Blauw Wit wint eigen Nacht SV Bato presenteert het nieuwe cursusprogramma Mark Tuitert gaat naar EK in Baselga di Piné Op eigen tempo fietsen bij Beemd en Bergtoer Loop overtollige calorieën weg met Oliebollencross DON DERDAG 4 JANUARI 2001 HOLTENS NIEUWSBLAD Receptie 2001 bij Blauw Wit Holten - Blauw Wit houdt vrij dag 5 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het club huis aan de Dorpcrdijk. Leden, donateurs, sponsors en suppor ters worden vanaf 20.00 uur ver wacht. r Wim Klein Nagelvoort zal rond 20.30 uur de aanwezigen toespreken. Hij blikt terug op het afgelopen seizoen en kijkt vooruit naar wat komen gaat. De bijeen komst zal een onofficieel karakter hebben. Midwintergames bij Blauw Wit Holten - Bij Blauw Wit stond normaal de eerste zaterdag van het nieuwe jaar in het teken van de crossloop. De activiteiten commissie heeft gemeend dit jaar wat anders in elkaar te tl zetten. Voor het eerst komt de met een erg afwisselend program ma onder de naam midwinterga mes. Op het programma staat on der meer trek een trekker, basket bal, voetvolley en voetbal. Ook is schietvereniging De Zaagmolen uit Dijkerhöek aanwe zig voor het jaarlijkse schieten. Het begint om 13.00 uur. Kerstbijeenkomst bejaardensoos Holten - De leden van de Bejaardcnsocictcit hebben on langs een kerstbijeenkomst ge houden. j. Roelofs heette de aanwezigen in een sfeervolle versierde Kandelaar welkom. Er werd gelezen uit het Lucas evangelie, afgewisseld met gedich ten en gezamenlijk zingen. De da mes Schutte, Dangremond en Wiggers namen dit gedeelte voor hun rekening. i van Ieperen-Esseboom vertelde daarna op ontroerende wijze een aloud kerstverhaal. Hét Speelde zich af in Zweden speelde en droeg als titel: Bijna Kerst. NIEUWJAARSRECEPTIE De bejaardensociëteit houdt dinsdag 9 januari een nieuwjaarsbijeen komst. Deze vindt plaats in ge bouw Irene cn begint om 14.30 uur. De middag wordt gevuld met spel en gezelligheid. Holten - Voor de 22e maal werd vrijdagavond 29 decem ber Dc Nacht van Blauw Wit gehouden in sporthal 't Mossink. Naast dc gebruikelij ke prijzen was er dit keer voor het eerst een grote wisselbeker beschikbaar cn waren er ook prijzen voor het sportiefste team en voor de beste speler. Uiteindelijk ging de organise rende vereniging er met de Wisselbcker vandoor en werd Marco Schuitcrd terecht tot beste speler van de avond uit geroepen. Ook in de 22e Nacht kon de winnaar van 1999 de ti tel niet prolongeren. Het voorprogramma begon om 18.00 uur. Hierin traden dc dames van Excelsior, Sportclub Rijssen, Vcsos en Blauw Wit aan in een toernooi. W on Vcsos het toer nooi in 1999, dit keer was de ploeg duidelijk minder op dreef. De ploeg won alleen van Excelsior en kwam hierdoor op dc derde plaats terecht. Blauw Wit deed het dit jaar veel beter dan een jaar eerder. De ploeg speelde gelijk tegen Excelsior, maar won van Vcsos. Hierdoor werd een tweede plaats hun deel. Sportclub Rijssen was in dit toernooi duidelijk de sterkste. Tegen Blauw Wit en tegen Vesos werd een ruime 6-0 overwinning geboekt. Tegen plaatsgenoot Excelsior ging het veel moeiza mer. Na een spannende wedstrijd werd het een nipte overwinning met 3-2. Dc eerste plaats was hier mee zeker. Het hoofdtoernooi werd geopend door de winnaar van 1999 Sportclub Rijssen cn de organisc- annende n opnieuw Marco Schuitcrd. Marco Schaterden Dirk Jan Beldman nemen Maarten Paalman mee naar het midden. De door Maarten gestopte strafschop bracht Blauw Wit de o Schuiterd werd uitgeroepen lot beste speler-van de nacht. (Foto: Johan Botink) 'rende vereniging. Een sp-« partij voetbal leverde allereerst een treffer op voor Blauw Wit door de zeer sterk acterende Marco Schuitcrd. Sportclub maakte echter snel gelijk, waarna het een gclijkopgaandc strijd werd. Blauw Wit wist uiteindelijk toch de wedstrijd in haar voordeel beslissen door een doelpunt In dc andere wedstrijd tussen Wcscpc en Markvogels,-ging het ook lange tijd gelijk op. Wesepc werd naarmate de wedstrijd vor derde, steeds sterker en scoorde de winnende treffer. De wedstrijd tussen Wesepc cn Rijssen was eentonig. Dc eerste partij was veel trefzekerder cn speelde sterk. Rijssen kon hier niet veel tegen in brengen cn verloor kansloos met Blauw Wit speelde tegen Markvogels opnieuw sterk en wist dc wedstrijd goed te controleren. Het concept van I-Ienry Stam en Hans Bekkerncns werkte prima. De Holtense formatie won uitein delijk met 3-0. In de laatste poule- wedstrijden maakten Rijssen en M'arkvogcls er een waar doelpun- tenfestijn van. Rijssen trok met 6- 4 aan het langste eind. Hiervoor hadden Blauw Wit en Wesepc el kaar al getroffen. Blauw Wit be gon sterk en nam een 2-0-voor- sprong. Wesepc kwam hierna zeer sterk terug cn Blauw Wit stond met de rug tegen de muur. Wesepe wist met vier treffers dc zege en grocpswinst veilig te stel len: 2-4. In poule B opende Holten tegen Twcnthc Goor. Een spannende wedstrijd waarbij Holten met 1-0 de punten naar zich toetrok. Markelo tegen GFC leverde ook een prachtige wedstrijd op. Markelo miste enkele basisspe lers, maar kwam goed mee. GFC wist het lichte overwicht in twee doelpunten tot uitdrukking te "bréngen: 2-0. Markelö deed in de volgende wedstrijd wat het moest doen en won in een spannende en sfeervolle wedstrijd met 3-2 van Twcnthc Goor. GFC en Holten deden hierna niet voor elkaar on der en de 2-2 maakte duidelijk dat het een doelpuntrijke Nacht was. De twee laatste wedstrijden zou den uitmaken wie eï als groeps winnaar uit de bus zou komen. Holten was vooral in dc laatste minuten sterker dan Markelo. Holten en Markelo waren lange rijd bijna in evenwicht, maar bij 3- 2 voor de roodzwarten, moesten de Markeloërs echt alle risico's ne men om verder te komen. Holten wist wel raad met de ruimte en scoorde nog twee keer: 5-2. De laatste wedstrijd tussen Twenthe en GFC. leverde een makkelijke overwinning voor GFC op. Twenthe dat a) uitgeschakeld was, verloor met dezelfde cijfers als een jaar eerder toen om de derde en vierde plaats gestreden werd. De eerste halve finale ging tussen Sp. Wesepe cn SV Holten. Een halve finale waarin Holten onge lukkig op achterstand kwam. Het moment voorafgaande aan de uit val van Wesepe had een vrije trap voor Holten moeten opleveren. •De scheidsrechter liet echter doorspelen en de daaropvolgende actie leverde Wesepc een terechte strafschop *öp1 Hierna" kréég Holten langzamerhand meet' grip op het spel van Wesepe. Wesepe had vooral in de eerste vijf minu ten op een veel grotere voor sprong kunnen staan. Doelman Rik Koetsier hield zijn ploeg in dc race. Toch kwam GFC op 2-0, maar het antwoord van Holten was er snel 2-1Holten voerde het tempo op, maar Wesepe verde digde goed. In de tweede halve finale ontspon zich een steekspel, waarbij het tempo laag lag. Beide ploegen wa ren afwachtend, om met snelle ac ties toe te slaan. Het duurde dan ook even voordat er echte kansen waren. In eerste instantie waren die kansen voor GFC Blauw Wit had in deze wedstrijd in Maarten Paalman een betrouwbare keeper. Blauw Wit kwam via Marco Schuitcrd op voorsprong. Opnieuw werd hij met een tegen stander in de rug aangespeeld, speelde zich vrij en scoorde. Blauw Wit ging hierna meer vrijuit spelen en dat leverde ge vaar op. Een prachtige aanval via Marco Leverde een prachtig hakje op naar Nick Kuipers die fraai scoorde 2-0. In de strijd om dc derde plaats speelde Holten en GFC tegen el kaar. GFC bleek over dc langste adem té beschikken cn won ver diend met 3-1. Sp. Wesepe en Blauw Wit streden om dc grote wisselbeker. Ook de ze wedstrijd begon voorzichtig. Dirk Jan Beldman en Marco Schuitcrd verzorgden de 0-1 voor Blauw Wit. Lang bleef deze stand op het bord. Dc druk van Wesepe nam toe en ondanks enkele prima reddingen van Maarten Paalman was het uiteindelijk een gelukkige, maar niet onverdiende gelijkma ker voor Wesepe. Strafschoppen moesten de winnaar aanwijzen. Gerwin de Velde Harsenhorst scoorde als eerste. Ook Dirkjan Beldman Nick Kuipers en Marco Schuiterd scoorden. Bij Wesepe zag men dc eerste strafschop ge stopt door Maarten Paalman. Toen deze ook de strafschop van de keeper stopte, was het toer nooi gespeeld en de winnaar be kend. De fair-play-bckcr was voor Wesepe. De ploeg die ondanks dat ze het weer ver schopten het meest sportief bleek. Marco Schuiterd werd door de jury ver kozen tot beste speler van het toernooi. Een prijs waarop hij ge zien het vertoonde spel ook het meest aanspraak kon maken. Voor de vier finalisten was er nog ccn geldprijs cn Klein Nagclvoort kon de wisselbcker Nacht van Blauw Wit uitreiken aan de aan voerder van het eerste team van dc organiserende vereniging. Holten - Mark Tuitert gaat sa men met Jochem Uytdehaage, Ids Postma en Gianni Romme naar het Europees Kampioenschap allround- schaatsen, dat over twee weken plaatsvindt in Baselga di Piné. Dit heeft de commissie Topsport van de KNSB na het Nederlands Kampioenschap allroundschaatsen besloten. Het was twijfelachtig of de derde plaats genoeg zou zijn voor Mark om naar het EK te kunnen. Nederland heeft weliswaar vier tickets voor het EK allround voor de heren, maar de beschermde status van Ritsma en Romme konden nog roet in het eten gooi en voor Mark. Gelukkig voor hem heeft de bond besloten Ritsma geen startbewijs te geven. De beschermde status voor beide spelers houdt in dat zij bij val of ziekte alsnog naar het EK gezon den kunnen worden, als ze vorm behoud aan kunnen tonen. De commissie Topsport van de inning. Marco KNSB oordeelde dat Ritsma dit vormbehoud niet kon aantonen. Omdat de situatie voor Romme anders lag (hij was ziek) krijgt hij wel een startbewijs. De overige startbewijzen gaan naar de num mers één, twee en drie van het NK allround, waaronder Mark Door zijn prestaties op het NK werd hij derde achter Ids Postma cn Jochem Uytdehaage. Mark presteerde zeer constant: bij dc 500 meter die hij reed tegen Ritsma, eindigde hij <>ndanl> diens val) als zevende, bij de 5 ki lometer werd hij zesde. Bij dc 1500 meter behaalde Mark een eerste plaats; een honderdste voor Ids Postma. Dit betekende dat hij voor dc tien kilometer vierde stond in het alge meen klassement. Om Jelmcr Beulenkamp voorbij te gaan in het klassement en dus meer kans te maken op een ticket naar het EK, moest Mark op de tien kilo meter een tijcl neer zetten van 13:49.02, terwijl zijn persoonlijk record 13:49.40 was. Hij finishte uiteindelijk in een tijd van 13:46.51 met een nieuw persoon lijk record op een vijfde plaats. Aan het eind van de dag bleek dit genoeg te zijn voor t i derde- plaats en dus een ticket voor hei EK. Mark Tuitert tijdens de huldiging na de 10 kilometer NK in Thialf. (Toto: Gert Perdon) Holten - Wielervereniging Holten opent het nieuwe jaar zoals gebruikelijk met de orga nisatie van de Beemd en Bergtoer. Deze landelijk goed aangeschreven veldtoertocht staat zondag 7 januari op de kalender van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Tijdens dc laatste twee edities van deze toertocht verschenen er zo'n zestienhonderd deelnemers aan de start waardoor deze is uitge groeid tot een van de grootste tochten in Nederland. Fietsers die geen lid zijn van een wielervereni ging kunnen ook deelnemen aan deze toertocht over de Zuurberg, Beuseberg, Borkeld en de Holterberg. De route gaat door gebieden die normaal zijn afgeslo ten voor fietsers. De tocht wordt dit jaar mogelijk gemaakt dankzij de welwillende medewerking van maar liefst 28 landeigenaren waar onder Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dc route heeft in vergelijking met de vorige editie enkele kleine wij zigingen ondergaan. Enkele smal le paden aan het begin van de 50 kilometerroutc zijn verruild voor bredere wegen waarop de fietsers elkaar eenvoudiger kunnen passe ren. Het afwisselende, vaak heu velachtige parcours, voert de deel nemers langs fraaie uitzichten, over boerenerven én door prach tige natuur. Er kan gekozen wor den uit twee afstanden. De 30 kilometerroutc is uitermate geschikt voor iedereen die het veldtoerfietsen eens wil proberen. Dc 50 kilometer is naast de meer ervaren veldtocrfietsers ook ge schikt voor fanatieke (oud)wiel- renners. De korte route met een lengte van 30 kilometer loopt uit sluitend over de Holterberg. De trip met dc 50 kilometerlengte loopt eerst nog een stukje ten zui den van Holten. Hier worden fiet sers geconfronteerd met hoogte verschillen op de Zuurberg en Beuseberg. Beide routes kunnen in eigen tempo worden afgelegd cn zijn met pijlen en linten uitgezet. Op het startbewijs staat het hoogte- profiel aangegeven. Bij de start cn de rust is een servicewagen aan wezig voor het verhelpen van pech. Op het parcours zorgen fietsende leden van dc Wielervereniging Holten zonodig voor de mobiele communicatie. Naast het uitzetten en controleren van de routes dragen zij ook zorg voor het parkeren, de inschrij ving, de EHBO en dc al eerder genoemde diensten. Een vijftigtal vrijwilligers, meest lid van de Wielervereniging Holten, zijn ingeschakeld om het evenement vlekkeloos te laten verlopen. Daarnaast wordt de- Wielervereniging dit jaar geassi steerd door 25 personen van dc Rotarv. Zij willen in de toekomst door het organiseren van een veldtoertocht, geld inzamelen voor dc doctorsbank. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat medische specialisten geheel be langeloos naar Afrika kunnen om daar hun diensten beschikbaar te stellen. Start- cn eindpunt van de Beemd en Bergtoer is bij sporthal 't Mossink aan de Keizersweg. Deelnemers kunnen vertrekken tussen 9-00 cn 10.30 uur. Kleedruimtes zijn aanwezig en na afloop is er gelegenheid tot dou chen. Ook bestaat er de mogelijk heid de fiets na afloop schoon te maken. l.eden van de NTFL cn KNW l betalen 4 gulden bij deelname, overige deelnemers dienen 2 gul den meer te betalen wegens een dagverzekering. Een herinnering is tegen meerprijs beschikbaar. Voor extra informatie kan men contact opnemen met Schcpefman (0548 - 361809) of B. Visser (0570 - 657774). Van CaYoRobics tot Streetdance Dedos Cantado Kersttoernooi in Boschkamp zaalvoetbal Holten - De groep Dedos Cantado komt vrijdag 12 janu ari samen met ccn tangodan spaar voor een optreden naar dorpshuis Dc Boschkamp op uitnodiging van de Stichting Kunst en Cultuur. De aanvang is om 20.00 uur. Holten - Voor de Holtense voetbaljeugd stond afgelopen week in het tekenen van de jaarlijkse toernooien. Zo vond op donderdag 28 en vrijdag 29 december voor de dertiende keer het kerstzaalvoetbaltoer- nooi plaats in Sporthal 't Mossink. Holten - Iedereen die het nieu we jaar sportief wil beginnen heeft dc mogelijkheid in te stappen in een van de cursus sen van SV Bato. Wie zoekt naar een manier om gezond en fit bezig te zijn kan vanaf 8 ja nuari in Holten terecht voor CaYoRobics, een mix van Aerobics, Yoga, Stretching cn Callanetics. CaYoRobics wordt dinsdags ge houden in de gymnastiekzaal aan dc Lagewcg van 20.30 tot 21.30 uur. De kosten hiervan bedragen 100 gulden voor de periode janu ari tot en met mei. Callanetics, donderdags in de gymzaal aan de Vrijhcidslaan van 19.00 tot 20.00 of van 20.00 tot 21.00 uur Kosten: 100 gulden van januari tot en met mei. Fitness, dinsdags van 20.30 tot 21.30 uur aan de Tuinstraat. Dedos Cantado komt uit Groningen. Een gitarist, violist cn zangeres vormen de groep Dedos Cantado, gespecialiseerd in Spaanse cn Zuid-Amerikaanse muziek. De zeer ervaren professionele groep brengt volksmuziek uit Spanje cn diverse streken van Zuid-Amerika. Dc dansnummers betreffen voor al de tango, maar ook andere danssoorten komen aan bod zoals dansen op salsamuziek. Dc groep staat kwalitatief hoog aangcschre- Bcgunstigcrs van Kunst en Cultuur betalen 7,50 gulden en tree. Anderen vijf gulden meer. Scholieren kunnen voor slechts drie gulden een plaatsbewijs ko pen Kaartverkoop alleen aan de zaal. Dc opvolger van het vroegere OPC-kcrstzaalvoctbaltoernooi is elk jaar weer een groot succes. Dé deelnemende teams dit jaar waren Holten, Blauw Wit, ABS, Heeten cn Diepenveen. Zij streden in de verschillende pouls om dc bekers. Dc winnaars: Holten Fl; Ileetcn F2; Hecten F3; Diepenveen El; l lectcn E2; Hcctcn Dl: \BS D2 Oudjaarstoernooi Holten - Het oudejaarstoer- nooi vond 31 december weer plaats in Sporthal 't Mossink. De jeugdspelers van dc- A-, B- en C-jcugd van SV Holten streden onderling om de prijzen. Met veel inzet cn strijdt vochten de teams om dc titel. Kosten voor januari tot en met mei: 100 gulden. Strcetdance, maandags van 18.45 tot 19.45 uur aan dc Vrijheidslaan. Kosten: 100 gulden voor januari tot en met mei. Tai-Bo, dinsdags van 19.30 tot 20.30 uur in dc gymzaal aan dc Tuinstraat. Kosten hiervan zijn van januari tot en met mei even eens 100 gulden. Bewegen voor ouderen, donder dags van 15.30 tot 16.30 uur aan de Vrijhcidslaan. Kosten: 45 gul den van januari tot en met mei. Ook voor de jeugd heeft SV Bato veel mogelijkheden om in te stap pen. Bijvoorbeeld Strcetdance voor dc leeftijdscategorie tot zo'n 15 jaar. Dit vindt maandags van 17.45 tot 18.45 uur plaats in de gymzaal aan de Vrijheidslaan. Kosten: 100 gulden voor januari tot en met mei. Voor gymnastiek kan de jeugd al vanaf 3,5 jaar terecht op de maan dagmiddag vanaf 15.30 uur aan cle Vrijjicidslaan. Kosten 42 gulden Basketbal is nieuw in het SV Batoprogramma. (Foto: Gert Perdon) voor januari tot en met juni. Ook woensdags, donderdags cn vrijdags worden gymnastieklessen voor verschillende leeftijden ge geven. De lessen klassiek ballet en jazzballet voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar worden ook gegeven aan dc Vrijhcidslaan. Kosten 105 gulden voor januari tot cn met juni. De lessen worden donderdags gegeven van 16.30 tot 17.15 uur voor klassiek ballet van af 4 jaar. jazz Ballet jeugd vanaf 6 janoom 17.15 tot: 18.00 uur en jazz ballet voor jeugd vanaf 8 jaar van 18.00 tot 19.00'uur. Dc Jazzsclectie vanaf 12 jaar traint dinsdags van 16.30 tot I "".45 uur en de lessen voor de jeugd vanaf 9 jaar worden gege ven van 17.45 tot 18.45 uur. Basketbal voor jongens cn meisjes van ongeveer 10 tot 15 jaar wordt gegeven op de locatie Lageweg op cle zondagmorgen. Vooralsnog van 11.00 tot 12.00 uur Kosten hiervan bedragen 55 gulden voor jani^ri tot en met. juni. De lessen |udo worden dinsdags gegeven in de gymzaal aan dc Haarstraat van 15.30 tot 16.30 uur voor jongens cn meisjes van 4 tot en met 6 jaar, van 16.30 tot 17.30 voor de jeugd van 7 tot cn met 9 jaar en van 17.30 tot 18.30 voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Kosten: 117 gulden voor januari tot en met juni. Voor nadere informatie over alle activiteiten van SV BATO, kan contact worden opgenomen met secretaris Marietje Eggink, tele foon 60 30. Holten - Dc Oliebollencross van SV Holten wordt zondag 7 januari gehouden. Het startschot zal om 10.00 uur worden gegeven. Dc Oliebollcncross kent een lange historie cn is ooit begonnen als wedstrijd/ trainingsloop voor de eigen leden. Inmiddels is dit eve nement uitgegroeid tor een crossloop. Dc deelname staat open voor leden cn nict-lcden van de SV Holten. Dc Oliebollencross is een mooie gelegenheid om de overtollige ca lorieën van dc feestdagen kwijt te raken. Iedereen kan zich inschrijven voor dc afstanden van 2 tot en met 10 kilometer in verschillende leeftijdscategorieën. Voor iedereen is een herinneringsmedaille beschikbaar. Het inschrijfgeld bedraagt voor kinderen tot en met 14 jaar 2,50 gulden. Volwassenen betalen 5 gulden. Inschrijven is mogelijk vanaf ccn half uur voor aanvang van de wedstrijden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 5