Prins Gert van Eertjes regeert met Marco van Menum over Keunedarp 'M Holtens Nieuwsblad f Krassen bij decemberactie HHV is 'boter bij de vis' Animo verharden van zandwegen valt tegen 'Betere veiligheidsbeleving van toekomstige bewoners' Prijzen Albert van de Maat Keunedarper van het jaar IN DIT NUMMer Speciale show Dolf Moed voor groot Sinterklaasfeest ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 16 NOVEMBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - De Decemberactie van de Holtense Handelsvereniging staat weer voor de boeg. Met deze keer maar liefst in totaal 13.500 gul den aan prijzen. De actie gaat vrijdag 15 november beginnen met een krasacrie waar bij twee afbeeldingen op een kaartje open gekrast dienen te worden. Om in aanmerking te ko men voor een prijs, moeten de open gekraste afbeeldingen gelijk zijn. Klanten ontvangen bij beste ding van elke tien gulden (bij C 1000 en Albert Heijn bij elke 25 gulden) een kraskaart, In totaal worden er per keer maximaal vijf- lig stuks uitgedeeld waarbij men bij besteding van 175 gulden ze ventien kraskaarten krijgt. „Krast de klant op een kaartje bij voorbeeld twee keer tien gulden, dan krijgt men een waardebon van de Holtense Handelsvereniging ter waarde van tien gulden", legt Jai Velde van de HHV nende kraslot kan worden ingele verd bij Foto ten Velde waar de n Herman ten t. Een gelukkige direct een waardebon krijgt. De bonnen zi)n bij alle win keliers van de HHV vrij te beste den. „Ze zijn echter niet in te wis selen voor contant geld", zegt Ten Vélde. De actie loopt tot en mc-t 23 december. De actie is compleet nieuw. Niet dat de acties die de afgelopen ja ren zijn gehouden geen succes waren, integendeel zelfs, maar zo'n kraslot is toch makkelijker. En hipper. Ten Velde: „Vroeger moest je vrij veel handelingen ver richten om voor een mooie prijs is aanmerking te komen. Nu is het veel makkelijker. Boter bij de vis! Je kunt nu direct zien of je wat- wint; er komt geen trekking meer aan te pas. En krassen is heel spannend." De HHV heeft de supermarkten ook bij de actie betrokken. „We willen graag dat het geld in ons ei gen Holten wordt uitgegeven. En waarom ook nictr Holten heeft genoeg te bieden, ook voor Sint en kerst." Het prijzengeld is dus niet mis, in totaal zelfs meer dan 2.500 dui zend gulden dan vorig jaar. Holten - Naar aanleiding van een enquête enige tijd geleden door de gemeente Holten ge houden, bleek er niet veel ani mo voor verharding van de zandwegen door bewoners aan deze wegen. Alleen de twee bewoners Raat Akkcrwcg reageerde, 'tief. De zandweg wordt or lengte van honderd men 'an de hard. Dc kosten, 75 duizend gul den, worden voor 55 duizend gul den door dc gemeente gedragen. Zi) stonden al op dc begroting van 1999. De beide bewo-ners van de weg nemen ieder tiendui zend gulden voor bun rekening. De kosten van het onderhoud van de zandweg, bet regelmatig af schaven en weer opnieuw nullen met zand komen door de verhar ding tc vervallen. Holten - In het gemeentehuis van Holten is afgelopen maandag het convenant Politic-keurmerk Veilig Wonen ondertekend. Voor de ge meente Holten zette dc burgemeester zijn handtekening. Het conve nant is van toepassing op dc nog tc bouwen appartementen op de loca tie van de Dorpsschool aan de Tuinstraat. Medeondertekenaars zijn be halve dc gemeente, dc Politic Ijssclland, dc Politie Twente en de bou wer icmog. „Het doel van het convenant is voor de gemeente te zor gen vooreen betere veiligheidsbeleving van de toekomstige bewoners", aldus de burgemeester. „De veiligheid van dc openbare ruimte rond het gebouw is onze zorg." (Foto: Gert Perdon) Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Darten om het Gouden Keun Holten - In Holten brandt dc dartstnjd straks los om de fel begeerde Gouden Keuntrofee. Na een serie van vier wedstrijden wordt be paald wie de winnaar wordt in het seizoen 2000/2001. Door middel van loting wordt bepaald welke darters er aan elkaar worden gekop peld en samen strijden zij dan voor de dagprijs. De eerste wedstrijd wordt op zondag 26 november gehouden in Jcugdsocicteit De Schurc. Her toernooi begint om 14.00 uur, de inschrijving start om 14.30 uur en het in schrijfgeld bedraagt vijf gul den. Deelname staat voor ie dere Holtenaar of darten bij een Hollens team (geoefend of niet) open. De overige wedstrijden vinden plaats op zondag 21 januari bij Bicrlokal am Bahnhof, zon dag 4 maart: bij 't Klavier en zondag 8 april bij Bictlokal am Bahnhof. Holten - Senator Albert Boude kondigde hem afgelopen zaterdagavond in het Bonte Paard in Dijkerboek aan ais een ras- echie Hollenaar. .l/bcii van dc Maat kon de hem toebedachte titel we! waarderen, hij vond het een grote eer om op de%e manier gehuldigd te worden. Van de Maat werd tijdens de carnavalsavond uitgeroepen to! Keunedoiper van bet jaar. Hi/ overleefde als bestuurder vier burgemeesters, en liet alle aanwezigen weten dat bel zeker di^t keer uitermate belangrijk is om tc gaan stemmen. Zodat Holten het verenigingsleven blijft houden zoals bet nu is. (Foto: Gert Perdon) Holten - Organisator Frank Dogterom benadrukt het nog een keer: er is dit jaar géén in tocht van Sinterklaas. Op vrijdag 24 november is er na melijk een groot Sinterklaasfeest op de Kalfstermansweidc waarbij alle kinderen tot en met groep vier van de basisscholen welkom zijn. Dc traditionele intocht vervalt dus dit jaar. Frank cn mede-organisator Suzanne Klein Bleumink krijgen steeds meer positieve reacties op deze nieuwe opzet. „Slechts enke le ouders hebben mc gevraagd waarom het feest niet op zaterdag wordt gehouden of waarom het oudere broertje of zusje er niet bij kan zijn. Maar het merendeel ziet in dat het toch een succes gaat worden", zegt Frank vol vertrou wen. ,Jc kunt het nooit helemaal goed doen, commentaar krijg je toch." Wie er ook veel vertrou wen in hebben, zijn de vrijwilli gers; maar liefst meer dan hon derd. Veel meer dan in voorgaan de jaren toen Sinterklaas in ge bouw Irene zijn feestje hield. De organisatie is zeker de oudere kinderen niet vergeten, alleen De organisatoren Frank Kalfstem/answeide bekeken klein Bluemtnk hebben Z9J"ist de helgrote Sinterklaasfeest. goedgekeurd Hoogheid spreekt alleen over Keunedarp West (Rijssen) en Keunedarp Oost (Holten) Holten - Zoals gebruikelijk is de Elfde van de Elfde een feest van afscheid nemen cn verwel komen. In zijn welkomsttoe spraak afgelopen zaterdag avond in het Bonte Paard sprak president van carnavals vereniging dc Ficnpreuvers, Teun Deijk, over afscheid ne men van het goede oude ver trouwde en de blik gericht houden op de toekomst. Het was ook de laatste keer dat het gemeentebestuur van Holten in deze hoedanigheid aanwezig was. Als eerste officiële spreker nam prins Johan de Vuurvechtcr het woord. Hij nam afscheid van dc veldwachter Tuut Jan, die al De nieuwe prins: Gert Gert Perdon) Hertjes regeert samen met Marco Menum. (t sinds Jos de Bourgondiër dit ambt vervulde. Zijn opvolger is Rik Deijk, die dit ambt ook als kleine jongen al ambieerde. Deze veld wachter krijgt ook een titel mee. Hij draagt tijdens zijn ambtsperio de de naam veldwachter Rik van de Blonde. Ook Wilco Ban'nink, die al sinds prins Zwarte Gait dienst deed, nam afscheid van de geüniformeerden, en Henk Nijkamp doet hetzelfde. Jan Tuitert verruilde zijn vcldwach- terpak voor een plek binnen dc Raad van Elf. De avond werd muzikaal onder steund door het huisorkest de Braandheultjes en Blind Date, die ondanks goed stukje muziek tor hun spijt slechts weinigen van het overwegend jonge publiek op de dansvloer kregen. Toen was het tijd voor de aankon diging van de Keunedarper van liet jaar 2000. Senator Albert Boode liet weten dat dc eer tc beurt was gevallen aan Albert van dc Maat. Ook deze liet in zijn dankwoord weten: „Ga-Stemmen op 29 november, dit is belangrijk voor dc hele Holtense gemeen schap maar ook voor alle Holtense verenigingen." Herman en Elly Bicstcrs werden gehuldigd vanwege hun 22-jarig lidmaatschap bij dc Ficnpreuvers. Tegen tienen werd het rijd om af scheid te nemen van prins Johan de Yuurvechter en zijn adjudant Rudi. Niet geheel vrijwillig verlie ten zij onder begeleiding van het zesde team van SY Holten, die nu weer zullen scoren, en Okia en de brandweer die ook niet zonder Johan kan hun plek binnen de vereniging. In dc brandweerwa gen, voorzien van confettikanon verlieten beide heren de zaal. Met medewerking van leden van OCH werd tijdens de voorstelling 'Kuifje cn bet geheim van dc put van Juuleke' de nieuwe prins voorgesteld aan de aanwezigen. Wie goed oplette kon tijdens bet toneelstukje dat gebracht werd en vooral door de duidelijke aanwe zigheid van meerdere Jansen en Jansen koppels al een klein beetje de puzzel en het geheim rond dc prins ontrafelen. Met twee grote knallen kwam tenslotte dc nieuwe Rik Deijk is de nieuwe veldwachter en gaat tijden, ter Rik van de Blonde door het leven. Zjjn ambtsperiode a/s ve/dwacb- prins te voorschijn, het enige ant woord op de nieuwe duogemccn- te, Gert van Eertjes (Jansen) kwam uit de put. Samen met zijn adjudant Marco van Menum (lansen) zal hij de komende perio de regeren over Keunedarp. Hij draagt de volgende titels: Landsheer van de Zoerbarg, Beschermheer der Rood Zwarten en Leefhebber van plceriezers en gaat bet leven met het motto: 'Leefhebberieje dut alles in't leav'n'. In zijn toespraak gaf hij hiervoor de vertaling pleeriezcrs zijn melkbussen met karbit, die hem ook in dc vroege uurtjes van de zondag welkom heetten, cn motoren. Samen met zijn adju dant belooft hij dc belangen van de Keunedarpers van de nieuwe gemeente tc bewaken en te behar tigen. „Want van Rijssen spreken we niet meer", zegt hij in zijn toe spraak. „We spreken vanaf nu al leen nog van Keunedarp West (Rijssen) en Keunedarp Oost (I lolten)." Dc eerste opdracht deelde hij uit aan opperversierder Gert Jan Schcpcrman, deze zou aan de Wierdensc kant van Groot Keunedarp het plaatsnaambord bevestigen. „Ik weet ook wel een tijdstip waarop hierbij geen mens aanwezig zou zijn." Natuurlijk werd er ook dit jaar weer een schenking van 1111,11 gulden gedaan aan een goed doel. De Holtense Muziekvereniging 1IMY viel dit jaar de eer te beuri. Prijswinnaars bij het prins raden zijn Bert Rensink, Club Dis en :rnt Bcunk uit Lcttele. hebben ze daar dc hulp van de scholen bij nodig. „We hebben ze gevraagd of ze voor de kinderen van groep vijf op deze vrijdag middag iets bijzonders wilden, een project of zo. 't Slechts een idee", legt Frank uit. „En nader hand gaan wc met scholen, ouder raden cn andere betrokken instan ties evalueren om het voor vol gend jaar nog beter te maken." Dan waar het allemaal om draait; het grote feest op vrijdag 24 no vember. Dolf Moed heeft speciaal voor dit feest een spannende voorstelling gemaakt met als veel zeggende titel 'Het geheim van Sinterklaas wordt opgelost'. De kinderen én Sinterklaas worden daarbij nadrukkelijk betrokken. Moed is zeker geen onbekende in Holten cn verre omgeving. Hij is vanaf begin dit jaar fulltime actief en trekt het hele land door met zijn voorstellingen die speciaal voor kinderen zijn gemaakt. In Holten heeft hij zelfs zijn eigen theater: Theaterfiets, vernoemd naar zijn fiets waar hij menig show vanaf 1994 heeft gegeven. En Sint kan nog steeds e-mails ontvangen via dc sit www.wvhol- ten.nl. Piet Bakker cn Wim j Dalhuizen willen met het Holter Politiek Café „dc poli- tick dichter bij de mensen j brengen." Hierbij is volgend 1 het duo een ongedwongen sfeer belangrijk. Bij Blauw Wit zijn tijdens dc ledenvergadering vier trouwe leden gehuldigd omdat ze al 25 jaar lid zijn van dc voetbal- I club. Winkels met Sint en kerst lang open Holten De winkels in Holten zijn rond Sinterklaas cn kerst ex tra lang geopend. Op maandag 4 december is iedereen welkom van 10.30 tot 21.00 uur cn op dinsdag 5 december 9.00 tot 18.00 uur. Voor kerst zijn de extra opening stijden als volgt: donderdag en vrijdag 21 cn 22 december van 9.00 tot 21.00 uur, zaterdag 23 de cember van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag 30 december van 9.00 tot 17.00 uur. Toneelclub OCH: Een rare rekening. Dijkcrhock - Dc jaarlijkse toneel avond van NBvP afdeling Dijkerhoek, F.spelo, Holten en de Glto afdeling Holten vindt plaats op zaterdagavond 18 november in het Bonte Paard in Dijkcrhock. Toneelclub OCH brengt het to neelstuk 'Een rare rekening'. De inhoud is als volgt: Jan Smeenk heeft een loonbedrijf dat in finan ciële problemen raakt door ach terstallige betalingen. De proble men worden zelfs zo erg dat de bank beslag laat leggen. Gelukkig is cr dan de dochter Hetty die alle problemen opgelost met behulp van Bernie. De aanvang is 19.3" uur en vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. De entree bedraagt tien gulden, cn dat tien gulden, en dat is inclusief koffie. Voor de verlo ting is er een hoofdprijs beschik baar gesteld door Dansschool Ben Vollenbrock. Na afloop is er gelegenheid tot dansen onder lei ding van Wim Nijhof. Rabo Projectenfonds: Geld naar Opa's Erf Holten - Opa's Erf in Holten voor een afrastering van de wei landen cn Boerenkapel dc Grosmeijers uit Markelo voor de aanschaf van een nieuwe, uitge breide installatie. Dat zijn de in stelling die dit jaar geld krijgen uit het Rabo Projectfonds. Het Rabo Projectenfonds, opgericht door Rabobank Holten-Markclo ter' bevordering van projecten gericht op dc lokale gemeenschap, stelt jaarlijks een bedrag van honderd duizend gulden beschikbaar. Een uit leden van de bank bestaande commissie beslist over de toeken ning van tachtigduizend gulden. Tijdens de Algemene Vergadering van Rabobank Holten-Markelo beslissen alle aanwezigen leden over de resterende 22 duizend gulden. Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/Zij betaalt voor dit abonnement f79.40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (betaatmjze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1