'Ik neem met weemoed afscheid van mijn korps' Holtens Nieuwsblad GROTE BRUIDSSHOW RÜÏ&ÏIFÏÏG KORTINGEN ^—1. r U ontvangt een fraaie Ms 'e"r van h" Parker-Jotter ballpoint Gemeente Holten verhuist nummer 1 Grote belangstelling herdenking kerkhof Politie Holten over naar Regio Twente Bezoekersrecord bij levende kerststal Langlaufen op Holterberg Gladheid veroorzaakt glijdende auto's Op maandag 8 januari 2001 bij Restaurant de Assinkhof, Hengelosestraat 437 in Enschede. Aanvang 20.00 uur. Kaarten telefonisch reserveren af 15,- (ind. koffie en gebak). Reserveer TELEFOON 053 - 431 43 06 idig BRUIDSHUIS JOLIE ENSCHEDE Dorpsstraat 148, Entei Tel. 0547-381766/383Ó31 Snoeihout voor paasvuur Holtcrbroek - Er komt in 2001 weer een paasvuur op het Holterbroek. Martijn Vorkink en Jan Willem Wcgstapel hebben het initiatief genomen en gaan in dc eerste week van ja nuari van start. Tot en met de laatste week van februari kunnen kerstbo men en snoeihout brengen aan dc Doorlopendedijk. Dit kan op zaterdagen van 10.00 tot 18.00 uur. Wie door de week hout wil brengen, kan dat op de daarvoor bestemde wagen gooien. Contact opne men kan met de organisato ren: telefoon 0573-221342 of 0548-363924. Vlaggen gemeente Holten - Dc supportersver eniging van SV Holten heeft nog enkele vlaggen van dc gemeente Holten. De2e collectors-items zijn bij de supportersvereniging te koop. Dc afmetingen zijn 100 bij 150 ccntimtcr. Voor meer informatie, tele foon 0548-363685. Hollens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I 179.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76.75per jaar (betaalwijze: automatisch) Hollen - A enkele dagen en de gemeente Hollen beslaat niet meer. Op bet gemeentehuis %jjn ge al druk begig met in pakken. Toch gullen er nog afdelingen in Holten blijven, omdat bet stadhuis in Rijssen niet alles kan berbergen. Daarnaast is vorige week bet gemeentewapen van Holten weer boven de inganggeplaatst. Dit gal ook go blijven. Het wa pen werd alleen weggehaald omdat hel een opknapbeurt nodig bad. Omdat de gemeente Holten in januari niet meer bestaat, wordt er donderdag 28 september een oudijaarsreceptie gehouden in bet gemeentehuis. Hier ga! ook de vrijwilliger van hei jaar bekend worden gemaakt. (Foto: Gert Perdon) Terugblik op jaar 2000 Op en bij de markt in Holten vroeg het Holtens Nieuwsblad toevallige voorbijgangers naar wat hen bezighield het afgelo pen jaar en wat zij ver wachten van de toekomst. Natuurlijk kwam hierbij dc gemeentelijke herindeling ter sprake. Op een enkeling na was iedereen, ondanks de kou, meteen bereid spontaan zijn mening te geven. Op de foto in de krant komen von den sommigen minder, maar het leverde meestal toch geen onoverkomelijke bezwaren op. En er waren ook mensen en kinderen die het heel leuk vonden. Ook staat er een foto-over zicht in de krant met belang rijke gebeurtenissen uit het jaar 2000 in dc gemeente Holten, Verder zijn er mooie prijzen te winnen met de Van Dale puzzel op pagina 3. De hoofdprijs is de driedelige Van Dale op cd-rom. Het weer Zon op in Holten Vrijdag op: 08:44 onder 16:32 Zaterdag op: 08:44 onder 16:33 Zondag op: 08:44 onder 16:34 Zachter Wisselvallig weer met enkele sneeuwbuien.Vrijdag, zaterdag en Oudjaarsdag overdag nog sneeuwbuien afgewisseld door wat opklaringen en nu en dan Temperatuur overdag 2.0 a 3.0 graden. In de nacht -1.0 a -2.0 gra den, lichte vorst dus. Daarna krijgen we met een zuid westelijke stroming tc maken en komt er een einde aan het decem ber wintertje. Nieuwsjaarsdag hebben we over dag dan ook een temperatuur van 5.0 a 6.0 graden. Overdag is er veel bewolking, er valt wat regen afgewisseld door enkele opklarin gen en wat zon. Weerman, Freddie Paalman Mark Tuitert rijdt NK in Thialf Heerenveen - Mark Tuitert doet donderdag 28 (vandaag), vrijdag 29 en zaterdag 30 de cember mee aan het NK Allroundschaatsen in Heerenvecn. De jonge Holtense schaatsheld verschijnt donderdag aan de start in Thialf voor de 500 meter en de 5 kilometer. Vrijdag rijdt hij de 1500 meter en zaterdag dc 10 kilometer. Receptie Dijkerhoek Dijkerhoek - Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houdt woensdag 3 januari in het Bonte Paard een nieuwjaarsre ceptie. Deze begint om 20.00 uur. Naast dc opening door de voor zitter en een toast op het nieuwe jaar, volgt er een stamppotmaal- rijd en playbackoptredcns. De kosten van dc avond zijn 17,50 gulden per persoon. Opgeven kan vóór 1 januari bij H. Sluiter, telefoon 0548-364131 Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 28 DECEMBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Johan Heller neemt afscheid bij gemeente Holten - De traditionele herden- waard hierbij aanwezig tc zijn. king op dc Canadese kerkhof Basisscholicren plaatsten kaarsjes werd door ruim duizend mensen bij dc- graven, wat een sfeervol bezocht. plaatje opleverde. Het was dan ook zeker de moeite (Foto: Johan Bolink) Espelo- De levende kerststal die afgelopen vrijdag en dinsdag werd gehouden bij kinderboerderij Dondertman is zeer goed be zocht. Vooral dc laatste dag trok veel bezoekers. In totaal kwamen 2300 mensen een. kijkje nemen. Dit is een recordaantal in het drie jarig bestaan van dit evenement. De organisatie is zeer te spreken over het verloop en wil er een vast onderdeel van gaan maken op de activiteitenlijst van de kinderboer derij. (Foto: Gert Perdon) Holten - Dc politiezorg in de gemeente Holten gaat per 1 ja nuari over van de politieregio IJsselland, naar de politieregio Twente. Vanaf die dag maakt de politie Holten deel uit van de afdeling Rijssen van het po litiedistrict Noordwest- Twente. Tegelijkertijd met de ze overgang maken acht poli tiemensen van Holten, op vrij willige basis, de overstap naar het korps Twente. Voor de inwoners van de voor malige gemeente Holten is het verschil alleen dat zij bij telefo nisch contact: 'Politie Twente' in plaats van: 'Politie IJsselland' te horen zullen krijgen. De opening van het politiebureau op maanda gen, tussen 09.00 en 17.00uur, blijft voorlopig gehandhaafd. De eerste weken van het nieuwe jaar komen de telefoontjes van het algemene telefoonnummer 0900-8844 van de politie overi gens nog via de polinemeldkamer van IJsselland binnen en zullen die - via een directe lijn - worden doorgeschakeld naar de meldka mer van de politie Twente. Van daaruit zullen de politiemensen en surveillanceauto's worden aan gestuurd. Dc politiediensten in Holten worden in de dagsituatie in princi pe verzorgd door politiemede werkers uit Rijssen en Holten. In de komende weken worden de bestanden van o.a. de Vreemdelingendienst en de jacht akte- en vuurwapenhouders over gezet van IJsselland naar Twente. De inwoners van Holten die hier mee te maken hebben worden zo spoedig mogelijk schriftelijk be naderd door de Vreemdelingendienst en afdeling Bijzonder Wetten van dc regio politie Twente. Wandelaars verdwaald Holten - Wandelaars uit Deventer raakten zondag het spoor bijster op de Holterberg. Ze konden door de invallende duisternis hun auto niet meer te rugvinden. Gelukkig hadden de wandelaars een mobiele telefoon bij zich, zodat ze de politie kon den alarmeren. Met zwaailichten reed dc surveillancewagen door het bos, zodat de wandelaars deze tegemoet konden lopen. Na drie uur in de vrieskou tc hebben ge doold, konden ze toch nog huis waarts keren. Holten - Het is alweer lang gele den dat het kon, maar tijdens dc kerstdagen was hei zover. Dc langlaufski's konden uit de kast worden gehaald. Velen maakten gebruik van dc gevallen sneeuw en langlauften door het winterse landschap// "oio: Johan Bolink) Johan Heller neemt de suikerbieten in ontvangst, die bij heeft gekregen voor gijn schapen. (Foto: Gert Perdon) gehouden. Hij heeft zich op een prachtige plek in de Beuscbcrg ge vestigd.' ;7^)verijssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. De burgemeester bood Heller een gemecntetcgel aan, cadeaubon nen, bloemen, een fotoreportage van de receptie c-n het ontslagbe sluit met laatste salarisstrook. Andere sprekers die aanbod kwa men, waren gemeentesecretaris J.P. Stegeman, commandant brandweer regio Twente A Groos, plaatsvervangend com mandant brandweer. H.J. Wansink, naaste collega G.J. Brinkers en W.ICF. dc Ruyter van de personeelsvereniging. Ook was er een spreker van dc brandweer uit Winterberg. Secretaris Stegeman vertelde dat Heller inmiddels 11 jaar brand weercommandant in Holten is en bet laatste jaar ook nog directeur Gemeentewerken. Hij volgde A. van Diermen op. Van Wansin' ntving Heller on der meer één..drukspuit en tal van dozen mt tarin suikerbic- ten. Dit voor zi|n schapen, waar hij straks veel tijd in kan steken. Heller vertelt dat het in het begin niet de bedoeling was 25 jaat'in Holten tc blijven. 'Wc hadden soms bet idee om te verkassen, maar Holten kwam toch steeds als beste bestemming uit de bus.' Aan het brandweerkorps heeft het niet gelegen, want daar is de scheiden de commandant erg mee in zijn sas. 'Het is een goed korps dat weet waar de verantwoordelijkhe den liggen. Ik prijs me gelukkig dat ik bij zo'n korps heb mogen werken. Ik neem dan ook niet weemoed afscheid.' Holten - Johan Heller heeft af gelopen vrijdag een receptie aangeboden gekregen, omdat hij per 1 januari stopt als direc teur Gemeentewerken en brandweercommandant. Holten - Om naar tc kijken is sneeuw heel mooi. Dat het ook nadelige gevolgen heeft, kan de bestuurder van deze auto beamen. De auto reed gisteren van het beukenlaantje richting dorp Holten. Dc scherpe bocht onder aan de helling werd hem fataal. Dc auto gleed dc greppel in. (Foto: Johan Bolink) Burgemeester Gerzcc prees Heller voor het creëren van een hecht vrijwilligerstcam bij dc brandweer en dc goede contacten met hem. 'Hulpverlening en vei ligheid zijn twee aspecten die een commandant van de brandweer en een burgemeester met elkaar in contact brengen. Steun en ver trouwen zijn hierbij, naast kennis van zaken, van groot belang. In de periode dat Heller commandant was bij de brandweer, zat dit wel goed. Ook dc saamhorigheid bij de vrijwilligers is groot.' Heller is meer dan veertig jaar in overheidsdienst, waarvan 2.5 jaar in Holten. 'Heller solliciteerde op 5 mei 1975 samen met nog 29 an deren naar dc functie van adjunct directeur Gemeentewerken. Een functie waarin hij per 1 september 1975 werd benoemd', zegt Gerzcc. 'Heller kwam van Uitgeest naar Holten. Hiervoor was hij twee jaar werkzaam bij de gemeente Hoogland en van sep tember 1962 tot 1967 was hij werkzaam in Vlagtweddc. In Holten heeft hij het het langst uit-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1