Hoofdlijnen Verkeersplan lijken het te gaan halen Holtens Nieuwsblad Levende kerststal bij kinderboerderij Enquête onder bewoners wegenplan Boschkamp Open repetitieavond jeugdkoor Amazing Aanpak wegen Borkeld verhoogt veiligheid Bewoners Espelodijk denken aan actievoeren Fietspad Vossenweg krijgt onderhoudsbeurt IN DIT NÏÏMMER u ontvangt een fraaie BON Holtens Nieuwsblad Donderdag 7 december 2000 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - De gemeentegaat een enquête houden onder alle be woners van het zogenaamde plan De Boschkamp. Zij krij gen twee varianten van wegin- richting voorgelegd, waaruit ze mogen kiezen. Wethouder Remi Delahaije wil dit gaan doen, omdat dc twee eerder ge houden enquêtes elkaar tegen spreken. Het plan maakt deel uil van dc ca tegorisering wegen en omslaat het gebied achter het gemeentehuis tot aan dc Pastoriestraat. Er kan worden gekozen uit een 30 kilo- metergebied met tegengesteld eenrichtingsverkeer of tweerich tingsverkeer met fysieke afsluitin gen. De eerste variant heeft tegen gestelde richtingen op eenzelfde weg waarin de kruising als schei ding wordt gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk in een stuk door te rijden, maar moet gebruik wor den gemaakt van de parallellig- gende volgende straat. Dit voor komt sluipverkecr en te hard rij den. Dc tweede variant biedt in alle straten tweerichtingsverkeer, maar krijgt fysieke afsluitingen op de hoofdwegen. Hierdoor wordt doorgaand verkeer tegengegaan. 'Dc bewoners hadden in eerste in stantie de voorkeur voor een in richting met tegengesteld eenrich tingsverkeer', geeft de wethouder aan. 'Later bleken ze juist weer de- voorkeur te hebben voor twee richtingsverkeer.' De gemeente zelf ziei iiet liefst eenrichtingsver keer, omdat dit de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten zoals ambulance handhaaft. Volgens Dclahaiic wordt de verandering van mening tijdens de twee ge houden informatie-avonden ver oorzaakt doordat er beide keren andere bewoners zijn geweest. Om nu een duidelijk beeld te krij gen van wat de bewoners van plan Boschkamp echt willen, wil de wethouder nogmaals een enquête houden. 'Iedereen krijgt een for mulier waarop ze kunnen kiezen voor variant A of B', legt hij de procedure uit. 'Eventueel kunnen ze dit aanvullen met een argumen tatie.' Holten - Het jeugdkoor van Amazing houdt maandag avond 11 december een open bare repetitie. Dit vindt plaats boven dc winkel van schilders bedrijf Gcrvedink Nijhuis. Het duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Wie belangstelling heeft voor zin gen mag die avond langskomen en uitproberen of het wat voor hem of haar is. De sfeer is altijd erg plezierig en gezellig. Lekker zingen met leeftijdgenoten. Amazing zingt a capella gezongen lichte muziek. Wie interesse heeft kan dus maandagavond langsko men. Ook langs de kant kijken is mogelijk, maar meezingen is na tuurlijk het mooiste. Opgeven is die avond ook mogelijk. De auto kan worden geparkeerd op de parkeerplaats bij de Kandelaar. Holten - Gemeente Holten wil met aanvullende verkeersmaatre gelen binnen het plan Duurzaam Veilig de veiligheid in de Borkeld en de parallelwegen van de Rijssenseweg verbeteren. De Borkeld wordt in zijn geheel een 60-kilometcrgebicd en op de pa rallelweg tussen dc beide roton des wordt de snelheid van 30 kilo meter per uur ingevoerd. 'Als het Zilverzandtracé gereed is na 2002 en dc industrie van de Kol is verdwenen (2010), moet de wijk een woonfunctie krijgen. Met het vracht verkeer in dit gebied is het dan afgelo pen', vertelt wediouder Remi Delahaije. 'De aansluiting Rijssenseweg/ Kolweg komt te ver vallen zodra het Zilverzandtracé open is.' Maatregelen die op korte termijn worden genomen rond de parallel weg én de Rijssenseweg zijn de afslui- ling van de overgang van de Schreurswcg richting Kolweg. Het verkeer wórdt omgeleid via dc roton de. Het gedeelte van dc parallelweg tussen de rotonde en de Kolweg wordt alleen opengesteld voor lang zaam- en landbouwverkeer. Met de bewoners zal nog verder worden uit gewerkt hex; dit gestalte krijgt. )p het laatste gedeelte van de Parallelweg vanaf dc Kolweg richting rotonde komen twee mbbcren verhogingen, gumatec in vaktermen. 'Zij worden zo aangebracht dat de aanwonenden er het minst mogelijke last van heb ben en de obstakels een zo hoog mo gelijk rendement veroorzaken', verze kert dc wethouder. In een later stadi um als de parallelweg alleen nog toe- Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina gankelijk is voor langzaamvcrkccr, kunnen deze obstakels weer worden verwijderd. Dit is gekoppeld aan dc openstelling van het Zilverzandtracé. In de Borkeld worden op een viertal kruisingen plateaus aangelegd. Een plateau is een verhoging in het weg dek van minimaal zeven meter lengte. Het is de bedoeling dat het verkeer hierdoor langzamer gaat rijden en meer aandacht geeft aan de voor rangssituatie op het kruispunt. Verder komt er een aantal kruispuntmarke- ringsstippen op wegen in de Borkeld, die eveneens dc dwars richting marke ten. Het aantal ongevallen in Holten stijgt, maar daar tegenover staat dat het aantal slachtoffers stabiel blijft. 'De ernst van de ongevallen neemt af. Er is in de gemeente binnen de be bouwde kom geen speciale black- spot, een plek waar altijd ongevallen plaatshebben. Een plek, die duidelijk vooivang behoefte bij de aanpak van de verkeersveiligheid. Ongevallen in Holten hebben sterk verspreid door de hele gemeente plaats. Daarom werken we met een gebiedsgewijze aanpak in een tienjarenplan', verdui delijkt Delahaije. 'De cijfers die we doorkrijgen zijn natuurlijk met abso luut, Van veel kleinere ongevallen wordt geen melding gemaakt. De buigcrs regelen dat dan in onder ling overleg.' Alle maatregelen die ge nomen gaan worden moeten passen in het plan Duurzaam Veilig en mix ten tot nut zi|n van het algemeen be lang volgens dc wethouder. Daarom hecht hij ook grote waarde aan de mening van de gebruikers op dc info- avonden die door de gemeente geor ganiseerd worden. Op de parallelweg zijn in dc zomer van 1999 metingen verricht, waaruit bleek dat 15 procent van dc automobilisten harder reed dan 50 kilometer per uur. 'Dc lus in dc weg ligt te dicht bij de rotonde. Hij ligt gewoon verkeerd, dat is wel duidelijk', vertelt de wethou der. 'Maar dc fietssuggestiestro- ken op de weg hebben absoluut wel effect, riet kan alleen nog be- Holten - Het losliggende fiets pad langs de Vossenweg krijgt een grote onderhoudsbeurt en zal worden verhard met een as- faltlaag. Daarnaast wordt het nog ontbrekende fietspad tus sen de Eekhoornweg en de Oude Hellendoornscweg aan gelegd. De commissie ging ak koord met het beschikbaar stellen van een krediet van 215 duizend gulden. De gemeente raad zal hierover 18 december uiteindelijk het besluit over ne- Gerrit Markvoort (PvdA) hoopt wel dat er dan ook wat wordt ge daan aan het autoverkeer dat op de Hellendoornscweg nog wel eens het fietspad wil nemen. Hij is bang dat dit straks ook op Espelo - Ria Nijiand is kwaad op de gemeente. Ah bewoonster van dc Espelodijk sjjt eg' twee weken geleden vreemd te kijken toen wegwerkers bezig waren met bel i/itfre-gcn van de verkeersdrempels in de weg. De gemeente wil hier namelijk asfaltheuvels neerleggen en dc snelheid opvoeren van 30 naar 60 kilometer per uur. De meeste bewoners wil/en dit absoluut niet. want z? sfjn bang dat straks de veiligheid van hunfietsende kinderen in geding komt. Lage drenpels oké. maar geen asfaltheuveis. De werkzaamheden werden door dc gemeente abrupt gestaakt en de bewoners werd een informatie-avond be loofd. Deze kon afgelopen vrijdag helaas niet doorgaan, omdat enkele bewonen waren verhinderd. Ah nieuwe datum werd woensdaggeprikl. 'Ik kreeg daarbij van de gemeente te boren: -lisjullie woensdag niet naar de informatie-avond komen, dan gaat volgende week maandag gewoon de schop erin".' Dit zette kwaad bloed bij Ria en de andere bewoners van de Espelodijk, die er nu sterk aan zitten te denken acties te gaan ondernemen: 'Ik heb bij de bewoners gepeild. Als de werk- iandag toch doorgaan, dan parkeren we de trekkers op de bult.(Foto: Gert Perdon) Op het terrein aan de Meester Bosweg 5, verzorgt Kin derboerderij Dondcrtman vrij dag 22 en dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) een leven de kerststal. Beide dagen is de kerststal te be zichtigen tussen 16.00 en 21.00 Op vertoon van hun kaart hebben donateurs gratis entree (maximaal 5 personen). Dat geldt eveneens voor kinderen van de basisscho len. Net als vorig jaar lopen de bezoe kers via een sfeervol verlichte route naar de kerststal, die net als Gemeenteraad gaat zich er nog over beraden, maar: Holten - Dc raadscommissie Verkeer is in hoofdlijnen ak koord gegaan met het Verkeersstructuurplan (VSP). Alleen Gemeentebelang wil niet verder gaan dan fase 1 van het plan. Daarbij gaat het om de aanleg van het Zilverzandtracc en een nieuwe verbindingsweg tussen de Oranjestraat en de Kerkhofsweg (Knik). Jan Kevclam van de VVD wilde wel akkoord gaan met bet VSP in hoofdlijnen, maar zag toch nog teveel details in het boekwerkje staan. Zoals een kruisje getekend op de Oude Dcvcntcrweg, die de afsluiting van deze weg aangeeft na de uitbreiding van dc algemene begraafplaats. 'Stel, wc gaan nu akkoord met dit plan, kunnen e dan later nog over die details spre ken? Straks zeggen ze in de nieu we gemeente met een andere wet houder: "Daar discussiëren we niet meer over, want u bent al met- het plan akkoord gegaan." Daarom zou ik de details van de hoofdlijnen gescheiden zien.' Ook Jan Metsemakers (PvdA) had graag een alternatief van het plan gezien zonder het kruisje, maar deze is niet aanwezig. Wethouder Remi Delahaije legt uit dat het kruisje dan misschien wel is ingetekend, maar dat in een later stadium over details wordt gesproken: 'Dit is het plan in hoofdlijnen. Later gaan via deel rapporten steeds gedetailleerder op het plan in. Eerst moeten we met deze hoofdlijnen akkoord gaan en dan gaan we verder kij ken.' Delahaije wil deze procedure vol gen om zo langzaam maar zeker op een volledig verkccrstructuur- plan uit te komen. Al zeker sinds 1965 wordt er in dc gemeenteraad over gediscussieerd, maar nooit zijn dc woorden omgezet in da den. Op dit moment li|kt dit laat ste dichtbij te zijn gekomen. In het VSP wordt ook een ficts- netwerk in kaart gebracht. Routes die vele fietsers binnen Holten da gelijks volgen en fietsvricndelijk ingericht moeten worden. Hieronder valt ook de Kolweg. De Waagweg wordt straks een verlengde van het Zilverzandtracé. (Foto: Gert Perdon) Met behulp van het Zilverzandtracé (doortrekken van de Drostenstraat naar de rotonde in de Rijssenseweg), moet de Kolweg worden ontlast van vrachtverkeer. Het tracé dient na melijk als ontsluiting van de Kol. Doorgaand verkeer zal hier geen gebruik van mogen maken. Het CDA geeft de voorkeur aan de Knik en vindt de voorgestelde categorisering van wegen en het fietsplan voldoende vertrouwen geven in het VSP. 'Het fietspad aan de noordzijde van het spoor moet daarbij zeker worden aange legd', vindt Harry Dul. Hierdoor hoeven fietsers niet over de Drostenstraat te rijden, welke na aanleg van het Zilverzandtracé veel extra (vrachtverkeer te verwerken krijgt. Willy Veneklaas (Gemeen tebelang) is het met Dul eens. 'Het fietspad aan de noordzijde van het spoor zou ook in fase 1 van het VSP moeten worden op genomen.' Gemeentebelang is na melijk voorstander van dit dec-1 van het plan. Het rapport Aanzet tot een Verkeersstructuurplan werd in april van dit jaar behandeld in de zelfde commissie. Toen waren er vele instanties aanwezig die ge bruik maakten van dc inspraak ronde. Zij spraken vooral hun verontrusting uit over de veilig heid van fietsende jeugd richting sportpark Meermanskamp. Deze zou dan gebruik moeten maken van de Drostenstraat, waarop het Zilverzandtracé aansluit. Volgens Delahaije waren ze toen te vroeg met hun inspraak, omdat pas later de details, zoals veiligheidsmaat regelen, zouden worden ingevuld. Ook nu waren weer enkele in sprekers aanwezig om hun ver ontrusting uit te spreken. Zo ver tegenwoordigde Wim Dogtcrom de omnivereniging SV Elolten. 'Reeds eerder hebben de sport verenigingen aan de Valkenwcg u aandacht gevestigd op het feit dat veiligheid van onze sporters altijd dc hoogste prioriteit moet heb ben, Dit is door alle fracties on derschreven tijdens de voorgaan de openbare zittingen en daar houden wij u aan', legt hij de com missieleden voor. 'Als ik dan het onderdeel verkeersveiligheid be kijk, dan moet ik er dus rekening mee houden dat we bij de nieuwe (gevaarlijke situatie kunnen reke nen op zo'n tien ongevallen per jaar, waarbij in zo'n 60 procent van dc gevallen een fietser (dus een kind) gewond raakt of erger.' Pieter Schipper sprak in namens de bewoners van de Look. Volgens hem komen dc kinderen van de Lookbewoners altijd in aanvaring met het Zilverzandtracé. Verder vraagt hij zich af: 'Waarom er zoveel ge meenschapsgeld gestoken zou worden in de ontsluiting van een industrieterrein waarvan vaststaat dat het in de toekomst verdwijnen zal.' Ook D66 liet deze kans niet voorbij gaan om hun mening over het Zilvcrzandtracé naar voren te brengen. Francine van Rossum: 'Wij zijn tegen het Zilverzandtracé. Het wordt Duurzaam Veilig genoemd, maar denk niet dat het daar van komt. Waarschijnlijk gaat straks het ver keer uit Rijssen richting Nijverdal. Dan is het Zilverzandtracé hele maal met Groepspraktijk gesloten Holten - In verband met de landelijke actie is donder dag 14 december de Groepspraktijk Huisartsen de hele dag gesloten. Uiteraard wordt er wel dienst gedaan voor spoedgevallen. Voor spoedgevallen zijn er eveneens dc gebruikelijke spreekuren van 11.00 en 16.00 uur. Passage Holten Holten - De dames van de Passage waren donderdag 30 november weer bijeen in de Kandelaar. Te gast waren de heer en mevrouw Smit uit Terwolde. Smit is poppenmaakster en schrijft gedichten in het dia lect. Terwijl haar man dia's vertoonde van hun vakantie reizen door onder meer Egvpte. Amerika en Thailand, vertelde zij in dichtvorm over hun ervarin gen. Daarna kwamen de dia's van haar poppencoUectic en die hadden ook ieder hun ei gen gedicht. Ze toonden dia's uit de omgeving van Terwolde, en besloot de avond met een mooi verhaal. de Vossenweg gaat gebeuren. 'De zandweg die voor auto's is be doeld is met slecht weer vaak zo slecht, dat automobilisten soms uitwijken naar het fietspad. Je bent daar dan rustig aan het fiet sen en ineens zit er een auto ach ter je', geeft hij uit ervaring aan. 'Ik heb daar al twee keer moeten afstappen om een auto door te la ten.' Volgens hem is dit probleem makkelijk op te lossen door een greppel tussen het fietspad en de weg te graven. Wethouder Ab Stegeman: 'Paaltjes zijn hiervoor het meest effectief, maar kunnen gevaarlijk zijn voor de fietsers.' Dat er wat aan gedaan moet worden, staat /olgens hem als een paal boven Johan Heller stopt als brand weercommandant. De brand- an Holten zorgden daarom voor een speciale laatste oefening. Zie verder pagina 3 Dc Oad Groep heeft dit jaar een recordomzet bereikt. Zie verder pagina 5 Het weer Zon op in Holten Vrijdag op: 08:31 onder: 16:25 Zaterdag op: 08:32 onder: 16:25 08:33, onder 16:25 vorig jaar ingericht is in een tijde lijk onderkomen in de hertenwei. Het evenement wordt omlijst met live muziek (koren en midwinter- hoornblazers). Voor de inwendige mens is er Glühwein, warme chocolade melk, erwtensoep en warme worst t ook koffie of thee. Zacht In verband met de verwachte drukte is dc kinderboerderij dan enkel bereikbaar via de Raalterweg en Haalmanswcg. Alle overige toegangswegen wor den afgesloten. Volgende week meer over de levende kerststal. Wisselvallig weer met af en toe zon, van rijd tot rijd enkele buien en soms veel wind. Vrijdag over dag een enkele bui afgewisseld door wolkenvelden met wat op klaringen en wat zon. Zaterdag af en toe zon, wolkenvelden en overwegend droog. Zondag veej bewolking, wat regc n of enkele buien afgewisseld door een enkele opklaring en ml en dan zon. De middag- tempera turen liggen rond de 11.0 a 12.0 graden. In dc nachten rond de 6.(1 a 7.0 graden, ruim boven nul dus* Nog altijd een zuid tot zuidweste lijke stroming. Dus voorlopig geen winter weer. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 Rotonde bij Dijkerhoek Holten - Als het aan wethouder Delahaije ligt, komt er een roton de op de kruising Deventcrwcg- Oude Stationsweg. Hierover zal hij gaan spreken met bewoners van Dijkerhoek, die hierom heb-j ben gevraagd. Hij vindt dit met de Dijkerhoekers een gevaarlijke oversteek, waar wat aan moet worden gedaan. Jl -ÜJjjJJj j Gj met- KORTINGEN tot Dorpsstraat 148, Enter Tel. 0547-381766/383631 Ho/tens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede j Woonpl. I Adres: Hijriij betaalt voor dit abonnement I f 79.40per jaar (betaalwijze per acceptgiro) Z f7675 per Jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1