Carnavalsvereniging Rijssen wil samenwerking met Fienpreuvers ,,j jj Holtens Nieuwsblad Vier raadsleden uit coalitie onthouden steun aan CDA-wethouder Stegeman Naamborden Holtense carnavallisten staan er niet onwelwillend tegenover blijven nog even Nog geen nieuw gemeenteboekje 2 Telefoongidsen gemeente Rijssen Start lokale omroep Rijssen waarschijnlijk volgend jaar CDA-fractievoorzitter Dul: 'Wat bij stemming gebeurde is achterbaks' IN DIT nummer. Mark Tuitert in Baselga di Piné Holtense Brandweer rukte in 2000 vaker uit door ramp in Enschede Prinsenbal Fienpreuvers vol met grappige acts Vlag Holten ook bij EK Schaatsen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 11 januari 2001 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieu\vsblad@owp.wcgencr.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,80 Holten - De plaatsnaamborden in de voormalige gemeente Holten worden de eerstkomen de tijd nog niet vervangen. Dit zou moeten gebeuren omdat de gemeentenaam op de bor den niet meer klopt. Nog steeds staat onder de namen Holten en Dijkerhock vermeldt: Gemeente Holten. Toch vallen beide plaatsen sinds 1 januari on der de nieuwe gemeente Rijssen. Vervanging van de borden zit er echter op korte termijn nog niet in. Volgens de gemeente moet eerst bekend zijn wat de nieuwe naam van de gemeente gaat wor den. Rijssen is namelijk een werk- naam. De raad zal moeten beslis sen of die naam gehandhaafd blijft, of dat er toch een andere voor in de plaats komt. Deze zal dan niet eerder dan 1 januari 2002 in mogen gaan. Tot die tijd blij ven de borden met de foutieve naam dus gewoon staan. Met sti ckers een verbetering aanbrengen vindt de gemeente geen optie. Rijssen/ Holten - Het nieuwe gemeenteboekje laat nog even op zich wachten. Het duurt ze ker tot en met mei voordat bij iedereen binnen de huidige ge meente dit huis-aan-huis in de bus zal vallen. De eerste ge sprekken met de drukker zijn al wel gaande. Vooral de gemeentelijke gegevens zijn door de herindeling verou derd. De** bewoners moeten het nu nog met hun oude boekjes doen: De Rijssenaren met het boekje van de gemeente Rijssen en de I loltcnarcn met het boekje van de gemeente Holten. Hierdoor blijven Holtcnaren ver stoken van verenigingsadressen in Rijssen en Rijssenaren van adres sen uit Holten en buurtschappen. Wel is op aanvraag bij de gemeen te een oud boekje van Rijssen tc verkrijgen. Holten/ Rijssen - Ondanks de gemeentelijke herindeling, blijven Holten en Rijssen toch nog in twee verschillende tele foonboeken staan. De nieuwe boeken zijn namelijk al klaar. Volgens een woordvoerder van KPN zal het zeker tot volgend jaar duren voordat Holten en Rijssen in hetzelfde telefoonboek zullen staan. Nu staat Holten in het bock van Deventer en Ri)sscn in het boek van Enschede. De woordvoerder is niets bekend over een eventuele aanpassing hierop. Dat beide plaatsen in twee verschillende boeken voorkomen is op zich al vreemd, omdat ze na melijk beide het kengetal 0548 hebben. Andere plaatsen met het zelfde kengetal zoals N ijverdal en Hellendoorn, staan met Rijssen in het telefoonboek van Enschede. Alleen Holten dus niet. De woordvoerder kon hier echter geen oorzaak voor aangeven. Spreekuur wethouders Rijssen - De wethouders van de gemeente Rijssen houden geen spreekuur. Ze zijn uitsluitend te spreken volgens afspraak. Rijssen/ Holten - De Rijssense carnavalsvereniging Bolnpeet's hebben toenade ring gezocht bij CV De Fienpreuvers. Daarnaast heeft de Rijssense vereniging een verzoek bij de nieuwe gemeen te ingediend voor een officieel ontvangst van de Prins en Adjudant door burgemeester Jan Lonink. Tot nu toe is dit al tijd verboden geweest in Rijssen. Daarover heeft de Rijssense gemeenteraad ooit zelfs een principieel besluit voor aangenomen. Voorzitter Arnold te Wierik van de Bolnpeet's ziet een samenwer king met De Fienpreuvers wel zit ten. Arnold: 'Het eerste jaar zou den we bij elkaar op bezoek kun nen gaan. Als dat later leidt tot één vereniging, dan vind ik dat ook prima.' Hij hoopt in het begin met een sa menwerking te bereiken dat de Prins en Adjudant officieel door de burgemeester op Rosenmontag worden ontvangen. Tot nu toe ondenkbaar in Rijssen. 'We hebben nog nooit een offi cieel ontvangst gehad', geeft hij aan. Toch heeft de vereniging dit jaar alweer haar veertigste Prins Carnaval. Alhoewel er nooit een officiële sleuteloverdracht in het stadhuis van Rijssen heeft plaatsgevonden, is het Arnold toch een keer ge lukt. Dat heeft hij geweten ook. Het nieuws haalde zelfs de lande lijke media. 'Van Voorden was net als burgemeester beedigd en ging op wintersportvakantie', vertelt de voorzitter. Dit was in 1990 toen hijzelf Prins Carnaval was. Arnold zag zijn kans schoon en trok een PvdA-wethouder aan de mouw en vroeg deze of hij hem op het Stadhuis wilde ontvangen. Nu is Arnold zelf PvdA'er en kreeg hij zijn partijgenoot zover dit inder daad te doen. Het werd een grote rel in de ge meenteraad, waarbij de PvdA- wethouder moest opstappen. Op aandringen van de SGP werd een principebesluit aangenomen, waarin staat dat er geen Prins Carnaval meer officieel mag wor den ontvangen op het Stadhuis. 'Ik ben er zelfs mee in het tv-pro- gramma Spijkers met Koppen van Jack Spijkerman geweest', laat de voorzitter weten. De gemeentelijke herindeling is een feit en Arnold zie kans om de officiële c het gemeentehuis te krijgé: hebben tijdens de nieuwjaarsre ceptie van de gemeente een ver zoek ingediend. Hierover zal de huidige raad moeten gaan beslis sen.' Nu SGP geen meerderheid meer heeft, hoopt hij dat het gaat lukken. 'Het zal het eerste grote besluit van de nieuwe raad wor den', vertelt Arnold. 'Ik denk dat het voorat aan het CDA zal gaan liggen of het straks mag of niet.' Een snelle beslissing is nodig, want Rosenmontag is al op 26 fe bruari. Zie verder pagina 7. Holten - Een nieuwe lokale omroep binnen de gemeente Rijssen laat nog even op zich wachten. Initiatiefnemer Rcmco Franken denkt zelf aan eind deze zomer, maar zijn medewerkers hebben het eer der over begin volgend jaar. De vertraging wordt vooral veroor zaakt door de huidige nieuwe gemeente. Zij moet namelijk nog akkoord gaan, zodat er kan worden gestart. 'Dc gemeente moet duidelijk ma ken hoe het bestuur moet worden samengesteld', legt Rcmco uit. 'Dit moet representatief zijn met dc bevolking. Zo zullen er waar schijnlijk agrariërs en kerkdijken zitting in moeten nemen.' Een da gelijks bestuur is inmiddels wel rond. Deze bestaat uit vijf men sen. 'Het gaat wel lukken, denk ik. Alleen verloopt het allemaal wat moeizaam. Zo wachten wc nog op een ethcr- vergunning.' Volgens Rcmco kan dit ook problemen op gaan leve ren. Dc gemeente is namelijk in tussen tc groot geworden, zodat er twee frequenties nodig zijn om volledige dekking te kunnen krij- gcn. K - i tvangst op Voortfller Arnold te Wierik: m hopen mee te kannen liften met de Fienpreuvers. (Foto: Gert Perdon) De bedoeling is straks te starten met radio-uitzendingen en een in ternetpagina. In dc toekomst zou hier dan ook televisie bij kunnen komen. Zover is het echter nog lang niet. De aanvraag is deze week net bin nengekomen bij de nieuwe ge meente. Hierdoor staat de besluit vorming dus nog aan het begin. Met elkaar heeft dc lokale omroep in oprichung twaalf medewerkers. Volgens dc initiatiefnemer een goed basisbegin. Hij zoekt echter vooral nog mensen die achter de schermen willen werken. 'Belangstellenden die plaatjes wil len draaien zijn er genoeg, maar wat wc nog nodig hebben zijn mensen die dingen kunnen rege len.' In het bestuur gaan volgens hem Holtenaren en Rijssenaren gelijk op. Alleen bij de rest van de me dewerkers loopt Rijssen iets ach- Wic geïnteresseerd is in de lokale omroep i.o. voor de gemeente Rijssen kan bellen met Rcmco Franken, telefoon 0548-367696, Het liefst tussen 19.00 en 21.00 Psychotherapeute Neletta van Heuvcn vertelt straks over jaloezie in het 1 Varaprogramma Circus Pavlov. Zie verder pagina 11 Dc gemccntebodcs zijn nog een beetje onwennig aan el kaar, maar beginnen zich ai een beetje thuis te voelen. Zie verder pagina 11 Het succes van Mark Tuitert lijkt eindeloos dit seizoen. Eerst haalde hij het NK, waar hij vervolgens derde werd. Dat betekende dat hij mee mag naar het EK in Baselga di Piné. Diegenen die Mark een beetje in de gaten houden, hadden dit al min of meer zien aankomen. Voor degenen die Mark niet in de gaten hebben gehouden, wordt het tijd dat te gaan doen. Dit weekeind schaatst de top sporter uit Holten het EK. Mark is onder andere bij het Spaar Selectteam gekomen om het Gianni Romme moelijk te maken. Diezelfde Gianni Romme zal ech ter bij dit EK niet aanwezig zijn. Op het NK heeft Mark al bewe zen dat hij erg hard kan gaan, maar volgens hem kan het nog harder. De vijfhonderd meter en de vijf kilometer kunnen veel be ter, vindt hij. Het is natuurlijk dc bedoeling dat hij dit op het EK laat zien. Elet EK Allroundschaatsen wordt vrijdag, zaterdag en zondag uitge zonden op Nederland 2. 's Avonds laat zijn er ook uitzendin gen op Eurosport. Er is dus geen excuus om Mark Tuitert niet aan Rijssen - CDA-fractievoorzitter H.J. Dul heeft er geen andere woorden voor: 'Wat er bij de stemming gebeurde is achter baks', geeft hij aan. De verkie zing van de wethouders, die vorige week gehouden werd, krijgt een staartje. Vier raadsle den binnen de coalitie onthiel den hun stem aan CDA'er W. Stegeman. En dat schoot uiter aard het CDA in het verkeerde keelgat, maar ook andere co alitiepartijen waren er niet blij Elk van de partijen die deelnemen aan dc coalitie, SGP, CDA, Cl', GB en PvdA, schoven in een eer der stadium een 'eigen' wethouder naar voren. Gewoonlijk stemmen dc raadsleden van dc deelnemen de partijen unaniem op deze wet houders. Vierentwintig raadsleden (j. Flim- Gerritsen was vanwege het over lijden van haar moeder afwezig) brachten hun stem uit. Bij telling van dc stemmen bleek echter dat een viertal raadsleden geen ver trouwen schonk aan wethouder W. Stegeman (CDA). Een en an der houdt in dat mogelijk een complete fractie, dan wel een fracticmccrdcrheid, bewust haar steun aan Stegeman heeft onthou den. De stemming voor het kiezen van de wethouders is geheim. Desalniettemin maakten dc frac tievoorzitters van zowel CDA, Christenunie, Gemeentebelang als PvdA (en ook de VVD, al be hoort deze partij niet tot de coali tie) duidelijk dat hun fracties de kandidatuur van Stegeman volle dig ondersteunden. 'We hebben met ons vijven het collegcpro- gram opgesteld en tijdens dc co alitiebespreking werden de wet houders van elke partij naar voren geschoven. Met ons vijven zijn we akkoord gegaan met deze kandi daat-wethouders. En dan hou je je daaraan', is dc mening van GB- fractievoorzitter .1...M.P van Dijk. 'Die middag is dc afspraak ge maakt dat wc loyaal zouden zijn ten opzichte van elkaar', bevestigt Pvd A-fractievoorzitter R.M.C. Delahaije. het CDA. (Foto: Gert Perdon) Harry Dn! De fractievoorzitters W. Otten (Christenunie) cn H.J. Dul (CDA) beamen dat. Willcms (SGP): "s Middags voor de beëdiging is door de fractievoorzitters gezegd dat er opgelet moest worden dat niemand van de kandidaat-wet houders buiten de boot zou val len. Verder zijn er volgens mij geen toezeggingen gedaan'. Ook Willems vertelde desgevraagd niet verwacht te hebben dat de kandi datuur van Stegeman niet una niem ondersteund zou worden. Lees verder op pagina 7. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Holten - Dc Holtense brand weer rukte vorig jaar vaker uit. Het aantal uitrukken steeg van 50 naar 58. Naast 'Enschede' waren er onder andere twee do delijke ongelukken op de spoorbaan onder Holten cn en kele ernstige ongevallen op dc Al. Bijna twintig keer rukte dc Holtense brandweer uit voor brand. Het korps verleende twee keer bijstand aan andere brandweerkorpsen en was zes keer actief in Enschede. Daarnaast verleende het korps ruim dertig keer hulp op de meest uiteenlopende manie ren: van liet bevrijden van au topassagiers die bekneld zaten in hun auto tot het verwijderen van omgevallen botrien. Maandagavond kwamen dc brandweermensen van beide korpsen bijeen in dc kazerne in Rijssen. In zijn nieuwjaarstoe spraak stond brandweercomman dant Henk Woltcrink van de- korpsen Holten en Rijssen stil bij de samenvoeging van beide ge meenten. „Een historisch mo ment waar we niet omheen kun nen. Na een jarenlange min of meer vrijblijvende samenwerking zijn onze korpsen nu samenge voegd tot. een korps van bijna ze ventig mensen, operend vanuit twee posten". Woltcrink gaf aan dat met name dc laatste maanden veel werk ver zet is om beide korpsen op har monieuze wijze samen te voegen en de regelgeving, verorderingen, besluiten, afspraken etc. op elkaar aan tc passen. „Opvallend was daarbij de positieve samenwer king, van hoog tot laag, waardoor alles feitelijk op rolletjes verliep en echte discussiepunten nauwe lijks aan de orde zijn geweest. Ik ben jullie daar zeer dankbaar voor, dit schept vertrouwen voor dc toekomst". Dc brandweercom mandant bedankte Johan Heller. „Als laatste commandant van Holten behartigde hij op voor treffelijke wijze de belangen van ons Holtens smaldeel tijdens de herindeling. Wij hebben daar veel waardering voor". Holten - Carnavalsvereniging De Fienpreuvers maken zich weer op voor het Prinsenbal. Dit feest voor Prins Carnaval wordt zaterdag 27 januari gehouden in De Poppe. De zaal is om 20.00 uur open. En het begint een half uur later. Het wordt het eerste Pnnsenbal van De Fienpreuvers in de nieuwe gemeente Rijssen. Dc Prins cn z.'n Adjudant worden in De Poppe getrakteerd op enkele humoristische acts. Het programma is als volgt: ITecrengenootschap Suffendo, CV De Knctterzocpcrs, Surprisc- act Raad van Elf, Harm uut Ricsscn, Rek en Elastiek en Bobsleeteam Beuseberg Blind Date en dc Bfaandheultjes zorgen voor muzikale onderstcu- ning. Er vertrekken bussen vertrektijde tuurlijk weer bussen huisw; Kaarten kosten 5 gulden voor leden cn 10 gulden voor niet-leden. Voorverkoopadressen zijn Foto ten Vélde cn Novalux. liofbar 't Klavier naar De Poppe. Dc 119.30 en om 20.00 uur. Na afloop gaan er na- Holten - De vlaggenverkoop- actie van supportersvereniging SV Holten verloopt voortreffe lijk. Er zal komend weekend zelfs een HooltenTaggc wap peren langs de schaatsbaan in het Italiaanse Baselga di Piné. Daar verschijnt Mark Tuitert aan de start voor het EK Schaatsen. Holtenaar Gc-rrit I.eunk neemt een vlag van dc gemeente Holten mee om schaatstalent Mark aan te moedigen. Dc vlaggen zijn collectoritems aan het worden. Plet gaat namelijk om dc laatste serie met het logo erop van de voormalige gemeente Holten. Wie interesse heeft zo'n vlag tc bemachtigen, kan bellen met 0548-363685. Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: I Adres: Gebruik deze bon voor het opgeven van een Geeft op als abonnee voor hel I Holtens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Woonplaats: 7500 VB Enschede Hipbij betaalt voor dit abonnement I f87per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f84 - per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1