ASM Johan Heller neemt afscheid uirnrMtfouMA: als brandweercommandant Johanna ter Steege misschien naar Boschkamp voor film Sweet Emma I Wm ■^zt° Cf*4 Medische DIENSTEN Kerk DIENSTEN Burgerlijke STAND WEEK NBvP Holten viert 55-jarig jubileum in Zaal Vosman m^PLAm De Keuze van het BRIEVEN DONDERDAG 7 DECEMBER 2000 Holtens NIEUWSBLAD Arts: weekenddienst: hufsartsenmaatschap Holten, Kcizcrswcg 32, telefoon 363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af rc spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts 9-10 december: A. Groot, Holten 0548 362884. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak.Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Houtweg 18, telefoon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefonische af spraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minncma, Larenseweg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk: zondag 10 december: 10.00 uur, ds. S.M. Roozenboom, dienst van Schrift en Tafel. Nevendiensten: 19.00 uur, pastor EI. V iggers, cantatedienst V T. Eerste collecte: we- relddiaconaat. Tweede collecte: gebouw Irene. Oppasdienst: Mevrouw Dikkers,Jorien Steunenberg. Dijkcrhoek: 10.00 uur, ds. A.J. Leerink. Gereformeerde kerk: zondag 10 december: 9.30 uur, ds. I LP. Mulder. Gasten: Lathmcrbcwoners. 19.00 uur, pastor G.B.M. Wiggers, Sow-cantatedienst in Herv. kerk. Kinclcrncvendienstcn: Groep 2 en 3 o.l.v, Hermicn Brinksl; Groep 4 cn 5 o.l.v. Jetty Tromop; Groep 6 en 7 o.l.v. Anja Spijker; Groep 8 o.l.v. Hannie Hoekman. Eerste cóllecte: Diaconie. Tweede collecte: Rente en af lossing. Diesscnplas: woensdag 13 december: Leger des Heils. Evangeliegemeente De Loofhut, zondag 10 december 10.00 uur. Bidstond 19.00 uur. Katholieke kerk: Holten: zondag 10 december: 10.00 uur. Eucharistieviering (Solidandadviering - collecte voor Solidaridad). Voorgangers pastores Rademaker cn Wiggers. Zang: Dameskoor. Nieuw- Heeten: zaterdag 9 december: 19.00 uur. Eucharistieviering Voorganger pater Redeker. Zang: Dameskoor. Zondag 10 decem ber: 9.00 uur, Communieviering. Voorgangers leden werkgroep Liturgie. Zang: Elerenkoor. Okkcnbrock: zondag 10 december: 10.00 uur, Uitgangscollccte: onbekend. Geboren: ll|a zv U. Spijker en E.C.M. Kocrshuis; Mart zv A.J. Vruwink en R.G. te Winkel; Matthijs Johan zv G.|. Nijland en Broekhuis. Overleden: G.C. Brands-Jacobs, oud 84 jaar. Ondertrouwd: W .11. Vencklaas en A.G.C. Bos. Maandag Vorige week was het in de ochtend cn morgen nevelig. Daarna bre de opklaringen cn flink wat zon afgewisseld door enkele wolkenvel den. De middag begon onbewolkt en zonnig. Later in de rwccde helft van dc middag nam de bewolking geleidelijk toe. En zo werd het een prachtige herfst dag. Met een zuidwestelijke stroming werd heldere lucht aangevoerd. Het: werd 8.2 graden. Dinsdag In dc nacht van maandag op dinsdag trok een warmtcfront over ons land van zuidwest naar noordoost. Dit ging gepaard met regen cn motregen. Holten noteerde 4.4 mm cn Espclo 4.0 mm. In de morgen viel er af cn toe wat lichte motregen, verder bleet het zwaarbewolkt. Achter het front werd met een zuidwestelijke stroming zachte, vochtige cn stabiele lucht aangevoerd, 's Middags kwam er een en kele opklaring voor het bleef wel droog. Dc zon kregen we niet te zien. Het werd maarliefst 13.9 graden Woensdag In de nacht van dinsdag op woensdag werd het een zeer zachte nacht voor eirid november. Dc minimumtemperatuur daalde niet: verder niet verder dan 9.1 graden, terwijl 3.0 graden normaal is. In de motgen waren cr flinke opklaringen cn geregeld zon afgewisseld door wolkenvelden. In dc middag nam de bewolking geleidelijk toe waarbij er een wazige zon scheen. Het was weer zacht met 13.8 graden als maximum en dat voor november. Donderdag Werd het opnieuw een zeer zachte nacht met 10.1 graden in de weerhut. Dc winter is dan ook ver weg. Dc morgen verliep met op klaringen cn flink wat zon afgewisseld door wat wolkenvelden, 's Middags was er meer bewolking in de vorm van stapelwolken afge wisseld door enkele opklaringen en geregeld zon. Een zuidoostelij ke stroming voerde heldere cn droge lucht aan. Vrijdag Hadden we in de ochtend cn morgen opklaringen afgewisseld door hogere dunne bewolking waarbij geregeld een wazige zon scheen. Dit hadden ook in het eerste deel van de middag. Daarna werd de bewolking van liet westen uit geleidelijk dikker op nadering van een storing. Bijna aan het eind van de middag begon het te regenen. Dc maximumtemperatuur kwam uit op 13.3 graden. Zaterdag Opnieuw konden we een zachte nacht voor dc tijd van het jaar bij schrijven, bet werd 10.2 graden als minimum, normaal voor begin december is 1.0 a 1.5 graden, 's Morgens was'cr veel dunne sluier- bcwolking aanwezig, daarbij scheen een fletse, zon. In dc middag hadden een afwisseling van zon en wolkenvelden. Zondag Viel er in de vroege ochtend wat neerslag. Holten noteerde 2.6 mm cn Espclo 3.0 mm. In de verdere verloop van de morgen bleef het bewolkt en vielen cr enkele regenbuien. Dc middag verliep best vriendelijk, we hadden geregeld zon afge wisseld met wat wolkenvelden. Dc temperatuur bcdroc-g 10.1 gra den. Meteo Holten, Freddie Paalman. KERSTVAKANTIE - KlNPERVERRASSlNG.' HONDA Herikeresweg 2, Markelo 0547-361619 25 jaar Honda-dealer ook voor okésions! Traditionele zangdienst Colmschate - In de Ichtuskerk te Colmschate aan de Holterweg 106, wordt zondag 17 december een traditionele zangdienst gehouden. In deze zangdienst worden onder meer bekende liederen uit de bun del van Johannes dc Heer gezon gen. Ook i« cr een solo-optreden v Hot thema in deze dienst is: komt allen tezamen. Dc dienst begint om 19.00 uur Voorganger is ds. O.G. Haasnoot. Kerstconcert Holten - Het Vocaal Ensemble Rijssen geeft zaterdag 16 de cember haar kerstconcert. Dit concert zal worden gehouden in dc Hervormde Dorpskerk van Holten en begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Het kóor zal werken ten gehore brengen van onder andere ).S. Back, D. Buxtchude, G.P. Telemann, A.H. Brown. Het orgel zal worden bespeeld door Gerard Harbcrs en de piano door Corine Baan - Oostervcen. De solo's worden gezongen door Rianne Nijzink en Bram Dannenberg. Holten - Na ruim 10 jaar brandweercommandant te zijn geweest, stopt Johan Heller met zijn functie. Het officiële feest zal 22 decem ber worden gegeven, maar toch wilden de brandweer mannen en -vrouwen van het Holtense korps hem nu al vast een informeel afscheids feestje geven. Als dank voor alle jaren van inzet en gezel ligheid. Hiervoor werd z'n allerlaatste brandweeroefe ning van afgelopen maandag gebruikt. Deze zat dan ook vol met verrassingen. Omdat zijn pieper het niet goed deed, kwam hij wat verlaat op de kazerne aan. Daar stond z'n eerste verrassing al klaar. Met blauwe zwaailichten stond daar een Ford 500 brandweerwagen klaar met 1965 als bouwjaar. Het oude beestje dat ooit dienst heeft ge draaid bij de brandweer in Almelo, reed nog behoorlijk goed. 'Net een stoomlocomotief, om schrijft Johan bet geluid die de wagen onderweg naar de brand maakte. Met drie brandweervrou wen zit hij op houten banken ach ter in de wagen. Af te wachten wat komen gaat. De chauffeur vraagt z'n compag non naast hem waar nou ook al weer die schoorsteenbrand was. 'Het was een erg vage melding'. Dc rit gaat langs garage Rouwenhorst, het gemeentehuis cn transportbedrijf Muller rich ting de Beusebergerwcg. Op deze punten stond een brandweerwa gen klaar om opgepikt te worden. Op de Beusebergerwcg aangeko men ontstaat er een lint van vijf brandweerwagens met zwaailich ten en gillende sirenes aan. 'Wc komen nu wel heel dichtbij je buis', zegt de chauffeur tegen Johan. 'Je hebt toch niet per onge luk iets op het vuur laten staan?' Dc brandweercommandant laat het allemaal mooi over zich heen komen. Het konvooi rijdt het terrein van Brandweercommandant He/ier irordl met Zwarte Piet de luebt ingeschoten. (Foto: Gert Perdon) De Schure op, waar dc schoor steen 'in brand' staat. Uit het don ker komt ineens Zwarte Piet op Johan afrennen met een fles jene- Om warm tc blijven, want met Piet mag hi| plaatsnemen in het bakje van de hoogwerkerbrand- wccrwagen uit Rijssen. Langzaam glijdt het bakje richting schoor steen, maar de 'brand' lijkt mee te vallen. 'Naar beneden', roept Zwarte Piet de bediener van de hoogwerker toe. Deze begrijpt het niet goed en trekt nog maar eens een keer goed aan de hen dels. Het bakje met Johan cn Piet schiet ineens meer dan twintig meter dc pikdonkere lucht in, waar het enkele minuten blijft hangen. 'Naar beneden! Naar be neden!', roept Zwarte Pic-t ver schrikt. Na een tijdje wordt er ge hoor aangegeven cn zakt het bak je met een vaart naar onderen, waar, het stél veilig weer vaste grond onder de voeten krijgt. Het avontuur wordt afgesloten met een pilsje. 'Ik vind het erg leuk wat ze gedaan hebben', vertelt Johan enthou siast. 'Zwarte Piet was nogal bang bovenin, maar ik had nergens last van.' Na de oefening ging het feestje in de kazerne nog even door. Holten - Het pas opgerichte filmhuis in Holten vertoont donderdagavond 7 december (vanavond) de film Sweet Emma dear Böbe in de ont moetingsruimte van de Boschkamp. De film begint om 20.15 uur en de deuren gaan open om 20.00 uur. De entree is 7,50 gulden inclusief consumptie. Het is een film van de beroemde Hongaarse regisseur Istvan S/abo. Eén van dc hoofdrollen in dc film wordt gespeeld door actri ce Johanna ter Steege, die op groeide op het Twentse platteland in dc buurtschap Notter bij Nijvcrdal. Zij woont tegenwoordig in Amsterdam, maar komt nog graag naar het oosten van het land. Als het even kan, is ze bij de verto ning van de film in Holten. 'Helemaal zeker is bet niet, want heel toevallig moet ik 7 december naar studio-opnamen voor een tv- programma met Ivo Niehe, dat op 12 december zal w orden uitge zonden. Als die opnamen afgelopen zijn, word ik met een vaart naar Holten gebracht. Ik hoop dat het lukt om op tijd aanwezig te zijn', vertelt Johanna in een telefonisch inter- Over de film Swci Böbe zegt Johanna t 'Het is een van mijn favo films. Misschien wel dc mcc< a dear Steege: Het verhaal gaat over de periode vlak na de val van het communis me in Hongarije. Het speeit rond 1990 in Boedapest, in die rijd is de film ook opgenomen. De hoofd personen in de film zijn twee lera ressen. In de communistische tijd gaven zij het vak Russisch op school. Na de omwenteling wordt cr geen Russisch meer gegeven en raken zij hun baan kwijt. In die hectische periode zoeken zij hun w~eg en proberen ieder op eigen manier te overleven; een nieuw bestaan op tc bouwen door les tc gaan geven in andere talen als Engels en Duits. 'Ik speel in de- film .Emma, één van de twee lera- De Hongaarse regisseur Istvan Szabo heeft in zijn leven acht po litieke omwentelingen meege maakt. Ethiek en moraal zijn hoofdthema's in de films die hij regisseert. Hij wil in zijn films aantonen dat het individuele geluk van een mens afhankelijk is van dc politie ke situatie van het moment. 'Hier in West-Europa is dat bijna niet merkbaar, maar in een land als Hongarije en Oost-Europa in het algemeen, is dat wel degelijk merkbaar', geeft Johanna aan. Zij werkt graag met Istvan Szabo cn vindt hem een ontzettend goede regisseur. 'Hij. portretteert mensen altijd met veel liefde', verklaart ze. Andere films van Szabo zijn Meeting Venus, een film over een rond- Johanna ter Steege komt wellicht naar Ploltcn. ■an Klaus Mann, heeft hij c trekkend operagezelschap en Mcphisto. Met deze laatste film, die handelt over het leven van ccn acteur in het Hitler-tijdperk naar een bock Oscar gewonnen. Johanna ter Steege is 7 december niet alleen te zien in het filmhuis in Holten. Op die dag gaat ook de nieuwe Nederlandse speelfilm Marikcn in première. In deze familiefilm met Peter van Gestel is Johanna ccn gemene boze kinderloze oude gravin. 'Ik ben altijd boos, omdat ik geen kinderen heb', legt ze uit. Ook Willcke van Ammclrooy en Kim van Kooten hebben een rol in deze film. Het verhaal vertoont enige verwantschap met het mid deleeuwse Marikcn van Nimweghen cn speelt ook in de middeleeuwen. 'Het is een mooi en liefdevol verhaal, over een weesmeisje dat door een oude man gevonden wordt. De film is bestemd voor de jeugd van 6 tot ongeveer 12 jaar. Bij het Cinekidfestival kreeg dc film de publieksprijs van de kinderen en van hun ouders.' Gevraagd naar haar toekomst plannen vertelt Johanna dat ze mee gaat werken aan drie korte dansfilms voor dc tv van Clara van Gooi. 'In één van die films ben ik een vrouw, die aan één stuk door zit te praten.' Voor het komend jaar heeft Johanna wel plannen, maar die zijn nog onzeker. Daar wil ze liever nog niets over zeggen. Ingezonden Heeft de SGP volgens het CDA zich ook buitenspel gezet omdat: er geen Holtenaren op hun lijst j "mmsco CDA? <«Li f 17,50 rerkoop bij dc grotcc VW kantoren en Expo Cen center >6 BP Hengelo (0), Tel. 074-2559559. www.expocenleu Expojt 'cenlet.nl In het Holtens Nieuwsblad van 30 november stelt CDA-fractic- voorzittcr - H. Dul, dat zijn partij zeker een coalitie zal kunnen vor men met dc SGP. Zijn Rijssensc CD A-collega frac- :rW. Markvoort zegt in een interview niet liet Rijsscns Nieuwsblad van 28 november dat Gemeentebelang zichzelf buiten spel heeft gezet omdat er op dc lijst van deze partij geen inwoners van Rijssen staan. Wie dc SGP lijst bekijkt zal echter vergeefs zoeken naar iemand uit Holten. Bovendien zijn er uit het SGP- kamp - zacht uitgedrukt - nogal minder vleiende woorden richting Holten en haar inwoners gezegd. Evenals zijn collega V Markvoort, vraag ik 11. Dul: 'Meet het CDA niet twee maten?' Holten - De plattelandsvrou wenvereniging NBVP Holten bestaat 55 jaar. De vereniging werd onder andere Nagelhout - Klijzing op 17 december 1945 opgericht. De afdeling heeft nog twee leden van hei eerste uur: Wissink- Wilrink en Dikkers-Rcnscn. F.r is natuurlijk in 55 jaar veel ver anderd, want de NBVP is een vooruitstrevende vereniging. UITTIPS /INFORMATIE ENZ, Kerstmarkt, IIHV, Kalfstcr- mansweidc, 7 december 2000, 14:00 tot en met 21:00, HMV speelt tussen 19:30 cn 20:30 uur Film Sweet Emma, dear Bobe, Filmhuis Holten, Boschkamp, 7 december 2000, 20:15, Johanna ter Steege opent de film Lecrlingenconcert, Muziek Onderwijs Centrum Holten, Hervormde Dorpskerk, 8 decem ber 2000, 19:30 tot en met 20:45 Open Huis Muziek Onderwijs Centrum Holten, Boschkamp, 9 december, 10:30 tot en met 12:00 Fotoexpositie Kiek op water, IVN Markelo, Bibliotheek, 11 de cember 2000 tot en met 22 de cember 2000 Lezing 400 jaar Nederlands- Japanse handelsrelaties, K cn C Holten, Boschkamp, 13 decem ber 2000,20:00 Kerstmiddag, ANBO, bond voor vijftigplussers, Boschkamp, 14 december 2000 Kerstviering, Bejaardensocietcit, De Kandelaar, 19 december, 14:30 Volkskcrstzang, Kandelaar, 20 december 2000, 19:30 Kerstviering met Mieke de Jong, Passage, Kandelaar, 21 de cember 2000,20:00 Kerst-in, Holtens Mannenkoor, Hervormde Dorpskerk, 21 de cember 2000,20:00 Themadag Scholengemeenschap De Waerdenborch, 21 december 2000, Thema's: Ugandees Wezen Project en Basisschool in Kenia Kerstdiner voor senioren, Commissie Kerstdiner voor seni oren, Diesscnplas, 22 december 2000,15:00 tot 19:00 Kerstpuzzelrit, MAC Holrerhc.rg, 26 december 2000 Nieuwjaarsreceptie, Holtens Mannenkoor, Basisschool Dc Regenboog, 2 |anuari 200120:00 Veldtoertocht. Wielervereniging Holten, Sporthal 't Mossink, 7 ja nuari 2001, 9:00 tot en met 10:30, Afstanden: 30 en 50 kilometer Kindertheater Feest met Dolf Moed, Boschkamp, 7 januari 2001, 14:00 Lezing Zuid-Amerikaanse mu ziek en dans, K en C Holten, Boschkamp, 12 januari, 20:00 Toneelavond met blijspel Een Rare Rekening. Toneelvereniging OCH, Irene, 19 januari 200120:00 Espelo Toernooi, Sporthal 't Mossink, 20 januari 2001 Darten om Gouden Keuntrofee, Bierlokal am Bahnhof. 21 januari 2001 Jaarvergadering. Passage, Kandelaar, 25 januari 2001,20:00 OAD Crosscircuit, Meermanskamp, 27 januari, 13:00 Jaarvergadering, Holtens Mannenkoor, Basisschool De Regenboog, 30 januari, 20:00 Lezing Hanzesporen in de bouwkunst, K en C Holten, Boschkamp, 14 februari, 20:00 Kindertheater Flip, de wondcr- kip. Boschkamp. 18 februari, 14:00 Lezing over Afasie door S. Grootcns, Passage, Kandelaar, 22 februari 2001, 20:00 Fons Akkermans, Holten Dc laatste loten aan de s de schouwburgcommissic, dc ruinclub, de beleggingsclub cn dc jonge vrouwengroep. Daarnaast is de naam verandert in NBVP Vrouwen van nu. Het jubileum wordt woensdag 13 december met de leden gevierd in Zaal Vosman. Daar treedt de cabaretgroep Wat heet normaal uit Dalfsen op. Dc avond begint om 19.30 uur cn de zaal is open om 19.00 uur. Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is ccn uitgave van Oostelijke Weekbladpers BV, be horende tot Wegener NV, in sa-men werking met de stichting Holtens Nieuwsblad. Stichungs-bcstuur W i l. Bevers, secretaris. Kollingscrf 4. "451 XC Holten, Directie: J.VMunsterman Hoofdredacteur: Mw. G. Arendscn-Ticbcn tel. 0314 - 33 54 10 (privc) Eindredactie: Peter Bulthuis en Peter Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0S42-11 67 34 f loltcns.N ieuwsblad@owp.wcgcncr.nl Adres redactie: Kerkhofsweg is. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fox 0548-36 64 97 Redactioneel medewerker: Joke Oostervelt, telefoon 0548-36 78 41, fox 0548-36 79 51 Meteorologisch medewerker: Freddie Paalman, telefoon 0548-36 40 07 (voor alle weersinformatie) Getfertsingel 41. 7513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Orders worden afgesloten en uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gc-deponccrd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken tc Enschede. iscurs: kantoor, al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 cn fax 0548-36649"; an dere werkdagen telefoon 0548-519797 Arno Stukkcr, mobiel 06 - 54 68 60 96 Olto IJspecrt, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W Knapen, Larenseweg 3. tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur. of het kantoor aan dc Kerkhofsweg 18 Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis. Aalpolswcg 6, "451 HK Holten, telefoon 0548-36 18 49 Van 1" 00 tot 19.00 uur

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3