'Als de bomen dik in het blad zitten, is het hier heel donker' Spellencircuit in Stadskelder opmaat voor carnavalsfeest Medische DIENSTEN Kerk DIENSTEN Burgerlijke STAND Collecte diabetes Agenda WEEK 'Eerder denken we dat het zwembad in Rijssen op zondag open gaat' SV Holten uit naar Kosc in Ootmarsum DONDERDAG 9 NOVEMBER 2000 HOLTENS NIEUWSBLAD UN 3 Ari;s: weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Keizers weg 32, telefoon 363553, Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 1.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts II - 12 november: K. van Aken Holten, 0548 361787. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Houtweg 18, telefoon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefo nische afspraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minncma, Larensewcg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk: zondag 12 november: 9.30 uur, ds. A.(. Leerink. Nevendiensten: 19.00 uur, ds. S.M. Roozcnboom, diensr van Schrift en Tafel. Eerste collecte: Najaarszendingsweek. Tweede collecte: Kerkvoogdij. Oppasdienst: Mevrouw Ten Harmscl, Anita Bicleman. Dijkerhoek: 10.00 uur, ds. S.M. Roozcnboom dienst van Schrift en Tafel. Gereformeerde kerk: zondag 12 november: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. A.A. v.d. Spek, Enter. Kindcrncvcndicnstcn: Groep 2 en 31>.l.v. I .iannc Meijcrink; Groep 4 en 5 >.l.v. Janny Beltman; Groep 6 en 7 o.l.v. Anneke scheurwa ter; Groep 8 o.l.v. Rob Meijerink. Eerste collecte: Kerk. Tweede collecte: Diverse kerk. activiteiten. Dicsscnplas: woensdag 15 november: pastor NViggers. I vangeliegemeente De Loofhut; zondag 12 november 10.00 utir. Bidstond 19,00 uur. Katholieke kerk: Holton: zondag 12 november: 10.00 uur, I Ai chairistie viering/ Communieviering. V oorgangcr pastor Rademaker. Zang: Jeugdkoor. Okkcnbroek: zondag 12 november: 10.00 uur, ds. ).F. Scbeffer, Afscheidsdienst Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. Geboren: 5'vet dv T.A. Schutte en H. Haverslag; Carlijn dv T.A. Schutte en H. Haverslag; Ruben Chrisriaan zv C.P.A, Haan cn F. Wichers; Tijmcn Herbert zv H.J. Bekkcrncns cn |.l I. Veltkamp. Overleden: G.H. STeflirig-Lieftink, oud 58 jaar; L. Schuppcrt, oud 79 jaar; GAY. Jansen, oud 77 jaar. HOUTEN - 'Holten kom op' met deze tekst op een levens groot spandoek vestigt het col lege van Burgemeester cn Wethouders vanaf het balkon van het Raadhuis de aandacht van de inwoners van de ge meente op de verkiezing op woensdag 29 november aan staande. „Holten is een sportieve ge meente", volgens de burge- meester. Dus Holtenaren wees sportief gebruik je stemrecht cn ren naar het stembureau! „En neem meteen gezellig de buurvrouw mee," raadt ge meentesecretaris Stegeman aan. Gevonden en verloren Holten - Bij de politie in Holten zijn de volgende verlo ren voorwerpen bekend ge maakt en zijn de gevonden voorwerpen binnengekomen: Verloren voorwerpen: Huissleutel met landmachtlabel, leesbril, sleutelbos met zes sleu tels en Prcpal-hangcr. Weggelopen huisdieren: Wit hondje met flaporen en pluimstaart. Gevonden voorwerpen: Zilveren armband met drie han gertjes, grijze Gazelle damesfiets, twee sleutels aan zwart leren label en bruine Gazelle herenfiets. Holten - De collecte Geef voor diabetes die van 29 oktober tot en met 4 november in Holten is ge houden heeft 7.531,90 gulden op gebracht. Het Diabetes Fonds Nederland (DEN) dankt alle ge vers, collectanten en al diegenen die zich hebben ingezet om dc collecte te doen slagen voor hun gift en welwillende medewerking. Met de opbrengst van dc collecte maakt het DEN verder weten schappelijk onderzoek rond dia betes. De grote veldwachter en de kleine veldwachter. (Foto: Johan Bolink) HOLTEN - Gezellig was het wel, maar druk nog niet echt afgelopen zondag rond 16.00 „Maar dat komt nog wel", was dc stellige overtuiging van zowel de Prins, de president van de Fienpreuvers Teun Deijk, als dc organisator van het spellencircuit Harry van Coevcrdcn. „We zijn dit jaar eerder begon nen, in het verleden startten we pas na afloop van de voetbalwed strijd regen het bestuur van SN Holten. Maar dit jaar is er geen v oetbahveds crijd. Elk jaar moeten er nieuwe spelle tjes bedacht worden. Voor dit jaar heeft Harry de sjoelbak, het spij- kcrslaan, de (zenuwen)spiraal cn een fotoraadspel op het program ma gezet. „Vroeger hadden wc een kegelmiddag. Er'is ook een keer ringsteken bij manege Snorrewind geweest, maar dat lag te ver buiten het centrum." De jeugd kan ook meedoen aan het spellencircuit en voor de hele klcint|cs is speciaal vermaak ach ter in dc zaal georganiseerd. Twee leden van Mvcclium uit Deventer houden hen bezig met muziek en schilderen. Onder leiding kunnen ze zich uit leven met muziekinstrumenten of een mooi schilderij maken. Terwijl de accordeonist vrolijke wijsjes laat horen probeert een kleine peuter hoeveel herrie hij kan maken. De ouderen doen hun best met dc spiraal, dat is niet echt gemakke lijk. De fotowedstrijd roept ook dc nodige vraagtekens op. „Weet jij waar dit is?", vraagt een jongen aan zijn vriend. Die overlegt weer met zijn buur man..In elk geval had de fotowed strijd niet over gebrek aan belang stelling te klagen! Dat was een schot in de roos. En alles wordt keurig bijgehouden op een scorelijst, want het gaat uit eindelijk om dc beste score en de wisselbeker. UITTIPS/INFORMATIE ENZ, Maandag Vorige week in de nacht van zondag op maandag registerde Holten een windstoot van 57 kilometer per uur: windkracht 7. Verder had den wc in de morgen veel bewolking met. af cn toe regen, er stond veel wind. Tegen het middag uur viel er een bui dit ging gepaard met flinke windstoten. In de middag was het bar cn boos, ct vielen gere geld pittige buien met zware windstoten. Dc hoogste windstoot was 64 kilometer per uur: windkracht 8. Over 24 uur kreeg Holten 11.2 mm, Espelo 7.5 mm. Dinsdag Was het in de ochtend en morgen wat rustiger geworden, er stond een matige zuidwesten wind. We hadden veel bewolking maar het bleef dè hele morgen droog. In het begin van de middag was het nog bewolkt cn viel er nog een enkele bui. Halverwege de middag kregen we enkele opklaringen afgewisseld door stapelwolken en ge regeld zon, maximum werd 10.5 graden. Woensdag Hadden we in de vroege ochtend uren cn in het eerste deel van de morgen nog vriendelijk weer er was geregeld zon afgewisseld door wolkenvelden. Daarna nam de bewolking snel toe. Net na het mid daguur kregen niet dc eerste regenbuien te maken. 1 .atcr op tie mid dag werd het droog cn klaarde liet wat op. Overdag viel er in Holten 4.2 mm en in Espelo 5.2 mm. Donderdag Begon dc dag fris met 4.8 graden als minimumtemperatuur in de weerhut. Verder was het praktisch onbewolkt op wat wolkensluiers cn wolkenvelden na, daarbij was vrij zonnig. Met de middag nam de bewolking toe op nadering van een nieuwe storing. I.ater viel er op dc middag regen, de zuidoosten wind was in kracht toegenomen. De zon kregen we niet meer te zien. Het werd nog 11.8 graden. Holten noteerde 2.0 mm cn Espelo 2.0 mm. Vrijdag Hadden wc dc in ochtend eerst lichte bewolking. Daarna nam de hogere bewolking geleidelijk toe. De zon liet zich geregeld zien tij dens opklaringen, 's Middags vormden zich geleidelijk wat stapcl- ilkcn en sluicrwolken afgewisseld door perioden met zon, het bleef de hele dag droog. En zo werd het een vriendelijke herfstdag. De maximum temperatuur kwam uit op 11.6 graden. Zaterdag Begon dc dag onbewolkt, zonnig en fris, mede door dc matige zuid westen wind. Later op de morgen dreven cr geregeld wolkenvelden Tver. In dc middag hadden we een afwisseling van stapelwolken en geregeld zoru Met een zuidwestelijk stroming werd heldere en on stabiele lucht aangevoerd. Het werd 9,6 graden. Zondag Was cr in dc ochtend en morgen eerst: veel Jaaghangende bcwol- ing. Later kregen we flinke opidaringen cn perioden zon. De mid- ag verliep met stapelwolkjcs, het bleef vrij zonnig. Bijna aan het ind van de middag nam de bewolking tijdelijk toe. Daarna alleen nog wat sluier bewolking. Een aardige dag dus. Meteo Holten, Freddie Paalman Holten - De situatie met het verkeer aan de parallelweg van de Rijssenseweg cn zeker de situatie bij de kruising met de Kolweg is een bron van zorg voor de aanwonenden. Regelmatig heeft het bewo nerscomité deze gevaarlijke si tuatie onder de aandacht van de gemeente gebracht. De Rijssenseweg is een smalle weg waarover veel sluipverkeer gaat. Bovendien maakt een groot aantal fietsers op weg naar school of 's zomers naar het zwembad van dc weg gebruik. Vrachtverkeer richting industrie terrein De Kol kruist dc parallel weg en moet daar voorrang verle nen, wat niet altijd gebeurt. De bus maakt van dc parallelweg ge bruik, er is geen verlichting cn cr zijn ook geen trottoirs. Kortom een serie problemen op een hoop. Maar dc gemeente gaat aan de slag met verkeersmaatregelen om de veiligheid op één van de drukste en gevaarlijkste punten van Holten te verbeteren. Mans Klein Yclderman, wonend aan de Rijssenseweg, spreekt van een po sitieve bijeenkomst met dc ge meente en wethouder Dclahaijc. Op deze bijeenkomst heeft de ge meente een toelichting gegeven op dc zaken die men wil verande ren. Yanat de rotonde, waarin de toekomst de Zilverzandweg aan gelegd wordt, nemen v cel auto mobilisten de parallelweg. Zij hebben dan voorrang bij de krui sing met de Kolweg op het ver keer dat vanaf dc hoofdweg komt. Verder gaan zij bij de rotonde bij de Wacrdcnboch de Markeloseweg op. Hier hebben ze weer voorrang op het v erkeer, dat van de normale route richting Markelo en Al gebruik maakt. Behalve voor hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen) cn ag rarisch vervoer wordt de parallel weg autovrij gemaakt. Hiertoe worden rubberen plateau's in de weg aangebracht en komt er een fictssluis. Dit is in overleg met de aanwonenden besloten. Tussen de DikkeStccnswcg cn de rotonde worden voorlopige maatregelen ingevoerd. Er komt: een dertig ki lometer zone. „Een verkeerslicht bij de overgang Schreurswcg Kolweg zou de beste oplossing zijn", vindt Mans Klein Yclderman. „Maar dat kost vijf tigduizend gulden." Langs dc parallelweg lopen veel mensen om hun hond uit te laten. Maar langs dit stuk van de Rijssenseweg is geen verlichting. Er ligt ook geen trottoir: een heel gevaarlijke situatie zeker in liet donker. En ook nog c-ens heel Aannemende Mans Klein I 'clderman is positief over de bijeenkomst met de ge lehveg Rsjssenseweg. (Foto: Gert Perdon) vrouwonvriendelijk. „Als dc bo men dik in het blad zitten is het hier heel donker", vertelt me vrouw Klein Yclderman. In het plan van de gemeente is in de toe komst in dc groenstrook een wan delweg geprojecteerd, om mensen veilig in dc gelegenheid te stellen daar met hun hond te Dc uitvoering van de volgend jaar ter hand nomen. Rijssen zit met dc uitgifte van industriegebied aan zijn gren zen. In de fusiegemeente zijn nieuwe mogelijkheden voor in dustrieterreinen. Het onderwijs in Rijssen/I-Iolten geeft straks een ongekende keuze mogelijkheid op het gebied van voortgezet onderwijs: alle signatu ren zijn dan in de gemeente verte genwoordigd. Dc 'zondagsclausulc', die inhoud dat er alleen subsidie wordt gege ven voor jeugdleden van sport verenigingen die niet op zondag sporten is een 'dode letter'. „In de praktijk wordt cr in Rijssen niet op gelet'. Toch ben ik princi pieel tegen deze clausule. Hij moet verdwijnen", aldus De- Een sportraad naar Holtens voor beeld is de wens van tic VVD. „Natuurlijk gaat het zwembad in Holten niet dicht: op zondag. Dit punt leeft volop bij de bevolking van Holten. Eerder denken wc dat het zwembad in Rijssen op zondag open gaat, dan het omge keerde", verzekeren Kcvclam cn De Geest. Openbare ruimtes moeten als cr behoefte aan is ook op zondag open zijn. Cultuur in de nieuwe gemeente moet zich richtc-n op de inwoners van beide plaatsen. Misschien zijn er zelfs mogelijk heden voor een bioscoop, vol gens het VVD programma. Holten - Het eerste team van SV Holten reist zondag af aaar Ootmarsum voor dc uitwedstrijd tegen Kosc. Dit betekent een weerzien met een oude bekende uit het Twentse verleden. Beide teams strijden samen met Vasse om dc koppositie in hun klasse. De wedstrijd begint om 14.30 uur op sportpark 't Tooslag. Renske Meester tweede Holten - Judoka's van de SN' Bato hebben deelgenomen aan dc eerste ronde van her regionale vanentoernooi. Aan her toer- Speelgocdbeurs, Peuterspeelszaal Holten, Boschkamp, 11 november 2000, 10:00 tot en met 12:00, Speelgoed brengen: 10 november 18:00- 20:00 Jubileumconcert, Campanclla, Kandelaar, 11 november, 20:00 Elfde van de elfde-viering, CN Dc Fienpreuvers, Bonte Paard, 11 november 2000,20:30 Praatavond over klassieke au tomobielen. MAC Holtcrberg, Stuurhuus, Bcusebcrgcnvcg 37, 15 november 2' K X2'X Politieke middag, ANBfc), bond voor vijftigplussers, Boschkamp, 16 november 2000 Toneelstuk Het Geheim Van 't Venne, Laornsc Spoilers, HCR Witkamp te Laren, 18 november 2000 cn 25 november 2000,14:00 en 19:30, Kaarten: Albert Haijtink, 0573-401453 Toneelavond, GLTO en NBvP, 18 november 2000, Inlichtingen: 0548-365424 Intocht Sinterklaas, Moltense Handelsvereniging, Kalfstermansweide, 24 november 2000, 14:00, o.a. Dolf Moed met Theaterfiets 55 Jaar MAC De Holtcrberg, MAC Holtcrberg, 25 november 2000 Puzzelrit, MAC Holtcrberg, 26 november 2000,14:00 Kinderfilm Pokemon, Boschkamp, 26 november 2000, 14:00 Gemeenteraadsverkiezingen. 29 november 2000 Lezing poppenmaakster R. Smit, Passage, Kandelaar, 30 no vember 2' ii ii2( X i Bezoek Enkco, ANBO, bond voor vijftigplussers, 30 november 2000 Winkelsluiting, Holtcnse Handelsvereniging, 5 december 2000,17:00 Lezing 400 jaar Nederlands- Japanse handelsrelaties, K cn C Holten, Boschkamp, 13 decem ber 2000,20:00 Kerstmiddag. ANBO, bond VIXII Iiftigplus-wrs. Bn-(_hkamp. 14 december 2000 Kerstviering met Mieke de Jong, Passage, Kandelaar, 21 de cember 2000, 20:00 Kerstpuzzelrit, MAC Holtcrberg, 26 december 2000 Veldtoertocht. Wielervereniging Holten, Sporthal 't Mossink, 7 ja nuari 200,19:00 tot cn met 10:30, Afstanden: 30 cn 50 kilometer Kindertheater Feest met Dolf Moed, Boschkamp, 7 januari 2001, 14:00 Lezing Zuid-Amerikaanse mu ziek en dans, K en C Holten, Boschkamp, 12 januari 2001, 20:00 Espelo Toernooi .Sporthal 't Mossink, 20 januari 2001 Jaarvergadering, Passage, Kandelaar, 25 januari 2001,20:00 Lezing Hanzesporen in de bouwkunst. K cn C Holten, Boschkamp. 14 februari 2001, 20:00 Kindertheater Flip de wonder- kip. Boschkamp. iiS februari 2001,14:00 Lezing over Afasie door S. Grootens, Passage, Kandelaar. 22 februari 2001,20:00 •seente over de verkeersmaatregelen op de paral- wandclen. plannen zal worden gc- nooi, gehouden door de Stichting Judosport Oost, doen judoka's mee uit dc hele regio. De wedstrijden vonden deze keer plaats in sporthal de Reiger in Delden. De jongens en meis jes zijn voorafgaand aan de wed strijden ingedeeld in poules vol gens gewicht, leeftijd en gevor derdheid. Op het drukbezochte en sportieve toernooi is door Renske Meester een zeer fraaie tweede plaats gehaald. Verder zijn door Robbert van Riel, NN" outer van Aken en Frank Jansen derde plaatsen in de wacht gesleept." Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad is ccn uitgave van Oostelijke W eekbladpers BV, be horende tot Wegener NV, in sa-men werking met dc stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtings-bcstuur- W.ll. Bevers, secretaris, Kollingscrf -I, 7-151 XC Holten, Directie: V.Munsterman Hoofdredacteur: M\v! G. Arcndscn-Ticben tel. 0314 - 33 54 10 (privé) Eindredactie: Peter Bulthuis en Peter Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax: 0842-11 67 34 E-mail; Holtens.NicuwsbladliijOwp Avcgencr.pl \dres redactie: Kcrkhotsw "451 B(> Holten, telefoon 054: •3, fax 0548-36 64 97 alle weersinformatie) Advertenties: Gctfcrtsingcl 41. "513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Orders worden afgesloten cn uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij dc Kamer van Koophandel en Fabrieken Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 cn fax 0548-366497; an- :rkdagcn telefoon 0548-519797 n fax t 48-519798. Arno Stukkcr, mobiel 06 - 54 68 60 96 Otto IJspecrt. mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kuncu in Holten opgeven bij: GAN", Knapen. Larensewcg 3. tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan dc Kcrkhofswcg 18. Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis. AalpolSWCg 6, "451 1 IK 1 loltcn, telefoon 0548-36 18 49. Van 17.00 tot 19.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3