m Gemeente presenteert eindelijk verkeersplan Minicars Holtens Nieuwsblad Langparkeerders weren door invoeren tijdsduur Gratis busvervoer naar verkiezingsavond Verkoopdag Welfare loopt goed Gemeentehuis Holten tijdelijke huisvesting Fietsnetwerk zorgt voor vermindering autoverkeer lucky&£ff, fft Vriimmm 8 IN DIT nummer li ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad Donderdag 23 november 2000 Fax: 0548 - 36 64 97 Telefoon: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - Een groot deel van de parkeerplaatsen in het centrum van Holten wordt overdag be zet door langparkeerders. Vooral in de zomermaanden zou dit kunnen leiden tot grote parkeerproblemen, wanneer er veel toeristen aanwezig zijn. Wethouder Remi Delahaije ziet als goede oplossing om in het centrum een parkeerduur van maximaal twee uur in te stellen. 'Langparkeerders kun nen hun auto dan bijvoorbeeld kwijt aan de Tuinstraat', geeft hij aan. In opdracht van de gemeente werd woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 maart dit jaar een parkeeronderzoek gehouden. De uitslag en oplossing hiervan is op genomen in het rapport Yerkeerstructuurplan dat door verkeersbureau BVA aan de ge- is gepresenteerd. 'Binnen het onderzoeksgebied be vinden zich 384 legale parkeer plaatsen', geeft het rapport aan. 'In de verkeerkunde wordt een bezettingsgraad van 85 procent als vol aangemerkt. Op woensdag kwam tweemaal een moment voor met een bezettingsgraad van 81 procent. De restcapaciteit be droeg dan nog 15 plaatsen. Op donderdag was op een tweetal momenten een bezettingsgraad van meer dan 90 procent geregis treerd. Daarnaast kwam op vier momenten een bezettingsgraad tussen 80 en 85 procent voor. Op vrijdag bedroeg op een moment de maximale bezettingsgraad 86 procent en op zes momenten lag de bezettingsgraad tussen 80 en 85 procent. Wanneer wij naar het drukste moment op de drie on derzoeksdagen kijken, moeten wij constateren dat er geen restcapa citeit aan parkeren aanwezig is.' Holten/ Rijssen - Voor de fu sering van de gemeente Holten en Rijssen, wordt woensdag 29 j november raadsverkiezingen I gehouden. In het stadhuis van Rijssen wordt 's avonds een feestelijke verkiezingsavond gehouden, waar iedereen wcl- j kom is. Voor Holtenaren wordt I gratis busvervoer geregeld. De bus rijdt om 20.01) uur en 20.45 uur vanaf Smidsbelt naar het stadhuis in Rijssen. Retourbussen rijden om 22.00 cn 23.00 uur in omgekeerde richting. Om inzicht te krijgen of er ge bruik wordt gemaakt van deze ge legenheid, wordt gevraagd zich van tevoren op tc geven bij het gemeentehuis in Holten, telefoon 0548-373839. Dit kan tot uiterlijk 27 november om 16.30 uur. Graag ook even opgeven welke bus wordt genomen, zodat even tueel rekening kan worden gehou den met het inzetten van èxtra bussen. Tijdens de avond zal on der het genot van een hapje cn een drankje de uitslagen kunnen worden gevolgd. Gezien de te genstellingen tussen Holten cn Rijssen levert dit zeer spannende op. Hollen - De tweejaarlijkse verkoopdag i leverde tweeduizend gulden op. Dat is m de Welfare, is zeer goed verlopen. De verkoop van zelfgemaakte handwerken, •r dan de. vorige keer Des meer hierover op pagina 3. (Foto: Gert Perdon) Holten/ Rijssen - De stuur groep herindeling van de ge meenten Rijssen en Holten heeft woensdag 15 november definitief besloten om als tijde lijke huisvesting van de nieuwe gemeente, voor twee locaties te kiezen. Het gaat om het stad huis van Rijssen en het ge meentehuis van Holten. De stuurgroep had eerder de voorkeur uitg spraken om alle - onder één dak te brengen van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat in het stadhuis van Rijssen. Dc stuurgroep herindeling heeft nu voor twee locaties gekozen van wege het ingediende bezwaar schrift van omwonenden tegen het plaatsen van kantoorunits op het plein rondom het Rijssens stadhuis. Daarnaast heeft het kos tenaspect een belangrijke rol ge speeld. De stuurgroep beraadt zich nog over de vraag welke Holten - Met het nieuwe Verkcersstructuurplan, is ook een fietsnetwerk in en rond dc bebouwde kom van Holten uit gewerkt door verkeersbureau BVA uit Raalte. Zij deed dit in opdracht van de gemeente. Dit moet een bijdrage gaan leveren in het terugdringen van het au toverkeer in het dorp. 'De functie van het netwerk is het mogelijk maken van directe en veilige fietsvcrplaatsingen. Op basis van een netwerkanalyse worden verbindingen geselee- Gemeenteraad buigt zich 18 december over VSP Holten - Wethouder Remi Delahaije is erg blij dat er nu eindelijk schot zit in het lang verwachte verkeersstructuur- Iplan (VSP) voor dc gemeente Holten. 'Er is veel water bij dc wijn gedaan, maar toch ben ik zeer verheugd dat het integrale plan er nu eindelijk ligt.' De gemeenteraad zal zich er 18 december over buigen. Daarna ligt het vier weken ter inzage, zodat de Holtense bevolking er eventueel bedenkingen te genin kunnen dien. Al vanaf 1965 wordt cr in dc raad iver gebakkeleid, maar sinds dit j jaar kwam het ineens in een iomversnelling nadat de ge meenteraad haar goedkeuring gaf ir het rapport Aanzet: tot een VSP. Het bureau voor verkeers kundige advisering (BVA) uit Raalte is ermee aan dc slag gegaan cn presenteert nu het Verkcersstructuurplan aan dc ge meente. Het gaat om een globaal alles omvattend rapport. Daarnaast verschijnen er zeven deelrapporten die elk een deel uit lichten en dieper op dc details zul len ingaan. Een belangrijk punt is het Zilverzandtracé. Om een goede aansluiting te kunnen creëren tus sen tie rotonde in de Rijssenscweg cn de Drostenstraat, zal dit toe komstige tracé binnen dc be bouwde kom moeten vallen. Er zal dan niet harder mogen worden gereden dan 51) kilometer per uur. Buiten de bebouwde kom geldt alleen een 60 of 80 kilomctcrzonc. Om dit te kunnen realiseren zou den de bochten in de weg veel flauwer moeten worden gemaakt. Hierdoor zou het Zilverzandtracé aangrenzende privé-gronden moeten overschrijden, wat juist niet dc bedoeling is. De rijbaanbreedte moet volgens wettelijke regelgeving in de voor gestelde categorisering zeker ze ven meter breed worden. Verder zou er aan weerskanten nog een berm en sloot van gezamenlijk zes komen. 'Daarnaast ts m. presenteert i.s.m. STICHTING SPORT PROMOTING RIJSSEN SNSbank aHoakJiasti* Amicóri is op verzoek van het: college van Burgemeester cn Wethouders ruimte opgenomen voor dc even tuele aanleg van een parkeerplaats voor vrachtwagens.' Delahaije gcctt hierover uitleg: 'Nu staan er aak vrachtwagens in de Kol te overnachten. Deze willen wc graag uit dc woonwijk halen en op deze parkec-tplaats zetten.' Volgens BVA is het niet nodig (reisvoorzieningen op of langs dit deel van het Zilverzandtracé aan Ie leggen. Het verkeersbureau maakt: duidelijk dat de parallel ge legen Dikkcstccnsweg namelijk geschikt is voor langzaam verkeer. 'Wanneer in de toekomst het Zilverzandtracé eventueel wordt doorgetrokken naar de Valkenweg door middel van ccn ongelijkvloerse spoorwegkruising, kan het wenselijk zijn wel fiets- voorzicningcn aan tc brengen.' In dc eerste fase wordt ervan uit gegaan dat dc bestaande spoor wegovergang zowel voor autover keer als fietsers openblijft. 'Mocht in de eerste fase al ccn ongelijk vloerse kruising van tic fietser met dc spoorlijn wenselijk zijn, dan diént deze meer westelijk aange legd tc worden.' Verder staat er ten noorden paral lel aan de spoorlijn, tussen de ro tonde Molcnbelterweg en de Valkenweg, een fietspad getekend op de hoofdwegennetkaart van BVA. Dit zou het fïetsverkeer moeten scheiden van het snelver keer dat via het Zilvcrzandtracé rijdt. 'Voor de kern Holten wordt voor gesteld voorlopig de huidige maximale snelheid van .50 kilome ter per uur te handhaven op we gen die zijn aangewezen als erf- toegangswcg-A. Een uitzondering hierop is dc nog aan te leggen oostelijke slinger. Voorgesteld wordt deze gelijk op tc nemen in het 30 kilometer per uurgebied.' Deze slinger zal nieuw worden aangelegd als verbindingsweg tus sen de Oranjestraat en de Kerkhofsweg. Hiermee probeert dc gemeente het centrum autoluw kaart welke au/via, Wethouder Remi Delahaije bekijkt tc maken. Nu ontstaat er veelvul dig filevorming en gevaarlijke ver keerssituaties tussen snel en lang zaam verkeer. Vooral ook door dat vrachtverkeer over de Dorpsstraat en Oranjestraat mag rijden. 'Voor het autoluw maken van dc Dorpsstraat wordt ge streefd naar een maximale intensi teit van drieduizend motorvoer tuigen per etmaal. Om dit te be werkstelligen, is het noodzakelijk nieuwe infrastructuur aan te leg gen,' volgens het rapport. I let college van B en W heeft de voorkeur gegeven aan een variant van de slinger die ter hoogte van de Rabobank en tegenover de aansluiting van de Kerkstraat op de Oranjestraat begint. Ter hoog te an de parkeerplaatsinrit van dc Rabobank, buigt de slinger af langs de oude begraafplaats. Met ccn buiging naar oostelijke rich ting gaat de slinger over in de Kerkhofsweg. 'Het eventueel doortrekken van de slinger naar dc Waagweg dient mogelijk te het I 'SP uitligt. (Foto: Rlnus Vrijdag) Playback in Dijkerhoek Dijkerhoek - In Het Bonte Paard is het zondagmid dag 26 november groot feest. Dan wordt namelijk de playbackshow en dans wedstrijd gehouden. Het begint om 14.00 uur. Er hebben zich weer jeugdige Dijkerhoekers voor deelna me opgegeven. „En het be looft dan ook weer een gezel lige middag te worden", meldt de organisatie. „Wij re kenen net als voorgaande ja ren op een grote publieke be langstelling." Omdat de middag nogal kos ten met zich meebrengt, wordt cr ccn toegangsprijs van vijf gulden per persoon. Dc nieuwjaarsbijeenkomst wordt op 3 januari gehouden. Deze keer met playbackop- tredens van Dijkcrhockcrs. Daarvoor kan nog tot 15 de cember worden ingeschre ven. Deze keer wordt- ook een straatprijs uitgereikt voor de mooiste Playbackact. KUNSTMARKT Onder het motto kunst kopen op dc kunstmarkt in de Waerdcnborch houdt dc ga lerie van 19 november tot en met 31 december een kunst markt. functies gehuisvest worden in Rijssen cn welke in Holten. Als gevolg van dc keuze voor twee locaties, hoeft het stadhuis in Rijssen niet ingrijpend tc wor den verbouwd. Dit betekent dat het hoofdstembureau, zoals in eerste instantie de bedoeling was, op 29 november zetelt in dc bene denhal van het stadhuis van Rijssen. Hier kunnen tweedui zend Rijssenarcn die het stembu reau in het stadhuis op hun op- roepingskaart hebben staan, hun stem uitbrengen. En niet zoals eerdere publicaties vermelden, in de J.carkamer van de Schildkcrk aan 't Schild. Verkiezingsavond in stadhuis Rijssen Ook de verkie zingsavond op 29 november kan nu plaatsvinden in de benedenhal van het stadhuis tc Rijssen en niet in het Parkgebouw. Alle inwoners van Rijssen cn Holten zijn hier vanaf 20.30 uur van harte wel kom. Tijdschrift Ixkker heeft res taurant Hoog Holten geëerd als Runner Up. Zie verder pagina 3 Tijdens het Holtcr Poli k Café in 't Keuntjc, klonk het angstige geluid dat Holtcnaren het misschien zouden laten afweten tijdens dc komende raadsverkiezing van woensdag. Zie verder pagina 13 teerd die een samenhangende structuur van het netwerk waar borgen, het omrijden verminde ren en het aantal ontmoetingen tussen fietsers cn auto's minimali seren', geeft het rapport aan. 'De fietsroutes zullen zoveel mogelijk over bestaande straten lopen. Hiermee is een goede afstemming tussen herkomsten en bestem mingen gegarandeerd.' BVA heeft bij het opstellen van het fietsnetwerk gekeken waar fietsers vandaan komen cn waar ze heenrijden. Het weer Aanhoudend wisselvallig weer met af en toe wat zon.Vrijdag, za terdag en zondag overdag van tijd tot tijd wat regen of enkele buien, afgewisseld door wat opklaringen en af en toe zon. Temperatuur ligt rond dc 9.0 a 10.0 graden. In dc nachten 5.0 a 7.0 graden. Echt winter weer is voorlopig niet aan de orde. Wc hebben nog steeds met een zuid tot Zuidwestelijke stroming te maken. Deze stro ming wordt in stand gehouden door lagedrukgebieden op de Alantischc Oceaan en een krach tig hogedrukgebied 1040 Hpa bo ven het noordoosten en oosten van Europa. Zolang hier geen verandering in komt is cr bij ons van een winter nog geen sprake. Weerman, Freddie Paalman weer pag: 3 Rijden zonder rijbewijs Een Duitse mevrouw kreeg af gelopen week een bekeuring voor het rijden zonder rijbe wijs. Zij woonde al meer dan twee jaar in Nederland cn toen haar naar het rijbewijs werd gevraagd over handigde zij een Duits document. Iedereen die vanuit het buitenland in Nederland komt wonen moet echter binnen een tijdsbestek van een half jaar zijn rijbewijs omwis selen voor een Nederlands rijbe wijs. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Kleijssen B.v. ook voor gebruikt en onderhoud JDM - Titane - Amica - Aixam Ligier - Microcar Tevens gebruikt ta koop gevraagd in- en verkoop 24-uurs service m- q. m géén rijbewijs i" géén belasting £T1 blijven', geeft BVA aan. De nieu we weg zal worden voorzien van ficcssuggcsticstrokcn aan beidé zijden. De fietsroute Kolweg- Kcrkstraat gaat wel over een ge deelte van de slinger. BVA: 'De conflicten tussen autoverkeer en fietsers zijn echter duidelijk en overzichtelijk en kunnen daar voor naar onze mening veilig vormgegeven w orden.' De kern Dijkerhoek hoeft vol gens BVA niet teveel problemen op cc leveren. Op korte termijn zou dit: dan ook een 30 kilometer zone kunnen worden. 'Hiertoe dienen ter plaatse van de grenzen bebouwde kom zogenaamde 30 kilometer per uurpoorten aange bracht te worden. Verder verdient het aanbeveling op ccn van de kruisingen een plateau aan te brengen.' Met een poort wordt bedoeld, dat daar duidelijk wordt aangegeven dat een 30 kilometer- zone wordt binnengereden. Volgens het rapport ligt het voor ,.A de kern Holten cn dc l.ook een stuk complexer. In de eindfase moet het wel mogelijk zijn Öffi van de gehele bebouwde kom 30 kilomcterzone te maken, met uit zondering van bedrijventerreinen. Echter: 'De ruimtebehoefte van vrachtwagens is zodanig, dat het fysiek niet goed mogelijk is wegen op een industrieterrein zodanig vorm tc geven en in te richten dat uit het wcgbecld blijkt dat we ons binnen een 30 kilometer per uur gebied bevinden.' Omdat cr grote investeringen ge moeid zijn óf wegens het ontbre ken van draagvlak, vindt BVA in eerste instantie dat de I.arenseweg tot aan de Dorpsstraat, de Oranjestraat tot voorbij de Rietmolenstraat, de Devcntcrwcg tot aan de rotonde, de Dorpsstraat tussen dc rotonde en de Lareriscweg, de Aaltinkswcg cn de Stationsstraat voorlopig maxi maal 50 kilometer pet uur mag worden gereden. geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! abonnee Gebruik deze bon het opgeven Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede iHijjüj besalt voor eft abonnement f79,40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1