarnaast worden de be staande bungalow s gerenoveerd. Deze kwaliteitsverbetering vergt een investering van enkele miljoc- Berc-kcnd is dat deze i gen gedragen kunnen worden door dc opbrengsten van onge veer honderd nieuwbouwbunga- lows, in combinatie met hogere huren uit dc gerenoveerde bunga- 1-lct huidige park Twenhaarsveld beslaat zo'n 22 hectare met daar op 177 zomerhuisjes, een restau- wasscrciie, een zwembad, een Hel groen in het bungalowpark wordt goed onderhonden. Met paarden wordt op dit moment het bos uitgedund, zodat bomen meer kans hebben te groeien. (Foto: Gert Perdon) voorzieningen. De nieuwböuwbungalows wor den gerealiseerd op de aangren zende gronden ten oosten en zui den van het bestaande complex, tussen dc Yckldijk cn dc spoorlijn Deventer-Almelo. Dc totale opj^crvlakte van dc uit breiding bedraagt ongeveer der tien hectare. Het uitgangspunt is om qua sfeer, karakter en bebou- wingsdichtheid aan te sluiten bij het park zoals het nu is. De dicht heid van het park bedraagt dertien bungalows per hectare en dat houdt in dat er 103 bungalows ge realiseerd worden. Ze worden ge bouwd in het bestaande bos. Dat houdt in dat een aantal bomen ge kapt wordt, maar het overgrote deel van het bos blijft gehand haafd. De gemeenteraad van Holten, die het plan in december vorig jaar vaststelde, ziet voor Holten voor deel in de renovat ie en uitbreiding van Twenhaarsveld. Met de uit breiding van het complex ont staan namelijk extra inkomens mogelijkheden voor dc instand houding van het gemeentelijk openluchtzwembad. Voor dc ge bruikers van dc recreatiewonin gen worden door Landall GreenParks ruim vierhonderd ex tra seizoenkaarten aangeschaft. Ook zorgt de uitbreiding van het complex voor een bescheiden compensatie aan arbeidsplaatsen voor de teruglopende werkgele genheid in dc agrarische- en aan verwante sector. Eö het is ook goed voor de omzet van de mid denstand en horeca in Holten. L it planologische overwegingen bestaat geen belemmering voor de realisatie van de geplande uit breiding van Twenhaarsveld. Maar er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. F.r verdwijnt bos door dc aanleg van dc nieuwe bungalows, en' dat moet worden gecompenseerd door nieuwe aanplant, in dit geval op agrarische grond. I let gaat daarbij om gronden die om dc ge plande uitbreiding van het recre atiecomplex liggen. De aanleg van dit bos heeft als doel een visueel afschermende strook voor het zomèrhuisjester- rein te vormen; bovendien is het bos van belang als uitloopgebied voor dc recreanten van Twenhaarsveld. Dc omzetting van landbouwgronden naar hos heeft ook een voordeel voor de drinkwaterwinning, omdat de be lasting van het grondw ater met ni traat, andere meststoffen cn be strijdingsmiddelen afneemt. Het bos levert verder een bijdrage aan dc invulling van de ecologische verbindingszone tussen de Holterberg en dc Borkeld/ Elscnervcld. Ruim twee hectare agrarische gronden die gelegen zijn ten oosten van het Twenhaarsveld zullen op natuur vriendelijke wijze beheerd gaan worden. In opdracht van Landal GreenParks is een akoestisch on derzoek uitgevoerd 1*1 verband met dc aanwezigheid van dc spoorlijn Deventer-Almelo. Een aan te leggen geluidswal moet vol doende zijn om dc geluidshinder op te vangen. Dc nieuwe parkeerterreinen wor den aangelegd met een vloeistof dicht oppervlak. Dc huisjes wor den aangesloten op de riolering. Het bestemmingsplan voor Twenhaarsveld ligt tot 16 februari 2001 ter inzage op kamer 201 van de publieksbalie van de sector ruimte van het gemeentehuis Rijssen. Inschrijfavond Triatlon Holten - De triatlon komt er weer aan. Daarom wordt er woensdag 24 januari van 19.00 tot 21.00 uur een in schrijfavond gehouden in het gemeentehuis in Holten. De triadon wordt gehouden op zaterdag 7 juli en kent een compleet nieuw fietspar- cours. Deze loopt namelijk voor de eerste keer over de Holterberg. Extra zwaar voor de deelnemers, maar dit zal worden gecompenseerd in het aantal kilometers. Daarnaast is de wisselplaats fietsen/lopen niet meer ach ter het gemeentehuis, maar op de Kalfstermansweide. Verder is het dit jaar de laat ste keer dat het om de Open Nederlandse Kampioenschappen gaat. CONTROLES Dc politie heeft dinsdag 16 januari van 11.30 tot 14.15 uur op de Rijsscnseweg een snelheids controle gehouden. Er weer den 999 automobilisten ge controleerd. In totaal w erden er 46 procesverbalen opge maakt. De hoogste snelheid die werd gemeten was 109 ki lometer per uur, terwijl er 80 kilometer is toegestaan. Mark Tuitert zag, door te val len in dc bocht, een EK- schaatstitel aan zijn neus voorbijgaan. Zie verder pagina 3 De triatlon krijgt een com pleet ander fictsparcours. Namelijk over de Holterberg. Zie verder pagina 5 festccrt en absoluut niet streeft naar extreme standpunten. Wij zullen in de komende tijd ze ker nadere invulling geven aan de wijze waarop carnavalsvereniging de Fienpreuvers hun plaats bin nen de nieuwe gemeente zullen zoeken. Hierbij past zeker geen dwang en het voor het blok zetten van be volkingsdelen in onze nieuwe ge- Burgemeester naar Rijssen Rijssen - Burgemeester J.A.H. Lonink betrekt voorlopig een woning in Rijssen. Lonink huurt een pand aan de Steenakkcrsweg en gaat van daar- it op zoek naar een koopwoning. Het weer Zon op in Holten Vrijdag op 08.55 onder 17.01 Zaterdag op 08.32 onder 17.02 Zondag op 08.51 onder 17.04 Winterweer Koud winterweer met geregeld zon, in de nacht meest matige vorst.Vrijdag, zaterdag en zondag wat wolkenvelden, afgewisseld door opklaringen. Neerslag kan sen zijn nog klein tc noemen. Temperatuur overdag rond het vriespunt. In de nachten daalt de temperatuur naar -5.0 a -7.0 gra den. Dit winterweer komt tot stand door een hogedrukgebied boven Oost-Europa, kerndruk 1035 Hpa, en een uitloper boven Zuid-Scandinavie. Tegelijkertijd zijn de barometers laag boven dc Atlantische Oceaan en het vaste land van Europa en het zuiden. Daar tussen staat een oost tot zuidoostelijke stroming met aan voer van vrij koude lucht. Voor de winterliefhebbers is het prach tig schaatsweer, eindelijk kan het Weerman, Freddie Paalman weer pag: 3 en 3. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina SUSKE &WISKE zie verderop in deze krant geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor hei opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Hij/Zij betaalt voor dt abonnement i_ 187- per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f84 - per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1