Kevelam over programma: 'Er staat helemaal niets in' Holtens Nieuwsblad, R ijsseri GROTE BRUIDSSHOW Brandweer onthaalt nieuwe burgemeester Aanplant boom stelt fusie Holten en Rijssen voor WSWÊ Burgemeester Lonink presenteert nieuw logo Hoofdprijs krasactie naar Geke Bijma piummer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 4 JANUARI 2001 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,00 Losse nummers f 1,5 Rijssen/Holten - De volledige brandweerkorpsen uit Holten en Rijssen haalden burge meester J.A.H. Lonink in tij dens zijn eerste werkdag in de Brandweer, wethouders, raadsle den en andere belangstellenden hadden zich verzameld in de na bijheid van het viaduct over de A 1op de gemeentegrens Markelo Rijssen, om daar bur gemeester I.onink welkom te he ten. Daarbij werd een speciale li keur, een Holtcn-Rijssenbittcrtjc, geserveerd. Lonink werd ge vraagd plaats te nemen in een ou de brandweerwagen en vervol gens ging het in colonne naar sporthal De Reggchal in Rijssen, waar al het personeel van de ge meente Ri)sscn Holten aanwe zig was voor een nieuwjaarsont- bijt. Bij de Reggchal werd de bur gemeester nog een speciale brandweerserenade gebracht met alle toeters en bellen van het brandwccrmateriecl. (Foto: Gert Perdon) Holten - De elk, die burgemeester J.A.H. Lonink en gemeentese cretaris D. van der Borg dinsdagmorgen plantten op de gemeen tegrens Holten/ Rijssen, mag nu nog tamelijk nietig lijken. Op den duur moet het een stevige, knoestige, duurzame boom wor den. En, zo is de gedachte daarachter, op die manier moei: zich ook de sa menvoeging van Holten en Rijssen ontwikkelen. Na het graafwerk ont hulde burgemeester J.A.H. Lonink een plaquette, waarop de datum en de reden van de aanplant is.weergegeven. De eik verwijst ook naar het oude verhaal rond het ontstaan van Holten en Rijssen, toen ertussen de nederzettingen ten bos was. Dat bos werd tijdens een hevige orkaan gevloerd: alle takken en kruinen (de riezen) lagen naar de kant van de Reggc, en de boomstammen wezen de andere kant op. Daarom noem de men het daar Holten (naar de boomstammen) en aan de andere zij de Rijssen. Met het planten-van deze boom wordt aangegeven dat bei de oorspronkelijke nederzettingen nu samengevoegd zijn: de riezen en holten komen weer bij elkaar. (Foto: Gert Perdon) De krasactic is een initiatief vs de opvolger van de loten die na ontvangst leverd in bussen. Pas later werd bekcnclger lijk een prijs op was gevallen. Nu kan de klant meteen zien of het prijs is, d< krassen. Zijn deze gelijk aan elkaar, dan kan het Willy en Ans trouwen als laatste in gemeente Holten Plotten - De dntn/n zaterdag 30 december kwam Witty Veneklaas en Ans Bos eigenlijk niet goed uit, den pc op die dag Witty: 'We wilden beslist trouwen in de gemeente-Plotten. Dit was voor ons nog de ■ynudenwe in de gemeente Rijssen in bet huwelijk moeten treden en de.' trek om ai ■ar toch tronn- kans. Anders (Foto: Johan Bot in kb Holten - 'Vanmorgen is de af trap verricht voor de nieuwe gemeente Rijssen. En bij een nieuwe gemeente hoort ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl', gaf burgemeester J.A.H. Lonink te kennen op zijn eerste persconferentie die gehouden werd in het gemeen tehuis van Rijssen. Hij wees er op dat de werknaam van de nieuwe gemeente Rijssen is: 'De gemeenteraad beslist uit eindelijk wat de nieuwe naam zal zijn'. Het nieuwe logo is er inmiddels wel: het woord Rijssen met daar rechtsboven het woord gemeente. Onderaan zijn vijf halve druppels Het logo is uitgevoerd in de kleu ren donkerblauw met warm rood. 'Het is een modern logo, en dat geeft de nieuwe kijk weer waarop de gemeente zich presenteert', vertelt grafisch ontwerper Hans Op maandag 8 januari 2001 bij Restaurant de Assinkhof, Hengelosestraat 437 in Enschede. Aanvang 20.00 uur. Kaarten telefonisch reserveren a f 15,- (incl. koffie en gebak). Reserveer TELEFOON 053 -431 43 06 tijdig: BRUIDSHUIS J0LIE ENSCHEDE Raadsleden beëdigd in speciale vergadering gemeentehuis Rijssen Holten - De hoofdprijs van de decemberkrasactic werd onlangs uitgereikt aan de Bathmcnse Gcke Bijma. Uit handen van Jan Herman ten Velde kreeg zij duizend gulden uitgereikt. Geke kreeg de 'gouden' kraslot, toen z.c bij Steunenberg Schoenen had afgerekend. Niets vermoedend kraste zij de twee vakjes open. Ineens bleken er twee dezelfde afbeeldingen op te staan. Goed voor maar liefst duizend gulden. n de 1 loltense Handelsvereniging. Het is rt worden ingc- iaakt of er ook daadwerke- ;ee vakjes open te •orden verzilverd. Rijssen/ Holten - Het was vol in de raadzaal van het gemeen tehuis in Rijssen waar de beë diging van de raadsleden, de installatie van de burgemeester en de benoeming van wethou- ders en gemeentesecretaris zou plaatsvinden. De zaal zelf was gevuld met familieleden, vrienden en kennissen van de raadsleden/' wethouders/' se cretaris en burgemeester. In de hal stonden rijen stoelen opge steld en konden belangstellen den deze historische vergade ring volgen via een groot vi deoscherm. En belangstellen den waren er met veel tegelijk: zowel uit Holten als uit Rijssen en uit Markelo, Norg en Sas van Gent. Burgemeester J.A.H. Lonink werd van harte welkom geheten namens de pas geïnstalleerde ge meenteraad. 'Een Twentenaar weer thuis is zijn eigen omgeving. Zo zou ik dc overkomst van u als burgemeester naar onze nieuwe gemeente willen typeren', gaf SGP-raadslid H. W'ilïems aan na mens de raadsleden; hij overhan digde Lonink de voorzittershamer van dc gemeente Holten. Gemeentesecretaris D. van der Borg waarschuwde Lonink dat hij niet in een 'gespreid bedje' kwam. 'U komt in een gemeente die nog een eigen identiteit moet ontwik kelen'. Van der Borg wees daarbij op dc coördinerende en initiërende rol die de burgemeester daarbij kan vervullen en gaf aan dat Lonink kan rekenen op ondersteuning van alle medewerkers in de amb telijke organisatie, Lonink, die bewust gekozen hand voor een ietwat sobere plechtig heid in verband met familieom standigheden, toonde zich ver heugd cn trots met deze functie in zijn geboortestreek. 'Hei vertrou wen is er al op voorhand heb ik gemerkt, maar hei moet, net als Touwtrekken met gewichten Dijkerhoek - Het jaarlijkse gewichttouwtrekken van de Okia wordt zondag 14 januari gehouden in het Bonte Paard. Dc volgende klassen trekken vanaf 11.30 uur de gewichten omhoog: jeugd tot en mee 17 jaar (plus dames); jeugd tot en met 20 jaar, heren wedstrijd- klasse en dc heren plaatselijk die strijden om de Meinders- Euro service wisselbokaal. Gewichttrekken is een team sport, van vier personen en een coach. Dc uitdaging is om met het team een gewicht twee meter omhoog rc trek ken. Een poging duurt maxi maal een minuut. Lukt dit, dan mag het team deelnemen aan de volgende ronde, waar- bij her gewicht met 50 kilo wordt verzwaard. Uiteindelijk blijft er een winnaar over. Dit is een leuke kans voor vrienden of clubs om geza menlijk eens hun krachten te Opgave is vooraf mogelijk bij Wilco Paalman, telefoon 363589 of in de zaal tot 11.15 uur. Inschrijfgeld is 25 gulden per ploeg. IN DIT Bloemendaal van Bloemendaal in Vorm. Het cursief gedrukte woord Rijssen met ruimte russen de letters heeft volgens Bloemendaal een frivool tintje cn onderstreept het dynamische van de nieuwe gemeente. De halve druppels zijn een grafische weer gave van waterkringen. 'Er wordt een plan uitgewerkt (iets in het water gegooid) en dat heeft haar uitwerking op dc bevolkingsgroe pen van de gemeente. De kringen staan voor de verschillende bevol kingsgroepen in de gemeente die individueel en gezamenlijk een onderdeel zijn van het water. Ze staan in contact met elkaar en beïnvloeden elkaar', aldus de ont werper. Het nieuwe logo verschijnt uiter aard op de gemeentelijke corre spondentie, maar ook op bijvoor beeld het wagenpark. Over een half jaar moer het logo op alle ge meentelijke onderdelen ingevoerd zijn. Sytzc Meinsma is Vrijwilliger van het jaar 2000 geworden. Lees verderop pagina 3 Mark Tuitert mag naar het EK Allround Schaatsen. Lees verder op pagina 5 Het weer Zon op in Hollek Vrijdag op 08.43 onder 16.40 Zaterdag op 08.43 onder 16.41 Zondag op 08.42 onder 16.42 Wisselvallig Wisselvallig en aanhoudend zacht. Vrijdag, zaterdag cn zon dag overdag veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen of buien afgewisseld door enkele opklarin gen en af en toe zon. Het is zacht met middagtemperaturen van 8.0 a 9.0 graden. In de nachten blijft de temperatuur boven nul; met zo'n 5.0 a 6.0 graden te zacht voor begin januari. De wind komt uit het zuiden tot het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig. Dit anti winters weer wordt veroorzaakt door depressies op de Alantische Oceaan en boven de Britse Eilanden, deze houden een zuid westelijke stroming in stand. Voorlopig ge.cn winter. Weerman, Freddie Paalman - wéérpag. 3 Nog geen nieuw wapen Holten/ Rijssen - De nieuwe gemeente moet nog aan de slag met het ontwerp van een nieuw gemeentewapen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe ambtsketen voor de burgemeester. Tijdens zijn instal latie droeg Lonink de ambtsketen van Rijssen, omdat Rijssen de werknaam van de nieuwe gc- Willem ter Schurc tijdens jjn beëdiging als wethouder. (Foto: Gert Perdon) gezag, verdiend worden. Daan/oor is draagvlak nodig. Draagvlak vraagt helden Lid over wie je bent, wat je doet en wat je wilt, zodat je weet wat je aan el kaar hebt'. Lonink benadrukte dat de politie ke partijen zich moeten inspan nen om negatieve gevolgen van dc herindeling weg te nemen. 'Geen nodeloze tegenstellingen creëren, maar bruggen slaan. Integreren en niet uiteendrijven. Wel problemen herkennen en op lossen. I' moet daaraan werken, en ik ook'. Hij vertelde dat het bestuur democratisch, doorzichtig, doel matig, doeltreffend en vooral in teger moet zijn. 'Deze fusie moet succesvol zijn want er is geen weg terug', aldus Izinink. Hoewel de VVD geen deel uit maakt van liet college, steunen de liberalen toch het collcgcprogram. Zij het met enige moeite. 'De aan trekkingskracht van het pluche was groter dan dc wens om een goed gemeenteprogram in elkaar te timmeren. Het ging om de poppetjes, niet om dc inhoud', vond VVD-frac tievoorzitter Jan Kevelam. 'We hebben het programma gezien en besproken. We hebben niets in. Zcscntv algemeenheden, conclusie: er staat intig punten van liefst vijf wethouders op de fiets gezet. Er is geen route uitgestip peld cn geen einddoel geformu leerd'. Kevelam wees naar Ge-mcenre- belang dat zich in Holten drie jaar lang fel keerde tegen een derde wethouder. 'Gemeentebelang vond dat te duur cn onnodig. En de vijfde wethouder in Rijssen, meneer Ter Schure, is die nodig of kost die niks?'. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander doori I Naam: I Adres. j Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Hollens NieuwsDlad Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Hij.Cz)] betaalt voor dt abonnement I F. 187.- per jaar (betaalwijze, per acceptgiro) f 84.- per jaar (betaalwijze: automatisch) Geen afsluiting Raalterweg Holten - Wethouder Spijker heeft zich tegen afsluiting van de Raalterweg op de N332 ge uit. Dit zou nodig zijn om sluipverkeer tegen te gaan. Volgens Spijker levert afsluiting levensgevaarlijke situaties op, 'He: verkeer rijdt dan over de parallel weg van de N332, waar het bij de eerstvolgende kruising de snelweg oprijdt', legt de wethouder zijn bezwaar uit. 'Er maken veel schoolkinderen gebruik van deze parallelweg. Als hier sluipverkeer met hoge snel heid over heenrijdt, kan dat onge lukken veroorzaken.' In het Holtens Nieuwsblad van enkele weken terug werd hier al melding van gemaakt. Hier stond echter.dat bij afsluiting sluipver keer gebruik zou gaan maken van naastgelegen parallelwegen. Het gaat dus om de parallelweg van de N332.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2001 | | pagina 1