GOED FOUT E 2000 met 13.500,- aan prijzen Info Gemeente Holten Akfieperiode: 17 november t/m 5 detember 2000 15 detember t/m 23 detember 2000 DONDERDAG 23 NOVEMBER 2000 HO/ZA 4 1 DON Gemeentehuis: Smidsbelt 6, 7451 BL HOLTEN Telefoon 0548-37 38 39 Fax 0548-36 10 25 Postadres: Postbus, 13, 7450 AA HOLTEN E-mail-adres: gemholten@daxis.nl (s.v.p. onderwerp en persoon voor wie het bericht bestemd is vermelden) Gemeentewerf: Waagweg 4, telefoon 0548-36 19 72. fax 0548-36 62 21 Het gemeentehuis is van maan dag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags van 13.30 tot 18.00 uur is bezoek op afspraak mogelijk. Op de vrij- rm- OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN De eerstvolgende vergadering van de commissie II vindt plaats op maandag 27 november 2000 om 16.30 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: voorstel inzake krediet ten behoeve van groot onderhoud fietspad langs de Vossenweg; voorstel inzake krediet ten behoeve van aanleg riolering cluster 3a inclusief bekostigingsbesluit; voorstel inzake verkoop strook grond aan de Tuinstraat/Sikkenstraat. Info Gemeente Holten dagmiddagen van de even weken is het gemeentehuis gesloten Voor de komende periode houdt dit in. dat het gemeentehuis op de vrij dagmiddagen 1 en 15 december 2000 gesloten is. De gemeentewerf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 15.30 uur en op zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur. GEMEENTEBESTUUR: Burgemeester drs. N. Gerzee Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid: Algemene en Bestuur lijke Zaken inclusief Regionale Samenwerking: Personeel en Orga nisatie; Automatisering; Recreatie en Toerisme: Project Ontwikkeling Liezen en Project Herinrichting De Kol. Wethouder M. F. Spijker Portefeuille: Financiën; Economi sche Zaken; Welzijn en Sport; SP0RTPRIJZEN VAN 2000 In de jaarvergadering van de Sportcommissie, te houden op woensdag 14 februari 2001zullen de Sportprijzen van 2000 worden bekend gemaakt en uitgereikt. De toekenning geschiedt door de Sportcommissie, maar alle Holtense verenigingen en individuele inwoners van Holten worden in de gelegenheid gesteld om namen van eventuele kandidaten bij de Sportcommissie in te dienen. Voor de sportprijzen kunnen in aanmerking komen: a. individuele sporters of individuele leden van een team b. verenigingen en teams c. personen of groepen van personen die zich in het afgelopen jaar of gedurende een reeks van jaren voor de sport in Holten bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben. Kandidaatstelling, uitsluitend schriftelijk en voorzien van een duidelijke argumentatie, kunnen worden ingediend tot en met 11 december 2000, voor 18.00 uur bij de Sportcom missie, p/a gemeentehuis, Postbus 13, 7450 AA Holten. Kandidaatstellingen die na 11 december binnen komen, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. I J/> OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1. Bouwvergunning is verleend voor: - veranderen en vergroten woonhuis (bouwen uitbouw/erker) Bergmanstraat 38; 2. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken: - bouwen schuurtje Vianenweg 22c; 3. Voorts is vergunning, ontheffing, toestemming e.d. verleend voor: - kerstmarkt obs Dijkerhoek (20 december 2000). Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indieningsdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, tel. 37 38 39. Kunst en Cultuur; Gezondheids zorg: Onderwijs. Wethouder J. A. Stegeman Portefeuille: Gemeentewerken; Wegen; Ruimtelijke Ordening; Bouwen en Wonen inclusief Monu menten; Beheer Gemeente-eigen dommen en Grondzaken; Agrari sche Zaken en Plattelandsvernieu wing inclusief Landschap- en Natuurbeheer. Wethouder R. M. C. Delahaije Portefeuille: Verkeer en Vervoer; Milieuzaken en Afvalbeheer; Riole ring; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; WVG. SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De burgemeester en de wethou ders houden uitsluitend spreekuur op afspraak. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opne men met de secretaresse van het college van B W, onder telefoon nummer 37 38 39 (algemeen) of 37 38 12 (rechtstreeks). HOLTER INFORMATIE PUNT Voor al uw vragen over arbeid, inkomen, welzijn, wonen (huur- en zorgsector) en zorg. Locatie en postadres: zie gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Telefoon: 0548-36 27 04. SPECTRUM WONEN Postbus 123, 7240 AC Lochem, tel. 0573-22 21 44. BIBLIOTHEEK Rörikstraat 3, tel. 36 64 14, fax 36 64 17. Maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur. zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. In juli en augustus op zaterdagochtend gesloten. De eerstvolgende vergadering van de commissie IV vindt plaats op donderdag 30 november 2000 om 19.30 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: voorstel inzake vervanging gemeentelijk Ammoniakreductieplan; voorstel inzake teruggave aan de provincie Overijssel van taken Decentralisatie Complementair Bestuur; voorstel inzake aanleg riolering cluster 3a inclusief bekostigingsbesluit; voorstel inzake verkeersstructuurplan op hoofdlijnen; voorstel inzake categorisering wegen Boschkamp. De agenda's met bijbehorende voorstellen liggen op de gebruikelijke wijze voor een ieder ter gemeentesecretarie, kamer 4, ter inzage. Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken kunnen dat tot uiterlijk 4 uur vóór de aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie. De vergadering van de commissie III van dinsdag 28 november a.s. gaat niet door, omdat een aantal voorstellen nog niet gereed is voor behandeling. Deze vergadering wordt uitgesteld naar maandag 4 december 2000 om 16.30 uur. De te behandelen onderwerpen zullen later worden gepubliceerd. De overige voor november geplande commissievergaderingen gaan wegens gebrek aan agendapunten niet door. dl BOUWPLANNEN MET TOEPASSING VAN I® ARTIKEL 19, LID 3, EN ARTIKEL 19A, LID 4, WR0 Vanaf 24 november 2000 liggen voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis de plannen ter inzage voor: - het bouwen van een tuinhuisje aan de Winkelbergweg 1 te Holten; - het bouwen van een garage aan de Pastoriestraat 54 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1onder a1van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvragen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 23 november 200. dl BOUWPLAN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 19, J® LID 3, WRO EN ARTIKEL 50, LID 4, WONINGWET Vanaf 24 november 2000 ligt voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis het plan ter inzage voor het vergroten van een recreatiewoning aan de Vianenweg 27 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit plan met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1, onder a2, van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 4, van de woningwet. Tijdens de termijn dat dit plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn ziens wijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 23 november 2000. dl BOUWPLAN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 50, LID 4, WONINGWET Vanaf 24 november 2000 ligt voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis het plan ter inzage voor het bouwen van een kap op de garage aan de Ab Jansenstraat 23 te Holten; Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan dit plan met toepassing van artikel 50, lid 4, van de Woningwet. Tijdens de termijn dat dit plan ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 23 november 2000. OPENBARE RAADSVERGADERING fvn- De raad van de gemeente Holten vergadert op maandag 27 november 2000 om 19.30 uur in het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan „Buitengebied Holten, partiële herziening 1999"; voorstel inzake aangaan overeenkomst tot aanleg riolering cluster Vianenweg; voorstel inzake vaststelling Programma huisvestingsvoorzieningen onderwijs voor het jaar 2001 voorstel inzake verkoop strookje grond aan de Aalpolsweg; voorstel inzake aankoop/verhuur percelen Waagweg 13, 15 en 17, Industriestraat 34 en Weversstraat 4; voorstel inzake aankoop grond t.b.v. toekomstige woningbouw in Dijkerhoek; voorstel inzake goedkeuring „Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties". De agenda met bijbehorende voorstellen liggen ter gemeentesecretarie, kamer 4, voor een ieder ter inzage. jrU UITOEFENING VAN HET KIESRECHT DOOR PERSONEN DIE IN DIENSTBETREKKING ZIJN De burgemeester van Rijssen herinnert in verband met de op woensdag 29 november 2000 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente aan de onderstaande bepalingen van de Kieswet. 1Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werkne mer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen,-voor zover hij/zij dat niet buiten zijn werkuren kan doen. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van de werk nemers, die binnen de voor de stemming bepaalde tijd geen dienst verrichten in een gemeente waar zij aan de stemming kunnen deelnemen, of in een aangrenzende gemeente. Indien laatstgenoemde werknemers evenwel, om aan de stemming deel te nemen, niet langer dan twee achtereenvolgende uren behoeven te verzuiven, geldt vorengenoemde verplichting van de werkgever wel. 2. Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van de tweede categorie. Plaats: Rijssen De burgemeester voornoemd, Datum: 14 november 2000 E. van Voorden ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU VASTSTEL LING UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZING De voorzitter van het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing op 29 november 2000 maakt bekend dat het centraal stembureau in een openbare zitting op vrijdag 1 december 2000 om 10.00 uur in het stadhuis de uitslag zal vaststellen van de gehouden stemming. Rijssen, 14-11-2000 De voorzitter voornoemd, E. van Voorden rO TOEPASSING ARTIKEL 19, LID 1, WRO TEN BEHOEVE VAN KLEINSCHALIG KAMPEERTERREIN GESKESDIJK 34 TE HOLTEN Vanaf 27 november 2000 ligt voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage een aanvraag om vrijstelling van het bestemmingsplan en ontheffing als bedoeld in artikel 8, lid 2, onder a en lid 3 van de Wet op de openluchtrecreatie voor een kleinschalig kampeerterrein op het perceel Geskesdijk 34 te Holten. Aangezien deze aanvraag vanwege overschrijding van het maximaal aantal toegestane kampeermiddelen (5) niet in overeenstemming is met de voorschriften van het vigerend bestemmingsplan „Buitengebied" doch wel in overeenstem ming met de „Nota inzake kampeerbeleid gemeente Holten" en het ontwerp-bestemmingsplan „Buitengebied, partiële herziening 1999" bestaat het voornemen om aan deze aan vraag medewerking te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 1van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zelfstandige projectprocedure). Tijdens de termijn van vier weken dat de aanvraag ter inzage ligt, kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent deze aanvraag kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Holten, 23 november 2000. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris de burgemeester, J. P. Stegeman drs. N. Gerzee. VERVOER VAN HOLTEN NAAR RIJSSEN VICE OT VERSA TEN BEHOEVE VAN DE VERKIEZINGEN OP WOENSDAG 29 NOVEMBER AANSTAANDE Op woensdag 29 november aanstaande zijn er verkiezingen in de gemeenten in Twente die heringedeeld worden. De verkiezingsbijeenkomst voor de nieuw te vormen gemeente Holten/Rijssen wordt in het stadhuis van Rijssen gehouden op de verkiezingsdag, 's avonds vanaf 20.30 uur. Het ge meentebestuur van Holten biedt de inwoners van Holten de gelegenheid tot het bezoeken van deze verkiezingsavond door vanaf het gemeentehuis in Holten bussen te laten rijden naar Rijssen en terug. De eerste bussen vertrekken om 20.00 uur vanaf de Smidsbelt, de tweede bussen om 20.45 uur vanaf de Smidsbelt. Vanaf het stadhuis in Rijssen kan richting Holten vertrokken worden om 22.00 uur of om 23.00 uur. Vanwege de organisatie wordt u verzocht zich uiterlijk maandag 27 november aanstaande voor 16.30 uur telefonisch aan te melden via telefoonnummer 0548-37 38 39, wanneer u belangstelling hebt voor dit vervoer. Daarbij is het gewenst dat u aangeeft op welk tijdstip u wilt vertrekken i richting Rijssen. Het gemeentebestuur van Holten, N. Gerzee J. P. Stegeman Burgemeester. Gemeentesecretaris. O U ontvangt bij iedere 10,- (bij Cl 000 en AH bij 25,-) een kraskaart O Maximaal 50 stuks per besteding (bij besteding van 175,- ontvangt met 17 kraskaarten) fS Krast u op een kaartje bijvoorbeeld 2X 10,- dan ontvangt u een HHV waardebon t.w.v. 10,-. nPffMRPPArriF ?nnn ULV-LmULflHv,!IC «CUUU 17 nov. t/m 5 dec. 2000 15 dec. t/m 23 dec. 2000 1101 ,T V. N SK IIA XDKI.H VlO. H EJVIQ 1 N£i. {mo,- Winnende besloten kunnen ingeieveid worden bij foto ten Velde, Doipsstroot 39. DECEMBERACIiE 2000 17 nov. t^m 5 dec. 2000 S15 dec. t/m 23 dec. 2000 Holtense Handkus Vereniging I f 1000,-1 if Winnende besloten kunnen ingeleverd worden bij Foto ten Velde, Botpssftoa! 39. De klant levert het winnende kraslot in bij Foto ten Velde en men ontvangt de desbetreffende waardebon. Deze waardebon kan men bij alle winkeliers van de HHV vrij besteden en is niet in te wisselen voor contant geld holtense Handels vereniging

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4