CDA komt als grote winnaar uit de bus I Gemeente zet plotseling zaag in verkeersdrempels Espelodijk Holtens Nieuwsblad, IN DVT NUMMer Holten brengt massaal stem uit bij verkiezing Het weer n Concert en Open Huis Muziekschool Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint alsu ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON c™" Holtens Nieuwsblad Donderdag 30 november 2000 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuvvsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 VVD gematigd tevreden over resultaat herverdelingsverkiezingen Jan Kevelam (WD) is gema- I tigd tevreden met drie zetels. Ze waren blij geweest met vier. 'Het vorige college in Holten was prima. Wij hebben goede besluiten genomen en dit wil len we zeker doorzetten in de nieuwe gemeente.' De WD is zeker van plan een co alitie te gaan vormen. In een brc- j de coalitie sluiten ze een samen werking met de SGP niet uit, al zou bet volgens Kevelam in een smalle coalitie zonder SGP en Christenunie zou de WD zich ook prima thuis voelen. Het CDA heeft volgens de WD de touw tjes in handen: ze kunnen linksom en rechtsom. Francine van Ros- sum (D66): 'Het is een gemiste kans voor Holten en Rijssen, maar D66 voelt zich gesteund door de stem men van de burgers.' Verder hoopt Piet van Riel op een CDA, PvdA, VVD en ChristcnUnie-coalitie. Partijen van beide gemeenten zijn dan in de raad vertegenwoordigd. SGP BLIJFT GROOTSTE PARTIJ IN NIEUWE GEMEENTE Hewas in de rij wachten geblaf Foto: johan Volgens Harry Dul van het CDA is het met de verkiezings- uitslag welhaast niet mogelijk de SGP buiten de coalitie te la- 1 ten. Daarbij moeten ze wel vol doende water bij dc wijn doen. Het CDA zal ook zeker een coali- i tic kunnen vormen met deze christelijke partij. Alhoewel Dul niet ontevreden is met de uitslag van het CDA, had hij toch op iets I meer stemmen uit Holten gere- kend vanwege dc hoge opkomst. De hoge opkomst in Hotcn heeft volgens Dul te maken met dc uit- I spraken van de SGP oyer het slui- I ten van het zwembad in Holten. Volgens Dul heeft nu SGP dc stem te mogen uitbrengen. touwtjes in handen vanwege dc zes zetels cn is liet afwachten wat ze gaan doen bij de coalitieonder handelingen. Gerzee is apentrots en heel erg te vreden. Holten heeft altijd een goede opkomst met de verkiezin gen gehad. 'Normaal is het ook hoog, maar met dit resultaat ben ik erg gelukkig. 'Gemeentebelang is in zijn opinie niet achteruit maar vooruit gegc- aan, omdat ze nu dus drie zetels hebben in de gehcee gc-mecntc. Wim Dalhuijscn(PvdA) vindt voor SGP de noodzaak te onder handelen aanwezig cn ziet veel mogelijkheden voor alle partijen. Holten/ Rijssen - CDA is als grote overwinnaar met vijf ze tels uit de bus gekomen. SGP blijft met zes zetels dc grootste partij. PvdA heeft, net als de ChristenUnie, vier zetels kun nen bemachtigen en WD drie. Gemeentebelang Holten heeft ook drie zetels in de nieuwe raad, terwijl D66 niet aan bod is gekomen. Het gezicht van mevrouw van Róssum van D66 sprak dan ook boekdelen en de teleurstelling bij haar was groot. Ze had zeker een zetel verwacht, maar het werd een oningevulde wens. 'Rijssen en Holten hebben hun kans gemist," was het enige wat ze na de uitslag kwijt wilde. Vreugde was er wel bij dc andere collega's. SGP-lijst- trekker H. Willems was tevreden met de uitslag. „Wij hebben ge kregen wat we verwachtten. Natuurlijk hoop je op een grote opkomst van stemmers en daarin zijn we niet telcurgsteld." De op komst was enorm in beide plaat sen. Gemiddeld 90 procent en dat is voor beide plaatsen ongekend hoog. Vanzelfsprekend was .de stadhuishal .van Rijssen daarom na dc stemming afgeladen vol. Met een busje was een aantal Holtenaren naar de „Poort van Twente" gekomen om het resul taat direct tc kunnen waarnemen. Tussen al die belangstellenden schuifelde waarnemend burge meester van Holten Nico Gerzee. Met een grijns op het gezicht zag hij wat de herindeling van beide plaatsen teweeg had gebracht. Spanning was er wel bij de fractie voorzitters van dc verschillende partijen die met gemengde gevoe lens de uitslagen op het grote scherm in de stadhuishal volgden. Tevredenheid heerste er bij de meeste fracties. Vooral bij Gemeentebelangen waarop zelfs een aantal Rijssenaren hun stem had uitgebracht. „En daar zijn we best gelukkig mee. De tijd was te kort om met onze toekomstige plaatsgenoten ccn grotere vuist tc maken. Maar daar gaan we aan werken voor de toekomst," glun derde een enthousiaste Willem ter Schure. „Wij hadden ons een an dere herindeling voorgesteld en daar hebben we ook voor gestre den. Nu Rijssen en Holten samen Sinterklaas werd vrijdag op spectaculaire wijze bin nengehaald. Zie verder pagina 3 Mark Tuitert gaat v< Olympische Spelen. Zie verder pagina 7 Zon op in Hotten Zrijdag op: 08:22 onder 16:28 Zaterdag op: 08:23 onder. 16:27 Zondag op: 08:25 onder 16:27 Zacht renjebtv. lassa/e opkomst tijdens de verkiezingsavond in het stadhuis te Rijssen. (Foto: Johan Boliiik verder moeten, zetten we ons daar ook helemaal voor in", gaf hij als voorzet. Ook dc huidige CDA wethouder Wim Stegcman van Rijssen toonde zich tevreden. „Deze uitslag heb ik voorspeld. Een ongelukkige uitspraak van' een zittend raadslid die breed de publiciteit haalde heeft mijns in ziens bijgedragen aan de goede opkomst, zeker in Holten," grijns de Stegeman die hiermee de la chers in de politieke arena van Rijssen op zijn hand kreeg. Stegcman behoefde geen tekst en uitleg tc geven hierover omdat ge noegzaam bekend was dat hij doelde op de misplaatste uidaöng van het Rijssens SGP-raadslid H.Voortman die in een verkie zingsbijeenkomst de Holtenaren voor heidenen had uitgemaakt. Het resultaat hiervan was dat zo wel Rijssen als Holten massaal naar dc stembus is gegaan. Dc vraag blijft overeind of Voortman hier opgerekend heeft. PvdA ChristenUnie Gemeentebelang Af en toe wat zon en soms wat re gen en aanhoudend zacht. Vrijdag veel bewolking en kans op wat re gen of motregen afgewisseld door een enkele Opklaring en wat zon. Zaterdag cn zondag overdag wol kenvelden afgewisseld door op klaringen cn zon. Af en toe kan er wat regen of motregen vallen. Temperatuur ligt rond dc 11.0 a 13.0 graden. In de nachten 7.0 a 8.0 graden. Wc hebben nog steeds met een zuid tot zuidwestelijke stroming te ma ken. Weerman, Freddie Paalman. Voor meer weer pag: 3 /^)veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Holten - Bewoners van dc Espelodijk hebben een hand tekeningenactie gehouden te gen het verwijderen van de huidige verkeersdrempels in deze weg. De gemeente wil deze 30 kilometerzone gaan opwaarderen naar 60 kilome ter en de weg ook zodanig gaan inrichten met asfaltheu- vels. Ria Nijland schrok zich vrijdag hcc apezuur toen ze werknemers van Tempelman en Ballast Ncdam bezig zag met het zagen in de weg cn het trekken van stre pen. 'Ik dacht eerst dat ze de ver keersdrempels wilden verlagen, want over dc huidige hoogte zijn wel klachten.' Navraag bij dc straatwerkers gaf ineens een heel ander beeld: 'Wc gaan de drem pels eruit halen en daar beginnen we maandag om 7.00 uur mee', was het antwoord dat Ria kreeg tc horen. 'U zegt?', probeert ze nog. Het bleek toch geen grapje te- Navraag bij schoolleider Gcrt- Jan van 't Holt van dc naburige Bosschool en Jan Soepncl van Gemeentebelang Holten bleek op niets uit tc lopen. Zij wisten niets van de plannen die de ge meente heelt met dc Espelodijk. 'Ik ben vreselijk kwaad geworden en op advies van Soepnel heb ik ccn brief geschreven en ben ik handtekeningen van omwonen den gaan vragen', vertelt ze. 'Je kunt er zelf wel tegen zijn, maar je moet ook weten hoe anderen erover denken.' Op twee na on dertekende iedereen aan deze weg dc lijst, die daarna naar bur gemeester cn wethouders is ge stuurd. Ook dc fractievoorzitters van de politieke partijen ontvin gen een kopie. Degenen die niet ondertekenden zijn blij dat de ho ge drempels worden verwijderd, Bewoners sturen brief met handtekeningen naar college van B en W omdat ze er last van ondervinden wanneer ze met tractor cn aan hangwagen er overheen moeten. Dc drempels zijn er enkele jaren geleden ingelegd, omdat bewo ners vonden dat de Espelodijk als racebaan werd gebruikt. Veel kin deren maken gebruik van de weg om naar de Bosschool te gaan, waardoor soms gevaarlijke situ aties ontstonden. Dc weg werd namelijk vaak gebruikt als slui proute, terwijl er veel vrachtver keer overheen reed. Het overgro te deel van de Espelodijk heeft dc lijst dan ook getekend, omdat ze kinderen hebben die via deze weg naar de Bosschool moeten rijden. 'Er wordt nog steeds te hard ge reden', weet Ria. 'Sommigen rij den er makkelijk met 70 over heen.' Wanneer de drempels ver dwijnen cn worden vervangen door lagere asfalthcuvels, denkt de bezorgde bewoonster dat er weer een racebaan en sluiproute zal ontstaan. 'Nu loopt die slui proute langs dc Pasmansweg.' De afsluithekken stonden al klaar, maar Ria dreigde met de monstraties wanneer dc drempels maandagochtend daadwerkelijk werden verwijderd 'Wc waren dan gewoon met z'n allen op de drempels gaan staan. Ze moeten gewoon met hun tengels van on ze Espelodijk afblijven. Het moet blijven zoals bet nu-is.' Do Jhessleuvcn fitten al in de weg en de strepen afgetekend. (Foto: Johan Bolink Het kwam niet zover, want de ge meente heeft op het laatste mo ment dc werkzaamheden aan de Espelodijk opgeschort. Dc werk zaamheden aan dc Burgemeester van dc Borchstraat, waar dc drempels worden vervangen door plateaus, zijn wel begonnen. Onder leiding van voormalig wethouder Eb van Schooten is de racebaan verandert naar de weg zoals die nu is. 'Dc categorisering van de wegen in het kader van Duurzaam Veilig stond toen nog in dc kinderschoenen', legt hij uit. 'We zijn met de bewoners om de tafel gaan zitten en hebben in nauw overleg met hen dc weg in gericht als 30 kilometergebied.' Dc provincie heeft hier destijds haar goedkeuring aan gegeven. Van Schooten vindt dat het colle ge van B cn W nu te hard van sta pel loopt om dit nu ineens te ver anderen in asfaltdrempels. 'Om de complete categorisering van wegen binnen twee jaar te realise ren, zou de gemeente gigantisch veel geld gaan kosten', legt de oud-wethouder uit:. 'Tijdens een congres van deVNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heb ik gevraagd: "geef ons de tijd." Het is namelijk veel goedkoper dc ca tegorisering pas door te voeren wanneer een weg toch toe is aan ccn opknapbeurt. Dan kun je het tegelijk doen.' Verder loopt de gemeente te ver vooruit met de werkzaamheden, want de raad moet er officieel nog een besluit over nemen. 'Bewoners van de Espelodijk kunnen het nu nog te genhouden', benadrukt hij dan ook. Directeur van Gemeentewerken J.H. Heller, legt uit dat dc bewo ners vorige week woensdag via een brief zijn ingelicht over de werkzaamheden. Deze worden uitgevoerd in het kader van dc wetgeving Duurzaam Veilig, waarbij wegen worden ingedeeld in een bepaalde snelhcidscatego- rie. Hierbij wordt onder meer ge keken wat de functie van dc weg is. Hierbij is de Espelodijk inge deeld als 60 kilometerweg en moet daardoor ook als zodanig worden ingericht. 'Er is veel vraag naar geweest om de huidige drempels te v erlagen', vertelt Heller. 'Vooral bij de GL- TO lag deze wens, omdat veel ag rariërs met hun tractoren overlast hadden van deze hoge drempels. Daarnaast hebben hulpverlenen de instanties als de ambulance er grote problemen mee.' 1-Iij noemt ze 'ondingen', omdat het volgens hem de vaart niet uit het verkeer haalt. 'Bij dc drempels wordt langzaam gereden maar daartus senin wordt juist weer vaart ge maakt.' Heller legt uit dat dit pro bleem met de nieuwe asfaltdrem pels niet voorkomt, doordat ze gelijkmatiger over dc weg zullen zijn verdeeld. Ria Nijland vertelt echter, dat ervoor ambulances niet erg veel zal gaan veranderen: 'Het blijven immers bulten.' Wethouder Rcmy Delahaije gaat nu alsnog met de bewoners van de Espelodijk rond de tafel zitten om tot een gezamenlijk akkoord tc komen. Volgens Heller bleef dit in eerste instantie achterwege door tijdgebrek. Dc gemeente is op dit moment namelijk erg druk bezig met de voorbereidingen voor dc komende herindeling met Rijssen. Holten - Het Muziek Onderwijs Centrum Holten houdt vrijdag 8 december een leerlingenconcert in dc her vormde kerk. De dag erna zal de muziekschool in dorpshuis De Boschkamp Open Huis houden. Alle instrumenten kunnen daarbij beluisterd en uitgeprobeerd worden. Ook is inschrijven op die dag moge lijk. Tijdens het jaarlijkse leerlingcn- de dorpskerk zullen en kele leerlingen muziekstukken ten gehore brengen. ITet gaat om ccn afwisselend programma waarbij veel afwisselende instrumenten worden gebruikt. De aanvang van het concert is om 19.30 uur en zal rond 20.45 uur afgelopen zijn. De entree is gratis, maar aan de deur kan wel een gift worden gegeven. Het Open Huis op zaterdag 9 de cember is van 10.30 tot 12.00 uur. In de ontmoetingsruimte van dc Boschkamp wordt begonnen met een instrumentenparade. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd l i aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 Naam: I Woonplaats Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Woonplaats Hipbj betaalt wordt abonnement I Z f 84.25 per Jaar (beaatvajze:per acceptgiro) f 81.45 per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1