'Als ze niet tegelijk willen, kunnen ze na elkaar komen' Holtens Nieuwsblad Herindelings- nieuws Kantoor VVV Holten krijgt het drukker Ruzie mondt uit in gevaarlijke steekpartij Sintfeest blijft op vrijdag én op Kalfstermansweide IND1T NUMMER Lezing met veel beeld en geluid over Gregoriaans niet dicht op zondag' Schoenmode voor u Mouifci Gemeente Rijssen Gemeente Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuw abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG9 NOVEMBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-maii Holtens.Nieuwsblad@ovvp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - De ruim dertig be langstellenden vonden nog net een plaatsje in oude Raadszaal waar de WV Holten afgelopen maandag een algemene leden vergadering hield. Het bestuur bracht de cijfers over het afge lopen seizoen naar buiten. Dc beperkte openstelling op zon en feestdagen voor het eerst dit (aar bracht ruim 1.250 mensen over de drempel van het WV kantoor. Hef totaal aantal bezoekers over de afgelopen periode vertoonde een stijging in verhouding tot 1999. Verder meldde dc voorzit ter het verzoek van de NS in om in het WV kantoor treinkaartjes te kunnen verkopen. Het VVV bestuur nam afscheid van mevrouw M. Rensink, in haar plaats komt mevrouw L. Wink. Verder .werd het bestuur uitge breid met dc lieren G. Dijkerman en G.J. Honig met hen erbij telt het VVV bestuur nu zeven be stuursleden. Van mei tot septem ber heeft een stagiaire zich bezig gehouden met het opzetten van fietsroutes, die over de grenzen van de eigen gemeente beengaan. In het voorjaar worden deze nieu we regionale routes gepresen teerd. Voor de zondagopcnstclling is een aparte (oproep)kracht aan ge trokken. Een kosten-baten verge lijking is moeilijk te maken, vol gens voorzitter Nikkels. Wel wijst hij op de positieve meerwaarde van het project en de goodwill. Juli en augustus waren de top- maanden voor de VVV, elke maand steeg bet aantal bezoekers. In augustus tot bijna zevendui zend. Tot nu toe hebben 42 dui zend personen dit jaar de WV in Holten bezocht. De ledencom missie bedoeld als advies- en brainstormgrocp voor het bestuur blijkt in dc praktijk niet te werken. Dc voorzitter roept alle leden op mee te denken en bij het bestuur aan dc bel te trekken, als dat nodig is. Burgemeester N. Gcrzee ging in op het belang t an het toerisme voor Holten. Lees verder op pagina 5 Holten - Bij een tankstation langs de Alis afgelopen zon dagmorgen ruzie ontstaan tus sen naar huis terugkerende stappers. Een groep jongelui uit Olst kreeg het aan dc stok met drie Deventer jongens. Nadat een en ander ge sust leek, werd een van de Olster jongens op de terugweg naar de taxi opgewacht door de Deventernarcn. Na een kleine vechtparti| bleek hij messteken te hebben opgelopen op borst en rug. Per ambulance is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ter observatie is opgenomen. De drie Deventernaren waren met een au- co weggereden. Aan de hand van de beschrijvingen konden ze op de Holtcrwcg in Deventer wor den aangehouden. Ze zijn inge sloten in het: politiebureau. Gerzee neemt eerste kinderpostzegels in ontvangst 'i Holten - Het was buigen/eest er Gerzee die gistermorgen de eerste kinderpostzegels in ontvangst heeft genomen. Dat ge beurde in het postkantoor waar dit jaar voor bet laatst de postzegels worden verkocht. Leden van het comité \nllen deze week van 11.30 tot 15.00 uur de zegels ook vanuit het postkantoor verkopen. Ook verkopen ze wenskaarten. (Foto: Gert Perdon) Holten Geen gebouw Irene en niet op zaterdag, maar lek ker buiten op de Kalfstermansweide. En dat op vrijdagmiddag. Daar vindt dit jaar op 24 november het grote Sinterklaasfeest plaats. Een hele andere opzet dan wat we van de Sint gewend zijn dus. En dat roept bij sommige ouders wat vragen op, zoals dc organisatie de afgelopen week heeft gemerkt. Toch wordt er niet afgeweken van de opzet. De organisatie van het grote feest heeft er namelijk heel veel vertrouwen in dat de kinde ren waarvoor het festijn echt be doeld is een fantastische middag zullen beleven. „Alle peuters tot en met de kinderen van groep vier van de basisschool zijn welkom", legt Frank Dogterom uit. Hij be geleidt het grote feest namens de Holtense Handelsvereniging sa men met Suzanne Klein Bluemink. Het is een bewuste keuze om deze keer niet dc oudere jeugd uit te nodigen. Ook zal er geen traditio nele intocht worden gehouden waarbij de Sint door het dorp zal rijden. Waarom? „Daar is een aan tal redenen voor", vertelt Frank „Dc oudere kinderen hebben mis schien meer oog voor het feest vieren dan voor Sinterklaas. Daardoor zou het kunnen zijn dat de jongstcn op dc achtergrond ra ken. Ook is gebouw Irene te klein om dc aanwezigen alle ruimte te bieden. En we hebben wat reac ties gekregen van werkende ou ders. Sommigen hebben moeite met deze nieuwe opzet omdat ze dan die vrijdagmiddag vrij moeten nemen als ze met de kinderen naar dc Kalistcrmansweide willen komen." Lees verder op pagina 5 Het e-mailadrcs van de Sint is te vinden op www.wvholten.nl Holten - Dirigent Jan Bernards uit Malden komt donderdag avond 16 november naar De Kandelaar aan de Stations straat in Holten om met be hulp van beeld en geluid te ver tellen over de historische en muzikale waarden van het Gregoriaans. De aanvang van de avond is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Bernards komt op uitnodiging van de plaatselijke interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting. Het. Gregoriaans is de verzamel- 'Natuurlijk gaat zwembad Teleurstelling SoCuWe over uitstel plan jongerenwerk en negatievere reacties Schure HOLTEN - „Jammer, dat er geen stemplicht meer is. Alleen dan geeft de gemeente raad een zuivere afspiegeling van de politieke kleur van de bevolking", vonden Jan Kevelam (Holten) en Ton de Geest (Rijssen) op dc bijeen komst waarop de WD het ge meenteprogramma 2001 cn volgend presenteerde. Traditioneel gaat in reformato risch Rijssen 100 procent van de stemgerechtigden naar dc stem bus. „Daar is men trots op en dat is hun goed recht. Maar ik wil bij deze verkiezing ie dereen oproepen om te gaan Stemmen. Hel: is altijd belangrijk om te stemmen, nu zeker! De ge meenteraad, die nu gekozen wordt heeft een zittingsperiode van bijna zes jaar", aldus Ton de Geest. Dat: de politieke verhoudingen in de nieuwe gemeente heel anders komen te liggen dan nu in Rijssen, daarvan is hij overtuigd. Dc VVD staat een open en goede commu nicatie met de burgers voor. Dc situatie met 'lekken' komt in Holten niet voor cn dat zal ook in de nieuwe gemeente tot het verle den gaan behoren. De identiteit en het karakter van de buurt schappen moeten in dc nieuw te vormen gemeente zoveel moge lijk behouden blijven vindt men bij de WD. Holtenarcn moeten in staat gesteld blijven om voor dc gangbare zaken naar een loket in het huidige gemeentehuis te kun nen gaan. Met moderne i gezien in Eóter nicatietcchnick zal het met de hoofdvestiging in Rijssen niet al te moeilijk zi|n. Lees verder op pagina 3. Verkoop Welfare Holten - Dc Welfare houdt weer haar tweejaarlijkse verkoop op woensdag 15 november in de re creatiezaal van woonzorgcentrum de Diessenplas in Holten. Iedereen is welkom van 10.00 tot 16.30 uur. Er worden handwerk- stukjes verkocht gemaakt zijn door bewoners van dc Diessenplas en bewoners van bui ten. Zo zijn er tafellakens, hand doeken, washandjes, slabbetjes, schorten, kerstkaarten, truien en sokken in alle maten. „Dus ook voor Sinterklaas en dc kerst zijn er weer prachtige cn nuttige ca deaus", aldus dc Welfare. Öok is er weer het: Rad van Avontuur met vele prijzen. Dc verkoop van erwtensoep en oliebollen wordt verzorgd door de Diessenplas. sineif ISTO Dorpsstraat 137, Enter Tel. 0547-383631 Toneelclub OCH: Een rare rekening Dijkcrhock - De jaarlijkse to neelavond van NBvP afde ling Dijkcrhock, Espelo, Holten cn de Glto afdeling Hollen vindl plaats op zater dagavond 18 november in het Bonte Paard in Dijkcrhock. Toneelclub OCH brengt bet toneelstuk 'Een rare rekening'. De in houd is als volgt: Jan Smecnk heeft een loonbedrijf dat in financiële problemen raakt door achterstallige betalin gen. De problemen worden /clts zo erg dat de bank be slag laat leggen. De aanvang is 19.30 uur en vanaf 19.00 uur is de zaal geopend. Dc entree bedraagt tien gulden, en dat is inclusief koffie. Voor dc verloting is er een hoofdprijs beschikbaar ge steld door Dansschool Ben Vollcnbrock. Na afloop is er gelegenheid tot dansen onder leiding van Wim Nijhof. Holten - Inge Scharrenberg is als stafmedewerkster verbon den aan het Sociaal Cultureel Werk Holten bij het tiener werk. Bij dit werk gaat het om jeugd tot de leeftijd van 16 jaar. Boven de 16 wordt er voor jonge ren in de gemeente Holten niets meer georganiseerd. Dat is jam mer, vindt Inge. Te meer daar het jongerenwerk in de Schure vroe ger goed liep. Maar de jongeren van toen zijn nu boven de 30; dus niet meer echt dc groep waar het omgaat. Een aantal keer is nog wel geprobeerd iets te doen, maar er is geen vaste kern meer over, daarom zijn de avonden in dc Schure stop gezet. Er is een rapport gemaakt door SPIL (provinciaal adviesorgaan) over liet jongerenwerk in de ge meente Holten. In overleg met een klankbordgroep is het advies van Bert van dc Ploeg, die het on derzoek uitvoerde, het jongeren werk opnieuw op poten te zetten. Hiertoe moet voor ccn periode van twee jaar een jongerenwerker worden aangenomen. Samen met een banenpooler moet hij/zij zor gen dat er iets gaat gebeuren voor dc jongeren. „En wel hoe sneller, hoe liever", meent Inge Scharrenberg. De jongeren hangen nu in het centrum rond. Dat dc Schure te ver weg is, of dat de verschillende groepen niet samen in ccn ge bouw willen vindt ze onzin. „Als ze niet tc-gclijk willen, kunnen ze na elkaar komen. Momenteel zijn twee studentes SPH bezig om dc wensen zowel bij de jongeren als de instanties binnen de gemeente te inventariseren. En met wat er uit dié inventarisatie komt gaan we heus wel rekening houden", vertelt Inge. Het gaat over hoe dc jongeren bereikt kunnen worden. Ideeën zijn bijvoorbeeld een Internetcafé of Hardrockcafé, maar ook andere mogelijkheden zijn bespreekbaar. SoCuWe had gehoopt dat vanaf januari/februari 200] het plan van Spil ten uitvoer gebracht zou worden. Maar het is door de ge- Holten en de wethouder Inge Scharrenberg vindt bet jammer dat verschillende groepen jongeren niet in een gebouw willen zitten. (Foto: Gert Perdon) in de ijskast gezet. „En dat is heel jammer. Want het zou mooi ge weest zijn als de jongerenwerker bij het onderzoek van dc studen tes kon meedraaien." Na het tie nerwerk is er geen vervolg, de tie ners komen wel naar allerlei acti- viteiten. Zij willen ook wel blijven komen, maar er is niets. Bij ge brek aan mogelijkheden gaan ze in groepen samen hangen. De jongeren reageerden in een ar tikel in het Holtens Nieuwsblad verleden week negatief op het plan over de Schure. De gemeente had niet naar bun wensen geluis terd. „Dat willen we dus wel gaan doen", zegt Inge. „We denken er bijvoorbeeld over om in de Schure oefenruimte voor bandjes beschikbaar te stellen. En zoals gezegd ccn Internet- of Hardrockcafé. Het is de bedoe ling om met alle groepen te praten en zoveel mogelijk met hun wen sen rekening te houden." Het is moeilijk in te schatten hoe veel jongeren uiteindelijk via het plan bereikt worden. Dat hangt Opa's Erf krijgt geld van Rabo Projectenfonds Holten - Opa's Erf in Holten voor een afraste ring van de weilanden en Boerenkapel dc Grosmeij- ers uit Markelo voor de aanschaf van een nieuwe, uitgebreide installatie. Dat zijn de instelling die dit jaar geld krijgen uit het Rabo Projectfonds. Met Rabo Projecten fonds, opgericht door Rabobank Holten-Markelo ter bevorde ring van projecten gericht op de lokale gemeenschap, stelt jaarlijks een bedrag van hon derdduizend gulden beschik baar. Een uit leden van de bank be staande commissie beslist over dc toekenning van tach tigduizend gulden aan de ver schillende ingezonden pro jecten.- Tijdens de Algemene Ver gadering van Rabobank Holten-Markelo beslissen alle aanwezigen leden over de resterende twintigduizend gulden. waarschijnlijk v van de persoon werker af. „Dat moet een duizendpoot zijn", geeft Inge aan Maar de aantallen bezoekers zijn in her begin nier het belangrijkste. Men is er zich duidelijk van bewust, dat het plan de tijd nodig heeft om te gaan werken. Daarom wordt er ook over een proefperiode van twee jaar gesproken. „De gemeente heeft problemen met zoals het nu gaat, dus moet er naar oplossin gen gezocht worden En een posi tieve insteek cn snel cn adequaat handelen is hierbij een eerste ver- Deze week komt in de loop naar de verkiezingen de lijstrekker van D66 aan het woord. Francine van Rossem wil onder meer het vrachtverkeer uit het cen trum van Holten laten ver dwijnen. Freek Knapen, Arno Knapen en Edwin Knapen. Deze drie broers zullen sa men op het nieuwe veld van de SV Holten staan en niet met elkaar, maar te gen elkaar te spelen. naam voor de eeuwenoude melo dieën van de rooms-katholieke eredienst. De naam is gebaseerd op het feit dat deze grote rijkdom aan liturgi sche melodieën wordt toege schreven aan Paus Gregonus de Grote (gestorven in 604). Na vele eeuwen dreigt het Gregoriaans in vergetelheid te ra ken. Een aantal musici en kerkhis torici probeert het tij te keren. Ook Bernards is pleitbezorger van het Gregoriaans. Hij is dirigent van het Deventer koor Schola Grcgoriana Sancti Lebuini. Zie advertentie elders in deze krant. Bewegend lichtschijnsel... Holten - De aandacht van een van een bewoonster van de Winkelbergweg in Holten is vori ge week getrokken door licht schijnsel in de tuin. Een man bleek daar met zichzelf bezig. Hij verdween toen ze de telefoon pakte. Fietsdiefstal uit open schuur Holten - Uit een schuur achter ccn woning in de Churchillstraat in Holten is afgelopen zondag een damesfiets gestolen. Zowel schuur als fiets waren niet op slot. Het gaat om een nieuwe dames fiets, kleuren blauw, groen en- paars, merk Giant. Haarschool nieuw slachtoffer graffity Holten - Ook de Haarschool is op enkele plekken bespoten met verf. De tekst is dezelfde als de teksten op de Kalfstermansweide. Bierlokal houdt open huis Holten - Vanwege de bouw van het nieuwe pc-tit-rcstaurant en een flinke verbouwing houdt Bierlokal am Bahnhof om een open huis. Iedereen op donder dag 16 november is tussen 16.00 en 21.00 uur welkom. 'Stemkaart zeker voor Holtenaren' Holten - Alle inwoners van Holten, die daartoe gerechtigd zijn, vinden op donderdag 9 no vember een oproep om te gaan stemmen in hun brievenbus. „Omdat op die kaart als vverk- naam Rijssen staat, besraat de mo gelijkheid dat men denkt dat dc kaart niet voor'Holtenaren be doeld is en daarom weg gegooid wordt", verklaart burgemeester Gerzec. „Dat zou echt heel verve lend zijn, want ik wil met klem al le Holtenaren oproepen om op 29 november naar het stembureau te gaan. Het moet hier in Holten an ders gaan dan in Noord-West Overijssel waar het opkomstper centage niet hoog was." De stem ming is bepalend voor de politie ke verhoudingen in de fusiege meente Holcen/Rijssen tot april 2006. Omdat er in dc landelijke pers slechts beperkte aandacht voor deze verkiezingen bestaat, kan het mogelijk zijn dat het ie mand ontgaat. Daarom worden dc Holtenaren door middel van een groot spandoek aan het bor des van gemeentehuis opgeroe pen om te gaan stemmen op 29 november. Geef dat ook eens ian een ander door Gebruik deze bon het opgeven var nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hijmj betaalt voor dit abonnement - f79.40per Jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76.75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1