Sinterklaas bij Altamura =_4 Info Gemeente Holten DONDERDAG 7 DECEMBER 2000 Gemeentehuis: Smidsbelt 6, 7451 BL Holten Telefoon 0548-37 38 39 Fax 0548-36 10 25 Postadres: Postbus 13, 7450 AA Holten E-mail-adres: gemholten@daxis.nl (s.v.p. onderwerp en persoon voor wie het bericht bestemd is vermelden) Intemet-adres: www.holten.nl Gemeerrtewerf: Waagweg 4. telefoon 0548-36 19 72, fax 0548-36 62 21 Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags van 13.30 tot 18.00 uur is bezoek op afspraak mogelijk. Op de vrijdagmiddagen van de even weken is het gemeentehuis gesloten. Voor de komende periode houdt dit in, dat het gemeentehuis op de vrijdagmiddagen 15 en 29 december 2000 gesloten is. De gemeentewerf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur. GEMEENTEBESTUUR Burgemeester drs. N. Gerzee Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid; Algemene en Bestuurlijke Zaken inclusief Regionale Samenwerking: Personeel en Organisatie: Automatisering; Recreatie en Toerisme; Project Ontwikkeling Liezen en Project Herinrichting De Kol. Wethouder M. F. Spijker Portefeuille: Financiën; Economische Zaken: Welzijn en Sport; Kunst en Cultuur; Gezondheidszorg; Onderwijs. vr- «sCI ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING 1998 BEKENDMAKING ONTWERPBESLUIT PARKEERVERBOD GROTE VOERTUIGEN Burgemeester en wethouders maken, gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij, uit het oogpunt van het uiterlijk aanzien van de gemeente, geluidsoverlast in de avond- en nachtperiode en de verdeling van beschikbare parkeerruimte, voornemens zijn om: I. het nadere besluit ingevolge artikel 135, het eerste lid, sub b. gedateerd 28 oktober 1980, van de voormalige Algemene Politieverordening, waarin een verbod is opgenomen voor grote voertuigen om te parkeren binnen de bebouwde kom van Holten en van Dijkerhoek, in te trekken; II. op grond van de Algemene plaatselijke verordening 1998 een verbod voor vrachtwagens en andere grote voertuigen om te parkeren binnen de bebouwde kom van Holten en van Dijkerhoek in te stellen; met dien verstande dat dit verbod niet geldt voor: a. de zuidzijde van de Waagweg tussen de ingang van het perceel aan de Waagweg 7a tot de ingang van het perceel aan de Waagweg 5; b. de Waagweg tussen Industriestraat en Pannenbakkersstraat; c. de zuidzijde van de Slachthuisstraat; d. de noordzijde van de Drostenstraat vanaf de Pannenbakkersstraat tot aan de Lageweg; e. de noordzijde van de Keizersweg vanaf de bebouwde kom grens tot 10 meter voor de eerste bocht; f. de oostzijde van de Pannenbakkersstraat tussen de Slachthuisstraat en de Waagweg; g. het industrieterrein Vletgaarsmaten. Onder wegen worden ingevolge deze verordening ook begrepen de openbare parkeerterreinen, de in de wegen of paden liggende bruggen en duikers en de tot de wegen behorende paden, bermen of zijkanten. Het ontwerpbesluit ligt ter inzage, met ingang van 8 december 2000 gedurende vier weken ter gemeentesecretarie, kamer 4. Hollen - Sinterklaas en Zwarte Piet waren zondag uitgenodigd om te gaan eten bijphgetia Altamura. Het werd er gezellig druk met allemaal kinderen die graag een praatje met bet hoge bedoek wilden maken. Het duo kwam overigens niet om pbga te eten. Om in de sfeer van bet sinterklaasfeest te blijven, koyn Ze voor een bord met pepemolen. Zo konden ook de kinderen makkelijk een hapje mee eten.. (Fototjoban Bolink) Wethouder J. A. Stegeman HOLTER INFORMATIE PUNT Portefeuille: Gemeentewerken; Voor al uw vragen over arbeid, Wegen; Ruimtelijke Ordening; inkomen, welzijn, wonen (huur- en Bouwen en Wonen inclusief zorgsector) en zorg. Monumenten; Beheer Gemeente- Locatie en postadres: eigendommen en Grondzaken; zie gemeentehuis. Agrarische Zaken en Geopend op werkdagen van Plattelandsvernieuwing inclusief 8.30 tot 12.30 uur. Landschap- en Natuurbeheer. Telefoon: 0548-36 27 04. Wethouder R. M. C. Delahaije Portefeuille: Verkeer en Vervoer: SPECTRUM WONEN Milieuzaken en Afvalbeheer; Postbus 123, 7240 AC Lochem, Riolering; Sociale Zaken en tel. 0573-22 21 44. Werkgelegenheid; WVG. BIBLIOTHEEK Rörikstraat 3, SPREEKUUR BURGEMEESTER tel. 36 64 14. EN WETHOUDERS fax 36 64 17. De burgemeester en de Maandag en vrijdag van wethouders houden uitsluitend 14.00 tot 17.30 uur en van spreekuur op afspraak. 18.30 tot 20.30 uur. Voor het maken van een afspraak woensdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u contact opnemen met de en van 14.00 tot 17.30 uur, secretaresse van het college van zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. B&W, onder telefoonnummer In juli en augustus op 37 38 39 (algemeen) of 37 38 12 zaterdagochtend gesloten. (rechtstreeks). Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling hun. zienswijze over dit voornemen naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen, gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 13, 7450 AA Holten, moeten uiterlijk op vrijdag 5 januari 2001 om 24.00 uur zijn ingediend. Deze schriftelijke zienswijzen worden bij het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. De persoonlijke gegevens van insprekers worden - indien daarom uitdrukkelijk wordt gevraagd - niet bekend gemaakt. AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET MILIEUBEHEER Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn om de, aan de vergunning Wet milieubeheer, d.d. 24 januari 1995 met kenmerk 11/Vi verleend aan Udema-Vlees B.V. te Holten verbonden, voorschriften ambtshalve te wijzigen. Alvorens tot wijziging over te gaan stellen wij een ieder ingevolge artikel 3.32, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid om binnen twee weken na publicatie van deze bekendmaking schriftelijke bedenkingen in te brengen tegen het voornemen tot wijziging. Degene die schriftelijke bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld. Het ontwerp-besluit tot wijziging van de vergunning Wet milieubeheer en de overige op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen gedurende twee weken na publicatie van deze bekendmaking van 8.30 tot 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis (Smidsbelt 6) op de afdeling Algemene zaken. Holten, 7 december 2000 Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, de burgemeester J. P. Stegeman drs. N. Gerzee a Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met de heer J. de Boer, beleidsmedewerker Algemene Zaken (0548-37 38 42). Mondelinge zienswijzen moeten eveneens uiterlijk op vrijdag 5 januari 2001 om 24.00 uur zijn ingediend. Holten, 7 december 2000 Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. P. Stegeman drs. N. Gerzee - "O BOUWAANVRAGEN Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat op de daarbij aangegeven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - geheel vernieuwen garage/berging Waardenborchstraat 20 (10 november 2000); - vergroten en veranderen woonhuis Erve Joost 23 (22 november 2000); - bouwen bedrijfshal/showroom/tankstation Transportweg 2 (29 november 2000). Bouwaanvragen liggen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. -n BOUWPLAN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 19, LID 3, WRO EN ARTIKEL 50, LID 4, WONINGWET Vanaf 8 december 2000 ligt voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis het plan ter inzage voor het bouwen van een tuinhuisje aan de Vianenweg 22 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit plan met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1, onder a2, van het Besluit op de ruimtelijke ordening en artikel 50, lid 4, van de Woningwet. Tijdens de termijn dat dit plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 7 december 2000. "V I BOUWPLANNEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 19, LID 3 EN ARTIKEL 19A, LID 4, WRO Vanaf 8 december 2000 liggen voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis de plannen ter inzage voor: - het veranderen en vergroten van een woonhuis (bouwen/uitbouwen erker) aan de Noordenbergstraat 19 te Holten; - het veranderen en vergroten van een woonhuis (bouwen/uitbouwen erker) aan de Waardenborchstraat 3 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1onder a1van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvragen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 7 december 2000. 4 - 3 SP0RTPRIJZEN VAN 2000 In de jaarvergadering van de Sportcommissie, te houden op woensdag 14 februari 2001, zullen de Sportprijzen van 2000 worden bekend gemaakt en uitgereikt. De toekenning geschiedt door de Sportcommissie, maar alle Holtense verenigingen en individuele inwoners van Holten worden in de gelegenheid gesteld om namen van eventuele kandidaten bij de Sportcommissie in te dienen. Voor de Sportprijzen kunnen in aanmerking komen: a. individuele sporters of individuele leden van een team b. verenigingen en teams c. personen of groepen van personen die zich in het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren voor de sport in Holten bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben. Kandidaatstelling, uitsluitend schriftelijk en voorzien van een duidelijke argumentatie, kunnen worden ingediend tot en met 11 december 2000, voor 18.00 uur bij de Sportcommissie p/a gemeentehuis, Postbus 13, 7450 AA Holten. Kandidaatstellingen die na 11 december binnen komen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Zoals bekend zal de gemeente Holten per 1 januari 2001 ophouden te bestaan vanwege de fusie met de gemeente Rijssen per die datum. Er zal derhalve in het gemeentehuis van Holten geen nieuwjaarsreceptie gehouden worden in het nieuwe jaar. Vanwege het afscheid van de gemeente Holten biedt het gemeentebestuur de gemeenschap een oudjaarsreceptie aan. Deze is gepland op donderdag 28 december 2000 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis van Holten. Tijdens deze receptie zal de vrijwilliger van het jaar 2000 bekend gemaakt worden. Het gemeentebestuur van Holten, N. Gerzee J. P. Stegeman Burgemeester Gemeentesecretaris '3 The Blind Boys of Alabama komen midden december voor drie concerten naar Nederland. Het concert op vrijdag 15 december in Sporthal Noetsele (het enige concert in Oost-Nederland) in Nijverdal belooft een onvergetelijke gebeurtenis te worden. Support Act: New Valley Singers Aanvang 19.30 uur. (Zaal open 18.30 uur) Kaarten a ƒ37,50 zijn verkrijgbaar bij: Het Spoortheater, Parallelweg 45, Nijverdal VVV, Grotestraat 59, Nijverdal EP: Nijverdal, Grotestraat 158, Nijverdal Van Buren Bouwmaterialen, De Joncheerelaan 50 (Showroom), Nijverdal

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4