Gezocht: oud-militairen uit begin tweede wereldoorlog 'Elk decennium heeft een eigen stijl koffiemolens' Bond van Oud-strijders bestaat binnenkort 55 jaar Oranjewoud goedkoopste met aanleg riolering 3A Huisartsen voeren actie tegen toename werkdruk Uitslagen badmintonclub Uitslagen handbal Uitslagen handbal jeugd In Koffiemölle aan Schreursweg hangt klein museumpje aan muur 9 .rrssa Indiening kandidaten voor sportprijzen 2000 Remise tijdens tweede bekerronde schaken Fototentoonstelling IVN in openbare bibliotheek DONDERDAG 7 DECEMBER 2000 HOLTENS NIEUWSBLAD HN7 Het bestuur ran de jubilerende Bond Oud-strijders. Joban Rosman ontbreekt. Met twee goede wedstrijden binnen een week speelde het vijfde team van BC Holten zich van de laatste plaats in hun klasse. De eerste wedstrijd was uit tegen Netwerk 4 uit Zwolle. De eerste klap van Rob Kelder was direct al een daalder waard: met 8-15 en 11- 15 won hij zijn single redelijk ge makkelijk van zijn Zwolse tegen stander. John Mara, die inviel voor Harry Knuiman, was niet opge wassen tegen zijn vee! jongere "p- ponent. Maric Dtepenbroek speel de eveneens tegen een veel jongere tegenstander. Zij veegde echter met 6-1 'I en 3-11 de vloer aan met de Zwolse dame. Ook Ria Matri, invallend voor de nog steeds ge blesseerde Alle Bijen, liet haar jon ge tegenstandster alle hoeken van het veld zien (2-11, 7-11). De Holtense mannen konden het niet bolwerken in hun dubbel. Met 15- S en 15-11 kwamen zij ruim schoots tekort. De vrouwen deden het beter. Marie en Ria hadden in de eerste game nog een verlenging nodig (15-1-), maar in de tweede game wisten ze hoe het spelletje gespeeld diende.te worden, met als resultaat een 9-15 w inst. Verliezen kon dus al niet meer, want de tus senstand was 4-2 in het voordeel van BC1-1 5. Harrie Mcnkhorst en Ria Matti scoorden in hun gemengddubbel het vijfde en winnende punt in twee games. Wellicht hierdoor geïnspireerd en bevrijd van de druk, wisten ook Maric en Rob hun gemengddubbel in drie .games te winnen, zodat de eindstand op 2-6 in het voordeel van BCH 5 werd bepaald. Enkele dagen later kreeg BCH 5 het op de tweede plaats staande NOP 3 uit Emmeloord op bezoek. Met enige vrees was naar deze confrontatie uitgezien, want tot voor kort stond dit team zelfs op de eerste plaats. Zo makkelijk als Rob Kelder zijn vorige single won, zo makkelijk verloor hij nu; game- standen 8-13 en 10-15. De rust had Harry Knuiman kennelijk goed ge daan, want met 15-12 en 'f5-6 was hij duidelijk de betert in zijn enkel spelpartij. Marijke Öffenberg had haar eerste game al gewonnen, toen haar tegenstandster in de tweede game bij een stand van 6-2 door een blessure op moest geven. De single van Maric Piepenbroek was er eentje van gemiste kansen. Maric, in de tweede had zij ver schillende matchpoints, maar met 12-13 liet zij de winst net glippen en in de derde game was het ge beurd met de bakker; 5-11. Door Dana Bolink Als we de melkveebocrdcrij van dc familie Oolbekkink goed hebben bekeken, gaan we linksaf de Velddijk in. Daarna nemen we de eerste weg links (Raadakkerweg). Aan het einde van de Raadakkerweg gaan we rechts af de Schreursweg in en komen zo bij de Koffiemölle. Op camping Ideaal is het mogelijk in deze koffie- en theeschcnkerij, een verzameling van ongeveer honderd oude koffiemolens te be kijken.''Jannie van der Meulen, ei genaresse van de molens, kan er veel over vertellen. Natuurlijk wordt er ook koffie en thee ge schonken. Twaalf jaar geleden is Jannie be gonnen met sparen. Ze kreeg toen een oude koffiemolen van haar schoonmoeder, daar kwam er nog een van een tante bij cn zo ging het balletje rollen. 'Nu brengen de campinggasten er ook wel eens wat mee. Ik heb er zelfs al een van een Canadees gekregen', vertelt ze. Tegenwoordig zijn het er zo veel, dat ze dc rommelmarkten af gaat met plaatjes in haar handen om alle molens uit elkaar te hou den. Inmiddels is ook haar man met het virus besmet. In het begin hingen de koffiemolens, bet wa ren cr toen ongeveer dertig, in de woonkeuken. Toen cr echter een .receptie werd gebouwd kwam Jannie op het idee de molens daar neer te zetten. Pas geleden heeft haar man alle molens die kunnen hangen gesorteerd aan planken opgehangen. Zc heelt een aardige verzameling, waaronder een aantal complete series. 'Elk decennium heeft net als een eigen stijl muziek, ook een eigen stijl koffiemolens', weet ze Rijssen - De Bond Oud-strij ders in Rijssen Hert binnenkort haar 55-jarig bestaan. Deze bond werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht door oud-militairen die in dc meida gen 1940 in het Nederlandse leger dienden. De officiële op richtingsdatum is 26 mei 1946 en de naam werd toen Nederlandse Bond van Oud- strijders (BOS). Daarmee was Rijssen één van dc eerste plaat selijke verenigingen van de BOS. Door hoofdbestuursle den werd Rijssen later dan ook dc 'bakermat van de Nederlandse Bond Oud-strij ders' genoemd. Wegens de ju bileumviering verzoekt het be stuur de oud-militairen die in de mobilisatie gediend heb ben, contact op te nemen met secretaris R. Wolterink, tele foon 0548-514575. De bond zette zich, vanaf haar bestaan, nadrukkelijk in voor de weduwen en wezen van de omge komen militairen en verzetsmen sen. Er werd daarvoor een speciale stichting in het leven geroepen onder de naam Ereschuld en Dankbaarheid. Allerlei activiteiten, zoals bazaars, voetbaltoernooien, windhondenrenwedstrijden, to neelavonden, concerten en zelfs een landdag met complete militai re manoeuvres werden gehouden. De opbrengst daarvan kwam gro tendeels ten goede aan deze stich- ting. Dc pensioenen van dc weduwen van dc omgekomen militairen en verzetsmensen waren in het begin erg laag. In 1946 en '47 heeft de Rijssense Bond Oud-strijders daarover brieven verstuurd naar de rege ring om deze pensioenen te ver hogen. En dat gebeurde: dc rege ring reageerde door landelijk deze pensioenen omhoog te trekken. Door de Bond Oud-Strijders wer- ons te vertellen. De oudste molen die in de Koffiemöllc staat, komt ongeveer uit 1800. Maar Jannie heeft niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse en Italiaanse koffiemolens. 'Elk land had zijn koffiemolens, want overal werd koffie gedronken.' Jannie zou graag veel meer weten over koffiemolens, maar er is erg weinig lectuur over. Zelfs in het Douwe Egberts-mu seum konden zc hagr niet aan in formatie helpen. Wel komt cr den regelmatig levensmiddelen pakketten bezorgd bij de wedu wen in Rijssen. Na dc verhoging van de pensioenen hoefde dat niet meer. Toch werden dc weduwen niet vergeten en werd hen jaarlijks een kerstpakket bezorgd. In 1946 hield dc bond voor het eerst de Dodenherdenking in Rijssen. Nog steeds neemt de- hond de organisatie van deze her denking ter hand. In februari '49 werd het voorstel gedaan de Dodenherdenking op zondag 4 mei te verplaatsen naar maandag 5 mei. Dat voorstel werd met al gemene stemmen aangenomen cn het huidige bondsbestuur houdt zich nog altijd aan het toen geno men besluit. De bond hield ook van alles voor dc militairen die uit Indië kwa men. Van concerten tot tentoon stellingen en gezellige avonden. In 1952 bedankte de bond als lid van de Nederlandse Bond Oud- strijders. Dat kwam als volgt: het lidmaat schapsgeld werd van 1,50 gulden per jaar door dc landelijke bond opgetrokken tot 15 gulden per jaar. En dat kwam dc voorzitter van de landelijke bond, een oud-generaal, bekend maken. Deze oud-gene raal reed in een riante auto, com pleet met chauffeur. Op kosten van de landelijke bond, wel te verstaan. Dc Rijssenaren, die hun geld altijd hadden besteed tér ondersteuning van de wedu wen, zagen een cn ander met lede ogen aan. Toen bondslid Baan uit Rijssen hardop uitsprak dat hij wel meer wilde betalen voor de landelijke bond, maar alleen als hij chauffeur van de generaalsauto werd, wisten dc Rijssenaren wat hun te doen stond cn bedankte de Rijssense.afdeling als lid van dc Nederlandse BOS. Af en toe ging cr iets mis met een binnen (op serv ies van spaarpun ten bijvoorbeeld). Ondanks de weinige informatie weet ze toch veel over de molens. 'In dc oor logsjaren werden zc zelfs gebruikt om graan mee te malen', vertelt In het DE-muscum wist men haar te vertellen dat ze nogal wat zeer zeldzame koffiemolens had. 'Ze hadden er daar maar een stuk of vijftien, maar er hingen wel veel foto's aan dc muur, met koffie molens erop die ik thuis heb han- gen. Een eenvoudige koffiemolen kost acti\ itcit: dan werkte het weer niet mee. Dat gebeurde in september van 1954. l ier concert door dc Koninklijke Mariniers Kapel ver regende totaal. Ir kwam geen pu bliek en de financiële strop was groot. Het was fabrikant J.J. ter Horst, die met een grote gift de oudstrijdersbond redde. Datzelfde jaar hielden de oud- strijders een huis-aan-huiscollcctc voor een op tc richten oorlogs monument. Dc collecte werd een succes, dc gemeente schonk duizend gulden en op 30 april '55 wordt het mo nument op het oude kerkhof aan de Lentfersweg onthuld en dooi de bond overgedragen aan dc bur- gcmiddeld 50 gulden, terwijl jc voor een exclusieve molen al gauw zo'n 200 tot 250 gulden be taalt. 'Dat ligt cr natuurlijk ook aan waar je ze koopt.' Van de gasten die naar de verza meling komen kijken krijgt Jannie hele leuke reacties. Ook de Kcunc-routcfietsers vinden de verzameling erg mooi. Zij komen vaak koffie drinken en hun broodje opeten.jannie spaart wand- en handkotfiemolcns cn houdt zich aanbevolen voor men sen die ei nog wat weten. 'Ik heb een aantal dubbele, dus er kan ook worden geruild', zegt ze. gerij. De eerste voorzitter van de Rijssense BOS was Dieks Ecrtink, in Rijssen lang 'Dieks van ere schuld en dankbaarheid' ge noemd. Hendrik Eshuis nam de voorzittershamer over in 1947. F.shuis was in dc oorlog plaatselijk commandant van dc Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Toen deze in '51 naar Utrecht ver trok werd hij opgevolgd door Gerrit Jan Rozendom, die ruim dertig jaar voorzitter was. Hij was bovendien, vanuit de Bond Oud-strijders consul van de Oorlogsgravenstichting. Als con sul had hij dc taak toezicht tc hou den op dc graven van dc gesneu- Holten - In de uitwedstrijd te gen VIOS startte het handbal team van SV Holten goed en kwam het al snel met 1-6 voor. Daarna liep het spel iets meer ge lijk op, maar bij rust leidde Holten eenvoudig met 4-10. Ook na rust behield Holten het beste van het spel en werd met regelmaat dc voorsprong uitgebreid. Met nog drie treffers achter elkaar in dc slotfase, wist Holten met 9-21 tc winnen cn de derde plaats in de derde klassc-B vast in handen te houden. Eieren 2 speelde uit tegen Raalte 2. De gastheren tapten vooral fy siek uit een ander vaatje. Vooral in de eerste helft had Holten daar weinig vat op, waardoor bij rust een 10-2 achterstand op het bord stond. Na rust speelde Holten vooral verdedigend beter. Ook de scheidsrechter greep goed in tegen bet te fysieke spel van Raalte. Dit leverde Holten 4 straf- worpen op cn een aantal overtal situaties. Mede daardoor speelde Elolten een knappe tweede helft. De achterstand werd niet groter en de eindstand 17-9 gaf ondanks dc nederlaag dc nodige tevreden heid. velde militairen en de graven van de omgekomen verzetsmensen. Toen Rozendom in '78 erg ziek werd is dc voorzittershamer van de plaatselijke bond overgedragen aan tweede voorzitter M. Pijffers, die tot aan zijn overlijden in de cember '98 voorzitter was. Consul werd in '78 dc secretaris van de Bond Oud-strijders, Roclf Wolterink. Hij is nog steeds consul van de Oorlogsgravenstichting 'cn secre taris van dc Bond Oud-strijders. Het huidige bestuur van dc BOS bestaat uit de heren EI. Borghuis, J.W. Keizer, El.j. Nijland, Joh. Rosman en R. Wolterink. Dalfsen - Het handbaldames team A trof het in Dalfsen niet. Geen scheidsrechter, maar ge lukkig was Carla Bliekendaal bereid te fluiten. Na de eerste helft - waarin nogal veel balver lies werd geleden - was de stand 8-6 in het voordeel van Dalfsen. In de tweede helft miste Holten veel kansen cn werd de weerstand tegen de veel grotere dames van Dalfsen minder. Mede daardoor kon de thuisploeg toch nog ruim weglopen naar een 23-15 winst. Scores: I oliën Bannink 4: Nicole Wijnberg, N'icnke Wiersma. Ellen Teeselink 3; Jolanda Karstcn, Laura v. Mullem 1. B2 speelde een leuke wedstrijd te gen DSC. Bij rust leidde Holten met 5-3. Daarna waren beide teams aan elkaar gewaagd, maar had Elolten kunnen winnen. Nu werden met 11-11 dc punten verdeeld. Meisjes C won ruim van Goosen/ Wijhc 3. Dit nieuwe team was veel te zwak voor Holten. Via een 5-2 stand bij rust werd het 15-3. Holten - De firma Oranjewoud uit Deventer mag hoogstwaar schijnlijk de riolering gaan aanleggen in cluster 3A in het buitengebied. Het bedrijf denkt dc klus namelijk tc kun nen klaren voor 167.280,93 gul den, exclusief BTW. De andere gegadigde, Lareco, vraagt hiervoor 254 duizend gulden. Volgens wethouder M.F. Spijker heeft het grote verschil niets met de te leveren kwali teit te maken, maar met de be reidwilligheid van beide bedrij ven om de opdracht te krijgen. Bij dc aanleg van riolering in clus- De meeste Nederlandse huis artsen zullen 14 december in de Amsterdamse RAI aanwe zig zijn ter bespreking van de situatie rondom de huisartsge neeskunde. De ruim zevendui zend Nederlandse huisartsen ondervinden al geruime tijd de gevolgen van een toenemende werkdruk. Veel taken worden vanuit zieken huizen gedelegeerd naar huisart sen, en de vraag naar gezond heidszorg neemt, mede door de vergrijzing van de bevolking, hand over hand toe'. Zo is het aantal contacten in de praktijk met 75 procent gestegen zonder dat hiermee bi) de finan ciering rekening is gehouden. Ook tijdens de avond-, nacht- cn weekenddiensten ondervinden de huisartsen een toename van de vraag die onder de huidige om-, standigheden niet meer op te van gen is. De onkostenvergoeding in het huisartsentarief is met deze ont- Holtcn - De fototentoonstel ling Kiek op Water, met de dertig mooiste foto's van de gelijkna mige IVN-fotowedstrijd, ver huist naar de bibliotheek van Holten. De fotowedstrijd, gehouden door IVN-afdelingen Markelo en Diepenheim, heeft zo'n driehon derd foto's opgeleverd, waarbij de dertig beste het tot de tentoon- De tweede bekerronde scha ken werd onlangs afgewerkt. Eén partij, die tussen Cees Olij en Ben van de Griendt, eindig de in remise en beide heren dienen dus op herhaling te ko men. Verrassend waren dc nederlagen van Gerrit Luggenhorst en Dick van der Knaap tegen respectieve lijk Henk van Beek en Henk Jongman. Opvallend was voorts het grote aantal overwinningen met zwart. Ook vonden enkele partijen uit dc interne competitie plaats. Interne competitie: Jan van Calcar - Rob Gcrvcdink Nijhuis 1 - 0 Alrik Baltus - Johan Klein ter 1 zette juist Lareco erg laag in, door veel kosten niet door te be rekenen in de vraagprijs. Deze keer blijkt het bedrijf die kosten nu wel mee tc nemen, waardoor de offerte een sruk ho ger uitvalt. 'Oranjewoud is juist nu tot op de bodem gegaan om dit werk te krijgen', weet Spijker na onderzoek van beide offertes. L. van Dijk (Gemeentebelang Holten) vraagt of dc 65 duizend gulden verschil tussen het vraag prijs van Oranjewoud en het con venantbedrag niet gebruikt kan worden voor extra clusters, zodat er meer panden aan de riolering kunnen worden gesloten. wikkelingen al vele jaren niet mee gegroeid, cn het huisartscninko- men blijft eveneens achter bij dat van vergelijkbare beroepen. De gevolgen beginnen zichtbaar tc worden. Veel huisartsen treden vervroegd uit het vak, en de in stroom van nieuwe huisartsen stagneert. Op dit moment is er voor honderdduizend Nederlanders geen vaste huisarts en dit getal zal dramatisch toene men. De onderhandelingen tussen de minister en verzekeraars is tot nu toe onbevredigend geweest. Op 14 december 2000 zal daarom een zondagsdienst gedraaid worden. Op deze dag is de praktijk van de huisarts gesloten. Er is een huis arts beschikbaar uitsluitend voor spoedgevallen. Niet-urgcntc zorg, herhalingsre- ccpten en administratieve hande lingen worden die dag niet ver richt. De huisartsen zijn zich be wust van het ongemak dat dit kan veroorzaken. stelling hebben geschopt. De tentoonstelling is in dc biblio theek van Holten aan Rörikstraat 3 te zien vanaf maandag 11 de cember tot en met vrijdag 22 de cember. Dc openingstijden van de biblio theek zijn maandag van 14.00 tot 17.30 uur, woensdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.30 uur en vrijdag van 14.00 - 17.30 uur. Teeselink 1 - 0 Teun Scheurwater - Erik Bosman 1-0 Interne beker, tweede ronde Gerrit Luggenhorst - Elenk van Beek 0-1 Dick van der Knaap - Henk Jongman 0-1 Cees Olij - Ben van dc Griendt 1/2-1/2 Gerrit Stevens - Ton van Oijen 0 - 1 Roelf de Jonge - Dinant van Beek 0-1 Ronald Klein Teeselink - Beruus van Beek 1 - 0 Karl Eleinz l.eisten - Bas van Beek 0 -1 Vorige week al gespeeld Erik Bosman - Alrik Balrus 1-0 Een klem deel van de verzameling koffiemolens, die te z/en is in de Koffiemölle. Holten - In dc jaarvergadering van de Sportcommissie, die woensdag 14 februari wordt gehouden, zullen de sportprijzen van 2000 worden bekendgemaakt en uitgereikt. De Sportcommissie kent dc prijzen toe. Alle Eloltense verenigin gen en individuele inwoners van Holten worden echter in de gele genheid gesteld namen van eventuele kandidaten bij de Sportcommissie in te dienen. Voor de sportprijzen kunnen in aanmerking komen: a. individuele sporters of individuele leden van een team; b. verenigingen en teams; c. personen of groepen van personen die zich in het afgelo pen jaar of gedurende een reeks van jaren voor de sport in Elolten bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Kandidaatstelling kan uitsluitend schriftelijk cn voorzien van een duidelijke argumentatie worden ingediend tot cn met 11 december vóór 18.00 uur bij dc Sportcommissie, p/a gemeentehuis, Postbus 13,7450 AA Holten. Kandidaatstellingen die na 11 december binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. De reizende fototentoonstelling Kiek op Water is in december te bewonderen in de bi bliotheek van Holten. (Foto: Geri Perdon)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 7